Τετάρτη, 20 Μαΐου 2015

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ: ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑ

γράφει ο Αλέξανδρος Ι. Νομικός 
Ιατρός-Παθολογοανατόμος
Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών
Επιμελητής Β' Ασκληπιείο Βούλας
Αποτελεί γεγονός αναμφισβήτητο πως οι Έλληνες νέοι είναι απογοη­τευμένοι και αισθάνονται οργισμένοι τόσο από το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται, όσο και από την διαφαινόμενη έλλειψη προο­πτικής και ουσιαστικών λύσεων. Εν τούτοις παρόλο που δεν είναι ούτε παραι­τημένοι, ούτε ηττοπαθείς αντιλαμβάνονται την Τοπική Αυτοδιοίκηση, στην πλειοψηφία τους, ως κάτι συμβατικό, αναχρονιστικό, πεπερασμένο. Έτσι, παρά την πολύ μεγάλη σημασία που έχουν θέματα όπως...

οι χρήσεις γης ή οι τροποποιήσεις των ρυμοτομικών σχεδίων, η λειτουργία των δημοτικών επι­χειρήσεων, ή ακόμη και οι αποφάσεις των διαφόρων επιτροπών των δήμων που ρυθμίζουν την καθημερινότητά μας, ο νέος άνθρωπος τα αντιλαμβάνε­ται όλα αυτά μόνον όταν υπάρχει ευκαιρία απασχόλησης ως απάντηση, έστω προσωρινή, στο μείζον πρόβλημα της ανεργίας.
Πολλές φορές καλλιεργείται η αντίληψη πως με τη συμμετοχή ενός αριθ­μού νέων ατόμων στα ψηφοδέλτια των Αυτοδιοικητικών εκλογών, συντελεί­ται ανανέωση και οι νέοι εκφράζονται επαρκώς. Στην πράξη η πρωτοβουλία αυτή συχνά αυτοαναιρείται μιας και συνήθως ελάχιστοι εξ αυτών κατορθώ­νουν να εκλεγούν.
Οι αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης για την εκπαιδευτική διαδικα­σία τόσο σε επίπεδο δήμου, όσο και σε επίπεδο περιφέρειας είναι ουσιαστι­κές σε σημαντικό βαθμό και εκεί οι νέοι πρέπει να έχουν ρόλο ως συνδια-μορφωτές των αποφάσεων σε τοπικά, δημοτικά και περιφερειακά συμβού­λια.
Το ίδιο συμβαίνει με την απασχόληση, γιατί τα κοιτάσματα απασχόλησης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο είναι αυτά που μπορούν να δώσουν συγκεκριμένη και πρακτική διέξοδο έστω και πρόσκαιρη στο πρόβλημα της ανεργίας, που δεν είναι αριθμοί και ποσοστά, αλλά ονοματεπώνυμα ανθρώ­πων με προσωπικότητα, αγωνία και απόγνωση.Η Τοπική Αυτοδιοίκηση απο­τελεί τον πιο κοντινό κρατικό θεσμό στους πολίτες. Με την δημιουργία αρμόδιων υπηρεσιών μπορεί - αφού καταγράψει την έκταση του προβλήμα­τος σε κάθε τοπική κοινωνία - να εφαρμόσει προγράμματα επιμόρφωσης των ανέργων.
Σημαίνων πρέπει να είναι και ο ρόλος των νέων σε όλα όσα συνδέονται με τον ερασιτεχνικό αθλητισμό την ψυχαγωγία, τον πολιτισμό, την ερασιτε­χνική δημιουργία, την ανάδειξη των νέων ταλέντων, τις ψηφιακές εφαρμο­γές, και τις τέχνες στο διαδίκτυο.
Τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκε ραγδαία στην Ευρώπη ο θεσμός των Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων Νεολαίας. Η δημιουργία δηλαδή ενός συμμετοχικού θεσμού ο οποίος θα προσφέρει τη δυνατότητα στη νεολαία και ειδικότερα στα οργανωμένα σύνολα νεολαίας να ενεργοποιηθούν στα πλαίσια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι νέοι έχουν τη δυνατότητα να συζη­τούν, να εισηγούνται την υιοθέτηση διαφόρων θεμάτων και κατά συνέπεια να επωφελούνται από την υλοποίηση προγραμμάτων, δράσεων και έργων υπο­δομής του Δήμου ή της Κοινότητάς τους.
Εν κατακλείδι, ο ισχυρός και σύγχρονος Δήμος μπορεί να προκύψει από την κατάλυση της εξουσιαστικής λογικής και την μετουσίωση της σχέσης δήμου-δημότη από μια σχέση ετεροβαρώς καθοριζόμενη σε μια δυναμική και αποδοτική αλληλεπίδραση. Είναι η ριζική αλλαγή νοοτροπίας. Είναι η ανά­γκη να ακουστεί επιτέλους ένας σύγχρονος, κοινωνικός και ειλικρινής λόγος. Ένας λόγος που δεν θα κολακεύει, ούτε θα ικανοποιεί προσωρινά, για να επι­φέρει αργότερα την καταστροφή. Μια νέα σχέση δήμου-δημότη-νεολαίας που θα βασίζεται στην εντιμότητα και την τήρηση των υποχρεώσεων και από τις δύο πλευρές. Μία σχέση που θα δομηθεί σε πλαίσιο εμπιστοσύνης και κατανόησης. Γι' αυτό πρέπει η Τοπική Αυτοδιοίκηση να γίνει το πεδίο της μεγάλης δραστηριότητας των νέων ανθρώπων. Πρέπει να γίνει η υπόθεση της νεολαίας σε κάθε γειτονιά, σε κάθε δήμο, σε κάθε περιφέρεια.

* Το άρθρο αναδημοσιεύεται από τον "Αντίλογο Χολαργού"


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου