Παρασκευή, 15 Μαΐου 2015

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ!

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΨΗΦΙΣΜΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
για επείγουσα  ρύθμιση θεμάτων κεραιών κινητής τηλεφωνίας και αλλαγής του Νομοθετικού πλαισίου

Το ρυθμιστικό πλαίσιο εγκατάστασης κεραιών κινητής τηλεφωνίας (ν. 3431/2006, ν. 4014/11, ν.4053/2012, ν.4070/2012 κ.λπ.) σε κατοικημένες περιοχές είναι συχνά πεδίο αντιπαράθεσης με τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, εξαιτίας κυρίως του ότι δεν είναι επαρκώς...

επιστημονικά αιτιολογημένο, αλλά και εξαιτίας νομοθετικών διατάξεων που θεωρούν νόμιμες ακόμα και μη νομίμως αδειοδοτημένες κεραίες (βλ. άρ. 126 του ν. 4249/2014). Με γνώμονα και πρωταρχικό καθήκον την προστασία της υγείας των πολιτών μας και ιδίως των παιδιών, ζητούμε να τροποποιηθεί άμεσα το νομικό πλαίσιο αδειοδότησης της εγκατάστασης κεραιών κινητής τηλεφωνίας και να είναι σαφές και σύμφωνο με τις παραδοχές αντικειμενικών επιστημονικών ευρημάτων. Σκοπός της νομοθετικής αλλαγής θα πρέπει να είναι:
·         Σύσταση Επιτροπής Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων με συμμετοχή και των Δήμων, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αποτελέσματα από την έκθεση του πληθυσμού στην ακτινοβολία και προκειμένου να γίνουν ενδελεχείς μετρήσεις.
·         Το πόρισμα της Επιτροπής αυτής και τα αποτελέσματα των μετρήσεων θα καθορίσουν τα όρια έκθεσης στην ακτινοβολία και την απαιτούμενη απόσταση από κατοικίες, σχολεία, βρεφονηπιακούς σταθμούς, νοσοκομεία κ.λπ. Θα πρέπει επίσης, να ληφθεί υπόψη και η επιβαρυντική περίσταση της εγκατάστασης περισσότερων κεραιών στο ίδιο σημείο από περισσότερες της μιας εταιρείες κινητής τηλεφωνίας.
·         Πλήρης επανασχεδιασμό της εγκατάστασης των κεραιών. Οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας θα πρέπει να προσκομίζουν στον οικείο Δήμο πλήρες σχέδιο εγκατάστασης των κεραιών που θεωρούν απαραίτητες για τη λειτουργία του δικτύου τους. Αρμόδιο όργανο για την έγκριση ή μη των σημείων εγκατάστασης θα πρέπει να είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν διαβούλευσης που θα πραγματοποιείται. Δεν είναι δυνατό να μην έχουν οποιαδήποτε συμμετοχή σε ένα τόσο σοβαρό θέμα οι τοπικές κοινωνίες.
·         Μηχανισμοί ελέγχου από αρμόδια όργανα, που με συχνούς και αιφνιδιαστικούς ελέγχους είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν καταγγελίας, θα μεριμνούν για την τήρηση της νομιμότητας εγκατάστασης των κεραιών.
·         Ταχείες διαδικασίες απεγκατάστασης παράνομων κεραιών κινητής τηλεφωνίας και κυρώσεις σε βάρος ακόμα και ιδιωτών που υποβοηθούν με οποιονδήποτε τρόπο την παρανομία.
·         Αυστηρές θα πρέπει να είναι και οι κυρώσεις σε βάρος των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας, εφόσον διαπιστώνεται παράνομη τοποθέτηση κεραιών, πράξη που θα πρέπει να επισύρει ακόμα και την αφαίρεση της άδειας παρόχου τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε περιπτώσεις υποτροπής.
·         Άμεση εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή και σε περίπτωση μη υπάρχουσας Ευρωπαϊκής, εναρμόνιση με την αυστηρότερη ισχύουσα σε ευρωπαϊκή χώρα.
·         Άμεση λήψη νομικών μέτρων κατά κάθε μιας χωριστά κεραίας προς αμεσότερη αποτελεσματικότητας.
Μέχρι τη ρύθμιση των ζητημάτων αυτών, θα ανασταλεί οποιαδήποτε χορήγηση άδειας εγκατάστασης κεραίας κινητής τηλεφωνίας.

Αγία Παρασκευή, 13/5/2015


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου