Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2012

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΛΑΜΟΓΙΑΣ: ΔΙΕΓΡΑΨΕ 30 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ € ΟΦΕΙΛΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΟΣΚ!

 πηγή: www.koinwnia.com
30 εκατομμύρια βεβαιωμένες οφειλές υπαλλήλων του ΟΣΚ, διέγραψε η Κυβέρνηση με μια μικρή παράγραφο που συμπεριέλαβε στις διατάξεις του Ν.4024/2011  ...ακυρώνοντας ουσιαστικά σχετική γνωμοδότηση του ΝΣΚ, την οποία λίγους μήνες πριν, είχε κάνει αποδεκτή ο Υπουργός Οικονομικών κ. Βενιζέλος.

Άλλο ένα σκάνδαλο της Κυβέρνησης έχει τεχνηέντως συγκαλυφθεί και αποσιωπηθεί από όλα σχεδόν τα ΜΜΕ! Άλλη μια υπόθεση, η οποία αποδεικνύει ότι τελικά η Κυβέρνηση ό,τι θέλει θα εφαρμόσει, ασχέτως του τι λέει η ΤΡΟΪΚΑ και η Ε.Ε.!
Ο λόγος για την υπόθεση της μισθοδοσίας των υπαλλήλων του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, που υπηρετούσαν στον Οργανισμό κατά τον χρόνο της μετατροπής του σε ανώνυμη εταιρεία.
Δεν φθάνει που μετετράπη ο Οργανισμός, από Δημοσίου Δικαίου σε Α.Ε., ώστε να προσληφθούν άμεσα στο Δημόσιο εκατοντάδες «ημέτεροι», εκτός διαγωνισμού ΑΣΕΠ,  αλλά επί έντεκα ολόκληρα χρόνια αμείβονταν οι υπάλληλοι αυτοί με υπερβολικά υψηλότερες αμοιβές απ’αυτές του Δημοσίου, ενώ οι ασφαλιστικές τους εισφορές υπολογίζονταν με το μισθολόγιο των Δημοσίων υπαλλήλων!
Πιο συγκεκριμένα, η υπόθεση έχει ως εξής:
Στο κείμενο της σχετικής γνωμοδότησης του ΝΣΚ, (ΝΣΚ  76/2011) στο οποίο απηύθυνε ερώτημα το Υπουργείο  Οικονομικών για την υπόθεση, αναφέρεται ότι:
Από τα συμπεράσματα της από Ιουνίου 2009 Εκθέσεως Επιθεωρήσεως και Ελέγχου του Γενικού Επιθεωρητή Δημοσίας Διοικήσεως, το τακτικό προσωπικό, το οποίο, κατά την μετατροπή του Ο.Σ.Κ. σε Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε),  με το Π.Δ. 414/1998 (ΦΕΚ/Α/291), υπό την επωνυμία «Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Α.Ε.»,  υπηρετούσε με σύμβαση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ενετάγη (και για τα μισθολογικά του θέματα) αυθαιρέτως στη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) της εταιρείας, με συνέπεια να αυξηθούν οι αποδοχές του σε σημαντικό βαθμό.
Αντιθέτως, το μισθολογικό καθεστώς του τακτικού προσωπικού τριών άλλων εταιρειών του Δημοσίου, Οργανισμού Διαχειρίσεως Δημοσίου Υλικού (Ο.Δ.Δ.Υ.), Οργανισμού Κεντρικής Αγοράς Αθηνών (Ο.Κ.Α.Α.) και Οργανισμού Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης (Ο.Κ.Α.Θ.), που διέπονται από τις ίδιες διατάξεις (άρθρο 7 παρ. 7α ν. 2703/99) με την Ο.Σ.Κ. A.E, το οποίο προσωπικό υπηρετούσε σε αυτές πριν την μετατροπή τους σε Α. Ε., εξακολουθεί να αμείβεται με το μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων. (Γιατί άραγε ειδικά οι υπάλληλοι του ΟΣΚ υπήχθησαν σε ΣΣΕ;)
Πέραν των τακτικών υπαλλήλων, στην Ο.Σ.Κ. Α.Ε. απασχολούντο και δικηγόροι με έμμισθη εντολή, την αμοιβή των οποίων διήπαν οι διατάξεις του ν. 1816/88 και του ν. 2470/97, που ίσχυαν για τους δικηγόρους που παρείχαν υπηρεσίες με έμμισθη εντολή στο Δημόσιο, στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως. Με την απόφαση 276/26-6-2002 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. αποφασίσθηκε η υπαγωγή των δικηγόρων στο καθεστώς της Σ.Σ.Ε., που ισχύει για τους λοιπούς εργαζομένους, αναδρομικά από το έτος 2000, στην συνέχεια δε με μεταγενέστερες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγήθηκαν επιπλέον επιδόματα και καθορίστηκε ο τρόπος κατατάξεως των Δικηγόρων στα μισθολογικά κλιμάκια της Σ.Σ.Ε.
Κατά τον έλεγχο της μισθοδοσίας του τακτικού προσωπικού, που υπηρετούσε κατά τον χρόνο της μετατροπής της νομικής μορφής του Ο.Σ.Κ. σε Ανώνυμη Εταιρεία, διαπιστώθηκε, ότι από το έτος 2000 καταρτίσθηκαν συλλογικές συμβάσεις εργασίας, οι οποίες στο σύνολο τους καθόρισαν αποδοχές υπερβολικά υψηλότερες του συνόλου των αποδοχών, που το προσωπικό αυτό θα ελάμβανε σύμφωνα με το μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων, κατ' εφαρμογή της διατάξεως της παρ. 7° του άρθρου 7 του ν. 2703/99.
Ειδικότερα στις μισθοδοτικές καταστάσεις του προσωπικού εμφανίζονται δύο πίνακες.
Στον ένα πίνακα περιγράφονται οι κάθε κατηγορίας αποδοχές του εργαζομένου (βασικός μισθός, επιδόματα θέσης, γάμου, τέκνων, πληροφορικής, ειδικών συνθηκών, κ.λ.π.), όπως αυτές καθορίζονται με την ισχύουσα συλλογική σύμβαση εργασίας. Το συνολικό ποσό των αποδοχών, που εμφανίζεται στον πίνακα αυτό είναι το καταβλητέο στον εργαζόμενο. Ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται επί των αποδοχών αυτών.
Στο δεύτερο πίνακα καταγράφονται οι αποδοχές του εργαζόμενου, σύμφωνα με το μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων, αναλόγως του βαθμού και των ειδικών επιδομάτων που δικαιούται έκαστος. Βάσει των συνολικών αποδοχών, που εμφανίζονται στο δεύτερο πίνακα, υπολογίζονται οι κρατήσεις υπέρ των διαφόρων ταμείων.
Στην προκειμένη περίπτωση δηλαδή εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 7α του ν. 2703/99 μόνο για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών (γιατί βεβαίως είναι χαμηλότερες!!) επί του μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων.
Επισημαίνεται, ότι η δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού της ΟΣΚ ΑΕ  βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
Η Γνωμοδότηση του ΝΣΚ καταλήγει κρίνοντας ότι:
α) το μισθολογικό καθεστώς των υπαλλήλων του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, που υπηρετούσαν σ' αυτόν κατά τον χρόνο μετατροπής του Οργανισμού σε ανώνυμη εταιρεία, διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 7α του ν. 2703/1999,
β) οι υπηρετούντες στον ανωτέρω Οργανισμό δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής διέπονται ομοίως από τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 7α του ν. 2703/1999,
γ) αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Σ.Κ. Α.Ε., με τις οποίες εγκρίθηκε η υπαγωγή των δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής στο καθεστώς των συλλογικών συμβάσεων εργασίας οι οποίες ισχύουν για τους εργαζομένους της Ο.Σ.Κ. Α.Ε., δεν είναι νόμιμες.
Η εν λόγω γνωμοδότηση του ΝΣΚ έγινε αποδεκτή από τον Υπ.Οικ. κ. Βενιζέλο αλλά λίγους μήνες μετά ψηφίστηκε ο νόμος 4024/2011, με το άρθρο 39 παρ. 12 του οποίου ορίζεται ότι:
Δαπάνες που δημιουργήθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου σε εκτέλεση όρων των επιχειρησιακών συμβάσεων εργασίας ή αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΟΣΚ ΑΕ), για πληρωμές σε πρόσωπα απασχολούμενα στην άνω ανώνυμη εταιρεία και σε βάρος του προϋπολογισμού της και αφορούν τακτικές αποδοχές και αποζημιώσεις κάθε είδους, επιδόματα και εφάπαξ παροχές ένεκα συνταξιοδότησης, θεωρούνται ότι διενεργήθηκαν νόμιμα. (Έναρξη ισχύος του νόμου:27.10.2011)
Τί μεσολάβησε το διάστημα αυτών των μηνών ώστε η Κυβέρνηση να αποφασίσει να χαρίσει 30 εκατομμύρια σε δημοσίους υπαλλήλους;
Όταν ετέθη σχετικό ερώτημα στη Βουλή, η υποκριτική απάντηση του Υπουργού ήταν ότι δεν πρέπει να επιβαρυνθούν οι υπάλληλοι για ένα λάθος που έγινε από το Δημόσιο! Δηλαδή επί έντεκα χρόνια εισέπρατταν οι υπάλληλοι αυτοί αποδοχές που δεν ήταν νόμιμες  και δεν θα τις επιστρέψουν πίσω, ενώ όλος ο Ελληνικός λαός πληρώνει σήμερα αυτό το «λάθος» -και όλα τα άλλα-με τα χαράτσια και τα τέλη που δεν έχουν τελειωμό! Τί θα πει λάθος του Δημοσίου; Οι δικηγόροι του Οργανισμού επό έντεκα χρόνια δεν είχαν αναρωτηθεί πώς προκύπτουν οι αμοιβές τους; Δεν ήξεραν οι Δημόσιοι υπάλληλοι όταν υπέγραψαν ΣΣΕ; Κανείς δεν αναρωτήθηκε γιατί υπήρχαν δύο μισθοδοτικοί πίνακες; Γιατί υπολογίζονται με άλλες αποδοχές οι ασφαλιστικές τους εισφορές; Ποιόν κοροϊδεύουν τέλος πάντων;
Να τα επιστρέψουν άμεσα πίσω, όσοι τα «έφαγαν μαζί» με τους κυβερνώντες. Και αυτό να είναι μόνο η αρχή...
Μαρίνα Διαμαντή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου