Παρασκευή 17 Απριλίου 2015

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ! ΓΙΑ ΔΕΙΤΕ...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟ  ΤΟ ΔΗΜΟ  ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ
Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων για κοινωφελή εργασία σε Δήμους

Συνεχίζεται μέχρι τη Δευτέρα 27-4-2015  στις 12.00 το μεσημέρι  η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους για την κάλυψη 32.433 θέσεων εργασίας για διάστημα πέντε (5) μηνών σε δήμους της χώρας...

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής από τη Μεγάλη Δευτέρα 6-4-2015, που ξεκίνησε η διαδικασία, συμβάλει  στην προβολή του προγράμματος, αλλά  και ενημερώνει με προσωπική επαφή  των αρμόδιων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής ανέργους για την υποβολή  αιτήσεων.
Ταυτόχρονα επειδή οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) οι υπηρεσίες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου βοήθησαν και βοηθούν τα άτομα τα οποία δεν έχουν γνώση  χρήσης ή Η/Υ να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210-6080300, 2132004611 και 2132004594.
Υπενθυμίζουμε ότι δικαίωμα υποβολής αιτήσεων, αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. που ανήκουν σε –τουλάχιστον- μια από τις παρακάτω κατηγορίες:
1. Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών, ομοίως, είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.
2. Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
3. Εγγεγραμμένοι ως μακροχρόνια άνεργοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.
4. Ανεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Ο.Α.Ε.Δ., για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους όπως αυτά αναλύονται στο Παράρτημα II της Δημόσιας Πρόσκλησης
5. Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.
Επισημαίνεται ότι υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών σταΚΠΑ2 μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν μόνο οι άνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών.
Οι πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων αντλούνται αυτεπάγγελτα από το ΟΠΣ του ΟΑΕΔ, την Γ.Γ.Π.Σ. και την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε..
Τα αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης
Οι ωφελούμενοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα πέντε αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης:
1) Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες
2) Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες
3) Το ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό
4) Την ηλικία και
5) Τον αριθμό των ανήλικων τέκνων.
Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ.
 Οι αποδοχές θα είναι 495,25 ευρώ το μήνα για τους άνω των 25 και  431,75 ευρώ για τους κάτω των 25 ετών.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία
προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του
Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (www.oaed.gr).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου