Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2014

ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ! ΑΓΝΟΗΣΕ ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ «ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ"! ΜΗΠΩΣ ΕΠΕΙΔΗ Ο ΒΡΑΧΙΟΛΙΔΗΣ ΒΑΖΕΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ;

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ! ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΣΤΕΙΛΕ ΠΑΝΤΟΥ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ "ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ"! ΤΗΝ ΕΣΤΕΙΛΕ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΤΗΝ ΕΣΤΕΙΛΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΑΛΛΑ ΣΕ ΜΑΣ ΟΧΙ! ΤΟΥΣ...ΠΕΙΡΑΞΕ Η ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΒΡΑΧΙΟΛΙΔΗ ΓΙΑ "ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ";

Μέχρι σήμερα το πρωί περιμέναμε το Γραφείο Τύπου του Δήμου Παπάγου-Χολαργού να στείλει τη σχετική ανακοίνωση για την προκήρυξη της πλήρωσης θέσης του "Συμπαραστάτη του Δημότη", όπου δίνεται η σχετική προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων! Την ανακοίνωση την είδαμε από χθες να φιγουράρει στη "Βόρεια Γειτονιά¨, στο "Μένουμε Χολαργό" και σε όλα τα blogs, sites εκτός από την εφημερίδα μας! Βεβαίως, το γεγονός είναι απαράδεκτο και προφανώς δεν πρόκειται για τυχαίο περιστατικό, δεδομένου ότι τέτοιες αποστολές e-mail γίνονται ομαδικώς και ο "κέρσορας" παίρνει όλες μαζί τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις για να στείλει την ανακοίνωση. 
Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα εξαιρέθηκε, προφανώς σκοπίμως! Μήπως δόθηκε μήνυμα...

ότι ενοχλεί η υποψηφιότητα Βραχιολίδη, που πρώτος εκδήλωσε την επιθυμία του να είναι "Συμπαραστάτης του Δημότη"; Δεν πειράζει παιδιά! Το μήνυμα το πήραμε. Ο Μάκης Βραχιολίδης, θα καταθέσει την υποψηφιότητά του έστω κι αν δόθηκε το μήνυμα της αποδοκιμασίας. Και μία ψήφο να πάρει θα μείνει συνεπής σε όσα έχει προαποφασίσει. Καταθέτει υποψηφιότητα για "Συμπαραστάτης του Δημότη". 
Ιδού η ανακοίνωση, όπως την πήραμε από το site του Δημήτρη Οικονόμου, papagou-politeia.gr:

«ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ»
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ
Γίνεται γνωστό ότι σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 3852/2010
Νέα Αρχιτεκτονική της
Α υ τ ο δ ι ο ί κ η σ η ς κ α ι τ η ς Α π ο κ ε ν τ ρ ω μ έ ν η ς Δ ι ο ί κ η σ η ς − Π ρ ό γ ρ α μ μ α Κ α λ λ ι κ ρ ά τ η ς, προβλέπεται η θεσμοθέτηση στο Δήμο Παπάγου – Χολαργού του «Συμπαραστάτη του Δημότη και της
Επιχείρησης».
Οι προϋποθέσεις, ο ρόλος, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, τα ασφαλιστικά θέματα, καθώς και τα κωλύματα ή ασυμβίβαστα του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, προβλέπονται στα άρθρα 77, 14 και 93 του Ν. 3852/2010 καθώς και στην εγκύκλιο υπ’ αριθμ. 59/74896/30-12-2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.
Η επιλογή του προσώπου, εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας που θα στελεχώσει το Γραφείο του θεσμού αυτού, θα γίνει απ’ ευθείας από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού ενημερωθεί από τις παραπάνω διατάξεις, να υποβάλει απ’ ευθείας προς το Δημοτικό Συμβούλιο, διά μέσω του Προεδρείου, κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής, δηλαδή από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου, έως την Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 18:00, δήλωση, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο κατά την κρίση του, που θα βοηθήσει τη διαδικασία επιλογής για την κάλυψη της εν λόγω θέσης.

Γενικά προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει:
1. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού για λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 15-17 του Ν.
3584/2007.
2. Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής.
3. Ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν. 3852/2010.
Τυπικά προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει:
1. Να έχουν εγνωσμένο κύρος και εμπειρία στον τομέα των αρμοδιοτήτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης αυτών.
2. Τα ανωτέρω γενικά και τυπικά προσόντα πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, όσο και κατά το χρόνο της επιλογής.
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 3852/2010:
1. Στους δήμους άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, επιλέγεται, κατόπιν προκηρύξεως που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου, πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης. Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής. Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής. Ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν. 3852/2010. Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.
2. Η διαδικασία για την επιλογή του συμπαραστάτη πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών. Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται με απόφαση η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αν δεν έχει επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια ή μεταγενέστερη συνεδρίαση με την ίδια πλειοψηφία. Είναι επιτρεπτή με την ίδια πλειοψηφία και την αυτή διαδικασία η ανάκληση του συμπαραστάτη για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
3. Ο συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του δήμου, δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους.
4. Η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στο συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης δεν αναιρεί τη σχετική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως ανεξάρτητης αρχής, ούτε τις αρμοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και αρχών, καθώς και του Ελεγκτή Νομιμότητας.
5. Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης συντάσσει ετήσια έκθεση. Η ετήσια έκθεση παρουσιάζεται από τον ίδιο και συζητείται στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό της δημοτικής αρχής κατά τις διατάξεις του άρθρου 217 του Κ.Δ.Κ., εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της. Ο συμπαραστάτης μπορεί επίσης να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεων της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του, όσο και επ’ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη υποβάλλονται στο δήμαρχο και κοινοποιούνται στο δημοτικό συμβούλιο και στο γενικό γραμματέα του δήμου. Τόσο η ετήσια έκθεση όσο και οι ειδικές

προτάσεις του συμπαραστάτη αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου με φροντίδα των δημοτικών υπηρεσιών.
6. Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης λαμβάνει αντιμισθία ισόποση με την αντιμισθία του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου. Ως προς την καταστατική θέση και τις ευθύνες του συμπαραστάτη και της επιχείρησης ισχύουν οι σχετικές διατάξεις για τους δημοτικούς συμβούλους.
Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα: 2132002852, 2132002827, 2132002869, 2132002871 (Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Εποπτείας Νομικών Προσώπων/Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, Περικλέους 55, 15561 Χολαργός).

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
Ο Δήμαρχος
Ηλίας Αποστολόπουλος

1 σχόλιο:

  1. Εγω πιστευω οτι μια με την δημοτικη αρχη ειστε μελι γαλα π.χ.το αρθρο με την μεταφορα των βιολογικων τουαλετων στην θεση τους και τις επεφημιες προς το προσωπο του αντιδημαρχου για αυτο το τοσο σοβαρο επιτευγμα που ειναι και η δουλεια του στο κατω κατω,και απο την αλλη η πολλη σκληρη κριτικη (που πρεπει βεβαια να γινεται) οπως η κατασταση με τον αστεγο στο μετρο του χολαργου.Εμενα κατι δεν μου κολλαει εδω.Μια τα συγχαριτηρια για την διοργανωση αθλητικης ημερας στην περικλεους που δεν ειδα να αναφερεται πουθενα οτι δημιουργησε τεραστιο κυκλοφοριακο προβλημα και απο την αλλη αισχρη κριτικη για την χουλεια του δημαρχου.Δεν ξερω εαν στα αληθεια υπαρχει κατι το περιεργο εδω(ελπιζω οχι γιατι η αντικειμενικη ενημερωση ειναι αγαθο).Μακαρι να μην υπαρχει.

    ΑπάντησηΔιαγραφή