Τετάρτη 8 Απριλίου 2015

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΖΙΝΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ: "ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΩΝ ΤΟ 2015"! ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ! ΤΙ ΛΕΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡXΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ... ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΗ ΞΥΔΗ!

Η Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Ποιότητας Ζωής Τζίνα Αρβανίτη - Φραγκή σε αποκλειστική της συνέντευξη στον Κώστα Δεληγιάννη και στην εφημερίδα "Αντίλογος Χολαργού", μιλάει για τα έργα που έγιναν, που θα γίνουν το 2015, ενώ αναφέρεται στην μέχρι τώρα πορεία του νέου Δημάρχου Παπάγου-Χολαργού Ηλία Αποστολόπουλου, ενώ δεν παραλείπει να αναφερθεί και στον προηγούμενο Δήμαρχο Βασίλη Ξύδη...Κυρία Αρβανίτη μπορείτε να μας κάνετε έναν απολογισμό των δρα­στηριοτήτων σας ως αντιδήμαρχος τεχνικών έργων;

Από τον Σεπτέμβριο του 2014, οπότε και ο δήμαρχος μας Ηλίας Αποστολόπουλος μου εμπιστεύτηκε την αντιδημαρχία των τεχνικών έργων και ποιό­τητας ζωής, οι δραστηριότητες μου επικεντρώνονται:
■ Στην εποπτεία και μέριμνα τεχνικών έργων οδοποιίας, κτιριακών εγκαταστάσεων, υπαίθριων χώρων, ηλεκτροφωτισμού, δικτύων και την οργάνωση της Διεύθυνσης των τεχνικών έργων.
■ Στην εποπτεία και μέριμνα υλοποίησης του τεχνικού προγράμματος.
■ Στην εποπτεία, παρακολούθηση και εξέλιξη των εκπονούμενων μελετών και εκτελούμενων έργων.
■ Στην οργάνωση, εποπτεία και συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
■ Στην εποπτεία και ευθύνη του Πολε­οδομικού Σχεδιασμού και των αρμο­διοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης.
■ Στην εποπτεία, σχεδιασμό και οργάνωση της Δημοτικής Συγκοινωνίας (οε συνεργασία με το γραφείο κίνησης του Δήμου).
■ Στην εποπτεία, λειτουργία και sσυντήρηση των παιδικών χαρών.
■ Στην μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού του Δήμου.
■ Στην Προεδρία της Επιτροπής Ποιό­τητας Ζωής.
Ποιά έργα της προηγούμενης διοίκη­σης, που είχαν δημοπρατηθεί, περαι­ώθηκαν και ποιά ακόμα είναι σε εξέ­λιξη;

Θεωρώ λάθος τον διαχωρισμό έργων, οε αυτά που είχαν δρομολογηθεί από την προηγούμενη διοίκηση και έργων τον σχεδιασμό των οποίων αναλαμβά­νει η παρούσα διοίκηση του Δήμου καθώς υπάρχει συνέχεια, που εξασφαλίζεται και μέσω του προσωπικού. Βασική δουλειά της εκάστοτε διοίκησης του δήμου είναι να θέτει στόχους και να βρίσκει τρόπους να τους υλο­ποιεί.
Παρ' όλ’ αυτά, για να μην θεωρηθεί πως διεκδικούμε παρθενογενέσεις, και καθώς έχουμε έργα την πατρότητα των οποίων αναλαμβάνουμε, θα ανα­φέρω ονοματικά με το στάδιο στο οποίο τα παραλάβαμε, αφιερώνοντας χρόνο για την παράδοσή τους και έχο­ντας την απόλυτη ευθύνη της ολοκλήρωσής τους :
■ Παιδικές χαρές της οδού Ναβαρίνου στην πλατεία Κύπρου: Ξεκίνησε τον Αύγουστο ενώ κάποιες λεπτομέρειες στην περίφραξη ολοκληρώθηκαν τέλος Οκτωβρίου 2014.
■ Δάπεδο οδού πλατείας Δημοκρα­τίας: Ξεκίνησε το Σεπτέμβριο και ολο­κληρώθηκε τον Οκτώβριο 2014. ■ Πεζοδρόμια-Κράσπεδα 2014: Τμήμα της οδού Ξανθίππου ξεκίνησε τον Αύγουστο. Τμήμα της οδού Βεντούρη ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο και της οδού Κοκκόλα από τα μέσα Νοεμβρίου 2014. Το έργο θα ολοκληρωθεί με την τοποθέτηση μεταλλικών πι για την προστασία τόσο των πεζών από την παράνομη στάθμευση όσο και της πληρότητας του έργου.
■ Ασφαλτοστρώσεις οδών 2014: Ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο και ολοκληρώθη­κε τον Οκτώβριο 2014.
■ Έργο συντήρησης επισκευής κτι­ρίων α/μιας εκπαίδευσης 2014: Ολο­κληρώθηκε τον Οκτώβριο 2014.
■ Έργο συντήρησης επισκευής κτι­ρίων β/μιας εκπαίδευσης 2014: Ξεκίνησε το Σεπτέμβριο και ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο 2014.
■ Συντήρηση Δημαρχείου στην οδό Περικλέους 55: Ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2014 και ολοκληρώθηκαν τον Νοέμβριο του 2014.
■ Αγωγοί Απορροής Όμβριων: Ξεκίνησε μέσα Σεπτεμβρίου του 2014 από την οδό Ανατολής και εντός του 2015 θα επεκταθούν και οε τμήματα των οδών Αναστάσεως και Ξανθίππου στη συμβολή τους με τη Λ. Μεσογείων.
Η πορεία των έργων του παιδικού σταθμού Παπάγου σε ποιό στάδιο βρίσκεται και πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί;

Ο Βρεφονηπιακός σταθμός στην οδό Βερσή και Αλευρά ξεκίνησε στις αρχές καλοκαιριού του 2014 και αυτή τη στιγμή κατασκευάζεται η τοιχοποιία του κτιρίου. Το έργο θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2015. Ταυτόχρονα μελετάται και ο προϋπολογισμός του κινητού εξοπλισμού του.
Για το 2015, ο Δήμος έχει προγραμ­ματίσει κάποια έργα, ποιά είναι αυτά και πότε προβλέπεται να δημοπρα­τηθούν;

Τα έργα, που εντάχθηκαν από την παρούσα διοίκηση με αναμόρφωση στο τεχνικό πρόγραμμα του 2014 και οε αυτό του 2015, περιλαμβάνουν προτάσεις των δημοτικών υπηρεσιών, οε σχέση με τα δεδομένα που παρα­λήφθηκαν από το τρέχον έτος, με ιεράρχηση των προτεραιοτήτων που έθεσε η νέα δημοτική αρχή, μέσα από έναν πιο σύγχρονο τρόπο προσέγγισης των ποικίλων προβλημάτων των σύγχρονων πόλεων και αντιλήψεων επίλυσης τους.
Πιο συγκεκριμένα αναφέρω τα παρα­κάτω μελέτες και έργα που ολοκληρώ­θηκαν:
■ Συντήρηση επισκευή γηπέδου Μάρκ Μαρσώ και ενίσχυση πυλώνων φωτισμού.
■ Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Κ. Χολαργού. ■ Δημιουργία χώρου αρχείου Τ.Υ.
Τοπογραφικές αποτυπώσεις και προώθηση των φακέλων των τροποποιήσεων σχεδίου για τις θεσμοθετήσεις κοινωφελών χώρων και τις διανοί­ξεις οδών (π.χ. Εθν. Αντιστάσεως, Αριστείδου και Αριστοτέλους, ΟΤ 118 και 188ζ, Καρατζά και κληροδοτημάτων).
Διαδικασίες για τη σύνταξη πράξης αναλογισμού (π.χ. οδού Δαρδανε­λίων).
Τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών οε εγκαταστάσεις και δημοτικά κτί­ρια.
Έργα, που έχουν ήδη μελετηθεί και η κατασκευή τους πρόκειται σύντομα να ξεκινήσει:
Τοποθέτηση νέου δαπέδου στα γήπεδα μπάσκετ της οδού Κλειούς και Τσακού.
Έργο συντήρησης των βρεφονηπια­κών σταθμών του Δήμου.
Κατασκευή οστεοφυλακίων στα κοιμητήρια Παπάγου Χολαργού.
Έργο συντήρησης επισκευής κτι­ρίων α/μιας εκπαίδευσης.
Έργο συντήρησης επισκευής κτι­ρίων β/μιας εκπαίδευσης.
Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων.
Τακτοποίηση φρεατίων.
 Ανακατασκευή γηπέδου Φανερωμέ­νης Μαρκ Μαροώ.
■ Ανακατασκευή κτιρίου στην οδό Βουτσινά 51.
              Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων.
■ Μελέτες για προμήθεια όπως για : αγορά πινακίδων οροσήμανσης, βάση προκάτ αίθουσας 2ου - 3ου ΔΣ Παπάγου, τοποθέτηση περίφραξης κοινόχρηστων χώρων, αγορά υλικών (π.χ. σίδερων, ξύλων, παγκακιών, καλαθακίων, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, μικροεργαλείων κλπ.).
Αντικατάσταση ιατών ηλεκτροφωτισμού Δ.Κ. Παπάγου.
Κατασκευή ενίσχυση εκσυγχρονισμός δικτύου δημοτικού ηλεκτροφωτισμού.
Έργα, που μελετώνται αυτή τη στιγμή:
Συντήρηση παιδικών χαρών 2015.
Σημειακές παρεμβάσεις πλακοστρώσεων.
Συντήρηση πλατειών.
Στατική αναβάθμιση του 1ου λυκείου Χολαργού.
Εργασίες συντήρησης στο νεκροτα­φείο Δ.Κ. Παπάγου.
Εργασίες επισκευών μονώσεων στο κυλικείο του νεκροταφείου Δ.Κ. Παπά­γου.

Κατασκευές και συντηρήσεις στο νεκροταφείο της Δ.Κ. Χολαργού 2015,
Κατασκευή χλοοτάπητα και φωτισμού στο γήπεδο ποδοσφαίρου Παπά­γου.
'Άλλα έργα, που προβλέπονται στο τεχνικό πρόγραμμα 2015:
■ Εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης Κηποθέατρου Παπάγου. ■ Διαμόρφωση οδικού δικτύου για την ασφαλή πρόσβαση στα σχολεία. ■ Μελέτη-Κατασκευή κτιρίου πολυϊατρείου κλπ. στις οδούς Εθνικής Αμύ­νης και Λάρνακος.
■ Εργασίες επισκευών και αναβάθμισης αμφιθέατρου και αίθουσας πολ­λαπλών χρήσεων δημαρχείου.
■ Καθαρισμός φρεατίων.
■ Συντήρηση-επέκταση αγωγών αποχέτευσης.
■ Συντήρηση δημοτικών κτιρίων. ■ Διαγράμμιση οδοστρωμάτων. ■ Μελέτες αδειοδότησης αθλητικών εγκαταστάσεων (του γηπέδου Μαρκ Μαρσώ κλπ.).
■ Μελέτες κτιρίων (πχ κτίριο εργοταξί­ου στον Τσακό).
Μελέτες ανάπλασης οδών (πχ. παράδρομος Μεσογείων και 25ης Μαρτίου),
■ Μελέτες επέκτασης υποδομών (πχ. αγωγών όμβριων).
■ Μελέτες αποκομιδής απορριμμάτων και ανακύκλωσης.
Έχετε θητεύσει πλάι σε δύο δημάρ­χους, θέλετε να μας κάνετε μία αξιο­λόγηση;

Ο κ. Β. Ξύδης είναι ένας έμπειρος και ικανός δήμαρχος, με σημαντικό έργο στο ενεργητικό του. Ο νέος μας δήμαρχος, κ. Ηλίας Αποστολόπουλος, έχει όλο το μέλλον μπροστά του. Τον επέλεξα, τον στηρίζω και έχει φανεί αντάξιος των προσδοκιών μου μέχρι τώρα.
Πως κρίνετε μέχρι σήμερα τη νέα διοίκηση του Δήμου; Θέλετε να μας δώσετε το στίγμα της και αν πιστεύε­τε ότι έφερε το κάτι το καινούργιο, όπως είχε υποσχεθεί προεκλογικά ο κ. Αποστολόπουλος;
Μέχρι σήμερα η διοίκηση του Δήμου έχει αφουγκραστεί τον δημότη. Μέσα οε σύντομο χρονικό διάστημα προσπαθεί να επιλύει τα προβλήματα και να αναπτύσσει σχέση αμοιβαίας εκτίμησης, στηριζόμενη στην ειλικρίνεια. Επίσης όπως είχε υποσχεθεί προεκλο­γικά στον τομέα των τεχνικών έργων, έχει δώσει βαρύτητα οε έργα συντηρήσεων των σχολειών, των παιδικών σταθμών, των παιδικών χαρών και των αθλητικών εγκαταστάσεων. Προβλέ­φθηκε άλλωστε αισθητή αύξηση στο προϋπολογιζόμενο ποσό των πιο πάνω έργων προκειμένου να εξυπηρετη­θούν οι ανάγκες των πολιτών με σωστές, ασφαλείς και σύγχρονες υπο­δομές.
Τα αποτελέσματα αυτής της μέριμνας θα γίνουν αισθητά μέσα στο 2015 καθώς αισιοδοξούμε να εκτελέσουμε το μεγαλύτερο μέρος του Τεχνικού Προγράμματος, ευελπιστώντας να δοθεί μια πνοή αναγέννησης στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού.

5 σχόλια:

 1. Άσε τα παραμύθεια και φτιάξε την Αρκαδίου που είναι σε αθλία κατάσταση γιατί εκεί θα σκοτωθεί κόσμος και δώστε κανένα Ευρώ σε κανένα φουκαρά φτωχό που δεν έχει να φάει . Στα μανεκέν ξέρατε και τα δώσατε .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Άσε τα παραμύθεια και φτιάξε την Αρκαδίου που είναι σε αθλία κατάσταση γιατί εκεί θα σκοτωθεί κόσμος και δώστε κανένα Ευρώ σε κανένα φουκαρά φτωχό που δεν έχει να φάει . Στα μανεκέν ξέρατε και τα δώσατε .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Με την παιδική χαρά της πλατείας Εθνικής Αντιστάσεως τι γίνεται Τζίνα μου; Είναι ντροπή για το Χολαργό...Κινδυνεύουν παιδιά...Μόνο φρου-φρου και αρώματα πια;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΟΤΑΝ ΕΒΡΙΖΕΣ ΤΟ ΞΥΔΗ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΟΥ ΕΔΙΝΕ ΔΟΥΛΙΤΣΕΣ ΚΑΛΑ ΗΤΑΝ ??

  ΤΑ ΞΕΧΑΣΕΣ ΑΥΤΑ ΤΩΡΑ ΕΕΕΕ??

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Συμφωνω για την πλατεια εθνικης αντιστασεως. Σκουπιδια παντου, γυαλια απο σπασμενα μπουκαλια, σκουριασμενα σιδερα. Απαραδεκτη κατασταση. Τι να πω. Νομιζω οτι ο θεος προστατευει τα παιδια που παιζουν εκει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή