Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2015

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ: ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

"Παραλάβαμε 31 Αυγούστου ταμειακό υπόλοιπο 3.709.248. Σήμερα έχουμε 5.067.033 που ισοδυναμεί με αύξηση 37%"
Νοικοκυρεύουμε τα οικονομικά του δήμου αυξάνουμε τα ταμειακά διαθέσιμα


Αποκλειστική συνέντευξη του Αντιδημάρχου στον Κώστα Δεληγιάννη και την εφημερίδα Χολαργού-Παπάγου"Αντίλογος"


Κύριε Βαλυράκη, ο Δήμαρχος κ. Ηλίας Αποστολόπουλος σας εμπιστεύθηκε τη νευραλγική θέση του Αντιδημάρχου Οικονομικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου. Ποιες είναι οι πρώτες σας εντυπώσεις και διαπιστώσεις σχετι­κά με την εικόνα της οικονομικής κατάστασης του Δήμου; Ποιες είναι οι αρμοδιότητες σας;

Αγαπητέ κ. Δεληγιάννη, καταρχήν να σας ευχαριστήσω για το ενδιαφέ­ρον σας να ενημερώσετε τους συνδη­μότες μας, μέσω των απαντήσεων μου. Ο Δήμαρχος κ. Ηλίας Αποστολόπουλος μπορώ να σας εκμυστηρευτώ ότι με αιφνιδίασε, εμπιστευόμενος στο πρόσωπο μου τη συγκεκριμένη θέση ευθύνης.
Η πρώτη μου εντύπωση ήταν...

...θετι­κή για τα οικονομικά και αισθάνθηκα ότι υπήρχε ένα «νοικοκύρεμα» στο Δήμο μας, κάτι που πιστεύω ότι θα το αναλύσουμε παρακάτω.
Η μεγάλη έκπληξη όμως για μένα, ευτυχώς θετική, ήταν και παραμένει ακόμα η εντιμότητα, ο ζήλος και η γνώση των συνεργατών μου (υπάλλη­λοι της οικονομικής υπηρεσίας). Θεωρώ ότι εργάζονται στο Δήμο μας, σαν να πρόκειται για τη δική τους προσωπική επιχείρηση.
Στην αρμοδιότητά μου είναι οι τομείς: «Εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου •Υπογραφή των βεβαιωτικών κατα­λόγων, των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής και των συνοδευόντων αυτά δικαιολογητικών «Μηχανοργά­νωση των υπηρεσιών του Δήμου 
•Διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυ­βέρνηση, ήτοι η εποπτεία ενημέρω­σης του διαδικτυακού τόπου του Δήμου (επικαιροποίηση, βελτίωση λειτουργίας, ανάρτηση αποφάσεων)
  Λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια 
•Οργάνωση και προώθηση της Κάρτας του Δημότη «Οργάνωση και λειτουργία των λαϊκών αγορών βάσει των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου «Προεδρία της Οικονο­μικής Επιτροπής 
•Εποπτεία και έλεγ­χος αποθηκών υλικών (αναλωσίμων και μη).
Με τα εξής τμήματα: 
•Δημοτικών Εσόδων και Περιουσίας
  Λογιστικό «Ταμείου «Δημοτικών Κοιμητηρίων «Προμηθειών «Κατα­στημάτων και Λαϊκών Αγορών.
Αναγνωρίζω ότι οι ευθύνες είναι τεράστιες, αλλά με αρκετή προσωπι­κή εργασία και με την καλή ομάδα συνεργατών που διαθέτω, πιστεύω ότι θα ανταποκριθούμε επάξια στις απαιτήσεις, αλλά και στις προσδοκίες των συνδημοτών μας.
Η προηγούμενη διοίκηση σας άφησε ικανοποιητικό ταμειακό πλεόνασμα, ποιο ήταν αυτό, αλλά και ποιες ήταν οι υποχρεώσεις προς τρίτους, δηλαδή προμηθευ­τές, εργολάβους κ.λπ.; Είστε διοίκηση 5 μήνες. Στο διάστη­μα αυτό τα οικονομικά βελτιώθη­καν, έμειναν στάσιμα ή τα έσοδα παρουσιάζουν υστέρηση;

Θα μου επιτρέψετε να μην σχολιά­σω τις προηγούμενες διοικήσεις. Προτιμώ και λόγω χαρακτήρα, να εργάζομαι σκληρά και να σχεδιάζω εποικοδομητικά για το μέλλον. Δε θα ήθελα να κουράσω τους αναγνώστες σας με νούμερα, πίνακες και λεπτομέ­ρειες, γιατί όλα αυτά είναι αναρτημέ­να στην ιστοσελίδα του Δήμου μας. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι:
• τα έσοδα μέχρι 31/08/2014 ήταν 12.264.710,42 και μέχρι 31/12/2014 19.093.187,39 , ενώ είχαν προϋπολο­γιστεί 28.933.985,94. Υπάρχει δηλαδή μεταβολή 35,76% στην αύξηση της απορρόφησης των απαιτήσεων το τελευταίο τετράμηνο, το οποίο σε σχέση με το 42,39% του αρχικού 8μήνου αποτελεί πολύ μεγάλη βελ­τίωση που αγγίζει το 85%.
 τα έξοδα μέχρι 31/08/2014 ήταν 11.870.843,35 και μέχρι 31/12/2014 17.884.507,43, ενώ είχαν προϋπολο­γιστεί 30.465.496,67. Υπάρχει δηλαδή μεταβολή 33,62% στην αύξηση των πληρωμών των υποχρεώσεων το τελευταίο τετράμηνο, το οποίο σε σχέση με το 38,96% του αρχικού 8μήνου αποτελεί πολύ μεγάλη βελ­τίωση που αγγίζει το 86%.
   οι απλήρωτες υποχρεώσεις προς τρίτους, εμφανίζουν τον Δεκέμβριο του 2014 μια αύξηση κατά 21,14% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2014, παρ' όλα αυτά, υπάρχει αισθητή μείω­ση στο τέλος του 2014 σε σχέση με τις υποχρεώσεις του Δήμου στο τέλος του 2013. Έτσι ενώ τον Δεκέμ­βριο του 2013 ο Δήμος χρώσταγε 1.538.663,01_, τον Δεκέμβριο του 2014 εμφανίζεται να χρωστάει 1.187.340,77_ , ποσοστό της τάξης του (-22,83%).
   οι ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 90 ημερών, εμφανίζουν μείωση τόσο τον Δεκέμβριο 2014 σε σχέση με τον Αύγουστο 2014 κατά 6,28%, όσο και σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2013, όπου μειώθηκαν από 625.826,63_ σε 581.548,42_ , ποσο­στό (-7,08%).
•Μέσα στο 2014, οι απαιτήσεις του
Δήμου αυξήθηκαν τόσο έως τον Αύγουστο κατά 6,86%, όσο και έως τον Δεκέμβριο κατά 10,97% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2013.
Έτσι, ενώ τον Δεκέμβριο 2013 οι απαιτήσεις ήταν 2.093.293,86 τον Δεκέμβριο 2014 ανήλθαν σε 2.351.144,05 και η αύξηση, αφορά τη δημιουργία νέων βεβαιωτικών κατα­λόγων, με κυριότερο τον κατάλογο Προστίμων από Παραβάσεις ΚΟΚ.
•τα χρηματικά διαθέσιμα του Δήμου, ενώ μέχρι τον Αύγουστο 2014 σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2013 παρουσιάζουν αύξηση κατά 13,92%, τον Δεκέμβριο του 2014 η αύξηση σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2013 εμφανί­ζει αύξηση κατά 27,99%. Δηλαδή μέσα στους 4 τελευταίους μήνες η αύξηση μεταβολής είναι περίπου ίση με την αύξηση ολόκληρου του 8μήνου.

Ακούω από πολλούς ότι ασκείτε μια σφιχτή οικονομική πολιτική. Είναι αυτό μέσα στα πλαίσια της οικονομικής πολιτικής του Δήμου ώστε να περιοριστούν οι δαπάνες ή στοχεύουν στο νοικοκύρεμα και στη δημιουργία πλεονασμάτων για να χρηματοδοτηθούν κάποια ανα­πτυξιακά έργα;

Οι συνεργάτες μου, με έχουν «τιμή­σει» με ένα παρατσούκλι που απορ­ρέει από τη σφιχτή οικονομική πολιτι­κή. Αυτό που θέλω να διαβεβαιώσω τους συνδημότες μας, είναι ότι δεν έχουν να φοβηθούν για τίποτα σε σχέση με τα οικονομικά του Δήμου μας ή να νοιώσουν την οποιαδήποτε ανασφάλεια για αυτά, αλλά αντίθετα να είναι αισιόδοξοι για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους.
Θεωρώ ότι δεν είναι η κατάλληλη εποχή ώστε να μπορούμε να μιλάμε για πλεονάσματα, γιατί οι ανάγκες των συνδημοτών μας είναι πολύ μεγά­λες και έχουμε σκοπό να συμβάλλου­με στην ανθρωπιστική κρίση που δεχόμαστε όλοι μας, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας.
Θέλω ακόμα να διαβεβαιώσω ότι οι υποχρεώσεις μας πληρώνονται κανο­νικά και πως ικανοποιούνται όλα τα δίκαια και νόμιμα αιτήματα.
Δεν έχω το δικαίωμα ή την επιλογή να αδιαφορήσω για την είσπραξη των εσόδων, την τυχόν σπατάλη δαπανών ιδίως όταν αφορά Δημόσιο χρήμα και γενικότερα για όλους μας που δοκι­μαζόμαστε αυτήν την εποχή από την άδικη λιτότητα.
Άλλωστε, ο Δήμος αποτελεί το τελευταίο προπύργιο κοινωνικού προ­σώπου προς τους δημότες μας και έτσι δεν μπορεί να ασχολείται με ανούσια έργα βιτρίνας και παλαιομο­δίτικες φιέστες.
Επιβάλλεται από μέρους μας ο σεβασμός και η ισονομία των συνδη­μοτών μας ως προς τις χρηματικές τους υποχρεώσεις στο Δήμο, ώστε να απολαμβάνουν τα ανταποδοτικά οφέλη. Θεωρώ ότι χρέος μας είναι η Διοίκηση να ασκείται με ταπεινότητα, αποτελεσματικότητα και πάντοτε με φιλικό και ανθρώπινο πρόσωπο.

Μπορείτε να μας ενημερώσετε για τα δάνεια των προηγούμε­νων διοικήσεων;


Πολλά έχουν ακουστεί μέχρι τώρα για τη σύναψη δανείων του Δήμου μας. Θεωρώ ότι πρέπει να ενημερώ­σουμε τους συνδημότες μας με τα ακριβή στοιχεία όλων των ανεξόφλη­των δανείων και από τις δύο κοινότη­τες. Η ημερομηνία εξόφλησης και του τελευταίου δανείου είναι ο Δεκέμ­βριος του 2033.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου