Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015

ΥΠΟΥΡΓΕ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΟΥΣΗ, ΠΟΣΟ ΝΟΜΙΜΗ ΕΙΝΑΙ Η ΓΑΔΑ;;;

Ὑπέπεσε στὴν ἀντίληψίν μου ἕνα ἔγγραφο, πολίτου, μὲ τὸ ὁποῖο αἰτεῖτο κάποια ἀρχεῖα ἀπὸ τὴν ΓΑΔΑ.
Τὰ ἀρχεῖα αὐτὰ ἀφοροῦσαν σὲ συνομιλίες τοῦ πολίτου μὲ ἀστυνομικούς. Συνομιλίες πραγματικὲς ποὺ ὅμως …παρεποιήθησαν ἀπὸ κάποιους καὶ...

πρὸς τοῦτο ὁ πολίτης ζητᾶ ἀντίγραφό τους.
Κι ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ τὸ κάνῃ, ὅπως ἐπίσης ἔχει καὶ τὸ δικαίωμα τῆς λήψεως τῶν συνομιλιῶν αὐτῶν.
Βάσει τοῦ ἄρθου 10, τοῦ Συντάγματος, κάθε πολίτης ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ αἰτεῖται καὶ νὰ λαμβάνῃ ἀντίγραφα γιὰ ὁποιανδήποτε ὑπόθεσιν ἀφορᾶ σὲ αὐτὸν καὶ οἱ ἀρχὲς εἶναι ὑποχρεωμένες, ἐντὸς ἑξήντα ἡμερῶν, νὰ ἀπαντήσουν ἐγγράφως.

‘Αρθρο 10: (Δικαίωμα αναφοράς προς τις αρχές)

1. Kαθένας ή πολλοί μαζί έχουν το δικαίωμα, τηρώντας τους νόμους του Kράτους, να αναφέρονται εγγράφως στις αρχές, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να ενεργούν σύντομα κατά τις κείμενες διατάξεις και να απαντούν αιτιολογημένα σε εκείνον, που υπέβαλε την αναφορά, σύμφωνα με τον νόμο. 
2. Mόνο μετά την κοινοποίηση της τελικής απιφάσεως της αρχής στην οποία απευθύνεται η αναφορά, και με την άδειά της, επιτρέπεται η δίωξη εκείνου που την υπέβαλε για παραβάσεις που τυχόν υπάρχουν σ’ αυτή. 
**3. Η αρμόδια υπηρεσία ή αρχή υποχρεούται να απαντά στα αιτήματα για παροχή πληροφοριών και χορήγηση εγγράφων, ιδίως πιστοποιητικών, δικαιολογητικών και βεβαιώσεων μέσα σε ορισμένη προθεσμία, όχι μεγαλύτερη των 60 ημερών, όπως νόμος ορίζει. Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσμίας αυτής ή παράνομης αρνήσεως, πέραν των άλλων τυχόν κυρώσεων και έννομων συνεπειών, καταβάλλεται και ειδική χρηματική ικανοποίηση στον αιτούντα, όπως νόμος ορίζει.
_______________________
** Με δύο αστερίσκους δηλώνονται τα σημεία της Αναθεώρησης που αναγράφονται στο Ψήφισμα της 6ης Απριλίου 2001 της Ζ’  Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων
Συνεπῶς, βάσει αὐτῆς και μόνον τῆς παραγράφου, καὶ πάντα παραμένοντας ἐντὸς τοῦ «γράμματος τοῦ νόμου», κανονικὰ θὰ ἔπρεπε νὰ ἔχουμε, κάθε στιγμή, γραπτὲς ἀπαντήσεις, σὲ κάθε μας αἴτημα. 
Ἀλλὰ κατὰ πῶς φαίνεται, ὑπουργέ, αὐτὴ ἡ διάταξις ΔΕΝ ἀφορᾶ στὴν ΓΑΔΑ, γιὰ τὴν ὁποίαν καὶ εἶσαι ὑπεύθυνος.
Σὲ ὅσα θὰ παρουσιάσω παρακάτω, ἀρχικῶς, θὰ ἀφαιρέσω τὰ στοιχεῖα τοῦ αἰτοῦντος τὶς πληροφορίες.
Θὰ ἀφήσω ἔτσι, μόνα τους τὰ ἔγγραφα, νὰ μᾶς …ἐξιστορήσουν τὸ περιστατικό.
Ὅταν θὰ γίνουν αὐτὰ κατανοητά, ἀκόμη κι ἀπὸ τὸν πλέον …ἄσχετο, τότε θὰ παρουσιάσω τὰ στοιχεῖα τοῦ πολίτου, καθὼς καὶ τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους ΟΛΟΣ ὁ κρατικὸς μηχανισμὸς παρανομεῖ εἰς βάρος του, καταπατώντας κάθε ἔννοια δικαίου καὶ ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων.
Ὑπουργὲ Γιάννη Πανούση, μετὰ ΚΑΙ ἀπὸ αὐτό, μᾶλλον κάτι ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ (γιὰ ἀκόμη μία φορά) πὼς βρωμᾶ στὸ βασίλειον τοῦ ἑλλαδοκαφριστάν, τοῦ ὁποίου βασιλείου ἐσὺ φέρεσαι ὡς ἕνας ἀπὸ τοὺς ἀνωτέρους ἄρχοντες.
Ἔχουμε καὶ λέμε λοιπόν.
 Τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2015, κατόπιν σοβαρῶν μεσολαβήσεων τοπικοῦ – κι ὄχι μόνον- ἀστυνομικοῦ τμήματος, ὁ ἐν λόγῳ πολίτης καταφεύγει στὴν ΓΑΔΑ καὶ στὴν συνέχεια, τὸν Μάρτιο τοῦ 2015, στὴν ἀρχὴ προστασίας δεδομένων, γιὰ νὰ ἀξιώσῃ ἀντίγραφα τῶν συνομιλιῶν του. 
Λίγες ἑβδομάδες μετὰ ἡ ἀρχὴ προστασίας δεδομένων ἀπαντᾶ πὼς πράγματι ἔχει δικαίωμα προσβάσεως, ὁ ἐν λόγῳ πολίτης, στὰ ἀρχεῖα ποὺ ἀφοροῦν στὴν ὑπόθεσίν του. Ὑπουργὲ Γιάννη Πανούσης, πόσο ...νόμιμη εἶναι ἡ ΓΑΔΑ;β4
Ἡ ΓΑΔΑ ὅμως, στὶς 2 Μαΐου 2015, ἀρνεῖται, ἔτσι (γιατὶ …γουστάρει) νὰ τὰ παράσχῃ.Ὑπουργὲ Γιάννη Πανούσης, πόσο ...νόμιμη εἶναι ἡ ΓΑΔΑ;β2
Τί ἐπικαλεῖται ἡ ΓΑΔΑ ὡς αἰτιολογία γιά τίς ἀρνήσεις της καί τίς ἀπειλές της;
 1.  Ἄρθρα 2 καὶ 4 τοῦ νόμου 3471/2006. 
  ποὺ ἀναφέρουν ὅμως….(!!!) :
  Ὑπουργὲ Γιάννη Πανούσης, πόσο ...νόμιμη εἶναι ἡ ΓΑΔΑ;β9Ὑπουργὲ Γιάννη Πανούσης, πόσο ...νόμιμη εἶναι ἡ ΓΑΔΑ;β10
  Δῆλα δή… Γιὰ νὰ λέμε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους, ἡ πρώτη …αἰτιολογία ἀρνήσεως παροχῆς πληροφοριῶν εἶναι τοὐλάχιστον …ΑΣΧΕΤΗ, ἐφ΄ ὅσον ὁ νόμος ἀφορᾶ στὸν ὁρισμὸ τῶν κανόνων τοῦ διαδικτύου.
  Ὅλος ὁ νόμος ἐδῶ.
 2. Ἄρθρα 4 καὶ 5 τοῦ νόμου 2225/94.
  Ὁ νόμος αὐτὸς ἀφορᾶ στὴν προστασία τῶν προσωπικῶν δεδομένων. Μὰ ὁ ἴδιος ὁ πολίτης αἰτεῖται νὰ ἀρθῇ ἡ προστασία τῶν προσωπικῶν δεδομένων ΤΟΥ, πρὸ κειμένου νὰ λάβῃ τὰ ἀπαραίτητα, γιὰ τὴν ὑπόθεσίν του στοιχεῖα. Δῆλα δή, ἡ ΓΑΔΑ πατᾶ ἐπάνω σὲ ἕναν νόμο, ποὺ προστατεύει τὰ δικαιώματα τῶν πολιτῶν, γιὰ τὴν ἄρσιν τοῦ προσωπικοῦ ἀποῤῥήτου, ἀλλὰ τὰ ὁποῖα δικαιώματα ὁ ἴδιος ὁ πολίτης ἀποποιεῖται. 

  Ἀλήθεια, ποιός δουλεύει ποιόν καί γιά ποιόν;
  (πληροφορίες ἐδῶ κι ἐδῶ)
 3. Ἄρθρα 3 καὶ 4 τοῦ νόμου 2690/1999.
  Ἐδῶ πέφτει …γέλιο ὑπουργέ μας…Ὑπουργὲ Γιάννη Πανούσης, πόσο ...νόμιμη εἶναι ἡ ΓΑΔΑ;β11Ὑπουργὲ Γιάννη Πανούσης, πόσο ...νόμιμη εἶναι ἡ ΓΑΔΑ;β12
  Ἡ ὑπηρεσία μπορεῖ νὰ ὁρίζῃ κάτι ὡς παράνομον μὲ τὰ ἀπαραίτητα δικαιολογητικά.
  Τά βλέπει κάποιος κάπου αὐτά τά δικαιολογητικά; 
  Ἤ μήπως ἡ ὐπηρεσία καταχρηστικῶς καταπατᾶ τό δικαίωμα τοῦ πολίτου στά στοιχεῖα πού ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ νά τοῦ παράσχῃ;
  Ὅλος ὁ νόμος ἐδῶ.
 4. Ἄρθρον 11 τοῦ νόμου 3230/2004.
  Ὁ σχετικὸς νόμος ἀφορᾶ σὲ σύστημα διοικήσεως μὲ …στόχους!!! Δῆλα δὴ ὁ συγκεκριμένος νόμος ἀναφέρεται στὴν ἀπαλλαγὴ τοῦ δημοσίου ἀπὸ περιττὲς δραστηριότητες. Ὀρθὸν τὸ βλέπω…
  …ἀλλὰ ὀφείλει νὰ ἀφορᾶ στὸ σύνολον. Δῆλα δὴ ὀφείλει τὸ δημόσιον νὰ προστατεύῃ ΚΑΙ τὸν κάθε πολίτη, καθὼς καὶ τὸν χρόνο του. Κάτι ποὺ φυσικὰ ἀποφεύγει νὰ κάνῃ ἡ ΓΑΔΑ!!!
  Ἐπίσης ἀναφέρεται πὼς ὁ πολίτης χρήζει σεβασμοῦ καὶ ἐντίμου ἀντιμετωπίσεως, κάτι ποὺ ἐπίσης ἀρνεῖται νὰ κάνῃ ἡ ΓΑΔΑ.Ὑπουργὲ Γιάννη Πανούσης, πόσο ...νόμιμη εἶναι ἡ ΓΑΔΑ;β13
  Ὅλος ὁ νόμος ἐδῶ.
Δῆλα δή…
Ἡ ΓΑΔΑ παρανομεῖ χρησιμοποιώντας τοὺς νόμους ποὺ τὴν ὑποχρεώνουν νὰ …ΜΗΝ παρανομῇ!!!
Κι ὄχι μόνον αὐτό, ἀλλὰ ἐμμέσως, πλὴν σαφῶς, ΑΠΕΙΛΕΙ!!!
Στὶς 6 Μαΐου 2015 ἐπανέρχεται ὁ πολίτης, μὲ νέα αἴτησιν, πρὸς τὴν ἀρχὴ προστασίας δεδομένων.
Ὑπάρχει λοιπὸν αἴτησις, μὲ ἀριθμὸ πρωτοκόλλου, ποὺ ἐπαναιτεῖται ὁ ἄνθρωπος τὰ …αὐτονόητα!!!Ὑπουργὲ Γιάννη Πανούσης, πόσο ...νόμιμη εἶναι ἡ ΓΑΔΑ;β6
Μὲ αὐτὸ τὸ αἴτημα:Ὑπουργὲ Γιάννη Πανούσης, πόσο ...νόμιμη εἶναι ἡ ΓΑΔΑ;β8
Τί ἀπήντησε ἡ, ΥΠΕΡ ΑΝΩ τοῦ κάθε νόμου καί τοῦ Συντάγματος, ΓΑΔΑ;;
Τίποτα…
Ὁ πολίτης, τὸ αἴτημά του ἀλλὰ καὶ ὅλη ἡ νομοθεσία τίθενται στὰ παλαιότερα τῶν …ὑποδημάτων κάθε ὑπαλλήλου τῆς ΓΑΔΑ.
Λοιπόν ὑπουργέ;
Ἡ ΓΑΔΑ ὑπάρχει γιά νά προστατεύῃ τά δικαιώματα τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν ἤ γιά νά τά καταστρατηγῇ;
Κι ἐσύ ὑπουργέ τί λές γιά ὅλα αὐτά;

Σημειώσεις

Φυσικὰ συζητᾶμε γιὰ κάποιον πολὺ …ἰδιαίτερο πολίτη ὑπουργέ.
Συζητᾶμε γιὰ τὸν Ἀθανάσιο Τσακάλη, ποὺ ξεγύμνωσε πολλὲς ἀπάτες τοῦ πολεμικοῦ ναυτικοῦ καὶ κατὰ τοῦ ὁποίου ἔχουν στραφεῖ ὅλα τὰ κόμματα, συμπολιτεύσεως κι ἀντιπολιτεύσεως.
Στὴν τελευταία μου ἀναφορὰ στὰ ὅσα ἔχει ὑποστεῖ ΔΕΝ συμπεριέλαβα καὶ τὸ κόμμα σου:

Στὸ πρόσωπο τοῦ Τσακάλη διώκονται ὅλοι οἱ Ἕλληνες.

Ἐν τούτοις, μὲ πολλοὺς ἀγῶνες, ἀγωνίες, δικαστικὲς διαμάχες, ὁ Τσακάλης ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ πὼς ναί, πράγματι, εἶναι ἀθῶος.
Κι ἕνα ἕνα τὰ κατηγορητήρια καταπέφτουν…
Μὰ αὐτὸ δὲν ἀνακόπτει τὶς ἐπιθέσεις ἐναντίον του.
Ὑπουργὲ Γιάννη Πανούσης, πόσο ...νόμιμη εἶναι ἡ ΓΑΔΑ;14
Τὰ πρόσφατα ἔγγραφα, ποὺ εἶδες παραπάνω ὑπουργέ, δίχως νὰ ἀποκρύβονται τὰ στοιχεῖα τοῦ Τσακάλη, εἶναι αὐτά:Ὑπουργὲ Γιάννη Πανούσης, πόσο ...νόμιμη εἶναι ἡ ΓΑΔΑ;β3Ὑπουργὲ Γιάννη Πανούσης, πόσο ...νόμιμη εἶναι ἡ ΓΑΔΑ;β5Ὑπουργὲ Γιάννη Πανούσης, πόσο ...νόμιμη εἶναι ἡ ΓΑΔΑ;β7Ὑπουργὲ Γιάννη Πανούσης, πόσο ...νόμιμη εἶναι ἡ ΓΑΔΑ;β1Ὅλο τὸ αἰτιολογικὸ τῆς ἀντισυνταγματικῆς καὶ παρανόμου συμπεριφορᾶς τῶν ἀξιωματικῶν τῆς ΓΑΔΑ κρύβεται ἐδῶ:

Ἡ …«νομο-φανής» ἐξόντωσις τοῦ Τσακάλη.

Καὶ φθάνουμε στὸ ἐδῶ καὶ τώρα ὑπουργέ.
Μεταξὺ πολλῶν ἄλλων τὸ ΚΚΕ ἔθεσε ἐπερώτησιν στὸν τότε ὑπουργὸ ἀ-παιδείας, γιὰ τὶς νομικὲς κινήσεις τοῦ Τσακάλη, διότι κάποια κυρία, ποὺ φέρεται ὡς διευθύντρια δημοτικοῦ σχολείου καὶ γιὰ τὴν ὁποίαν ἤδη ὑπάρχουν ἐπίσημες καταγγελίες γιὰ ἀνάρμοστη συμπεριφορά, δέχεται …«ἀδικαιολόγητη» ἐπίθεσιν ἀπὸ τὸν Τσακάλη.
Ὑπουργὲ Γιάννη Πανούσης, πόσο ...νόμιμη εἶναι ἡ ΓΑΔΑ;15

«…Θέμα: «Καταγγελία του Δ.Σ. του Συλλόγου μας στη Διευθύντρια του 2ου Δημοτικού Σχολείου Πετρουπόλεως κ. Σιώρα Γεωργία».
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Δ. ΓΛΗΝΟΣ» καταγγέλλει την αυταρχική, αντιπαιδαγωγική και αντιδημοκρατική συμπεριφορά, αντίληψη και στάση της διευθύντριας του 2ου Δημοτικού Σχολείου Πετρουπόλεως κ. Σιώρα Γεωργίας.
Η πρακτική που ακολουθεί είναι διοικητή στρατώνα και όχι διευθύντριας  σχολείου. Θεωρεί το σχολείο τσιφλίκι της, αυθαιρετεί διαρκώς και λειτουργεί στην λογική του «αποφασίζομεν και διατάσσομεν».
Περιφρονεί, παρακάμπτει και ακυρώνει τον σύλλογο διδασκόντων.
Έχει αρνηθεί κατ’ επανάληψιν να συγκαλέσει τον Σύλλογο παρ’ όλο που ζητείται από την πλειοψηφία των συναδέλφων του Σχολείου, περιφέροντας μόνο στα διαλείμματα το βιβλίο πρακτικών απαιτώντας να το υπογράψουν….»

Τὸ Ἐκπαιδευτικό, Πολιτειακὸ καὶ Δικαστικὸ κατεστημένο ἀπέναντι σὲ ἕναν …11χρονο!!!

Τί λές λοιπόν ὑπουργέ;
Θά ἐπιτρέψης κι ἐσύ νά ἐξακολουθήση ἡ παρανομία, ἡ ἀντισυνταγματικότης καί ἡ καταπάτησις τῶν δικαιωμάτων ἑνός πολίτου; 
Ἤ μήπως ἔφθασε ἡ στιγμή νά παρέμβῃς οὐσιαστικά καί δυναμικά, πρό κειμένου ἐπί τέλους αὐτό τό ἀραχνοειδές δίκτυ τῆς ῥεμούλας νά παύσῃ ἐπί τέλους;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου