Σάββατο, 16 Μαΐου 2015

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ: "ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΔΕΝ ΡΩΤΑΝΕ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ! ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΜΟΝΕΣ ΤΟΥΣ"! ΤΙ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΤΟΤΕ; ΑΣ ΒΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΝ Η VODAFONE ΚΑΙ Η COSMOTE!!! ΕΞΟΥΣΙΑ...ΜΟΝΑΡΧΗ!!!

Η παρακάτω ενημέρωση γίνεται από την αρμόδια Αντιδήμαρχο Παπάγου-Χολαργού κα Παρίση. Επιβεβαιώνει αυτά που λέμε εδώ και χρόνια. Ότι ο Δήμος και ο κάθε Δήμος είναι διακοσμητικό στοιχείο στην ίδια του την πόλη. Δεν μπορεί να αποφασίσει για τα την ασφάλεια της πόλης του και...

των κατοίκων του. Οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, με ένα νόμο-πλαίσιο που φτιάχτηκε για να εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους αποφασίζουν για τις ζωές μας κι δεν ρωτούν κανέναν. Ουσιαστικά οι δημοτικές αρχ΄πες είναι αιχμάλωτες και είναι σα να έχουν παραδώσει τα κλειδιά της πόλης τους στις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Εδώ δηλ. στον Ππάγου-Χολαργό δεν είναι δήμαρχος ο Αποστολόπουλος αλλά η Vodafone και η Cosmote. 
Διαβάστε την ενημέρωση της κας Παρίση και πιο κάτω το νόμο-πλαίσιο για τις κεραίες κινητής:
"Μετά από το θέμα το οποίο προέκυψε με την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας σε σημεία του δήμου μας, σας επισυνάπτω σχετική ενημέρωση.
Εδώ θα ήθελα να επισημάνω ότι σύμφωνα με τους νόμους 4070/2012 & 4053/2012 δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Δημοτικής αρχής. Αντίθετα ο Δήμος ενημερώνεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας........
"Ο κάτοχος, μετά την έκδοση της Άδειας Κατασκευής Κεραίας ή του Πιστοποιητικού Πληρότητας, δύναται να προβεί στην εγκατάσταση και λειτουργία της κατασκευής κεραίας. Ο κάτοχος οφείλει να κοινοποιεί την Άδεια ή το Πιστοποιητικό Πληρότητας στον αρμόδιο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού της θέσης εγκατάστασης και να έχει αναρτημένη κοντά στη βάση της κεραίας ευανάγνωστη πινακίδα ανεξίτηλης γραφής, με την επωνυμία του και τον μοναδικό αριθμό της Άδειας ή του Πιστοποιητικού Πληρότητας."

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ – ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
1. Ποιο είναι το νομοθετικό πλαίσιο για την αδειοδότηση μιας κατασκευής κεραίας;
Οι βασικοί Νόμοι που ρυθμίζουν την αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών είναι ο Ν. 2801/2000  σε συνδυασμό με το Ν. 4070/2012  για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες και το Ν.4053/2012  (άρθρο 31 αυτού).
Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2Α του Ν. 2801/2000, για την κατασκευή κεραίας σταθμού στην ξηρά που χρησιμοποιείται για την εκπομπή ή/ και λήψη ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας ή χρησιμοποιείται ως μέρος ενός συστήματος κεφαλής δικτύου καλωδιακής τηλεόρασης απαιτείται άδεια.
Επιπλέον, σύμφωνα με το νόμο 4070/2012, «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α/10-04-2012) και ειδικότερα το εδάφιο λα’ του άρθρου 12 αυτού, αρμόδια αρχή για την αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών στην ξηρά, όπως ορίζεται στο Ν.2801/2000, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευών κεραιών των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών - πλην αυτών που αφορούν τα πάρκα κεραιών -  είναι η ΕΕΤΤ.
Περαιτέρω, σύμφωνα με το Άρθρο 31 του Ν. 4053/2012, κατασκευές κεραιών που έχουν εγκατασταθεί χωρίς σχετική άδεια πριν από την έναρξη ισχύος του (7-3-2012) και για τις οποίες πληρούνται οι οριζόμενες στις παραγράφους 1, 2 και 3 του ως άνω άρθρου προϋποθέσεις θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούσες για χρονικό διάστημα 24 μηνών από την έναρξη ισχύος του Ν. 4053/2012. Οι άδειες των ως άνω κατασκευών κεραιών εκδίδονται σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που ίσχυε πριν από τη θέση σε ισχύ του Ν. 4053/2012.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 7, του Άρθρου 31 του Ν. 4053/2012, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 4146/2013, για τις μέχρι τη δημοσίευση του Ν. 4053/2012 μη αδειοδοτημένες εγκατεστημένες κατασκευές κεραιών, για τις οποίες έχει ήδη είτε υποβληθεί σχετική καταγγελία στην ΕΕΤΤ είτε αυτεπαγγέλτως διαπιστωθεί η ύπαρξή τους, ολοκληρώνεται η διαδικασία επιβολής κυρώσεων σύμφωνα με το ισχύον κατά το χρόνο εγκατάστασής τους νομικό πλαίσιο και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες σε αυτό κυρώσεις. Η κατεδάφιση κατασκευών κεραιών αναστέλλεται μέχρι το πέρας της προθεσμίας των παραγράφων 2 και 3 του Άρθρου 31 του Ν. 4053/2012.
Οι διαδικασίες και τα απαιτούμενα για τη χορήγηση άδειας κατασκευής κεραίας δικαιολογητικά εξειδικεύονται στην απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 661/2/19-7-2012 «Κανονισµός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά» (ΦΕΚ 2529/Β/17-9-2012) που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 12 εδάφιο λα’ και της παρ. 17 του άρθρου 30 του Ν. 4070/2012.
Οι Αιτήσεις για τη χορήγηση αδειών κατασκευών κεραιών υποβάλλονται μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) στο διαδικτυακό τόπο spectrum.eett.gr, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση της ΕΕΤΤ 672/1/13-11-2012 «Έναρξη Λειτουργίας του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) Χορήγησης Αδειών Κατασκευών Κεραιών» (ΦΕΚ 3295/Β΄/11-12-2012).
 
Η υπ’ Αριθ. 53571/3839/2000 ΚΥΑ για τα «Mέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκαταστημένων στην ξηρά» (ΦΕΚ 1105/Β/6-9-2000) καθορίζει τα όρια για την ασφαλή έκθεση του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπουν οι κεραίες, θεσπίζοντας «βασικούς περιορισμούς» έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία και επίπεδα αναφοράς, ενώ  σε συνδυασμό με τις προβλέψεις του άρθρου  30 του Ν. 4070/2012 καθορίζει τα όρια που θα πρέπει να τηρούνται στους ελεύθερα προσπελάσιμους από το γενικό πληθυσμό χώρους γύρω από τις κατασκευές κεραιών.
Οι λεπτομέρειες για την παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό καθεστώς Γενικής Άδειας και για την εκχώρηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, η οποία προηγείται της έκδοσης αδείας κατασκευής κεραίας καθορίζονται σε αντίστοιχους Kανονισμούς της ΕΕΤΤ. 
2. Τι απαιτείται για τη νόμιμη εγκατάσταση ή /και λειτουργία μιας κατασκευής κεραίας;
Για τη νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργία μιας κατασκευής κεραίας απαιτούνται σύμφωνα με το Ν. 4070/2012 οι κάτωθι γνωματεύσεις, άδειες, εγκρίσεις:
1.     Θετική γνωμάτευση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
2.     Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από την οικεία Γενική Γραμματεία Περιφέρειας ή υπαγωγή της κατά περίπτωση κατασκευής κεραίας στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία
3.     Θετική γνωμάτευση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) για την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία
4.     Έγκριση από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, για την τοποθέτηση της κεραίας και των σχετικών συναφών κατασκευών
5.     Άδεια κατασκευής κεραίας που χορηγείται από την ΕΕΤΤ, η αρμοδιότητα της οποίας αφορά κυρίως την σκοπιμότητα του τηλεπικοινωνιακού μέρους της εγκατάστασης λαμβάνοντας υπόψη τα υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης συχνοτήτων
6.     Άλλες εγκρίσεις που τυχόν απαιτούνται κατά περίπτωση ανάλογα με τη θέση εγκατάστασης της κατασκευής κεραίας
Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ. 17 του άρθρου 30 του Ν. 4070/2012 πριν την εγκατάσταση κατασκευής κεραίας ή τροποποίηση υφιστάμενης κατασκευής κεραίας, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ολοκληρωμένο φάκελο, μέσω Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ). Ο ολοκληρωμένος φάκελος περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες αιτήσεις και δικαιολογητικά για την έκδοση των προαναφερόμενων γνωματεύσεων, αδειών και εγκρίσεων.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες, μέσω διαδικτυακής πρόσβασης στο ΣΗΛΥΑ, μέσα σε τέσσερις μήνες από την ηλεκτρονική υποβολή του ολοκληρωμένου φακέλου ελέγχουν τα θέματα αρμοδιότητάς τους και ενημερώνουν το ΣΗΛΥΑ για την έκδοση των εγκρίσεών τους ή για την αιτιολογημένη απόρριψη των κατατεθειμένων αιτήσεων.
Η ΕΕΤΤ, μετά την πάροδο τεσσάρων μηνών από την ηλεκτρονική υποβολή του ολοκληρωμένου φακέλου εκδίδει Άδεια Κατασκευής Κεραίας, εφόσον έχουν εκδοθεί όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή εκδίδει Πιστοποιητικό Πληρότητας του υποβληθέντος φακέλου κατόπιν ελέγχου πληρότητας και με την προϋπόθεση σύμφωνης γνώμης της ΕΕΑΕ και της ΥΠΑ, καθώς και χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης συχνοτήτων από την ΕΕΤΤ.
Ο κάτοχος, μετά την έκδοση της Άδειας Κατασκευής Κεραίας ή του Πιστοποιητικού Πληρότητας, δύναται να προβεί στην εγκατάσταση και λειτουργία της κατασκευής κεραίας. Ο κάτοχος οφείλει να κοινοποιεί την Άδεια ή το Πιστοποιητικό Πληρότητας στον αρμόδιο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού της θέσης εγκατάστασης και να έχει αναρτημένη κοντά στη βάση της κεραίας ευανάγνωστη πινακίδα ανεξίτηλης γραφής, με την επωνυμία του και τον μοναδικό αριθμό της Άδειας ή του Πιστοποιητικού Πληρότητας.
Περαιτέρω, σύμφωνα με το Άρθρο 31 του Ν. 4053/2012, κατασκευές κεραιών που έχουν εγκατασταθεί χωρίς σχετική άδεια πριν από την έναρξη ισχύος του (7-3-2012) και για τις οποίες πληρούνται οι οριζόμενες στις παραγράφους 1, 2 και 3 του ως άνω άρθρου προϋποθέσεις θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούσες για χρονικό διάστημα 24 μηνών από την έναρξη ισχύος του Ν. 4053/2012. Οι άδειες των ως άνω κατασκευών κεραιών εκδίδονται σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που ίσχυε πριν από τη θέση σε ισχύ του Ν. 4053/2012.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 7, του Άρθρου 31 του Ν. 4053/2012, για τις μέχρι τη δημοσίευση του Νόμου μη αδειοδοτημένες εγκατεστημένες κατασκευές κεραιών, για τις οποίες είτε έχει ήδη υποβληθεί στην ΕΕΤΤ σχετική καταγγελία, είτε έχει ήδη διαπιστωθεί αυτεπαγγέλτως η ύπαρξή τους, ολοκληρώνεται η διαδικασία επιβολής κυρώσεων σύμφωνα με το ισχύον κατά το χρόνο εγκατάστασής τους νομικό πλαίσιο και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες σε αυτό κυρώσεις.
Οι διαδικασίες και τα απαιτούμενα για τη χορήγηση άδειας κατασκευής κεραίας δικαιολογητικά εξειδικεύονται στην απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 661/2/19-7-2012 «Κανονισµός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά» (ΦΕΚ 2529/Β/17-9-2012) που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 12 εδάφιο λα’ και της παρ. 17 του άρθρου 30 του Ν. 4070/2012.
Οι Αιτήσεις για τη χορήγηση αδειών κατασκευών κεραιών υποβάλλονται μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση της ΕΕΤΤ 672/1/13-11-2012 «Έναρξη Λειτουργίας του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) Χορήγησης Αδειών Κατασκευών Κεραιών» (ΦΕΚ 3295/Β΄/11-12-2012).
 
3. Ποιες κεραίες εξαιρούνται από τη διαδικασία αδειοδότησης;
Λεπτομέρειες αναφορικά με τις κατασκευές κεραιών που εξαιρούνται αδειοδότησης παρέχονται στην ενότηταΚεραιοσυστήματα που εξαιρούνται αδειοδότησης και στην ενότητα Εγκαταστάσεις Κατασκευών Κεραιών Χαμηλής Ηλεκτρομαγνητικής Περιβαλλοντικής Όχλησης (ΕΚΚΧΟ)
4. Τι πρέπει να περιλαμβάνει η αίτηση στην ΕΕΤΤ για άδεια κατασκευής κεραίας;
Με το νόμο 4070/2012 πραγματοποιήθηκε τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες συμπεριλαμβανομένων και των ρυθμίσεων που αφορούν στην αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών. Οι διαδικασίες και τα απαιτούμενα για τη χορήγηση άδειας κατασκευής κεραίας δικαιολογητικά εξειδικεύονται στην Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 661/2/19-7-2012 «Κανονισµός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά» (ΦΕΚ 2529/Β/17-9-2012) που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 12 εδάφιο λα’ και της παρ. 17 του άρθρου 30 του Ν. 4070/2012.
Οι Αιτήσεις για τη χορήγηση αδειών κατασκευών κεραιών υποβάλλονται μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση της ΕΕΤΤ 672/1/13-11-2012 «Έναρξη Λειτουργίας του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) Χορήγησης Αδειών Κατασκευών Κεραιών» (ΦΕΚ 3295/Β΄/11-12-2012).
Σύμφωνα με το άρθρο 5 και το Παράρτημα Ι της Απόφασης ΕΕΤΤ ΑΠ 661/2/19-7-2012 ο φάκελος που υποβάλλεται πριν την εγκατάσταση κατασκευής κεραίας ή την τροποποίηση υφιστάμενης κατασκευής κεραίας μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) για να είναι πλήρης πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τα εξής:
Α. «Τυποποιημένη Αίτηση» που περιλαμβάνει:
1.     Πλήρη στοιχεία του αιτούντος (επωνυµία, διακριτικός τίτλος, νοµική μορφή, διεύθυνση έδρας, ΑΦΜ, ΑΡΜΑΕ), τα στοιχεία του τεχνικού υπευθύνου, τηλέφωνο και fax για επικοινωνία και αναφορά των φιλοξενούμενων παρόχων σε περίπτωση που γίνεται από κοινού χρήση της κατασκευής κεραίας.
2.     Αριθμό Γενικής Άδειας, εφόσον ο κάτοχος της κατασκευής κεραίας εμπίπτει στις σχετικές κατηγορίες των παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
3.     Εάν πρόκειται για ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό, απαιτείται αναφορά της άδειας λειτουργίας του σταθμού ή ελλείψει αυτής, της βεβαίωσης νομίμου λειτουργίας του σταθμού από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης,
4.     Περιγραφή των υπηρεσιών ραδιοεπικοινωνίας που θα εξυπηρετεί η κατασκευή κεραίας, καθώς και των ζωνών συχνοτήτων λειτουργίας,
5.     Περιγραφή της κατασκευής κεραίας, η οποία περιλαμβάνει:
α. µοναδικό αριθµό θέσης και µοναδική ονοµασία θέσης κατά προτίμηση σχετική µε το τοπωνύµιο της περιοχής, 
β. τις γεωγραφικές συντεταγµένες -πλάτος και µήκος- σε σύστηµα ΕΓΣΑ 87,
 
γ. το μέγιστο ύψος της κατασκευής κεραίας από τη βάση της και από το έδαφος,
 
δ. την ακριβή διεύθυνση της θέσης της κατασκευής κεραίας, τον ταχυδρομικό κώδικα, το ∆ήµο και το Νοµό υπαγωγής της θέσης της  κατασκευής κεραίας,
 
ε. εφόσον κατασκευασθεί οικίσκος (σύµφωνα µε τον Ν.2801/2000), θα προσδιορίζεται το εµβαδόν, το ύψος και η θέση του (οικόπεδο ή δώµα) και το εµβαδόν του οικοπέδου, καθώς και ο αριθμός των φιλοξενούμενων παρόχων. Εάν ο οικίσκος πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση μηχανημάτων που μεταδίδουν σήματα επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής με χρήση συχνοτήτων για την εκπομπή ραδιοτηλεοπτικού σήματος, θα πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός των πολυπλεκτών.
στ. Τα χαρακτηριστικά των ιστών ή πυλώνων στήριξης των κεραιοδιατάξεων (ύψος ιστού και ύψος βάσης ιστού από το έδαφος).
6.     Αναφορά του αριθμού των κεραιών εκπομπής/λήψης και των κύριων τεχνικών χαρακτηριστικών τους (ενδεικτικά, των ζωνών λειτουργίας τους και των υπηρεσιών ραδιοεπικοινωνίας που εξυπηρετούν ανά πάροχο σε περίπτωση από κοινού χρήσης της κατασκευής).
7.     Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά σε τροποποίηση υπάρχουσας άδειας, και ιδίως στην περίπτωση που η τροποποίηση αφορά σε διόρθωση συντεταγμένων, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του κατόχου περί μη μετακίνησης της κατασκευής καθώς και τοπογραφικό διάγραμμα που αποδεικνύει ότι δεν έχει γίνει μετακίνηση, σε περίπτωση που δεν υπάρχει ακριβής ταχυδρομική διεύθυνση στην εν λόγω θέση.

Β. Αίτηση προς την Ε.Ε.Τ.Τ. η οποία, επιπλέον των στοιχείων της Τυποποιημένης Αίτησης, πρέπει να περιλαμβάνει :
1.     Αναφορά στον αριθμό Απόφασης της ΕΕΤΤ με την οποία έχουν χορηγηθεί τα δικαιώματα χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων (συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος χρήσης τηλεοπτικού διαύλου ή ραδιοφωνικής συχνότητας) που πρόκειται να χρησιμοποιεί η εν λόγω κατασκευή, με την εξαίρεση για τα δικαιώματα που χρησιμοποιούνται για μικροκυματικές ζεύξεις του σταθμού της κατασκευής κεραίας με το δίκτυο κορμού των παρεχομένων υπηρεσιών δημοσίου δικτύου, για τα οποία απαιτείται το δικαίωμα για τουλάχιστον μια ζεύξη ή τον αριθμό αίτησης στην ΕΕΤΤ για την λήψη δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή αναφορά σε διατάξεις εξαίρεσης από την εν λόγω υποχρέωση στις οποίες εμπίπτει η εν λόγω κατασκευή ή/και σε έγγραφα βάσει των οποίων καθίσταται νόμιμη η χρήση των εν λόγω ραδιοσυχνοτήτων.
2.     Σε περίπτωση που συντρέχουν οι οριζόμενες προϋποθέσεις στην Απόφαση ΕΕΤΤ 262/107/9-9-2002 «Ειδικά μέτρα προστασίας των σταθμών εποπτείας του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης και Εποπτείας Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων από επιζήμιες παρενοχλήσεις» (ΦΕΚ 1262/Β/26-9-2002), όπως εκάστοτε ισχύει, απαιτείται μελέτη προστασίας των σταθμών του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης και Εποπτείας Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων  (ΕΣΔΕΦΡ).
Γ. Αίτηση προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας σχετικά με την ασφάλεια της αεροπλοΐας.
Δ. Μελέτη ραδιοεκπομπών για την έκδοση θετικής Γνωμάτευσης της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ).
Ε. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή κατά περίπτωση δήλωση υπαγωγή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Η δήλωση υπαγωγής στις ΠΠΔ θεωρείται πλήρης όταν συνοδεύεται από όλες τις απαραίτητες μελέτες και εγκρίσεις σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
ΣΤ. Μελέτη για την τοποθέτηση των σχετικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις.
Ζ. Αιτήσεις ή/και δηλώσεις ή κοινοποιήσεις που τυχόν απαιτούνται κατά περίπτωση, κατά δήλωση του αιτούντα.
Η. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι ο υποβαλλόμενος φάκελος είναι πλήρης και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτόν είναι αληθή και ακριβή.
Θ. Απόδειξη πληρωμής του ∆ιοικητικού Τέλους που προβλέπεται στο άρθρο 11 του Κανονισμού.
Σημειώνεται ότι ο αιτών υποχρεούται να υποβάλει σε κάθε αρμόδια υπηρεσία που δεν διαθέτει πρόσβαση στο ΣΗΛΥΑ την αντίστοιχη αίτηση/ μελέτη μαζί με την «Τυποποιημένη Αίτηση» του ΣΗΛΥΑ, σε έντυπη μορφή και να ενημερώσει το ΣΗΛΥΑ με το αντίστοιχο αποδεικτικό παραλαβής.
5. Τι ισχύει για τις παλαιότερες άδειες κατασκευών κεραιών που δεν διαθέτουν Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Όρων;
Για τις αδειοδοτημένες προ της ισχύος του Ν. 3431/2006 κατασκευές κεραιών, οι οποίες δεν ήταν εφοδιασμένες με Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, απαιτείτο η υποβολή Περιβαλλοντικής Μελέτης ή Έκθεσης στη Γενική Γραμματεία της αρμόδιας για την έκδοση της σχετικής έγκρισης Περιφέρειας μέχρι τις 31-3-2012. Για τις συγκεκριμένες κατασκευές κεραιών, διατηρούνται σε ισχύ οι χορηγηθείσες πολεοδομικές εγκρίσεις.

6. Τι ισχύει στις περιπτώσεις αδειών κατασκευών κεραιών για τις οποίες δεν υπάρχει γνωμάτευση της ΕΕΑΕ προσαρμοσμένη στα νέα όρια του Ν 3431/2006;
Για τις αδειοδοτημένες προ της ισχύος του Ν. 3431/2006 κατασκευές κεραιών, οι οποίες διέθεταν την απαιτούμενη Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων αλλά δεν είχαν εφοδιαστεί με νέα γνωμάτευση της ΕΕΑΕ, απαιτείτο:
α) η υποβολή στην ΕΕΑΕ., μέχρι τις 31-12-2011, μελέτης ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών της κεραίας, σύμφωνα με τα νέα όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού (βλ. ερ.2  – ενότητα Νομοθετικές ρυθμίσεις για την τήρηση των ορίων ασφαλείας έκθεσης κοινού σε ακτινοβολία),
β) η εκ νέου αδειοδότηση από την ΕΕΤΤ των εν λόγω κατασκευών.
Για τους σταθμούς αυτούς διατηρούνται σε ισχύ οι χορηγηθείσες περιβαλλοντικές και πολεοδομικές εγκρίσεις.
7. Πώς μπορώ να μάθω αν μια εγκατεστημένη κεραία έχει άδεια;
Μπορείτε να απευθυνθείτε στην ΕΕΤΤ, η οποία διατηρεί μητρώο με όλες τις άδειες κατασκευών κεραιών που αυτή εκδίδει. Για την παροχή της σχετικής πληροφορίας, απαιτείται η υποβολή έγγραφου και επώνυμου αιτήματος στην ΕΕΤΤ με αναφορά λεπτομερών στοιχείων για την ακριβή θέση της κατασκευής κεραίας (οδός, αριθμός, περιοχή).
8. Σε περίπτωση μη αδειοδοτημένης κεραίας, ποια διαδικασία ακολουθείται για την απομάκρυνσή της;
Στην περίπτωση όπου διαπιστωθεί ότι κάποια κατασκευή κεραίας δεν διαθέτει σχετική άδεια ούτε πιστοποιητικό πληρότητας της ΕΕΤΤ, σύμφωνα με τα τηρούμενα στα αρχεία της Υπηρεσίας στοιχεία, διενεργείται αυτοψία είτε από κλιμάκιο της ΕΕΤΤ είτε από την αρμόδια Περιφέρεια.
Αν με την αυτοψία επιβεβαιωθεί η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας, η ΕΕΤΤ προβαίνει στις δέουσες ενέργειες για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων και την ενημέρωση των αρμόδιων φορέων.
Συγκεκριμένα:
Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ., μετά από τεχνική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας, στους κατόχους κατασκευών κεραιών στην ξηρά: α) που δεν διαθέτουν άδεια ούτε πιστοποιητικό πληρότητας ή β) που διαθέτουν άδεια ή πιστοποιητικό πληρότητας φακέλου τα οποία έχουν εκδοθεί επί τη βάσει ψευδών, ανακριβών ή παραποιημένων στοιχείων, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ μέχρι και τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ. Θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση ιδίως η ψευδής αναγραφή ή η παραποίηση στοιχείων ή η υποτροπή. Τα πρόστιμα αυτά αποτελούν έσοδα του Δημοσίου.
Η ανωτέρω απόφαση επιβολής ποινών κοινοποιείται στην αρμόδια Εισαγγελία στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας προς επιβολή των προβλεπόμενων ποινικών κυρώσεων και στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, η οποία και διατάσσει την κατεδάφιση των παράνομων κατασκευών κεραιών. Εν πάση περιπτώσει, η Πολεοδομική Υπηρεσία δύναται να διατάξει την κατεδάφιση παράνομων κεραιών ή κεραιών που δεν λειτουργούν και αυτεπάγγελτα.
Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, ύστερα από έκθεση των αρμόδιων οργάνων της Περιφέρειας, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο υπέρ της οικείας Περιφέρειας ύψους μέχρι είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, στους κατόχους κατασκευών κεραιών που δεν φροντίζουν για την κατεδάφιση των κατασκευών μετά την, για οποιονδήποτε λόγο, διακοπή λειτουργίας των κεραιών ή δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους, που προκύπτουν από τις διατάξεις περί σήμανσης των κατασκευών κεραιών.
9. Στην περίπτωση όπου έχουν ασκηθεί ασφαλιστικά μέτρα για συγκεκριμένη κεραία, μπορεί η κεραία αυτή να βρίσκεται σε λειτουργία;
Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει σε ισχύ δικαστική απόφαση επί των ασφαλιστικών μέτρων ή έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή για αναστολή της άδειας λειτουργίας μιας κατασκευής κεραίας, η συγκεκριμένη κεραία δεν θα πρέπει να λειτουργεί. Η ΕΕΤΤ διενεργεί ελέγχους για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις και αν διαπιστωθεί η μη συμμόρφωση της εταιρείας με τη δικαστική απόφαση, η ΕΕΤΤ καλεί την εταιρεία σε ακρόαση.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

1. Μέτρα προφύλαξης κοινού από τη λειτουργία κεραιών. – Ποιος είναι υπεύθυνος?
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγκατάσταση κατασκευής κεραίας είναι η συμμόρφωσή της με την υπ’ Αριθ. 53571/3839/2000 ΚΥΑ για τα  «Μέτρα Προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά»  (ΦΕΚ 1105/Β/6-9-2000). Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν βασικούς περιορισμούς και επίπεδα αναφοράς και, σε συνδυασμό με τις προβλέψεις του άρθρου  30 του Ν. 4070/2012, καθορίζουν τα όρια που πρέπει να τηρούνται στους χώρους γύρω από τις κατασκευές κεραιών  για την ασφαλή έκθεση του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπουν οι κατασκευές κεραιών.
Οι υπεύθυνοι για την εγκατάσταση και λειτουργία κατασκευών κεραιών υποβάλλουν μελέτη για τις ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες των κεραιοσυστημάτων τους στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)  (www.eeae.gr ), η οποία είναι αρμόδια για θέματα σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης του κοινού από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. 
Η ΕΕΑΕ δίνει τη σύμφωνη γνώμη της επί της μελέτης και διενεργεί επιτόπιους ελέγχους και μετρήσεις που αφορούν στις εκπομπές των κατασκευών κεραιών (βλ. ερ.7 ).
Άλλοι αρμόδιοι διεθνείς Οργανισμοί είναι οι ακόλουθοι:
2. Ποια είναι τα νέα όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ακτινοβολία ; 
 
 
Με τη δημοσίευση του Νόμου 3431/2006, τα όρια για την ασφαλή έκθεση του κοινού σε ακτινοβολία έγιναν αυστηρότερα και διατηρήθηκαν με το Νόμο 4070/2012. Συγκεκριμένα, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 70% των τιμών που καθορίζονται στη σχετική νομοθεσία για τα μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στη ξηρά (άρθρα 2-4 ΚΥΑ 53571/3839/6.9.2000). Επισημαίνεται ότι προ του Ν.3431/2006 ίσχυε το 80% των αντίστοιχων τιμών.
3. Ποια είναι τα όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ακτινοβολία για κατασκευές κεραιών που βρίσκονται κοντά σε σχολεία, νοσοκομεία, γηροκομεία και βρεφονηπιακούς σταθμούς;
Βάσει του Ν.4070/2012, και παλαιότερα του Ν.3431/2006, σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευής κεραίας σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων, τα όρια για την ασφαλή έκθεση του κοινού γίνονται ακόμα αυστηρότερα και απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των τιμών που καθορίζονται στη σχετική νομοθεσία (άρθρα 2-4 ΚΥΑ 53571/3839/6.9.2000).
4. Επιτρέπεται η εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας σε κατοικημένες περιοχές;
Η εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας σε κατοικημένες περιοχές επιτρέπεται δεδομένου ότι τηρούνται τα θεσπισμένα όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ακτινοβολία σε όλα τα γειτονικά σημεία στο σταθμό κεραιών, όπου υπάρχει ανθρώπινη πρόσβαση (βλ. ερ. 1-3 ).
Η εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας είναι απαραίτητη για την πραγματοποίηση των κλήσεων μεταξύ κινητών τηλεφώνων. Αν οι κεραίες έχουν τοποθετηθεί αραιά μεταξύ τους, παρατηρούνται κενά στην κάλυψη του δικτύου με αποτέλεσμα οι κλήσεις να μη μπορούν να πραγματοποιηθούν, να διακόπτονται ή να τερματίζονται. Για το λόγο αυτό, τοποθετούνται σε πυκνό δίκτυο, εντός του αστικού ιστού, δηλαδή σε κατοικημένες περιοχές.
Επιπλέον σημειώνεται ότι η λειτουργία των κεραιών αυτών γίνεται σε συγκεκριμένες συχνότητες, οι οποίες έχουν δοθεί στους παρόχους κινητής τηλεφωνίας μετά από διαγωνιστική διαδικασία. (βλ. ερ. 8 
5. Επιτρέπεται η εγκατάσταση περισσότερων από μία κεραιών σε γειτονικά κτίρια;
Η εγκατάσταση περισσότερων της μίας κεραιών σε γειτονικά κτίρια επιτρέπεται, δεδομένου ότι τηρούνται οι θεσμοθετημένες προδιαγραφές και εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τα όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ακτινοβολία (ΚΥΑ 53571/3839/6.9.2000, άρθρο 30 Ν. 4070/2012).
Σύμφωνα με την νομοθεσία, η μελέτη ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών των κεραιοσυστημάτων που υποβάλλει ο υπεύθυνος για την εγκατάσταση και λειτουργία της κεραίας, λαμβάνει υπόψη της την επιβάρυνση από άλλους γειτονικούς σταθμούς που ενδεχομένως βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων. 
6. Επιτρέπεται η εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας σε σχολεία, νοσοκομεία, γηροκομεία,και βρεφονηπιακούς σταθμούς;
Η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε κτιριακές εγκαταστάσεις βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων δεν επιτρέπεται (βλ. παρ. 18, αρθρ. 30 Ν 4070/2012).

7. Έλεγχοι για την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ακτινοβολίες;
Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της τήρησης των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.(βλ ερ. 1 ).
Η ΕΕΑΕ, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (παρ. 2 αρθρ. 30 Ν. 4070/2012), έχει την υποχρέωση να ελέγχει είτε δια των οργάνων της ή με ειδικά εξουσιοδοτημένα συνεργεία την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από τις κατασκευές κεραιών για τις οποίες απαιτείται άδεια σύμφωνα με το στοιχείο Α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2801/2000 (Α΄ 46).:
α) αυτεπαγγέλτως και κατά τρόπο δειγματοληπτικό, ετησίως σε ποσοστό 20% τουλάχιστον των αδειοδοτημένων από την ΕΕΤΤ κεραιών που λειτουργούν εντός σχεδίου πόλεως,
β) κατόπιν αίτησης εκ μέρους της ΕΕΤΤ ή οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, που έχει έννομο συμφέρον, εντός είκοσι εργάσιμων ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος. Στην περίπτωση αυτή, η ΕΕΑΕ υποχρεούται να γνωστοποιεί αμέσως τα αποτελέσματα του ελέγχου στον αιτούντα και στον κάτοχο της κατασκευής κεραίας.  
8. Ποιες είναι οι συχνότητες που έχουν δοθεί στους παρόχους κινητής τηλεφωνίας;
Οι συχνότητες που έχουν δοθεί για τη λειτουργία των δικτύων κινητής τηλεφωνίας είναι οι ακόλουθες:

ΖΩΝΗ ΤΩΝ 900 MHz
Τεχνολογία
GSM*
Επίγεια Συστήματα ικανά να συνυπάρξουν με GSM**
Πάροχος
Ζώνες Συχνοτήτων (ΜΗz)
Δικαίωμα Χρήσης
Δικαίωμα Χρήσης
Έναρξη
Λήξη
Έναρξη
Λήξη
COSMOTE
925-930
880-885
-
-
30-09-2012
29-09-2027
COSMOTE
930-935
885-890
09-09-2002
08-09-2017
9-09-2017
29-09-2027
WIND
935-945
890-900
30-09-1992
29-09-2012
30-09-2012
29-09-2027
VODAFONE
950-960
905-915
30-09-1992
29-09-2012
30-09-2012
29-09-2027
VODAFONE
945-950
900-905
06-08-2001
05-08-2016
06-08-2016
29-09-2027


ΖΩΝΗ ΤΩΝ 1800 MHz
Τεχνολογία
Πάροχος
Ζώνες Συχνοτήτων (ΜΗz)
Δικαίωμα Χρήσης
Έναρξη
Λήξη
DCS*
WIND
1805-1820
1710-1725
01-04-2012
05-08-2016
VODAFONE
1820-1835
1725-1740
01-07-2012
05-08-2016
Επίγεια Συστήματα ικανά να συνυπάρξουν με GSM**
VODAFONE
1835-1845
1740-1750
01-07-2012
30-06-2027
COSMOTE
1845-1855
1750-1760
01-07-2012
30-06-2027
DCS*
COSMOTE
1855-1880
1760-1785
05-12-1995
04-12-2020
  

ΖΩΝΗ ΤΩΝ 2100 MHz
Τεχνολογία
Πάροχος
Ζώνες Συχνοτήτων (ΜΗz)
Δικαίωμα Χρήσης
Έναρξη
Λήξη
UMTS
VODAFONE
2110,3- 2130,3
1920.3 – 1940.3
06-08-2001
05-08-2021
1915,1-1920,1
WIND
2130,3- 2140,3
1940.3 – 1950.3
06-08-2001
05-08-2021
1910,1-1915,1 (TDD)
COSMOTE
2140,3- 2155,3
1950.3 – 1965.3
06-08-2001
05-08-2021
1905,1-1910,1


*Δυνατότητα άρσης των τεχνολογικών περιορισμών.
** Συστήματα τεχνολογίας GSM/DCS, UMTS/IMT2000, LTE, WiMax ή άλλα επίγεια συστήματα που μπορούν να συνυπάρξουν με τα συστήματα τεχνολογίας GSM.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου