Τρίτη, 12 Ιουνίου 2012

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Δημιουργία 144 θέσεων 5μηνης απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στην Περιφέρεια Αττικής, Βόρειος Περιφερειακός Τομέας


Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η δημιουργία θέσεων 5μηνης απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης ατόμων για την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα με την συνεργασία των Δικαιούχων (Φορείς μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, όπως Σωματεία, Ιδρύματα κ.α.) και των Συμπραττόντων φορέων (ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ).

Τα κριτήρια επιλογής αφορούν στην κοινωνική, οικονομική, οικογενειακή κατάσταση των ανέργων υποψήφιων, όπως αποδεικνύονται με νόμιμα σχετικά δικαιολογητικά, ενώ προτεραιότητα δίνεται στους μακροχρόνια ανέργους, τους βραχυχρόνια & μακροχρόνια ανέργους που δε λαμβάνουν επίδομα ανεργίας και τους ανέργους νέους έως 30 ετών που αναζητούν εργασία.

Η αμοιβή των προσώπων που θα απασχοληθούν στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας ανεξαρτήτων ειδικότητας και επαγγελματικής εξειδίκευσής τους, ορίζεται σε 25 ευρώ ημερησίως, και όχι μεγαλύτερη από 625 ευρώ μηνιαίως. Οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη & εργαζομένων, στο σύνολό τους θα καλυφθούν  από ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (Δ/νση: Εμ. Μπενάκη 71Α, Τ.Κ. 10681, Αθήνα) από την Τετάρτη 13 Ιουνίου έως την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2012.

Για περαιτέρω πληροφορίες (ενημερωτικό υλικό, έντυπα υποβολής αιτήσεων & οδηγίες συμπλήρωσής τους) μπορείτε να απευθυνθείτε: α) στις ιστοσελίδες του ΙΝΕ ΓΣΕΕ www.inegsee.gr, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» www.epanad.gov.gr, ΑΣΕΠ www.asep.gr, Ιστοσελίδα Δήμου Παπάγου – Χολαργού www.dpapxol.gov.gr ή β) στα τηλέφωνα 210-3327730, 210-3327781 του ΙΝΕ ΓΣΕΕ και 213-2002832 του Δήμου Παπάγου – Χολαργού κα Ελ. Ανδρεουλάκου.


Ο Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού


Βασίλειος Ξύδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου