Σάββατο 12 Ιανουαρίου 2013

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΕΑ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΤΟΝ ΓΥΡΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ!


Μια φωτογραφία από το μετρό της Αθήνας κάνει τον γύρο του κόσμου, προκαλώντας σχόλια ...

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΤΟΝ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟ: "ΚΑΤΑΡΓΗΣΤΕ ΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ"


ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΙΕΡΑΡΧΗΣ ΜΕ ΤΣΑΓΑΝΟ ΚΑΙ ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΑ! ΟΧΙ ΣΑΝ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΑΝΔΡΕΙΚΕΛΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ. ΔΕΙΤΕ ΦΑΤΣΑ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ ΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΝΕ! ΣΤΟ ΔΙΑΟΛΟ!!! 

Με μια καταγγελτική και ιδιαίτερα αιχμηρή επιστολή προς τον υπουργό Εξωτερικών, Δημήτρη Αβραμόπουλο, ο Μητροπολίτης Πειραιώς, Σεραφείμ ζητά την κατάργηση των δύο τουρκικών προξενείων προκειμένου, όπως λέει, να αναχαιτισθεί η υπόγεια δράση στελεχών του τουρκικού κατεστημένου στην ελληνική επικράτεια.
Σε μια κρίσιμη στιγμή για τα εθνικά θέματα και κυρίως για τις σχέσεις με την Τουρκία, ο σεβασμιότητας ζητεί από τον επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας την ανάληψη πρωτοβουλίας ώστε να αντιμετωπιστούν οι προκλητικές κινήσεις οργάνων του τουρκικού κατεστημένου στη Θράκη.
Στη μακροσκελή επιστολή του ο μητροπολίτης Σεραφείμ καταγγέλλει ότι διεθνιστικοί κύκλοι, όπως το ίδρυμα «Τζωρτζ Σόρος», καλλιεργούν και πριμοδοτούν τον νέο-οθωμανισμό, οποίος αποτελεί απειλεί για την εθνική ανεξαρτησία.
Μάλιστα, ο σεβασμιότατος Πειραιώς προβαίνει σε δημόσια καταγγελία εναντίον του τουρκικού προξενείου στην Κομοτηνή και του προξένου Οσμάν Ιλχάρ Σενέρ για τη δράση τους. Γι' αυτό, ο μητροπολίτης επικαλείται σχετικές αντιδράσεις που έχουν καταγραφεί από τοπικούς παράγοντες και δημοσιογράφους περί «καταδολίευσης της εθνικής συνειδήσεως» Ελλήνων πολιτών με μουσουλμανικό θρήσκευμα. Ανάλογες καταστάσεις έχουν καταγραφεί και στη Δωδεκάνησο, από το τουρκικό προξενείο της Ρόδου.
Ο ιεράρχης προβαίνει μάλιστα σε μία πρόταση προς τον κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο που θα συζητηθεί. Επισημαίνει ότι η λειτουργία των προξενείων στην Κομοτηνή και τη Ρόδο διέπεται από τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου περί αμοιβαιότητος για να διατηρούνται δύο ελληνικά στην πολύπαθη και πολύκλαυστη Σμύρνη, καθώς και στην ιστορική Ανδριανούπολη. Ωστόσο, όπως σημειώνει εύστοχα ο μητροπολίτης Σεραφείμ, δεν υπάρχει ελληνικό στοιχείο που μπορεί να εξυπηρετηθεί απ' αυτά τα δύο προξενεία της χώρας μας και προτείνει την άμεση κατάργησή τους. Με τον τρόπο αυτό, η Αθήνα μπορεί να αξιώσει από την Άγκυρα στο πλαίσιο της αμοιβαιότητας την κατάργηση των δύο τουρκικών προξενείων.
Το πλήρες κείμενο της επιστολής του σεβασμιωτάτου είναι το ακόλουθο:
Πρός
Τόν Ἐξοχώτατον Κύριον
Δημήτριον Ἀβραμόπουλον
Ὑπουργόν Ἐξωτερικῶν
Ἀκαδημίας 1
ΑΘΗΝΑΙ
Ἐξοχώτατε Κύριε Ὑπουργέ,
Ἔχω τήν ἰδιαιτάτην τιμήν νά γνωρίζω ἀπό πολλῶν ἐτῶν τήν Ὑμετέραν πολυσήμαντον Ἐξοχότητα καί θεωρῶ ἑαυτόν φίλον Αὐτῆς διό καί εὐθαρσῶς προάγομαι διά τοῦ παρόντος ἐγγράφου μου ὡς ἐνεργός πολίτης καί κοινωνός τῶν ἱστορικῶν καί ἐθνικῶν δρωμένων τῆς πεφιλημένης ἡμῶν πατρίδος νά ὑποβάλω πρότασιν διά τήν προάσπισιν τῆς ἀκεραιότητός Αὐτῆς ἐκ τῆς δολίας διαχρονικῆς ἐπιβουλῆς τῆς γείτονος χώρας, εἰδικώτερον σήμερον πού ἔχει ἀφυπνισθῇ ἐπικινδύνως καί καλλιεργεῖται ἐπιμόνως ὁ νεο-οθωμανισμός, ὁ ὁποῖος πριμοδοτεῖται καί ὑπό διεθνιστικῶν κύκλων ὡς ἀποδεικνύεται ἐκ τοῦ κυκλοφορηθέντος ὑπό τῶν γνωστῶν ἐκδόσεων τετρατόμου ἱστορικοῦ ἔργου τοῦ ἱδρύματος ΣΟΡΟΣ συγγραφέντος ὑπό Κροατῶν καί Τούρκων ἱστορικῶν.
Ἐξοχώτατε κ. Ὑπουργέ,
Τυγχάνει πασίδηλον τό γεγονός τῆς φθοροποιοῦ δράσεως διά τήν ἀκεραιότητα τῆς πολυσημάντου διά τήν Ἑλληνικήν ἐπικράτειαν Ἑλληνικῆς Θράκης, τοῦ Τουρκικοῦ προξενείου τῆς Κομοτηνῆς, τοῦ ὁποίου ὁ ὑπεύθυνος τῆς Τουρκικῆς πολιτείας κ. Ὀσμάν Ἰλχάρ Σενέρ καταγγέλεται ἀπό ἐγκρίτους τοπικούς παράγοντας καί δοκίμους ἐκπροσώπους τοῦ ἐντύπου καί ἡλεκτρονικοῦ τύπου ὡς ἐπιδιδόμενος εἰς τήν καταδολίευσιν τῆς ἐθνικῆς συνειδήσεως τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν μουσουλμανικῆς θρησκευτικῆς παραδοχῆς.
Ὡσαύτως παρόμοιαι ἀπαράδεκτοι συμπεριφοραί ἄρχονται καί εἰς τήν περιοχήν Δωδεκανήσου μέ τήν ἐκεῖσε δρᾶσιν τοῦ Τουρκικοῦ προξενείου Ρόδου. Εἶναι δεδομένη ἡ εὐσυνειδησία καί ἡ εὐτολμία καί ἡ πατριωτική συμπεριφορά τόσον Ὑμῶν ὅσον καί τοῦ Ἐξοχωτάτου κ. Προέδρου τῆς Κυβερνήσεως Πρωθυπουργοῦ κ. Ἀντωνίου Σαμαρᾶ καί τῶν Ἐξοχωτάτων κ. Προέδρων τῶν στηριζόντων τήν Κυβέρνησιν κομμάτων τοῦ Κοινοβουλίου καί κατά ταύτα ἐντός τῶν ἱστορικῶν πλαισίων τῶν Ὑμετέρων καθηκόντων ἀνιδρύεται ἡ ἐξόχως ἱερά εὐθύνη ἀντιμετωπίσεως τῆς προκλητικῆς καί δολίου καί ἐγκληματικῆς εἰς βάρος τῆς ἐθνικῆς ἡμῶν ἀνεξαρτησίας καί ἀκεραιότητος συμπεριφορᾶς τῆς γείτονος χώρας καί βεβαίως ὄχι μέ βίαιον καί πολεμοκάπηλον τρόπον, ἀπάδοντα εἰς πεπολιτισμένα κράτη, ἀλλά μέ τήν χρῆσιν τῆς εὐφυοῦς διπλωματικῆς ὁδοῦ καί τήν ἐφαρμογήν τῶν κανόνων τοῦ διεθνοῦς δικαίου.
Ἔχετε τήν μοναδικήν ἱστορική δυνατότητα νά καταγάγετε κραταιάν νίκην κατά τοῦ «νέο-οθωμανικοῦ περιπαίγματος» μέ μίαν κίνησιν πού ὑπαγορεύει ἡ κοινή λογική καί ἡ συλλογική εὐθύνη τοῦ Ἔθνους.
Ἀναλυτικότερον, ἡ Ἑλληνική πολιτεία διατηρεῖ κατά τάς ἀρχάς τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου περί ἀμοιβαιότητος κατ' ἀντιστοιχίαν πρός τά ὑφιστάμενα Τουρκικά προξενεῖα τῆς Κομοτηνῆς καί τῆς Ρόδου τά Ἑλληνικά προξενεῖα τῆς Σμύρνης καί τῆς Ἀδριανουπόλεως, τά ὁποῖα παρέλκει ὅπως ἀναφερθεῖ ὅτι τυγχάνουν ἥσσονος διπλωματικῆς σημασίας διότι τόσον εἰς τήν πολύπαθον καί πολύκλαυστον Σμύρνην ὅσον καί εἰς τήν ἱστορικήν Ἀδριανούπολιν δέν ὑφίσταται ἑλληνικόν στοιχεῖον ἐξυπηρετούμενον ὑπ' αὐτῶν. Ἑπομένως ἡ ἄμεσος κατάργησις τῶν ἐλαχίστης σημασίας Ἑλληνικῶν προξενείων τῆς Σμύρνης καί τῆς Ἀδριανουπόλεως θά συνεπιφέρει αὐθωρεί, κατά τάς ἀρχάς ἀμοιβαιότητος τοῦ Διεθνοῦς δικαίου, τήν ἄμεσον «ἀπόσυρσιν» τῶν τουρκικῶν διπλωματικῶν ἀρχῶν τῆς Κομοτηνῆς καί τῆς Ρόδου καί τήν κατάργησιν τῶν εἰρημένων προξενείων.
Εὐλόγως ἐπαναλαμβάνω ὅτι ἔχετε ἱστορικήν δυνατότητα τήν στιγμήν ταύτην νά «τελειώνει» ἅπαξ διά παντός ἡ χώρα μέ τήν κακότροπον καί προδήλως ἐγκληματικήν συμπεριφοράν τῆς γείτονος εἰς τούς εὐαισθήτους αὐτούς ἑλληνικούς χώρους, διό καί εὐελπιστῶ ὅτι δέν θά θυσιάσητε ἔναντι οἱασδήποτε σκοπιμότητος ἤ πιέσεως τήν πολυτίμητον Ὑμετέραν προσωπικότητα ὡς καί τῶν πρωτιστευόντων τῆς παρούσης Κυβερνήσεως ἀπεμπολῶν τό αὐτονόητον καί τό ἐθνικῶς ἐπιβαλόμενον συμφέρον.
Εὐχόμενος καλλίκαρπον καί παραγωγικόν τόν νέον ἐνιαυτόν διατελῶ μετά πλείστης τιμῆς,
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ
Κοινοποιήσεις:
Ἐξοχωτάτους κ.κ. Ἀντώνιον Σαμαρᾶν, Πρωθυπουργόν, Μέγαρον Μαξίμου
/Εὐάγγελον Βενιζέλον, Πρόεδρον ΠΑΣΟΚ
/ Φώτιον Κουβέλην, Πρόεδρον ΔΗΜΑΡ

ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΚΟ ΤΟΝ ΕΣΚΑΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ!

Επισκέφτηκε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους κι εκεί, έκαναν ότι δεν ήξεραν τίποτε!!!
Ο Γιάννης Ντόκος, Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ομολογιούχων που απεβίωσε ξαφνικά χθες, έφυγε κυριολεκτικά σκασμένος από την αναλγησία του Δημοσίου απέναντι στους 11.000 ομολογιούχους των οποίων τις αποταμιεύσεις κατάκλεψε σε μια μέρα η Πολιτεία!  
Ο Γιάννης Ντόκος επισκέφτηκε προχθές το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, προκειμένου να δει πού βρισκόταν η υπόθεση των δαρμένων ομολογιούχων. Οι...αρμόδιοι έκαναν σαν να άκουγαν το πρόβλημα των ομολογιούχων για πρώτη φορά! Τού ζήτησαν να τους ενημερώσει από την αρχή!!! Λες και όλους αυτούς τους μήνες δεν ήξεραν, δεν άκουσαν!
Τού ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι! Το κράτος  έγραφε τους ομολογιούχους στα.. παλιά του τεφτέρια! Από τον περασμένο Μάρτιο οπότε και οι υπογραφές Βενιζέλου-Σαμαρά ρήμαξαν τους ομολογιούχους, οι παραστάσεις, οι διαμαρτυρίες των ομολογιούχων προς την κυβέρνηση ήταν αδιάκοπες. Κανάλια, εφημερίδες, ραδιόφωνα και blogs ασχολούντο συχνά-πυκνά με την τεράστια κλοπή σε βάρος των ομολογιούχων. 
Και ο δύσμοιρος Γιάννης Ντόκος όταν διαπίστωνε ότι μετά τις τόσες παραστάσεις που έκανε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ήταν σαν να τον άκουγαν για πρώτη φορά και ζήτησαν να τους πει τα γεγονότα από την αρχή, τρελάθηκε! 
Ο άνθρωπος έσκασε. Την επομένη έφυγε από την ζωή! 
Αυτό είναι το δολοφονικό κράτος. 
Αλλάζουν τους υπαλλήλους στους δημόσιους οργανισμούς κάθε λίγο και λιγάκι και, έχοντας πετάξει την υπόθεση των ομολογιούχων στα..σκουπίδια, κάθε νέος υπάλληλος ζητούσε από τους ομολογιούχους, ενημέρωση από την αρχή!!!   
Αλητεία και εγκληματική πολιτική,  σκοτώνουν τους πολίτες! 

ΔΕΙΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ!


Το παιχνίδι Λεβαδειακός-Ολυμπιακός αρχίζει στις 7.30. Δείτε το LIVE!

Πατήστε τα παρακάτω Link, για να δείτε σε Live streaming την αναμέτρηση Λεβαδειακός-Ολυμπιακός (Σάββατο 12/12, 12 Δεκεμβρίου, στις 7.30 μ.μ.).

Ο Λεβαδειακός την προηγούμενη Κυριακή κέρδισε τον ΠΑΟ στο ΟΑΚΑ. Τι θα γίνει σήμερα; Δείτε τον αγώνα Λεβαδειακός-Ολυμπιακός Levadeiakos-Olympiakos live free!!!!! 

7.30 μ.μ. αρχίζει ο αγώνας....μην το χάσετε...

ΨΑΞΑΜΕ ΚΑΙ ΒΡΗΚΑΜΕ!!!

Τα Live Stream ξεκινάνε 10 λεπτά περίπου πριν την έναρξη του αγώνα.

Προσοχή:  To blog δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο εξωτερικών κόμβων, δεν είναι ο παροχέας αυτών των μεταδόσεων και δεν ευθύνεται για την ποιότητα των μεταδόσεων.  Οποιαδήποτε ευθύνη αντιστοιχεί στους παρόχους αυτών και στον τρόπο χρήσης της από τους χρήστες.

Όλοι οι χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας δέχονται ότι κάνουν χρήση των υπηρεσιών αυτών, μόνο εφόσον καλύπτονται από την κείμενη νομοθεσία για ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες.
πηγή ανάρτησης: odysseaschios.blogspot.com
ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ LIVE ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ LINK...

Link 1

Link 2  

Link 3 

Link 4 

Link 5 

Link 6

ΤΑ ΑΙΜΑΤΑ ΞΑΝΑ-ΑΝΑΒΟΥΝ: ΝΕΑ ΑΓΡΙΑ ΚΟΝΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ- ΑΝΤΩΝΗ ΠΟΛΥΔΩΡΑ!


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ!!!
Η σχέση ...αγάπης που είχαν επί χρόνια οι δύο άνδρες εξελίχθηκε σε σχέση μίσους. Η πρόσφατη δημόσια κόντρα τους, στην κοπή πίτας του Δήμου Παπάγου-Χολαργού. κατά την οποία ο Δ. Νικολάου αποκάλεσε τον Α. Πολύδωρα "δήμαρχο της χούντας" για να λάβει άμεση απάντηση από τον δεύτερο: "εξαιτίας του δημάρχου της χούντας εσύ σήμερα παίρνεις σύνταξη δημάρχου",  δεν θα είναι η μόνη. Το σήριαλ θα έχει πολλά επεισόδια κι ένα από αυτά θα δούμε τις προσεχείς ημέρες. 

ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΑΔΟΞΑΣΤΟ ΚΑΙ ΦΟΡΤΩΝΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΞΟΔΑ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ- ΔΙΚΥΚΛΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΝΑ ΣΑΣ ΦΥΓΕΙ...ΤΟ ΚΑΦΑΣΙ!


Τα πάνω κάτω έρχονται από τις 19 Ιανουαρίου στην έκδοση και ισχύ πάσης φύσεως διπλωμάτων οδήγησης με το Π.Δ. 51/2013, που εναρμονίζει τη σχετική νομοθεσία της χώρας μας με αντίστοιχη Κοινοτική Οδηγία.

Έτσι, όπως αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος, οι εξετάσεις για την απόκτηση διπλώματος οδήγησης...

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΥΠΝΙΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ! ΕΦΤΑΣΕ Η ΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΟ ΣΟΥ ΟΧΙ!!!


Θα τους αφήσεις να σε ξοντώσουν και να  σκοτώσουν το μέλλον των παιδιών σου;
ΟΧΙ! Δεν θα τους περάσει!!!


ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΛΟΓΩ ΠΟΡΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ


Από τις 10:00 το πρωί του Σάββατου, οι συρμοί του Μετρό σταματούν στους σταθμούς Σύνταγμα και Πανεπιστήμιο.
Οι σταθμοί έκλεισαν και εντολή της αστυνομίας λόγω της πορείας που έχει προγραμματιστεί για τις 12 το μεσημέρι στα Προπύλαια.
Έτσι, οι συρμοί δεν σταματούν στο Σύνταγμα και το Πανεπιστήμιο.

ΓΙΑ 1000 ΕΥΡΩ ΣΚΟΤΩΣΑΝ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΕΣ ΤΡΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ! (VIDEO)

 Για 1.000 ευρώ οι τρεις Γεωργιανοί δράστες, σκότωσαν τις ηλικιωμένες γυναίκες στα Κομνηνά της Ξάνθης
Πρόκειται για ένα 24χρονο, έναν 27χρονο και ένα 38χρονο, κατοίκους Θεσσαλονίκης, ο οποίοι και ομολόγησαν το έγκλημάτά τους. Στη Συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής ΑΜΘ Γιώργος Σαλαμάγκας, Ο Αστυνομικός Διευθυντής Ξάνθης Γιώργος Γκοδοσίδης και ο Υπεύθυνος Τύπου της ΓΑΔΑΜΘ Α. Τσιπλάκης, επιβεβαίωσαν την πληροφορία του XanthiPress.gr ότι η μητέρα του ενός δράστη κατοικεί στην περιοχή και γνώριζε για την οικονομική κατάσταση των δύο γυναικών που βρήκαν τραγικό θάνατο. Ο θάνατός των δύο άτυχων γυναικών προήλθε από ασφυξία, καθώς δέθηκαν και φιμώθηκαν ενώ προηγουμένως τις χτύπησαν άσχημα για να αποσπάσουν χρήματα και τιμαλφή. Οι δύο από τρεις διέπαραξαν τα εγκλήματα ενώ ο τρίτος περίμενε έξω από το σπίτι των γυναικών. Οι τρεις δράστες, μετά το έγκλημά τους, διέφυγαν στη Θεσσαλονίκη, όπου εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν, πριν ανακριθούν και στη συνέχεια οδηγηθούν στην Ξάνθη, όπου ομολόγησαν το έγκλημά τους.
Ο εντοπισμός τους προήλθε μετά από ενδελεχή έρευνα και αξιοποίηση των στοιχείων στην ευρύτερη περιοχή, ανέφεραν οι αστυνομικές αρχές. Η δράση τους χαρακτηρίζεται επαγγελματική καθώς άφησαν ελάχιστα στοιχεία στο χώρο του εγκλήματος ενώ μέρος του ποσού που λήστεψαν βρέθηκε στο σπίτι τους, όπου έγινε έρευνα παρουσία εισαγγελέα.  Με τη δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγούνται στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης.
Βίντεο από τη συνέντευξη τύπου της αστυνομίας:

Seleo.gr News

Η ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΑΕΙ ΤΑ ΡΟΥΧΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΜΠΕΤΗ (VIDEO)

 Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου πρωταγωνιστεί στη θεατρική παράσταση «Άντρες έτοιμοι για όλα», όπου υπάρχουν γυμνές σκηνές. H ηθοποιός επιδίδεται σε ένα αισθησιακό στριπτίζ, για το οποίο πολλοί έχουν πει ότι είναι το πιο σέξι που έχει γίνει ποτέ σε θεατρικό σανίδι...

ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΚΑΝΕΙ Η ΒΡΩΜΙΑΡΑ ΜΕΡΚΕΛ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΞΥΠΝΗΣΤΕ! ΠΑΕΙ ΚΑΙ Η ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ

merkel-xristofias
Το Δ' Ράϊχ με μοχλό το ευρώ κατακτά στο πι και φι Ελλάδα και Κύπρο!
Η Κύπρος της οποίας το εθνικό νόμισμα (κυπριακή λίρα) πριν μπει στην ευρωζώνη, ήταν ισσχυρότερο του ευρώ, μέσα σε λίγα χρόνια η οικονομία καταποντίστηκε!  Όταν σήμερα, ο Σαμαράς, το "λαμόγιο του ευρώ" , λέει "πάση θυσία να παραμείνουμε στο ευρώ", η χώρα μας παραδίδεται αύτανδρη στους εεγκληματίες τοκογλύφους. Το ίδιο γίνεταί και με την Κύπρο. Η βρωμιάρα Μέρκελ εκβιάζει την Κύπρο.
Όπως αναφέρει το newsbomb.gr, σε πολιτική ταπείνωση καταδικάζουν τον Κύπριο Πρόεδρο κ. Δημήτρη Χριστόφια και τον κυπριακό Ελληνισμό οι ηρεκλειδείς της γερμανικής ηγεμονίας στην Ε.Ε. Εκβιάζουν ώστε να εξασφαλίσουν κυριαρχικά δικαιώματα της Μεγαλονήσου με τις ίδιες εκβιαστικές μεθόδους που ακολούθησαν στην περίπτωση της Αθήνας.
Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Δημήτρης Χριστόφιας φαίνεται ότι αναλώνεται με την παρακολούθηση πολιτικών αντιπάλων του και προσπαθεί να απαντά πολιτικά στην κριτική του κ. Γιώργου Λιλλήκα, ενώ στην πραγματικότητα η βουλιμία της γερμανικής καγκελαρίας είναι το μείζον πρόβλημα.
Όπως εξηγούν έγκυροι διπλωματικοί παρατηρητές, η καγκελάριος κ. Άνγκελα Μέρκελ βρίσκεται σε πλήρη συνεννόηση με τους αντιπροέδρους της κυβέρνησής της, του κ.κ. Βόλφγκαγκ Σόιμπλε και Φίλιπ Ρέσλερ, ώστε να ακολουθήσουν την ίδια αυστηρή και εθνικώς επιζήμια για την Κύπρο τακτική σχετικώς με το «πρόβλημα χρέους». Η αλήθεια πίσω από τις λέξεις και τα τηλεγραφήματα είναι τελείως διαφορετική.
Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις της Γερμανίας που δεν κατάφεραν να πάρουν θέση όταν ανακινήθηκε το θέμα των πετρελαιοφόρων οικοπέδων στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) της Κύπρου καθοδηγούν την ηγεσία του Βερολίνου. Όχι μόνο η κ. Μέρκελ αλλά οι ηγεσίες όλων των γερμανικών κομμάτων φαίνεται να συμφωνούν πως όσο εύκολα η Ελλάδα τέθηκε υπό τη σφαίρα επιρροής της χώρας τους, τόσο εύκολο θα είναι και με την περίπτωση της Κύπρου, δεδομένης και της συμπεριφοράς του κ. Χριστόφια.
Γι' αυτό έρχεται τώρα η γερμανική κυβέρνηση και εκβιάζει πως θα βοηθήσει «υπό προϋποθέσεις» στην προσπάθεια «διάσωσης» της κυπριακής οικονομίας. Ήδη μεγάλες επιχειρήσεις από τον τομέα της ενέργειας έχουν αρχίσει να κάνουν μελέτες προβλεψιμότητας αν συμφέρει ή όχι σε δραστηριότητες εκμεταλλεύσεως υδρογονανθράκων στην ανατολική Μεσόγειο.
Εκθέσεις διπλωματών και πρακτόρων
Στο κυπριακό υπουργείο Εξωτερικών έχει γίνει πλήρης μελέτη των αναλύσεων πληροφοριών και των εκθέσεων από τις μυστικές υπηρεσίες και τους διπλωματικούς αναλυτές. Γι' αυτό και η κυβέρνηση της Λευκωσίας ήταν προετοιμασμένη όταν η καγκελάριος κ. Άνγκελα Μέρκελ δήλωσε ότι «δεν γίνεται να υπάρξουν ειδικές συνθήκες για τη διάσωση της Κύπρου».
Διαβάστε τι είπε λέξη προς λέξη ο διαβασμένος και προετοιμασμένος κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου κ. Στέφανος Στεφάνου. «Είναι φανερό πως υπάρχουν πολιτικές σκοπιμότητες πίσω από τα διάφορα θέματα που εγείρονται από ορισμένες χώρες» δήλωσε κι έσπευσε να κάνει τη σύνδεση της περιπέτειας που τράβηξε η Ελλάδα σχολιάζοντας ότι και η δανειακή σύμβαση της Κύπρου γίνεται πεδίο αντιπαραθέσεων στη γερμανική προεκλογική εκστρατεία.
Για να μην υπάρχουν και ασάφειες, ο κ. Στεφάνου εξήγησε: «Η Κύπρος δεν ζήτησε ειδική μεταχείριση από την Ευρώπη για τη δανειακή σύμβαση. Αυτό που ζητήσαμε είναι η εφαρμογή της κοινοτικής αλληλεγγύης έναντι μιας χώρας που είναι παραδεκτό από όλους ότι είναι θύμα μιας ευρωπαϊκής απόφασης για κούρεμα του ελληνικού χρέους».
Στοιχεία της Κομισιόν
Να σημειώσουμε πάντως, ότι τα ύπουλα χτυπήματα των παραδοσιακώς φιλότουρκων Γερμανών εναντίον του κυπριακού Ελληνισμού στο όνομα της δήθεν ευημερίας έναντι των υπολοίπων Ευρωπαίων αποδίδουν. Στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επισημαίνουν ότι κυκλοφορεί έκθεση που εμφανίζει ότι στην Κύπρο έχει συντελεστεί μία από τις μεγαλύτερες μειώσεις εισοδήματος στην Ευρώπη.
Στη διετία 2009 – 2011, το διαθέσιμο ακαθάριστο εισόδημα των νοικοκυριών μειώθηκε κατά 7% ενώ το 8% των Κυπρίων αντιμετώπιζε δυσκολίες στην αποπληρωμή του στεγαστικού δανείου ή την καταβολή του ενοικίου της οικίας του, κατά το 2011.
Η ανεργία στην Κύπρο πιάνει πρωτοφανή ποσοστά. Το 2011 οι μακροχρόνια άνεργοι αντιπροσώπευαν το 20,9% του συνόλου των ανέργων, ποσοστό σαφώς χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ (42,7%) αλλά πολύ σημαντικό για τα δεδομένα του νησιού. Με το δεδομένο δεν υπάρχουν αισιόδοξες ενδείξεις για το 2013...

ΠΟΥ ΕΙΣΤΕ ΡΕ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ; ΞΕΠΟΥΛΗΣΑΝ ΗΔΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ! Η TASK FORCE ΜΠΛΟΚΑΡΕ ΤΙΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΡΙΝΟ ΚΑΙ ΠΑΙΡΝΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ!
Το παρακάτω αποκλειστικό ρεπορτάζ δείχνει ότι  τα κοιτάσματα πετρελαίου και υδρογονανθράκων έχουν ήδη υποθηκευτεί στην τρόικα ή δε Task force μπλόκαρε τις γεωτρήσεις στον Πρίνο.
Γεωτρήσεις που γίνονται στην χώρα μας από τη δεκαετία του '70 στο Β. Αιγαίο τις άρπαξε η Μέρκελ!!! Τι κάνετε ρε πατριώτες; Στο τέλος, θα μας διώξουν από την Πατρίδα μας κι εμείς θα καθόμαστε! Ή μήπως θα βγαίνουν και τότε γκάλοπ που θα δείχνουν πρώτο τον Σαμαρά;
Το άκρως αναμενόμενο, κάτι για το οποίο το defencenet.gr είχε προειδοποιήσει ότι θα συμβεί και οι κυβερνητικοί από την εποχή του Ε.Βενιζέλου μέχρι σήμερα αρνούνται ότι μπορεί να συμβεί, δυστυχώς για την χώρα, ολοκληρώνεται με ταχύταττους ρυθμούς: Η υποθήκευση των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων και ο έλεγχός τους από την τρόϊκα.
Όχημα για να συμβεί αυτό είναι το Ταμείο για την Αξιοποίηση Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) στο οποίο θα υπαχθεί η διαμεσολάβηση μεταξύ ΥΠΕΚΑ και εταιρειών ώστε τ' αναμενόμενα έσοδα από την εκμετάλλευση κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου να καταλήγουν απευθείας στα ταμεία του ΤΑΙΠΕΔ.
Το ΤΑΙΠΕΔ το οποίο ελέγχεται φυσικά 100% από την Task Force του Χορστ Ράϊχενμπαχ και κατ'επέκταση την Γερμανία!
Πρώτη κίνηση, μάλιστα, ήταν το μπλοκάρισμα της γεώτρησης στον Πρίνο της Καβάλας η οποία και έχει ήδη εγκριθεί, όπως προβλέπει ο Ν. 4001/ 2011, από την κυβερνητική επιτροπή έχει υπογραφεί από τον Υπουργό ΠΕΚΑ Καθηγητή Παναγιώτη Λιβιεράτο και επρόκειτο να σταλεί για επικύρωση στην Βουλή πριν τα Χριστούγεννα. Η γεώτρηση αφορούσε μεταξύ αλλων το κοίτασμα "Ε" το οποίο είναι πολλά υποσχόμενο και μπορεί να αλλάξει πριν από το Ιόνιο τον χαρτη των ενεργειακών πεδίων της χώρας!
Η διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ κατ'εντολή των Γερμανών ετοίμασε πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, έτσι ώστε αυτό και όχι το ΥΠΕΚΑ ή ο υπό ίδρυση φορέας υδρογονανθράκων, αναλάβει την διαχείριση των κατά τόπους κοιτασμάτων, όπως αυτό του Πρίνου.
Δηλαδή, το ΤΑΙΠΕΔ που ελέγχεται ουσιαστικά άμεσα από το Βερολίνο θα είναι ο αντισυμβαλλόμενος κρατικός φορέας με τις εταιρείες, που θα επιλεγούν να οργανώσουν τις έρευνες, επενδύοντας σημαντικά ποσά με σκοπό την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Έτσι η Task Force διά της διοίκησης του ΤΑΙΠΕΔ, εζήτησε και επέτυχε να καθυστερήσει η υπογραφή της τροποποιητικής σύμβασης για την παραχώρηση του Πρίνου, η οποία και έχει ήδη εγκριθεί, όπως προβλέπει ο Ν. 4001/ 2011, από την κυβερνητική επιτροπή έχει υπογραφεί από τον Υπουργό ΠΕΚΑ Καθηγητή Παναγιώτη Λιβιεράτο και επρόκειτο να σταλεί για επικύρωση στην Βουλή πριν τα Χριστούγεννα.
Τελικά το κείμενο της σύμβασης αντί να κατατεθεί προ των Χριστουγέννων στην νομοπαρασκευαστική επιτροπή της Βουλής βρέθηκε στο ... γραφείο του προέδρου του ΤΑΙΠΕΔ,Τάκη Αθανασόπουλου!
Σε ανακοίνωση της η "Energean Oil & Gas" στις 20 Δεκεμβρίου προειδοποιεί για «τον κίνδυνο άμεσης αναστολής του συνόλου των εργασιών σε ότι αφορά τις άδειες εκμετάλλευσης Πρίνου και Ν. Καβάλας μέχρι την οριστική επίλυση του ζητήματος της εναρμόνισης της σύμβασης μεταξύ αυτής, της θυγατρικής της Καβάλα Oil και του Ελληνικού Δημοσίου (Ν. 2779/1999), με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία περί Υδρογονανθράκων όπως αυτή ψηφίστηκε και βρίσκεται σε ισχύ με τους Ν. 2289/1995 και 4001/2011".
Στην ίδια ανακοίνωση της η Energean Oil & Gas,της μοναδικής σήμερα εταιρείας που παράγει πετρέλαιο στην Ελλάδα, διευκρίνιζε ότι. "η διαδικασία της εναρμόνισης κρίθηκε εκατέρωθεν απολύτως απαραίτητη για την συνέχιση των επενδύσεων, την διατήρηση και εν συνεχεία αύξηση της παραγωγής και κατ' επέκταση τη διατήρηση των θέσεων εργασίας".
Εξάλλου η ίδια η εταιρεία έχει προγραμματίσει επενδύσεις €40 εκατ. το 2013 και €100 εκατ. το 2014 σε συμπληρωματικές και νέες γεωτρήσεις για την αύξηση της παραγωγής του Πρίνου.
Όμως το δικαίωμα για την εμπλοκή του Ταμείου στο όλο θέμα της εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων του το έδωσε η ίδια η κυβέρνηση, κατόπιν εντολής των δανειστών, όπως καταδεικνύεται από τα γεγονότα, αφού προκειμένου να αξιοποιήσει το εξαντληθέν κοίτασμα φυσικού αερίου της Νοτίου Καβάλας (που ευρίσκεται εντός της παραχώρησης της Energean Oil & Gas δυτικά της Θάσου) με την μετατροπή του σε υπόγεια δεξαμενή φυσικού αερίου, συνδεδεμένη με το εθνικό σύστημα φυσικού αερίου, εζήτησε την συνδρομή του ... ΤΑΙΠΕΔ, λόγω της υποτιθέμενης τεχνογνωσίας του, στις διαπραγματεύσεις του με την παραχωρησιούχο εταιρεία!
Να υπενθυμίσουμε ότι στο πλαίσιο των συμβατικών υποχρεώσεων της «Energean Oil & Gas» για αξιοποίηση των υποθαλάσσιων κοιτασμάτων στον Πρίνο και της άδειας λειτουργίας της ως παραχωρησιούχου, τον Ιανουάριο του 2010 κατάθεσε επενδυτική πρόταση στο ΥΠΕΚΑ για την δημιουργία μεγάλης αποθήκης φυσικού αερίου αφού η χώρα δεν διαθέτει επαρκείς αποθηκευτικούς χώρους.
Με εξαίρεση τις πολύ περιορισμένες δυνατότητες του τέρμιναλ LNG της Ρεβυθούσας, το εθνικό σύστημα αερίου αποδεδειγμένα δεν διαθέτει τους απαιτούμενους – για ένα τόσο εκτεταμένο σύστημα – αποθηκευτικούς χώρους. Περιληπτικά η πρόταση της «Ενεργειακής Αιγαίου» έχει ως εξής:
Μετατροπή του υπό εξάντληση κοιτάσματος 'Νότια Καβάλα' σε χώρο αποθήκευσης φυσικού αερίου, δημιουργώντας «συνέχεια» και στηρίζοντας την απασχόληση και την περιφερειακή ανάπτυξη.
Το έργο είναι άμεσης υλοποίησης με αποκλειστικά ιδιωτικά κεφάλαια, με μηδενική περιβαλλοντική επιβάρυνση της περιοχής και με αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών και μοναδικής τεχνογνωσίας.
Το έργο αφορά μια επένδυση ύψους 400 εκατ. ευρώ και την παράλληλη δημιουργία εγχώριας τεχνογνωσίας.
Τελικά το ΤΑΙΠΕΔ ανέλαβε την διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού χωρίς όμως να γνωρίζει καθόλου το αντικείμενο, αλλά αυτό έχει μικρή σημασία, φαίνεται: Το ζήτημα είναι να ελεγχθούν τα κοιτάσματα από την τρόικα και ειδικότερα από την Γερμανία.
Να πούμε ότι πάντως ότι στην κυβέρνηση δεν έχουν δώσει όλοι "γη και ύδωρ": Τόσο ο υπουργός ΠΕΚΑ, Π.Λιβιέράτος, όσο και ο υφυπουργός αρμόδιος για τα Ενεργειακά Μάκης Παπαγεωργίου, έθεσαν το όλο ζήτημα σε ανώτατο κυβερνητικό επίπεδο και εν τέλει μετά από επαφές με την Task Force η διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ ήρε τελικά τις επιφυλάξεις της και προχώρησε στις απαραίτητες τροποποιήσεις στο κείμενο της προκήρυξης του διαγωνισμού για την αποθήκη της Ν. Καβάλας και έτσι το νομοσχέδιο που προβλέπει την επικύρωση της τροποποιητικής σύμβασης της παραχώρησης της Energean Oil & Gas στον Πρίνο εστάλη τελικά στη Βουλή.
Ακόμα και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ και πρώην υφυπουργός ΥΠΕΚΑ Γιάννης Μανιάτης, που έως πρόσφατα είχε την ευθύνη του τομέα των υδρογονανθράκων και εξακολουθεί να είναι ο καθ' όλα υπεύθυνος κοινοβουλευτικός παράγων από πλευράς ΠΑΣΟΚ, παρενέβη για να υπάρξει άμεση απεμπλοκή του ΤΑΙΠΕΔ από τον τομέα υδρογονανθράκων είναι αποφασισμένος να φέρει το όλο θέμα προς συζήτηση στη Βουλή καλώντας την διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ να δώσει τις απαραίτητες εξηγήσεις στην αρμόδια επιτροπή.
Η ουσία είναι ότι πλέον το ΤΑΙΠΕΔ, δηλαδή η Task Force, δηλαδή η Γερμανία, ελέγχουν πλέον πλήρως την διαδικασία παραχωρήσεων και ακολούθως της παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου στην χώρα. Κάτι που έρχεται σε άμεση αντίθεση με τις ρητές προβλέψεις του Ν. 4001/ 2011 βάσει τον οποίων το ΥΠΕΚΑ, και οι επιβλεπόμενοι από αυτό φορείς, έχουν τον αποκλειστικό έλεγχο της όλης διαδικασίας στην αξιοποίηση υδρογονανθράκων.
defencenet.gr

ΚΑΜΑΡΩΣΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ! ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ


Διαβάστε προβλέψεις και...Μαθηματικά που ...σκαμπάζει ο Δ. Προβόπουλος και θα καταλάβετε.
O Προβόπουλος προέβλεψε οτι το 2013 η ανεργία θα... αυξηθεί στο 26%!!! Αν ληφθεί υπ' όψιν οτι η ανεργία τον Αύγουστο ήταν 25,6%, τον Οκτώβριο έφτασε στο 26,8%, προφανώς τον Δεκέμβριο θα ξεπέρασε το 27%. Ενώ, ο Προβόπουλος ...προέβλεψε ότι από το 27% προς 28%  που ήταν η ανεργία τον Δεκέμβριο του 2012, θα ...αυξηθεί τον Δεκέμβριο του 2013 στο 26%!!  Μπακάλης είπαμε; Ο μπακάλης ξέρει καλά Μαθηματικά. Ο Προβόπουλος πρέπει να γυρίσει με τον κηδεμόνα του και να γραφτεί στην Α' Δημοτικού! "Φου-φου το δαδί"!
Πάμε παρακάτω, να δούμε το βιογραφικό του ανδρός, που τον έβαλαν να διοικεί και την Τράπεζα της Ελλάδος! Ο Δ. Προβόπουλος λοιπόν,  γεννήθηκε το 1950 και έλαβε πτυχίο Οικονομικού Τμήματος της Νομικής Αθηνών (4ετούς φοιτήσεως) το 1973.  Κάποιος καλός κύριος που ξέρει και ψάχνει τους φοιτητές από την δεκαετία του 1960 (θυμάστε τον Κούγια που τον κάναμε ...σκόνη όταν κοκορευόταν ότι είχε περάσει δεύτερος στην Νομική; Σχεδόν τελευταίος είχε εισαχθεί και τον ...έκραξαν μετά τα κανάλια), έψαξε τους εισακτέους του '68 (σε Αθήνα & Θεσ/κη) και δεν τον βρήκε πουθενά τον Προβόπουλο. Συνεπώς, ή εισήχθη στο Πανεπιστήμιο με τη ...δεύτερη, ή μπήκε άνευ εξετάσεων, ή ...άλλαξε όνομα! 
Πλάκα δεν έχει;"
Ερώτηση: Γιά όλες αυτές τις μακακίες που αμολάει κάθε λίγο ο Προβόπουλος, δεν πρέπει να του πάρουν πίσω το μισθό;  ΕΕ ;; Ρωτάμε!
makeleio.gr

ΚΑΜΜΕΝΟΣ: "ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ. ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΜΕ ΔΟΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΘΛΙΩΣΟΥΝ ΤΟΝ ΛΑΟ"!"Θα μειώσουν κι άλλο μισθούς και συντάξεις χωρίς απόφαση της βουλής"

Καταιγιστικός ο Πάνος Καμμένος πριν από λίγη ώρα στον ΣΚΑΪ και τον Γιώργο Αυτιά. Χαρακτήρισε "απατεώνες" τους συμμετέχοντες στην κυβέρνηση, καταλογίζοντάς τους δόλο που αποσκοπεί στην εξαθλιωση του λαού. Όπως είπε, οι μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις δεν γίνονται για να ορθοποδήσει η οικονομία αλλά εσκεμμένως για να εξαθλιωθεί ο λαός και η μεσαία τάξη. "Σε άλλα κράτη, όπως στην Αμερική, παίρνουν μέτρα υπέρ της μεσαίας τάξης, διότι αυτή αποτελεί την μηχανή της οικονομίας. Αυτή είναι που καταναλώνει", τόνισε ο κ. Καμμένος για να συμπληρώσει: "Αντίθετα, η εδώ κυβέρνηση, με τα μέτρα που παίρνει, βαθαίνει την ύφεση μια και δεν υπάρχει κατανάλωση, ενώ εξοντώνει τη μεσαία τάξη". Όπως επεσήμανε ο επικεφαλής των "Ανεξαρτήτων Ελλήνων", η κυβέρνηση ετοιμάζεται να μειώσει κι άλλο τις συντάξεις και τους μισθούς, χωρίς να πάρει απόφαση στη βουλή.Με μια απλή διάταξη που έχει φτιάξει, οι μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις θα γίνονται απευθείας χωρίς καμιά έγκριση της Βουλής.

Ο ΧΟΛΑΡΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΕΙΠΕ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΛΗΘΕΙΑ: " ΕΙΣΤΕ ΑΔΙΣΤΑΚΤΗ ΧΟΥΝΤΑ ΜΕ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΜΑΝΔΥΑ"
Η παραπάνω δήλωση ανήκει στον Χολαργιώτη βουλευτή, με πατριωτική συνείδηση, Παναγιώτη Λαφαζάνη, κατά τη διάρκεια συζήτησης στην βουλή για την ψήφιση του φορολογικού νομοσχεδίου.
Συμφωνούμε απόλυτα με τον Παναγιώτη Λαφαζάνη ο οποίος μίλησε επίσης για «κοινοβουλευτικό πραξικόπημα» και για νομοσχέδιο «σφαγείο». Ναι, έχουμε χούντα που έχει βάλει τον μανδύα του κοινοβουλευτισμού, προσποιούμενη τη...δημοκρατία! 
Αφού μας κυβερνάει η τρόικα με τις μαριονέτες πολιτκούς να κάνουν ό,τι τους λένε οι χαρτογιακάδες τύπου Τόμσεν! 
Το είπε και η κ. Μπακογιάννη: "Το φορολογικό είναι ανπτυξιακό αλλά θα το ψηφίσω"! Γιατί έτσι την πρόσταξε η Μέρκελ, ο Τόμσεν και οι άλλοι δανειστές! 
Ουστ, ξεφτίλες!

ΕΒΑΛΑΝ ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ ΣΤΟΝ ΛΑΟ, ΥΠΕΡΨΗΦΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ!


Η νέα μαχαιριά σε βάρος του λαού και ειδικά των ελεύθερων επαγγελματιών, εντοπίζεται στα όσα δήλωσε η Ν. Μπακογιάννη: "Το φορολογικό νομοσχέδιο είναι αντιαναπτυξιακό, αλλά θα το ψηφίσω"!

Ψήφισαν λοιπόν εν γνώσει τους τον θάνατο της οικονομίας και του λαού, μόνο και μόν επειδή τους το απαίτησαν οι τοκογλύφοι εγκληματίες της ΕΕ. Για να  πάρουμε τη δόση κατεβάζουμε τα βρακιά μας και καθόμαστε στα...τέσσερα όπως είπε ο Σαμαράς στον Νικολόπουλο! 
Είναι επικίνδυνοι, είναι μειοδότες!
Δεκτά, κατά πλειοψηφία, έγιναν τα  άρθρα 1,3, 6 και 10 του φορολογικού νομοσχεδίου, κατά την ονομαστική ψηφοφορία την οποία ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ. «Ναι» ψήφισαν και οι ανεξάρτητοι βουλευτές Κώστας Σκανδαλίδης και Ανδρέας Λοβέρδος.
Αθλιότητα. Δείτε ονόματα που ακόμη μας κυβερνούν και βγάλτε συμπερασμα για το μέλλον της χώρας! 

Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2013

ΠΑΣΙΓΝΩΣΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ ΨΑΧΝΕΙ ΑΝΔΡΕΣ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΡΙΜΙΩΝ!


ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑ!

Σοκ έχει προκαλέσει η αποκάλυψη της ίδιας της δημοφιλούς παρουσιάστριας πως έφτιαξε λογαριασμό σε ιστοσελίδα γνωριμιών με άγνωστους άνδρες!ΠΡΩΤΟΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΕΛΑΒΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΡΗΞΕΙΣ ΣΕ ΣΠΙΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ!


Η πρωτοεμφανιζόμενη οργάνωση «Κύκλοι Παραβατικών/ Πυρήνας Εραστές της Ανομίας-Μαχόμενη Μειοψηφία» ανέλαβε την ευθύνη με προκήρυξη που αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο Indymedia την ευθύνη για τις εκρήξεις αυτοσχέδιων μηχανισμών σε σπίτια πέντε δημοσιογράφων τα ξημερώματα.

πηγή: skai.gr
Αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς, αποτελούμενους ο καθένας από δύο γκαζάκια, τοποθέτησαν άγνωστοι τα ξημερώματα στις εισόδους πολυκατοικιών όπου διαμένουν δημοσιογράφοι σε Αγία Παρασκευή, Αλιμο, Λυκαβηττό, Μαρούσι και Πεντέλη.
Οι επιθέσεις έγιναν σε διάστημα μιας ώρας, από τις 03.40 μέχρι τις 04.45 τα ξημερώματα, ενώ σε όλες τις περιπτώσεις σημειώθηκαν μικρές υλικές ζημιές.
Συγκεκριμένα, το μπαράζ των επιθέσεων ξεκίνησε στις 03.40 στο σπίτι όπου διέμενε παλαιότερα ο Γιώργος Οικονομέας στο Λυκαβηττό και συνεχίστηκε στις 04.10 στο σπίτι του Αντώνη Λιάρου στην Αγία Παρασκευή, στις 04.15 στο σπίτι του Αντώνη Σκυλλάκου και της συζύγου του Ευαγγελίας Μπαλτατζή στην Πεντέλη, την ίδια ώρα στο σπίτι του Χρήστου Κώνστα στο Μαρούσι και στις 04.45 στο σπίτι του Πέτρου Καρσιώτη στον Αλιμο.
Σε κάθε ένα από τα σπίτια μετέβησαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με πέντε πυροσβέστες, αλλά δεν χρειάστηκε να επέμβουν, καθώς οι πυρκαγιές ήταν μικρής έκτασης.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης για το μπαράζ αυτό των εμπρηστικών επιθέσεων.
Γ. Οικονομέας: Με τρομοκρατεί που κάποιοι σκέφτονται έτσι
Στη διάρκεια της τηλεοπτικής εκπομπής την οποία παρουσιάζει στο Mega ο δημοσιογράφος Γιώργος Οικονομέας παραδέχθηκε ότι μια από τις επιθέσεις σημειώθηκε σε σπίτι όπου διέμενε παλαιότερα στο Λυκαβηττό.
«Το μόνο που με τρομοκρατεί πραγματικά είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτονται έτσι. Ότι μπορεί να αλλάξουν έτσι τον κόσμο ή ότι μπορεί να παίζουν τέτοια παιχνίδια», ανέφερε ο δημοσιογράφος και πρόσθεσε: «Εμένα ούτε με φυλάνε ούτε και θέλω».
Νέα επίθεση Κ. Κεδίκογλου στο ΣΥΡΙΖΑ
Με αφορμή τις επιθέσεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Σίμος Κεδίκογλου, εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του ΣΥΡΙΖΑ.
«Χθες οι εισβολές σε ραδιοφωνικούς σταθμούς. Σήμερα οι εκρήξεις σε σπίτια δημοσιογράφων. Επιχειρείται ανοιχτή τρομοκρατία στον χώρο των μέσων ενημέρωσης, ένα ζωτικό χώρο της Δημοκρατίας μας. Επιτέλους τι θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ για να αποκηρύξει τους χαϊδεμένους κουκουλοφόρους του;», δήλωσε ο κ. Κεδίκογλου.
naftemporiki.gr

ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΛΙΠΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ! ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΤΡΕΞΤΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΛΙΠΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ 


Αποκάλυψε σε όλους το νέο της σώμα μετά την χειρουργική επέμβαση που υπεβλήθη για να αφαιρέσει τα περιττά κιλά της! Ποια είναι;

ΣΟΚ!!! Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΤΟΚΟΣ ΗΤΑΝ Ο 12ος ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΟΣ ΠΟΥ ΕΧΑΣΕ ΤΗ ΖΩΗ TOY ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΛΟΠΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ!

Ο ένας μετά τον άλλο φεύγουν...σκασμένοι οι ομολογιούχοι του Δημοσίου, των οποίων τις οικονομίες άρπαξε το κράτος για χάρη των δανειστών! 
Στη σιωπηρή διαμαρτυρία που έγινε σήμερα έξω από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, με αφορμή τον αιφνίδιο θάνατο του Αντιπροέδρου του Συλλόγου των Ομολογιούχων Γιάννη Ντόκου, από τους συγκεντρωθέντες ειπώθηκε ότι αυτός ήταν ο 12ος θάνατος ομολογιούχου από την άνοιξη κι εδώ, από τότε δηλαδή που έγινε το "κούρεμα"-κλοπή των χρημάτων τους!
Οι άνθρωποι φεύγουν σκασμένοι. Οι κόποι μιας ζωής και τα χρήματα που μάζευαν με ιδρώτα και αίμα για παιδιά ή τα εγγόνια τους, εκλάπησαν υπέρ των δανειστών! 
Ο Γιάννης Ντόκος ήθελε να σπουδάσει το παιδί του στο Βέλγιο και δείχνοντας στην κόρη του το κτίριο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, της είπε του λίγο πριν αυτή πετάξει για το εξωτερικό: "Αν πάθω κάτι, να ξέρεις, θα φταίνε αυτοί"

Μετά, σου λένε, οι άθλιοι του κράτους ότι θα πάρουν οι ομολογιούχοι το 80% των χρημάτων τους μέχρι το ...2042!!! Όταν πια δεν θα ζει κανείς ομολογιούχος! 

ΑΘΛΙΟΙ του Κράτους! Συλλαμβάνετε τους πολίτες και τους περνάτε χειροπέδες γιατί χρωστάνε ΦΠΑ! Εσάς ποιος θα σας συλλάβει ρε λαμόγια;

Η ΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΗΛΙΑΔΗ ΘΑ ΜΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ EUROVISION;

 Ο ΜΙΡΩΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΠΕΣΥΡΕ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ
Πολλαπλασιάζονται οι φήμες που θέλουν την Αγγελική Ηλιάδη να παίρνει μέρος στον ελληνικό τελικό της Eurovision.
Το είπε και η ίδια σε τηλεοπτική της συνέντευξη στο Mad.
«Θα μπορούσα να το σκεφτώ υπό κάποιες προϋποθέσεις. Χαίρομαι που τελικά θα συμμετέχει η Ελλάδα, αν σκεφτούμε όλα αυτά που γίνονται στη χώρα μας» είπε η τραγουδίστρια.

Με τι είδους κομμάτι θα πήγαινε στη Eurovision; «Θα ήθελα να πάω με ένα ελληνικότατο τραγούδι, όχι λαϊκό απαραίτητα, αλλά να έχει τον ήχο της Ελλάδας».Ενώ δεν απέκλεισε και το ξένο, καθώς τόνισε πως «ακόμα και ξένο κομμάτι θα μου άρεσε να τραγουδήσω, δισκογραφικά δεν με έχετε ακούσει, μπορεί σύντομα. Στη μουσική δεν υπάρχει περιορισμός».
Στο μεταξύ, ο γνωστός τραγουδιστής Μύρωνας Στρατής απέσυρε το τραγούδι που είχε ετοιμάσει για τον φετινό διαγωνισμό.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tvshow, ο Μύρωνας Στρατής απέσυρε το κομμάτι του λίγο πριν την επιλογή του τραγουδιού. Οι λόγοι της απόφασής του αυτής παραμένουν άγνωστοι, καθώς ο τραγουδιστής δεν έχει δηλώσει τι τον ενόχλησε. Ο ελληνικός τελικός πάντως και η επιλογή του τραγουδιού που θα στείλουμε φέτος στον διαγωνισμό θα γίνει αρχές Φεβρουαρίου.

ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

 

Ξεκινούν την ερχομένη Τρίτη και λήγουν στις 28 Φεβρουαρίου οι φετινές χειμερινές εκπτώσεις. 
Οι διατάξεις του νόμου για τις εκπτώσεις, λένε ότι:

- Είναι υποχρεωτική η αναγραφή διπλής τιμής, δηλαδή της παλαιάς (συνήθως διαγραμμένης) και της νέας τιμής όλων των ειδών, που πωλούνται με έκπτωση, σε εμφανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε εκεί όπου αυτά εκτίθενται.

- Η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης δεν είναι υποχρεωτική και ανήκει στην διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης εάν θα αναγράψει ποσοστό ή όχι. Εάν αναγραφεί ποσοστό, πρέπει να προσδιορίζεται ότι πρόκειται για έκπτωση (π.χ. «20% έκπτωση»).

- Η διενέργεια εκπτώσεων είναι στη διακριτική ευχέρεια της κάθε επιχείρησης.

- Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ακρίβεια των εκπτωτικών αναγγελιών προς τον πελάτη. Η κάθε παροχή πρέπει να ταυτίζεται και να ανταποκρίνεται προς την αναγγελία, οικονομικά, ποσοτικά και ποιοτικά.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΔΗΛΩΣΗ ΣΟΚ ΤΟΥ ΑΔΙΚΟΧΑΜΕΝΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΡΗ ΤΟΥ, ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΜΕΡΙΚΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ: "ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΑΝ ΠΑΘΩ ΚΑΤΙ, ΘΑ ΦΤΑΙΝΕ ΑΥΤΟΙ"

Ο Γιάννης Ντόκος, Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ομολογιούχων, των οποίων τα λεφτά έκλεψε το κράτος, έφυγε σκασμένος! Βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Παγκράτι.
Μπροστάρης στον αγώνα 11.000 και πλέον οικογενειών τις οικονομίες των οποίων καταλήστεψε το κράτος. Έβγαινε στα κανάλια, έκανε συνεχείς παραστάσεις στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους , έμπαινε σε υπουργεία και πάσχιζε για τους Ομολογιούχους του Δημοσίου να τούς επιστρέψουν τα κλεμμένα!
Ήταν και ο ίδιος ομολογιούχος. Οικογενειάρχης που πάλεψε με αυταπάρνηση να μεγαλώσει και να σπουδάσει την κόρη του. Μάζεψε τις οικονομίες μιας ζωής και τις αποταμίευσε σε ομόλογα του Δημοσίου. Ο Βενιζέλος όμως και οι άλλοι δωσίλογοι της κυβέρνησης Παπαδήμου, μαζί και ο Σαμαράς, έβαλαν την υπογραφή τους στο δόλιο κούρεμα για το PSI εξαπατώντας χιλιάδες οικογένειες. Προτίμησαν να υπηρετήσουν τους δανειστές, κλέβοντας τις οικονομίες βιοπαλαιστών! 
Ο Γιάννης Ντόκος ήταν ένα από τα θύματα αυτής της κλοπής.
Η κόρη του όμως  έπρεπε να σπουδάσει. Ήταν 18 χρονών και τον περασμένο Δεκέμβριο, αποφάσισε να την στείλει στο Βέλγιο. Λίγο πριν ανέβει στο αεροπλάνο, ο Γιάννης Ντόκος πήρε την μονάκριβη κόρη του και πέρασαν έξω από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Ήθελε να της μιλήσει αλλά και να της απολογηθεί γιατί και πώς χάθηκαν μονομιάς οι κόποι μιας ζωής. Της είπε ότι το κράτος τούς διαβεβαίωνε ότι η αποταμίευση σε ομόλογα του Δημοσίου ήταν η πιο ασφαλής, δεν είχε ρίσκο, δεν διέτρεχαν κανένα κίνδυνο τα χρήματά τους. Της είπε και για τις διαβεβαιώσεις που τους έδιναν οι πολιτικοί, μέχρι τελευταία στιγμή! Τούς έπιασαν στον ύπνο. Οι δωσίλογοι πολιτικοί με τις υπογραφές τους καταδίκασαν χιλιάδες ανύποπτους πολίτες και μαζί τον Γιάννη Ντόκο.
Ο Αντιπρόεδρος των Ομολογιούχων, λίγο πριν ξεκινήσουν για το αεροδρόμιο, είπε στην μονάκριβη κόρη του:  "Να ξέρεις, αν πάθω κάτι, θα φταίνε αυτοί"! 
Ο Γιάννης Ντόκος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, στο σπίτι του στο Παγκράτι. Ξαφνικά; Όχι βεβαίως, τον έστειλαν ...σκασμένο. Αυτοί που κούρεψαν τα ομόλογα του ...κούρσεψαν τη ζωή, αφήνοντας ορφανό το παιδί του! 

Ο Γιάννης Μαρινόπουλος, Πρόεδρος του Συλλόγου Ομολογιούχων Δημοσίου, μας αποκάλυψε τη συγκλονιστική αυτή ιστορία. Και μας διαβεβαίωσε: "Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας με τον ίδιο πάθος και αγωνιστικότητα του Γιάννη για την τελική μας δικαίωση. Το οφείλουμε άλλωστε και στο παιδί του"!

ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΑΝΕΡΓΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΑ 4 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ! ΣΕ ΛΙΓΟ ΔΕΝ ΘΑ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ!anergiaΟι  σωτήρες της χώρας, αυτοί που αγωνίζονται να μας σώσουν μέσω της πάση θυσία παραμονής στο ευρώ, έχουν επιτύχει κάτι μοναδικά πρωτόγνωρο στην ιστορία της χώρας. Από το 2008 οπότε οι άνεργοι στην Ελλάδα ήταν 370.000 το 2012 ο αριθμός τους έφτασε τους 1.345.000!!! Σχεδόν ένα εκατομμύριο άνεργοι μέσα σε 4 χρόνια! Αυτό ειπώθηκε πριν από λίγο στην εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη στον ΑΝΤΕΝΝΑ. Μάλιστα ο παρευρισκόμενους φοροτεχνικός κ. Παντελής, διευκρίνησε ότι ο αριθμός των ανέργων στη χώρα μας στην πραγματικότητα είναι πολύ μεγαλύτερος διότι δεν υπολογίζονται στους ανέργους οι πολίτες εκείνοι που εργάζονται με εκ περιτροπής εργασία, τουτέστιν μία ή δύο φορές την εβδομάδα! 
Όπως, θα συμπληρώναμε κι εμείς, σε πολλούς ανέργους δεν υπολογίζονται έμποροι καταστημάτων που βάζουν λουκέτο στο κατάστημά τους!
Σε λίχα χρόνια δεν θα υπάρχει ούτε ένας εργαζόμενος Έλληνας!
Υ.Γ. Ρε παιδιά, όσο αυξάνουν οι άνεργοι τόσο ανεβαίνουν τα ποσοστά του Σαμαρά και τον θεωρούν καταλληλότερο Πρωθυπουργό

ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΚΟ ΠΡΟΞΕΝΟ ΑΠΟ ΑΚΡΟΔΕΞΙΟΥΣ

Επίθεση από ακροδεξιούς δέχτηκε στην Καβάλα ο γενικός πρόξενος της Τουρκίας στην Κομοτηνή την ώρα που μετέβαινε σε συνάντηση με τον δήμαρχο της πόλης.
Η επίθεση έγινε την ώρα που ο Σενέρ έβγαινε από το αυτοκίνητο του. Μερικοί από τους συγκεντρωμένους επιτέθηκαν στο αυτοκίνητο κλωτσώντας το και χτυπώντας το παρμπρίζ.Πρόκειται, σύμφωνα με το ΑΜΠΕ, για 15 περίπου άτομα -30 κατά τον τουρκικό Τύπο- που ανήκουν στην Πατριωτική Κίνηση Πολιτών Καβάλας. Η επίθεση στον Ilhan Sener έγινε θέμα στον τουρκικό Τύπο, όπου ο πρόξενος της Τουρκίας έκανε δηλώσεις. "Τέτοιες ενέργειες δεν θα επηρεάσουν τη φιλία μεταξύ των δύο χωρών» είπε στην Ηurriyet o Sener, που όπως είπε επίσης. είχε συνάντηση με τον δήμαρχο Καβάλας με σκοπό να βρεθούν τρόποι για να επισκέπτονται περισσότεροι τουρίστες την περιοχή. Μάλιστα τόνισε ότι είχε ενημερωθεί για τις διαθέσεις των διαδηλωτών αλλά επέλεξε να πραγματοποιήσει τη συνάντηση λέγοντας στις αρχές ότι είναι καθήκον τους να προστατεύσουν την ασφάλεια του.Τέτοιες ενέργειες δεν αντιπροσωπεύουν τον ελληνικό λαό, είναι μερικοί ναζιστές», σχολίασε ακόμη ο πρόξενος της Τουρκίας, σημειώνοντας ότι φώναζαν κυρίως συνθήματα κατά του Κεμάλ Ατατούρκ.
makeleio.gr

ΤΟΝ ΦΑΓΑΝΕ- ΤΟΝ ΣΚΑΣΑΝΕ - ΤΟΝ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΛΕΨΙΜΕΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ!


Ο Aντιπρόεδρος του Συλλόγου Φυσικών Προσώπων Ομολογιούχων του Ελληνικού Δημοσίου, Γιάννης Ντόκος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Παγκράτι!
Επικεφαλής και μπροστάρης στις κινητοποιήσεις, ο άνθρωπος που αγωνίζονταν για 11.000 ομολογιούχους του Δημοσίου, που καταλήστεψε το φονικό κράτος της κατοχής!  Αντιπρόεδρος του Συλλόγου μικροομολογιούχων του Δημοσίου! Φυσικά τα αίτια του θανάτου του, λένε αυτή τη στιγμή,  αλλά αν ερευνηθεί... θα δούμε ότι ο άνθρωπος .."έσκασε" ,δεν άντεξε από το άλγος της κρατικής κλεψιάς του ιδρώτα των Ομολογιούχων...
Έτσι σήμερα το μεσημέρι από 2.00-2.30 οι Ομολογιούχοι, που έχασαν τον αγωνιστή τους, θα κάνουν σιωπηλή διαμαρτυρία στα Προπύλαια, μπροστά στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους της λαμογιάς και της αρπαχτής!Ο ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΝΑΕΙ ΣΕ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ!

ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ   Ο ΜΑΥΡΙΚΗΣ
Μετά την καταδίκη του σε 15 έτη φυλάκισης, για τα οικόπεδα στον Υμηττό, ο Χολαργιώτης κ. Μαυρίκης περνάει στην αντεπίθεση για την άδικη απόφαση του δικαστηρίου (όπως την χαρακτηρίζει ο ίδιος), που αμφισβήτησε το ιδιοκτησιακό τους χαρακτήρα που ανήκει σε φυσικούς ιδιοκτήτες, πάντα κατά τους ισχυρισμούς του.

Ο κ. Μαυρίκης μετά την καταδίκη του αφέθηκε ελεύθερος, καταθέτων εγγύηση 7000 ευρώ. 
΄Οπως λέγει, "το δικαστήριο υιοθέτησε ουσιαστικά την πρόταση του Εισαγγελέα, κ. Γεράκη,  ο οποίος όμως στην αγόρευσή του, ουδόλως έλαβε υπόψη τους ισχυρισμούς και τα στοιχεία που είχα καταθέσει. Γι αυτό το λόγο και περνάω στην αντεπίθεση, ώστε να λάμψει η αλήθεια"!

Υπό την έννοια αυτή η δίκη θα επαναληφθεί σε Ε'μελές Εφετείο Κακουργημάτων!
Και η υπόθεση θα επανεξετασθεί σε κάθε λεπτομέρεια!

ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ: ΣΑΡΩΝΕΙ Η ΝΔ! ΠΡΟΧΩΡΑ ΣΑΜΑΡΑ, Ο ΛΑΟΣ ΕΣΕΝΑ ΘΕΛΕΙ, ΠΑΡΕ ΚΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ! ΠΗΔΑ ΜΑΣ, ΠΗΔΑ ΜΑΣ, ΕΙΣΑΙ Η ΕΛΠΙΔΑ ΜΑΣ


Δημοσκόπηση της Public Issue για λογαριασμό του Σκάι και της Καθημερινής η οποία παρουσιάστηκε χθες βράδυ από το δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΣΚΑΪ φέρνει μπροστά τη ΝΔ και μάλιστα με αρκετή άνοδο μέσα στον τελευταίο μήνα!!! Προφανώς οι νέες περικοπές και οι η νέα άγρια φορολόγηση των Ελλήνων μέσα στον Γενάρη, φέρνει την μεγάλη άνοδο στον Σαμαρά! 
Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο βραδινό δελτίο ειδήσεων του σταθμού, στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστό 29%, έναντι 28,5% του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ακολουθούν Χρυσή Αυγή με 10%, ΠΑΣΟΚ και Ανεξάρτητοι Έλληνες με 8%, ΔΗΜΑΡ με 7% και ΚΚΕ με 5,5%.
Στην παράσταση νίκης προηγείται ο ΣΥΡΙΖΑ με 44% και ακολουθεί η ΝΔ με 39%, ενώ στο ερώτημα ποιος είναι ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς συγκεντρώνει το 48% των προτιμήσεων, έναντι 24% του Αλέξη Τσίπρα.
Σε σχέση με το Δεκέμβριο, πάντα όσον αφορά στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ κερδίζει τρεις μονάδες, ο ΣΥΡΙΖΑ χάνει δύο μονάδες, το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στα ίδια ποσοστά, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες χάνουν μία μονάδα, η Χρυσή Αυγή χάνει μισή μονάδα, η ΔΗΜΑΡ κερδίζει μισή μονάδα και το ΚΚΕ κυμαίνεται περίπου στα ίδια ποσοστά.
Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι, τον προηγούμενο μήνα, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν μπροστά στην παράσταση νίκης με 60% και ακολοθούσε η ΝΔ με 25%.
Όσο για τη δημοφιλία των πολιτικών αρχηγών, τον περασμένο μήνα το ποσοστό του Αντώνη Σαμαρά ήταν 40% και του Αλέξη Τσίπρα 29%.
Σαμρά προχώρα ακάθεκτος. Ο κόσμος εσένα θέλει. Πήδα μας, πήδα μας, είσαι η ελπίδα μας!
Φέρτε και την Μέρκελ και τον Σόϊμπλε να κάνουμε πάρτι με ούζα!

ΝΕΑ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΩΝ ΗΠΑ!


Ένας μαθητής πυροβολήθηκε και τραυματίστηκε σε γυμνάσιο της πόλης Ταφτ της Καλιφόρνιας, ενώ άλλο ένα άτομο τραυματίστηκε ελαφρά. Ο φερόμενος ως δράστης του επεισοδίου, συνελήφθη.
Ο μαθητής που τραυματίστηκε σοβαρά, διακομίστηκε σε νοσοκομείο της γειτονικής πόλης Μπέικερσφιλντ, ενώ στο δεύτερο άτομο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες επί τόπου. Το επεισόδιο συνέβη γύρω στις 9 το πρωί τοπική ώρα και ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη 20 λεπτά αργότερα.
"Ένας μαθητής πυροβολήθηκε στον εξωτερικό χώρο του σχολείου", δήλωσε στο δίκτυο CNN ο Ρέι Προύιτ εκπρόσωπος του σερίφη της κομητείας του Κέρν, χωρίς να προσδιορίζει τη σοβαρότητα των τραυμάτων του θύματος. "Αυτός ο μαθητής μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο στο Μπέικερσφιλντ. Έχουμε συλλάβει έναν ύποπτο, ο οποίος είναι επίσης μαθητής", πρόσθεσε.
Δεν έγινε γνωστό αν το θύμα και ο οπλοφόρος γνώριζαν ο ένας τον άλλο, ούτε το κίνητρο για τους πυροβολισμούς, που έλαβαν χώρα στο κτίριο Επιστημών του λυκείου.
Τηλεοπτικό δίκτυο έλαβε τηλεφωνήματα από ανθρώπους που είχαν κρυφτεί μέσα σε ντουλάπες του δημόσιου λυκείου Union High School στο Ταφτ, μια μικρή πόλη που βρίσκεται 160 μίλια βορειοδυτικά του Λος Άντζελες.
Το επεισόδιο έρχεται να προστεθεί στη σειρά των μακελειών που έχουν συμβεί τον τελευταίο καιρό στις ΗΠΑ, αναβιώνοντας την συζήτηση για τον έλεγχο των όπλων στη χώρα. Ηδη ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν έχει αναλάβει επικεφαλής ειδικής επιτροπής που θα καταθέσει σχετικές προτάσεις στον Πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα, την ερχόμενη εβδομάδα.
Υπενθυμίζεται ότι τον Δεκέμβριο, σε μακελειό που σημειώθηκε σε δημοτικό σχολείο, στο Νιούταουν του Κονέτικατ, έχασαν τη ζωή τους 26 άνθρωποι, ανάμεσά τους 20 παιδιά. Τον Ιούλιο ένας οπλοφόρος άνοιξε πυρ μέσα σε έναν κινηματογράφο στην Ορόρα (Κολοράντο, δυτικά), σκοτώνοντας 12 άτομα.
ethnos.gr