Παρασκευή 4 Μαΐου 2018

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΟΝ ΤΙΓΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ!

Χολαργός, 4 Μαΐου 2018
Κύριε Τίγκα,
Σε συνέχεια του αιτήματός σας για τα έργα που έχουν υλοποιηθεί, υλοποιούνται ή προγραμματίζονται από τη δημοτική αρχή, σας θυμίζω...

ότι θεσμικά στο πλαίσιο λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και ως μέλος της Οικονομικής Επιτροπής έχετε πλήρη ενημέρωση για τις διαδικασίες των διαγωνισμών, την υπογραφή των συμβάσεων αλλά και την πορεία των έργων.
Ωστόσο, σας αποστέλλω την πλήρη λίστα των έργων, των εργασιών, των υπηρεσιών αλλά και των προμηθειών του Δήμου μας για τα έτη 2015,2016,2017, καθώς και τα έργα που έχουν συμβασιοποιηθεί εντός του 2018. Στον αναλυτικό πίνακα θα βρείτε τον τίτλο – περιγραφή του έργου/εργασίας/ προμήθειας, τον προϋπολογισμό του διαγωνισμού, το ποσό ανάθεσης ,τα στοιχεία του αναδόχου, τον αριθμό και την ημερομηνία της σύμβασης, καθώς και την ημερομηνία λήξης της σύμβασης.
Σας θυμίζω επίσης ότι σε όλες τις Ειδικές Απολογιστικές Συνεδριάσεις του Δημοτικού μας συμβουλίου για τα έτη 2014, 2015 και 2016 έχω αναφερθεί διεξοδικά στο σύνολο των παραπάνω στοιχείων, ενώ σας έχουν χορηγηθεί πριν από κάθε απολογιστική συνεδρίαση οι απολογισμοί πεπραγμένων κάθε υπηρεσίας του Δήμου ξεχωριστά.
Ειδικά δε στην τελευταία Ειδική Απολογιστική Συνεδρίαση της 2/10/2017, στην πρωτολογία μου διάρκειας 75 λεπτών παρουσίασα στο Δημοτικό Συμβούλιο αναλυτικά το σύνολο των στοιχείων που εκ νέου αναζητάτε και έκανα ειδική μνεία στα προγραμματιζόμενα έργα. Επειδή στην εν λόγω συνεδρίαση συμμετείχατε μόλις για δέκα λεπτά (δεν φθάσατε εγκαίρως και αναχωρήσατε δέκα λεπτά μετά την άφιξή σας), σας κοινοποιώ τον διαδικτυακό σύνδεσμο http://www.dpapxol.gov.gr/dimos/dimotiko-imvoulio/erseresr.html στον οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε το σύνολο της συνεδρίασης.
Επιπλέον, στις 7 Φεβρουαρίου 2018, σε ανοικτή εκδήλωση της παράταξής μας στο αμφιθέατρο Μίκης Θεοδωράκης, εκδήλωση στην οποία παρευρέθηκαν εκπρόσωποι και άλλων δημοτικών παρατάξεων του Δήμου μας, αλλά κυρίως πλήθος πολιτών, παρουσίασα εκ νέου το έργο της διοίκησής μας με την προβολή 80 περίπου διαφανειών.
Όσον αφορά στα «κληροδοτήματα» (Κεφάλαια Αυτοτελούς Διαχείρισης), σας αναφέρουμε ότι ο Δήμος μας, έχει ολοκληρώσει όλες τις εκ του Νόμου υποχρεώσεις του – με εξαίρεση του κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης Ειρήνης Σπανού για τους λόγους που παρακάτω θα αναφέρουμε – (έχει δηλαδή προβεί στην τακτοποίηση πολεοδομικών αυθαιρεσιών, νομική τακτοποίηση των ακινήτων, υπογραφή των σχετικών συμβολαίων αποδοχής κληρονομιάς και μεταγραφής τους, αναγγελία και καταχώριση των κεφαλαίων αυτών στο Μητρώο Κοινωφελών Περιουσιών - Μητρώο Εθνικών Κληροδοτημάτων κα.), με αποτέλεσμα όλοι οι φάκελοι των ανωτέρω κληροδοτημάτων να βρίσκονται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (Διεύθυνση Κληροδοτημάτων) προς έλεγχο (διαδικασία εκκαθάρισης και εκπλήρωσης σκοπού).
Σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία, υπεύθυνος κατά τη φάση της εκκαθάρισης της περιουσίας, και της εκπλήρωσης του σκοπού, είναι ο εκάστοτε εκτελεστής των κληροδοτημάτων (είτε πρόκειται για απευθείας ανάθεση με τη συστατική πράξη, είτε πρόκειται περί διορισμού από τη αρμόδια Διεύθυνση Κληροδοτημάτων).
Ο Δήμος μας, λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών που συνήθως παρατηρούνται κατά τη φάση της εκκαθάρισης και της εκπλήρωσης του σκοπού, καθώς και της αδράνειας των εκκαθαριστών, και αποσκοπώντας πάντοτε στη μέγιστη δυνατή διαφύλαξη των κληροδοτούμενων περιουσιών, έχει επανειλημμένως προβεί – με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας αρχής – σε πλήθος διαχειριστικών πράξεων, υποκαθιστώντας εν τοις πράγμασι τους εκτελεστές, όπως - έχει συντάξει όρους και έχει διενεργήσει διαγωνισμούς για την εκμίσθωση ακινήτων,- έχει συντάξει και υπογράψει τα σχετικά συμβόλαια, - έχει προβεί στην τακτοποίηση, ρύθμιση και εξόφληση χρεών, με τους πλέον επωφελείς για την περιουσία του κληροδοτήματος τρόπους, - έχει προβεί στην τοποθέτηση κεφαλαίων σε πιστωτικά ιδρύματα με το μεγαλύτερο προσφερόμενο επιτόκιο, κατόπιν ενδελεχούς έρευνας, - έχει απαλλάξει την περιουσία των κληροδοτημάτων, από αναγκαία έξοδα, διαμέσου του έργου των Υπηρεσιών του, όπως σύνταξη όρων διαγωνισμού και μελετών από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, κ.α. καθώς επίσης έχει αιτηθεί και έχει πετύχει την αντικατάσταση εκτελεστών σε δύο περιπτώσεις, κατά τις οποίες παρατήρησε ότι είτε αδρανούσαν αδικαιολόγητα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, είτε ζητούσαν – σε βάρος των κληροδοτημάτων - υπέρογκες αμοιβές και δαπάνες.
Στην περίπτωση μάλιστα του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης της Πανωραίας Γκανασούλη, -Κληροδότημα Εθνικής Αμύνης 84 και Λαχανά 1 (και όχι 3 όπως αναγράφετε στο δελτίο τύπου σας), - το οποίο είναι το μόνο από τα 4 κληροδοτήματα με αρκετούς πόρους για την εκπλήρωση του σκοπού του, ο Δήμος μας, υποβοηθώντας τον εκτελεστή, και πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία της εκκαθάρισης, έχει ήδη αρχίσει την υλοποίηση του σκοπού του, διευθετώντας το ζήτημα της χρήσης γης, ώστε να είναι εφικτή η λειτουργία βρεφονηπιακού σταθμού, ενώ έχει εκπονήσει όρους διαγωνισμού, για την μελέτη μετατροπής της οικίας σε παιδικό σταθμό από την Τεχνική Υπηρεσία, αναμένοντας την σχετική έγκριση.
Αναφορικά με το κληροδότημα της Ειρήνης Σπανού, - ακίνητο επί της οδού Λεμεσού - που ήρθε στο Δήμο μας το φθινόπωρο του 2017, ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού, αιτήθηκε και πέτυχε την αντικατάσταση του εκτελεστή, ο οποίος αδρανούσε για αρκετούς μήνες και στη συνέχεια από κοινού με τη νέα εκτελέστρια, διορισθείσα από το Υπουργείο Οικονομικών, έχει προβεί στη διενέργεια της απογραφής της περιουσίας της διαθέτιδος. Από την μέχρι σήμερα έρευνα, διαπιστώθηκε ότι το παρόν κληροδότημα βαρύνεται με χρέη άνω των 400.000 ευρώ, και ως εκ τούτου μετά την ολοκλήρωση της απογραφής της περιουσίας της διαθέτιδος, το θέμα θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να αποφασιστεί το ασύμφορο ή μη της αποδοχής του κληροδοτήματος.
Επίσης, στο δελτίο τύπου σας, αναφέρεστε σε κληροδότημα επί της οδού Βεντούρη 51, όμως στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού δεν έχει περιέλθει κανένα κληροδότημα στη παραπάνω διεύθυνση.
Αντιθέτως, στο Δήμο μας έχει περιέλθει το κληροδότημα της Ειρήνης Κακογιάννη επί της οδού Π. Βουτσινά 51, το οποίο επίσης βρίσκεται σε φάση εκκαθάρισης, εντούτοις ο Δήμος μας πέτυχε με τη σύμφωνη γνώμη του εκτελεστή της διαθήκης τη προσωρινή αξιοποίησή του για παρεμφερή με τη συστατική πράξη σκοπό, δηλαδή τη στέγαση και λειτουργία του κοινωνικού παντοπωλείου της δημοτικής κοινότητας Χολαργού.
Για δε τα δύο έργα στα οποία ειδικά αναφέρεστε, και πιο συγκεκριμένα για το γήπεδο της οδού Κύπρου και το 1ο λύκειο Χολαργού, σας παραπέμπω στην ομιλία μου στο Δημοτικό Συμβούλιο της 2/10/2017 στην οποία αναφέρθηκα σε έργα που ωριμάζει η διοίκησή μας και επιπλέον σας ενημερώνω για τα κάτωθι:

Γήπεδο οδού Κύπρου: Τον Αύγουστο του 2016 κατατέθηκε στο Δασαρχείο Πεντέλης η απαιτούμενη διαχειριστική μελέτη της ευρύτερης περιοχής, που η διοίκησή μας εκπόνησε. Tο αρμόδιο Δασαρχείο προκειμένου να δώσει την έγκρισή του, απαίτησε τον Ιούνιο του 2017 την παράδοση των αυθαίρετων και κριμένων ως κατεδαφιστέων ήδη από το 2010, κατασκευών που βρίσκονται στο χώρο. Μετά από ενέργειες του Δήμου μας και απομάκρυνση των πάγιων στοιχείων και του εξοπλισμού που υπήρχε στο χώρο, πραγματοποιήθηκε η οικειοθελής παράδοση των αυθαίρετων κατασκευών με Πρωτόκολλο Παράδοσης και Παραλαβής Αυθαίρετων Κατασκευών την 4/10/2017. Κατόπιν τούτου, η διαχειριστική μελέτη προχώρησε στη Γενική Διεύθυνση Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η οποία την 13η Απριλίου 2018 αιτήθηκε να προσκομίσουμε εκ νέου έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία του χώρου ως αθλητική εγκατάσταση, από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε σύσκεψη που διενεργήθηκε μόλις πριν λίγες ημέρες, την Δευτέρα 30/4/2018 στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής και παρουσία εμού προσωπικά και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, προσκομίσθηκαν τα απαραίτητα έγγραφα και αναμένουμε τις περαιτέρω ενέργειες της Διεύθυνσης Δασών, την έγκριση δηλαδή της θετικής γνωμοδότησης του Δασάρχη Πεντέλης για την υλοποίηση του έργου.
1ο Λύκειο Χολαργού: το έργο αρχικά ήταν προϋπολογισμού 680.000,00 ευρώ και σήμερα το έργο με τις προσθήκες και τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στη μελέτη έχει φτάσει στο 1.922.500,00ευρώ.
Για την ένταξη του έργου στο τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής η Τ.Υ. κατέθεσε σχετικό φάκελο προς το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής της Περ. Αττικής τον Δεκέμβριο του 2015 για να λάβει τις σχετικές εγκρίσεις. Την ίδια χρονική περίοδο, ο Δήμος μας έκανε έλεγχο στατικότητας κτιρίων του δήμου, έδωσε προτεραιότητα στον έλεγχο του συγκεκριμένου κτιρίου και από τις μετρήσεις που έγιναν το 2016 προέκυψαν ανάγκες εργασιών και στατικής αναβάθμισης του κτιρίου. Με βάση αυτές τις μετρήσεις συντάχθηκε από την Τ.Υ. η νέα απαραίτητη Στατική Μελέτη ώστε η άδεια δόμησης που θα
εκδοθεί να περιλαμβάνει και τις εργασίες αυτές. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού έχει υποβάλει τα απαιτούμενα έγγραφα και σχέδια και έχει λάβει έγκριση δόμησης, ενώ επιπλέον έχουν ελεγχθεί και έχουν θεωρηθεί από την αρμόδια πολεοδομία τα Αρχιτεκτονικά Σχέδια, η Στατική Μελέτη και ακολουθεί ο έλεγχος και θεώρηση της Ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου και της Ηλεκτρομηχανολογικής Μελέτης αναμένουμε την έκδοση της Οικοδομικής Άδειας ώστε να προκηρυχθεί το έργο. Παράλληλα, μόλις στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο της 19ης Απριλίου 2018, το θέμα συζητήθηκε αναλυτικά και η τεχνική υπηρεσία εισηγήθηκε με απόλυτη σαφήνεια προκειμένου το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη νέα μελέτη, αναφέροντας το ιστορικό του έργου. Σας παραθέτω και την οικεία απόφαση 107/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου, http://www.dpapxol.gov.gr/dimos/dimotiko-simvoulio/apofaseisds/apofaseis-ds-20183/item/4247-ar-apof-107-2018-egkrisi-tis-meletis-anavathmisi-1ou-lykeiou-xolargoy-epi-tis-odoy-karaiskaki-tis-dimotikis-koinotitas-xolargoy.html, σύμφωνα με την οποία απουσιάζατε κατά την ψηφοφορία του θέματος.
Επιπλέον, εκτός των εισηγήσεων που σας αποστέλλονται για όλα τα έργα, τους διαγωνισμούς, τις μελέτες και τις προμήθειες που διενεργεί ο Δήμος μας, καθώς μετέχετε στην Οικονομική Επιτροπή, σας θυμίζω ότι το σύνολο των πληροφοριών είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου στην κατηγορία Διαγωνισμοί, συμπεριλαμβανομένων δε και των απευθείας αναθέσεων.
Ανατρέχοντας, λοιπόν, σε αυτή την κατηγορία, μπορείτε να ανατρέξετε τόσο στους διαγωνισμούς που είναι σε εξέλιξη, όσο και σε αυτούς στους οποίους έχει κηρυχθεί ανάδοχος αλλά δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει οι εργασίες. Συνοπτικά να σας αναφέρω, ότι αυτή τη στιγμή ανάμεσα σε άλλα, είναι σε εξέλιξη το έργο Αποκατάστασης Πεζοδρομίων (σύμβαση 3760/16-2-2018), το έργο των Ασφαλτοστρώσεων (σύμβαση 5701/12-3-2018) το έργο Εκσυγχρονισμού του Αθλητικού Κέντρου Παπάγου (σύμβαση 22389/13-9-2018), η Αναβάθμιση του Περιβάλλοντα Χώρου της Παιδικής Χαράς στην Περικλέους (σύμβαση 32999/8-12-2017), ενώ το αμέσως επόμενο διάστημα κηρύσσεται οριστικός ανάδοχος και ξεκινούν τα έργα του Εκσυγχρονισμού του Αθλητικού Κέντρου Χολαργού, η Ανάπλαση της Πλατείας Εθνικής Αντιστάσεως, καθώς και η Προμήθεια και Εγκατάσταση Εννέα (9) νέων Υπόγειων Συστημάτων Συλλογής Απορριμμάτων.
Σε κάθε περίπτωση, όπως επανειλημμένως σας έχω δηλώσει, έχετε την ευχέρεια με μία επίσκεψή σας στην τεχνική υπηρεσία να λάβετε κάθε επιπλέον πληροφόρηση.
Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να επαναλάβω για μία ακόμα φορά το έργο της δημοτικής αρχής.

Ο Δήμαρχος
Ηλίας Αποστολόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου