Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αναρτήθηκαν οι Πίνακες με τα Προσωρινά Αποτελέσματα
της υπ’ αριθ. ΚΟΧ 62.901/1/2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
για το πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα με τη ΜΚΟ ΚΕΑΝ


            Στα γραφεία της ΜΚΟ ΚΕΑΝ αναρτήθηκαν την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου σε έντυπη μορφή, συντασσομένου και σχετικού πρακτικού ανάρτησης οι προσωρινοί πίνακες των αποτελεσμάτων της υπ’ αριθ. ΚΟΧ 62.901/1/2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ για την Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τομέα Αθηνών, ως ακολούθως:

·      Αλφαβητικός πίνακας αποκλειομένων με αναγραφή του λόγου αποκλεισμού
·         Πίνακας κατάταξης κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ και Πίνακας κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο.
·      Πίνακας προσληπτέων κατ’ αλφαβητική σειρά με αναγραφή του κωδικού θέσης πρόσληψης.

          Οι σχετικοί πίνακες βρίσκονται και σε ηλεκτρονική μορφή στην Ιστοσελίδα της ΚΕΑΝ (www.kean.gr) και του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr) και κατόπιν αποστέλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στο Α.Σ.Ε.Π. για έλεγχο νομιμότητας.
          Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών, ήτοι από Δευτέρα 26 Νοεμβρίου έως και Τετάρτη 28 Νοεμβρίου. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π. (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510).
             Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα  Κανάκη από τη ΜΚΟ ΚΕΑΝ στο τηλέφωνο 210 2692880.        


Ο Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού


Βασίλειος ΞύδηςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου