Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018

ΚΩΣΤΑΣ ΤΙΓΚΑΣ: "ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ. ΝΕΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ"

Ενημέρωση του Δημότη

Δελτίο Τύπου 5

                                                                 23 Ιαν. 2018


Χορήγηση Επιδόματος Παιδιού
Νέες Διαδικασίες
1. Στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσης των συνδημοτών μας, σας ...γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε το  ΦΕΚ 57/18-1-2018 τεύχος Β΄ που αφορά την υπ΄ αριθμ. Γ.Π.οικ.Δ22/11/2705/58/17-1-2018 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, για τον καθορισμό της χορήγησης επιδόματος παιδιού και των διαδικασιών.
  2.Πιο λεπτομερώς στο ΦΕΚ καθορίζονται: 
        Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση επιδόματος παιδιού είναι:  
  α. Η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε1 από τον υπόχρεο για υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
  β. Η συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης Α21, η οποία έχει θέση αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης, για τη χορήγηση του επιδόματος, μέσω της ιστοσελίδας του ΟΓΑ 
  γ. Οι αιτούντες/υπόχρεοι να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα την τελευταία πενταετία στην Ελλάδα.
δ . Τα τέκνα τους να είναι εξαρτώμενα και να βρίσκονται στην Ελλάδα.
      Ως αρχική ημερομηνία υποβολής της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης Α21 εκάστου έτους ορίζεται η 2α Ιανουαρίου και ως καταληκτική η 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.
Δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού είναι οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων (Έλληνες, Ομογενείς, Πολίτες κρατών – μελών της ΕΕ, Πρόσφυγες, Ανιθαγενείς). Το επίδομα παίρνουν όσοι υποβάλλουν αίτηση - υπεύθυνη δήλωση Α21, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ και τα εισοδηματικά κριτήρια του άρθρου 214 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) [πρώτη κατηγορία: έως έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ, δεύτερη κατηγορία: από έξι χιλιάδες και ένα (6.001) ευρώ έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ και  τρίτη κατηγορία: από δέκα χιλιάδες και ένα (10.001) ευρώ έως δεκαπέντε χιλιάδες 15.000) ευρώ].
Το επίδομα παιδιού καταβάλλεται στους δικαιούχους κάθε έτους ανά δίμηνο, από τον ΟΓΑ, με πίστωση σε ενεργό τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου από την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε διμήνου και εντός είκοσι πέντε (25) ημερών.
3.Το ύψος του επιδόματος υπολογίζεται με βάση τα στοιχεία της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και την κατηγορία ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος, προσδιορίζεται ως εξής:
α. Πρώτη κατηγορία
Εβδομήντα (70) ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο,
Επιπλέον εβδομήντα (70) ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο.
Επιπλέον εκατόν σαράντα (140) ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.
β. Δεύτερη κατηγορία
  Σαράντα δύο (42) ευρώ ανά μήνα για το πρώτο 
εξαρτώμενο τέκνο.
Επιπλέον σαράντα δύο (42) ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο.
Επιπλέον ογδόντα τέσσερα (84) ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.
γ. Τρίτη κατηγορία
Είκοσι οκτώ (28) ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο,
Επιπλέον είκοσι οκτώ (28) ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο,
Επιπλέον πενήντα έξι (56) ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.
Επισημαίνουμε ότι εξαιρετικά για το έτος 2018, στους δικαιούχους που έλαβαν το έτος 2017 το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων ή το ειδικό επίδομα για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, δύναται να χορηγείται προκαταβολή, του πρώτου διμήνου έτους 2018, ακόμη και αν δεν υποβάλουν αίτηση υπεύθυνη δήλωση Α21.
  Λοιπές λεπτομέρειες όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ που αναγράφεται στην αρχή του Δελτίου Τύπου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου