Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2015

ΣΤΟ ΤΑΚΑ-ΤΑΚΑ Η ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ! ΙΔΟΥ

Μόλις ολοκληρώθηκε η 2η ψηφοφορία-φιάσκο για την ανάδειξη του Συμπαραστάτη του Δημότη, ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού βγάζει από το συρτάρι την προηγούμενη προκήρυξη την οποία με παρέμβασή μας ακύρωσε η εφημερίδα μας και κάνοντας τις σχετικές διορθώσεις, ορίζει ως νέα εκλογική διαδικασία για τον Συμπαραστάτη του Δημότη την επόμενη Παρασκευή. 
Δείτε την προκήρυξη:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ 
«ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» 
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ
Γίνεται γνωστό ότι σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης, προβλέπεται η θεσμοθέτηση στο Δήμο Παπάγου – Χολαργού του «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης». 
Οι προϋποθέσεις, ο ρόλος, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, τα ασφαλιστικά θέματα, καθώς και τα κωλύματα ή ασυμβίβαστα του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, προβλέπονται στα άρθρα 77, 14 και 93 του Ν. 3852/2010 καθώς και στην εγκύκλιο υπ’ αριθμ. 59/74896/30-12-2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.
Η επιλογή του προσώπου, εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας που θα στελεχώσει το Γραφείο του θεσμού αυτού, θα γίνει απ’ ευθείας από το Δημοτικό Συμβούλιο. 
Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού ενημερωθεί από τις παραπάνω διατάξεις, να υποβάλει απ’ ευθείας προς το Δημοτικό Συμβούλιο, διά μέσω του Προεδρείου, κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής, δηλαδή από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου, έως την Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 18:00, δήλωση, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο κατά την κρίση του, που θα βοηθήσει τη διαδικασία επιλογής για την κάλυψη της εν λόγω θέσης.
Η από 13-2-2015 με αριθμό πρωτοκόλλου 2877/2015 προκήρυξη του Δήμου Παπάγου – Χολαργού για την πλήρωση θέσης «ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ – ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ», αναρτηθείσα στην ιστοσελίδα του Δήμου, με την οποία καλούνταν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους, με δήλωσή τους, μέχρι την Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 18:00, δεν θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν από τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους.
Ως εκ τούτου όσοι ενδιαφερόμενοι υπέβαλαν την υποψηφιότητά τους στην ανωτέρω προκήρυξη, θα πρέπει, εφόσον το επιθυμούν, να την υποβάλουν εκ νέου και στην παρούσα, προκειμένου να συμπεριληφθούν στη λίστα των υποψηφίων για την πλήρωση της θέσης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης. 
Γενικά προσόντα:
Οι υποψήφιοι πρέπει:
1.Να μην έχουν κώλυμα διορισμού για λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 15-17 του Ν. 3584/2007.
2.Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής.
3.Ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν. 3852/2010.
Τυπικά προσόντα:
Οι υποψήφιοι πρέπει:
1.Να έχουν εγνωσμένο κύρος και εμπειρία στον τομέα των αρμοδιοτήτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης αυτών.
2.Τα ανωτέρω γενικά και τυπικά προσόντα πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, όσο και κατά το χρόνο της επιλογής.
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 3852/2010:
1.Στους δήμους άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, επιλέγεται, κατόπιν προκηρύξεως που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου, πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης. Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής. Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής. Ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν. 3852/2010. Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.
2.Η διαδικασία για την επιλογή του συμπαραστάτη πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών. Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται με απόφαση η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αν δεν έχει επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια ή μεταγενέστερη συνεδρίαση με την ίδια πλειοψηφία. Είναι επιτρεπτή με την ίδια πλειοψηφία και την αυτή διαδικασία η ανάκληση του συμπαραστάτη για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
3.Ο συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του δήμου, δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους.
4.Η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στο συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης δεν αναιρεί τη σχετική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως ανεξάρτητης αρχής, ούτε τις αρμοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και αρχών, καθώς και του Ελεγκτή Νομιμότητας.
5.Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης συντάσσει ετήσια έκθεση. Η ετήσια έκθεση παρουσιάζεται από τον ίδιο και συζητείται στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό της δημοτικής αρχής κατά τις διατάξεις του άρθρου 217 του Κ.Δ.Κ., εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της. Ο συμπαραστάτης μπορεί επίσης να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεων της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του, όσο και επ’ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη υποβάλλονται στο δήμαρχο και κοινοποιούνται στο δημοτικό συμβούλιο και στο γενικό γραμματέα του δήμου. Τόσο η ετήσια έκθεση όσο και οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου με φροντίδα των δημοτικών υπηρεσιών. 
6.Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης λαμβάνει αντιμισθία ισόποση με την αντιμισθία του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου. Ως προς την καταστατική θέση και τις ευθύνες του συμπαραστάτη και της επιχείρησης ισχύουν οι σχετικές διατάξεις για τους δημοτικούς συμβούλους. 
Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα: 2132002852, 2132002827, 2132002869, 2132002871 (Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Εποπτείας Νομικών Προσώπων/Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, Περικλέους 55, 15561 Χολαργός). 
Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
Ο Δήμαρχος
Ηλίας Αποστολόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου