Τρίτη 25 Ιουνίου 2013

"ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ" ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ

Γράφει ο Θανάσης Αυγουρόπουλος

Σύμφωνα με το Ν.3879/2010 ΄΄Δια Βίου Μάθηση΄΄ νοούνται: «Όλες οι μορφές μαθησιακών δραστηριοτήτων στη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, που αποσκοπούν στην απόκτηση ή την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, στην επαγγελματική ένταξη και εξέλιξη του ατόμου, στην κοινωνική συνοχή, στην ανάπτυξη της ικανότητας ενεργού συμμετοχής στα κοινά και στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη. Περιλαμβάνει την τυπική εκπαίδευση, τη μη τυπική εκπαίδευση και την άτυπη εκπαίδευση».
Στα πλαίσια της αποκέντρωσης των δράσεων του προγράμματος «Δια Βίου Μάθηση», οι Δήμοι καλούνται να διαδραματίσουν  κεντρικό ρόλο, καθώς ενεργοποιούν το δίκτυο των φορέων ΔΒΜ των περιοχών τους. Αναλαμβάνουν την ευθύνη της προσφοράς στους Δημότες τους εύστοχων, έγκυρων, υψηλής ποιότητας, εύκολα προσβάσιμων προγραμμάτων, που συνδέονται με το τυπικό, αλλά και το ευρύτερο περιβάλλον,
Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) συστήνονται και λειτουργούν σύμφωνα με το Ν.3879/2010 σε όσους Δήμους το επιθυμούν. Συγκεκριμένα οι υπηρεσιακές μονάδες που ασκούν αρμοδιότητες δια βίου μάθησης των Δήμων ιδρύουν Κ.Δ.Β.Μ. στα οποία θα υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
Η συμμετοχή των δημοτών στα προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων έχει ως κύριους στόχους:
·         Την ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής στις γνωστικές απαιτήσεις ενός συνεχώς εξελισσόμενου κοινωνικο-οικονομικού χώρου δράσης των ενήλικων πολιτών
·         Τη δημιουργία θετικής στάσης ως προς τη μάθηση και την ενίσχυση των ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση κάθε πολίτη
·         Την ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας, καθώς και της διατήρησης της θέσης εργασίας ή της επαγγελματικής εξέλιξης
·         Τη σύνδεση ή επανασύνδεση ενήλικων πολιτών με την εκπαιδευτική διαδικασία
·         Τη συμμετοχή στην «κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας» και την πρόσβαση στις νέες εργασιακές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ευκαιρίες.

Ο Δήμος με την υπ΄αριθμ 201/18-210-2012 απόφαση του Δ.Σ. ενέκρινε την ίδρυση του «Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Δήμου Παπάγου-Χολαργού», σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3879/2010 και τη  συμμετοχή του Δήμου στις Πράξεις «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας».

Τα θεματικά πεδία στο πρόγραμμα εθνικής εμβέλειας, στα οποία θα ενταχθεί ο Δήμος είναι τα εξής:
·         Οικονομία - Επιχειρηματικότητα
·         Ποιότητα Ζωής – Περιβάλλον
·         Νέες Τεχνολογίες
·         Γλώσσα και Επικοινωνία
·         Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις
·         Πολιτισμός και Τέχνη


Κάθε ένα θεματικό πεδίο διαθέτει πολλές εξειδικευμένες δράσεις στις οποίες οι δημότες θα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και ανάλογα με το ενδιαφέρον που υπάρχει να δημιουργηθούν τα τμήματα. Στο πρόγραμμα τοπικής εμβέλειας μπορούν να προταθούν και άλλες εξειδικευμένες δράσεις που να ενδιαφέρουν το Δήμο.
Σε κάθε τμήμα μάθησης ο αριθμός εκπαιδευόμενων κυμαίνεται μεταξύ 12 και 20 ατόμων. Με βάση των πληθυσμό του Δήμου μας, προβλέπεται να λειτουργήσουν έως 30 τμήματα σε διάφορα θεματικά πεδία.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου