Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΟΠΑΠ ΓΙΑ ΤΟΝ Δ.Α.Ο.ΧΟΛΑΡΓΟΥΟ πρώην Δήμαρχος Χολαργού δεν θα έπρεπε να αισθάνεται φορτισμένος ή δικαιωμένος, αφού δεν εμπλέκεται στα οικονομικά θέματα του ΔΑΟΧ, για το λόγο ότι ο ίδιος, ως Δήμαρχος, θεωρούσε ότι τα Νομικά Πρόσωπα είχαν πλήρη αυτονομία και αυτοτέλεια, όπως άλλωστε προβλέπει η νομοθεσία. Υπογραμμίζω ότι, ως προεδρεύουσα στο πρώην Π.Π.Κ. κατά το διάστημα 2003 – 2004 ( Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν ο ίδιος ) ουδέποτε δέχθηκα υποδείξεις ή παρεμβάσεις. Είναι ευνόητο ότι η καθημερινή λογιστική διαχείριση ενός Νομικού Προσώπου ( ταμειακές μηχανές, βιβλία εσόδων – εξόδων, αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κ.λ.π. ) δεν αποτελούν αρμοδιότητα του Δημάρχου.
Ο ΔΟΠΑΠ, ως καθολικός διάδοχος του ΔΑΟΧ, δεν παρέλαβε θεωρημένο αρχείο, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 1235/16-7-2012 έγγραφό του ορισθέντος ( συνημμένη απόφαση ) ως υπευθύνου υπαλλήλου κ. Λ. Βλάχου ( συνημμένο ). Επισυνάπτω επίσης το από 6/4/11 έγγραφό μου, εν όψει, τότε, της λύσης του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΑΟΧ. Βάσει του κώδικα βιβλίων και στοιχείων της Δ.Ο.Υ. Χολαργού από 23/4/12 ( συνημμένο ) προκειμένου να λυθεί ο ΔΑΟΧ στην εφορία, από το ΔΟΠΑΠ είχαν εντοπισθεί μόνο τα στοιχεία που είναι σε κύκλο, ενώ δεν είχαν υποβληθεί συγκεντρωτικές καταστάσεις μετά το 2009. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις το πρόστιμο, μέχρι τον Ιούνιο του 2012, υπερέβαινε τις 100.000,00 € και ενημερώθηκε, όπως ήταν επιβεβλημένο, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΟΠΑΠ. 

Στη συνέχεια παραδόθηκαν με αριθ. πρωτ. 1268/19-7-2012 νέα στοιχεία και διαπιστώθηκε ότι έλειπαν όσα στη συνημμένη καρτέλα θεώρησης σημειώνονται με σταυρό αριστερά στη πράξη θεώρησης. Βάσει των στοιχείων που έλειπαν, το πρόστιμο εκτιμήθηκε μεταξύ 15.000,00 και 20.000,00 € και ενημερώθηκε σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα στοιχεία αυτά δεν έχουν κατατεθεί μέχρι σήμερα στην υπηρεσία μας. Η οικονομική υπηρεσία του ΔΟΠΑΠ, χωρίς να είναι δική της υποχρέωση επειδή αφορά παρελθόντα έτη, προχώρησε στη σύνταξη συγκεντρωτικών καταστάσεων του πρώην ΔΑΟΧ για το 2010, τις οποίες υπέβαλε στην εφορία την 20/6/12.
Πληρώθηκε επίσης το ποσό των 12.000,00 € διότι δεν είχαν κατατεθεί από τον πρώην ΔΑΟΧ δηλώσεις ΑΦΜ του 2011. Για το πρώτο τρίμηνο δεν γνωρίζω το λόγο. Κατά το δεύτερο τρίμηνο ( μετά την 23/3 οπότε ανέλαβα την προεδρία του ΔΑΟΧ ) η καταβολή δεν ήταν δυνατή λόγω των δωδεκατημορίων που ίσχυαν και επειδή δεν είχε καταβληθεί το πρώτο τρίμηνο. Υπογραμμίζω ότι οι δηλώσεις ΑΦΜ του 2011 δεν είχαν καν συνταχθεί από τις υπηρεσίες του πρώην ΔΑΟΧ αν και υπήρχε λογιστής με αμοιβή.
Κατά τα παρελθόντα έτη ο φόρος φαίνεται ότι κατεβάλετο  με απλές αποδείξεις, χωρίς ένταλμα γεγονός που συνεπάγεται το μη σύννομο αυτής της δαπάνης. Αυτό πως δικαιώνει τον κ. Νικολάου; Εσχάτως προέκυψε θέμα και με το κυλικείο του γηπέδου « Α. Τρίτσης » και την ταμειακή μηχανή που υπήρχε εκεί. Ο σχετικός φάκελος δεν μας έχει παραδοθεί.
Φορολογία εισοδήματος για το έτος 2006 ( σύμφωνα με τα έγγραφα της Δ.Ο.Υ. ) δεν είχε υποβληθεί. Αφού, λοιπόν, υποβλήθηκαν με ενέργειες του ΔΟΠΑΠ, συγκεντρωτικές καταστάσεις του 2010, έγινε δυνατή η διακοπή. 
Ευελπιστώ ότι  στο ίδιο καλό αποτέλεσμα θα φθάσουμε και για τη λύση του Νομικού Προσώπου « Α. Τρίτσης » το οποίο υφίσταται  ακόμη στο ΙΚΑ και στη εφορία, καθώς και με τις εργοδοτικές εισφορές του ΔΑΟΧ, προς το ΙΚΑ για γυμναστές που είχαν συμβάσεις σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.
Ο πρώην Δήμαρχος, καθώς και το απελθόν Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΑΟΧ, θα έπρεπε να συγχαρούν το ΔΟΠΑΠ, διότι με δικές του ενέργειες, δεν επιβάρυνε το δημότη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου