Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2017

Ο ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΚΑΙ ΖΗΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΦΥΛΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ! ΤΙ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ;

Δείτε τι αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο Γλυφάδας. Ρωτάμε τις δημοτικές αρχές Χολαργού-Παπάγου και Αγίας Παρασκευής: θα κάνουν...

κάτι ανάλογο για τα παιδιά μας ή...γαργάρα;
ΠΡΟΣ :
      Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι,
      Κ.Ε.Δ.Ε.
Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 106 78, Αθήνα Εσωτερική Διανομή :
      Γραφείο Δημάρχου
      Τμήμα Παιδείας Κοινοποίηση :
      Ανδρεάτο Αντώνιο Ρεθύμνου 47, 16675 Γλυφάδα

ΘΕΜΑ : Αποστολή της με αρ. 198/2017 πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου


Σας στέλνουμε αντίγραφο της με αρ. 198/2017 πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου, που αφορά «Επί εξέτασης αιτήματος σχετικά με την υλοποίηση στα Γυμνάσια της Δημοτικής μας Περιφέρειας της Θεματικής Εβδομάδας με τίτλο «Σώμα και Ταυτότητα», προς ενημέρωση και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό με της με αρ. 34/2017 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμός Απόφασης 198/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Επί εξέτασης αιτήματος σχετικά με την υλοποίηση στα Γυμνάσια της Δημοτικής μας Περιφέρειας της Θεματικής Εβδομάδας με τίτλο «Σώμα και Ταυτότητα»

Στη Γλυφάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 14η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 8.00 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 33647/9.9.2017 έγγραφη ειδοποίηση - πρόσκληση του Προέδρου του που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 3 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06 - 114 Α') σε συνδυασμό με το άρθρο 67 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 26, οπότε κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, δεδομένου ότι υπήρχε π από το Νόμο προβλεπόμενη ατχαρτία και συγκεκριμένα :

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Δημήτριος, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, ΑΚΡΙΒΟΣ Δημήτριος, ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Αναστασία, ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ Αιμίλιος, ΔΟΡΚ05ΙΚΗΣ Περικλής, ΚΑΣΣΕΡΗΣ Μάριος, ΚΑΥΚΑ Αννα, ΚΙΣΚΗΡΑΣ Παναγιώτης, ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ Στυλιανός, ΜΗΛΙΑΡΕΣΗ Μαρία, ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ Ευστράτιος, ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Μαρία, ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Νικόλαος, ΠΑΤΕΡΑΚΗ Αναστασία, ΣΚΑΛΤΣΑΣ Αθανάσιος, ΤΣΑ ΓΚΛΑΣ Ορέστης, ΚΟΚΚΟΡΗΣ Κωνσταντίνος, ΒΙΓΛΑΣ Δημήτριος, ΓΕΠΡΓΟΥΛΑΣ Ευστάθιος, ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ Δημήτριος, ΣΑΚΚΟΥ Αννα-Φωτεινή, ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος, ΛΥΓΝΟΥ Αθηνά, ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ Βασίλειος, ήτοι συνολικά 26 Δημοτικοί Σύμβουλοι

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ (3) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ.
      ΛΕΒΕΤΣΟΒΓΓΗΣ |\|ικόΛαος, στο στάδιο των ερωτήσεων
      ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ  Ιωάννης, ΔΙΒΑΡΗΣ Στυλιανός στη συζήτηση του 8ου θέματος της
ημερήσιας διάταξης

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ (6) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ.
      ΣΚΑΛΤΣΑΣ Αθανάσιος, μετά τη ψηφοφορία του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
      ΚΟΚΚΟΡΗΣ Κωνσταντίνος, ΒΙΓΛΑΣ Δημήτριος, ΓΕΠΡΓΟΥΛΑΣ Ευστάθιος, ΣΑΚΚΟΥ Αννα-Φωτεινή, μετά την έναρξη της συνεδρίασης
      ΔΙΒΑΡΗΣ Στυλιανός, στο 10° θέμα της ημερήσιας διάταξης

Καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης ΑΠΟΥΣΙΑΣΑΝ (12) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ   Στυλιανός,   ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ   Δημήτριος,   ΜΠΑΡΜΠΑ   Βασιλική, ΝΙΚΟΛΑΟΥ Νικόλαος, Σ5ΑΚΙΑΝΑΚΗΣ  Στυλιανός,  ΤΣΑΚΙΡΗΣ Δημήτριος,  ΑΛΕΒΙΖΟΣ
Δημήτριος, ΓΚΕΚΑΣ Ιωάννης, ΤΑΣΤΑΝΗΣ Αναστάσιος ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Ειρήνη, ΒΟΡΠΑΣ Σωτήριος, ΜΕΡΙΚΟΥ Παγώνα.

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Παπανικολάου, αφού καλέστηκε νόμιμα με την παραπάνω πρόσκληση του Προέδρου.

Στη συνέχεια και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 6 του Ν. 3463/06 (114 Α') έγινε πρόταση να συζητηθεί λόγω του κατεπείγοντος I θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης το οποίο αποφασίστηκε ομόφωνα να συζητηθεί και συζητήθηκε πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Το 8° θέμα της ημερήσιας διάταξης προτάχθηκε και συζητήθηκε πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στο 8° θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εξέτασης αιτήματος σχετικά με την υλοποίηση στα Γυμνάσια της Δημοτικής μας Περιφέρειας της Θεματικής Εβδομάδας με τίτλο «Σώμα και Ταυτότητα», ο κ. Πρόεδρος αφού έθεσε υπόψη του Σώματος :
1.      Την υπ'αρ. 20271/30.6.2017 αίτηση του κ. Ανδρεάτου Αντώνιου
2.     Την εισήγηση - πρόταση του κ. Δημάρχου
3.     Τις τοποθετήσεις - προτάσεις των δημοτικών συμβούλων όπως αυτές αναλυτικά καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

ΕΘΕΣΕ ΣΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ την πρόταση της διοίκησης και μετά το τέλος της ψηφοφορίας, ο κ. Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Σώμα το αποτέλεσμα αυτής όπου το Δημοτικό Συμβούλιο


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


Ζητά την κατάργηση της εγκυκλίου του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κων/νου Γαβρόγλου (αρ. Φ20.1/ 220482/ Δ2/ 23.12.2016) , που απευθύνεται στα Γυμνάσια όλης της χώρας και επιβάλει τη διδασκαλία της «Θεματικής Εβδομάδας» με τίτλο «Σώμα και Ταυτότητα» και εκφράζει την κάθετη και απόλυτη αντίθεση του όσον αφορά στον τρίτο θεματικό άξονα με τίτλο «Έμφυλες Ταυτότητες» για ουσιαστικούς και νομικούς λόγους.


Αφού συντάχθηκε η πράξη αυτή υπογράφεται ως εξής:
Ακριβές απόσπασμα
Γλυφάδα, 26/9/2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Στρατής Παναγάκος

2 σχόλια: