Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΜΕ ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ! ΞΕΧΝΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΥ ΗΞΕΡΕΣ. Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΤΑ ΞΕΠΟΥΛΗΣΕ ΟΛΑ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ!

Η τακτική κυβέρνησης - δανειστών δεν είναι πρωτότυπη. Πρώτα διαρρέουν οι χειρότερες δυνατές ρυθμίσεις, μετά ακολουθεί περίοδος διαπραγματεύσεων και τέλος εφαρμόζονται πάλι οι… χειρότερες αλλά με μικρές υποτίθεται βελτιώσεις που συνοδεύονται με αναστεναγμούς ανακούφισης και ενίοτε με πανηγυρισμούς.
Το ξα­να­παιγ­μέ­νο σε­νά­ριο  εκτυ­λί­χθη­κε πιστά με την ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση των δι­κτύ­ων με­τα­φο­ράς της ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας, μιας τε­ρά­στιας δη­μό­σιας...

πε­ριου­σί­ας που κα­τα­σκευά­σθη­κε από όλους εμάς και που η κοι­νω­νι­κή, ανα­πτυ­ξια­κή και πα­ρα­γω­γι­κή τους αξία είναι ανα­ντι­κα­τά­στα­τη αφού εκτός των άλλων απο­τε­λούν φυ­σι­κό -και κερ­δο­φό­ρο -μο­νο­πώ­λιο.  
Αυτό που αρ­κε­τοί δεν γνω­ρί­ζουν είναι ότι ο τε­μα­χι­σμός της ΔΕΗ είχε αρ­χί­σει προ πολ­λού ώστε μαζί με  το στα­δια­κό ξε­ζού­μι­σμα  προς όφε­λος των ιδιω­τών πα­ρα­γω­γών (οι γνω­στοί όμι­λοι Κο­πε­λού­ζου, Μυ­τι­λη­ναί­ου, Μπό­μπο­λα, Λάτση, Βαρ­δι­νο­γιάν­νη κλπ σε συ­μπρά­ξεις με ευ­ρω­παϊ­κούς ομί­λους) να ιδιω­τι­κο­ποι­η­θεί πλή­ρως  το κοι­νω­νι­κό αγαθό της ενέρ­γειας. Έτσι τα δί­κτυα με­τα­φέρ­θη­καν σε δυο θυ­γα­τρι­κές της ΔΕΗ, στις οποί­ες κα­τεί­χε το 100% των με­το­χών: τα δί­κτυα με­τα­φο­ράς στον ΑΔΜΗΕ και τα δί­κτυα δια­νο­μής (μέση και χα­μη­λή ταση) στον ΔΕΔ­ΔΗΕ.
Η δια­τή­ρη­ση του ΑΔΜΗΕ υπό δη­μό­σιο έλεγ­χο με την προ­ϋ­πό­θε­ση ισο­δυ­νά­μων για την ακόμη πε­ρισ­σό­τε­ρη «απε­λευ­θέ­ρω­ση» της αγο­ράς ενέρ­γειας,  δια­φη­μί­στη­κε  προ­ε­κλο­γι­κά από την κυ­βέρ­νη­ση, ως στοι­χείο δυ­να­τό­τη­τας βελ­τί­ω­σης του 3ου μνη­μο­νί­ου. Όσοι έδω­σαν λίγη πε­ρισ­σό­τε­ρη ση­μα­σία βέ­βαια, θα από­ρη­σαν. Τι εί­δους «απε­λευ­θέ­ρω­ση» θα μπο­ρού­σε να γίνει σε ένα φυ­σι­κό μο­νο­πώ­λιο, ώστε να χρειά­ζο­νται άλλα ισο­δύ­να­μα μέτρα για να πα­ρα­μεί­νει υπό δη­μό­σιο έλεγ­χο; Θα υπήρ­χε πι­θα­νό­τη­τα να γί­νουν και άλλα δί­κτυα με­τα­φο­ράς και να επι­λέ­γου­με όποιο μας αρέ­σει;
Ας δούμε όμως τι συ­νέ­βη με την συμ­φω­νία που τε­λι­κά δη­μο­σιο­ποί­η­σε η κυ­βέρ­νη­ση και αν υπάρ­χει λόγος ικα­νο­ποί­η­σης.  Κατ΄αρχην ο ΑΔΜΗΕ με τους πυ­λώ­νες του και τα κέ­ντρα του, αυ­το­νο­μεί­ται απο­λύ­τως από τη ΔΕΗ, με­τα­φέ­ρε­ται στο υπερ­τα­μείο διά­δο­χο του ΤΑΙ­ΠΕΔ και με­τα­τρέ­πε­ται σε μια με­το­χο­ποι­η­μέ­νη επι­χεί­ρη­ση. Προς ώρας το δη­μό­σιο δια­τη­ρεί το 51% των με­το­χών, το 20% θα απο­κτη­θεί από «στρα­τη­γι­κό επεν­δυ­τή» -π.χ. την γαλ­λι­κή ΔΕΗ (Electricite De France) που πλη­ροί τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις-  και το υπό­λοι­πο 29% θα δια­τε­θεί στο χρη­μα­τι­στή­ριο. Ο διευ­θύ­νων σύμ­βου­λος, το management  και τα επεν­δυ­τι­κά σχέ­δια της επι­χεί­ρη­σης προ­ϋ­πο­θέ­τουν συμ­φω­νία με τον στρα­τη­γι­κό επεν­δυ­τή, επι­τή­ρη­ση και συμ­μόρ­φω­ση με τους κα­νό­νες του ΟΟΣΑ. Κα­νέ­νας δη­μό­σιος έλεγ­χος μέχρι εδώ και καμία δια­σφά­λι­ση για το μέλ­λον.
Και η ΔΕΗ;  Θα χάσει ένα ανε­κτί­μη­το ερ­γα­λείο, μια κερ­δο­φό­ρα επι­χεί­ρη­ση και  θα απο­ζη­μιω­θεί με άγνω­στο τί­μη­μα όταν απο­τι­μη­θεί η αξία του ΑΔΜΗΕ από «ανε­ξάρ­τη­το εκτι­μη­τή» και αγο­ρα­σθεί το 49%.  Στην κα­θο­μι­λου­μέ­νη θα που­λή­σει σε τιμή που θα κα­θο­ρί­σουν οι αό­ρα­τες δυ­νά­μεις της αγο­ράς και οι ορα­τοί δα­νει­στές και αγο­ρα­στές. Όταν το απο­τέ­λε­σμα της «επι­τυ­χούς δια­πραγ­μά­τευ­σης» ολο­κλη­ρω­θεί, το δη­μό­σιο δί­κτυο θα έχει με­τα­φερ­θεί στον έλεγ­χο των χρη­μα­τι­στη­ρί­ων,  ο σχε­δια­σμός, οι προ­τε­ραιό­τη­τες και η τι­μο­λό­γη­ση των υπη­ρε­σιών του δεν  θα υπα­κού­ουν στις κοι­νω­νι­κές ανά­γκες ούτε σε ένα εθνι­κό ενερ­γεια­κό σχε­δια­σμό και η ΔΕΗ θα έχει δια­νύ­σει ένα ακόμη απο­φα­σι­στι­κό βήμα προς τη διά­λυ­ση που έχει σχε­δια­στεί με την επό­με­νη πρό­νοια του μνη­μο­νί­ου. Την οποία δεν υπάρ­χει καμία αμ­φι­βο­λία ότι η κυ­βέρ­νη­ση θα υιο­θε­τή­σει ηρω­ι­κώς μα­χό­με­νη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου