Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2014

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ. ΔΩΡΕΑ ἤ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΖΩΗΣ; ΚΑΝΕ ΤΩΡΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΝΗΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ἐάν ὁ/ἡ σύζυγος, οἱ γονεῖς σας ἤ τό παιδί σας καταστοῦν "ἐγκεφαλικῶς νεκροί" μετά ἀπό ἕνα ἀτύχημα ἤ νόσο, θά σᾶς ζητηθεῖ νά συμφωνήσετε γιά τή δωρεά τῶν ὀργάνων τους. Γνωρίζατε ὅμως ὅτι, συμφωνώντας (μέ τή δωρεά τῶν ὀργάνων τους), θά συντελούσατε στή θανάτωση τοῦ ἀγαπημένου σας προσώπου;
Ὅταν ἀφαιροῦνται τά ὄργανα κάποιου "ἐγκεφαλικῶς νεκροῦ"  γιά μεταμόσχευση, τόν χειρί­ζονται ὅπως ὁποιονδήποτε ζωντανό ἀσθενή· τόν συνδέουν μέ συστήματα παρακολουθήσεως (τῶν ζωτικῶν του λειτουργιῶν) -monitoring- καί τόν ὑποβοηθοῦν (φαρμακευτικῶς), προκειμένου να διατηρηθοῦν ἐντός τῶν κατάλληλων ὁρίων ἡ καρδιακή λειτουργία, ἡ ἀρτηριακή πίεση κ.τ.λ. Μετά ἀπό προσεκτική προετοιμασία, ἀφαιροῦνται (συνηθέστερα) οἱ νεφροί, τό ἧπαρ (συκώτι), οἱ πνεύμονες καί  ἡ καρδιά. Ὁ ἀσθενής ἔτσι διαμελίζεται.
 ΟΙ "ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΣ ΝΕΚΡΟΙ" ("ΕΝ") ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΕΚΡΟΙ !
 Ὅπως κάθε ἕνας γνωρίζει, μετά τόν πραγματικό θάνατο, τό σῶμα παθαίνει ἀκαμψία καί ἀρχίζει νά ἀποσυντίθεται. Ὁ "ἐγκεφαλικός θάνατος" δέν άκολουθεῖται ἀπό τέτοια γεγονότα.
Ὁ νεκρός δέν μπορεῖ νά ἀνταποκρίνεται σέ ἐσωτερικές ἀνάγκες, νά χρησιμοποιεῖ θρεπτικά συστατικά ἤ νά ἀποβάλλει τά ἄχρηστα (συστατικά)·οἱ "ἐγκεφαλικῶς νεκροί" ἀσθενεῖς μποροῦν.
Τά πτώματα δέν μποροῦν νά διατρέφουν ἀναπτυσσόμενα ἔμβρυα. Ἀπό τό 1982 δέκα τρεῖς  "ἐγκεφαλικῶς νεκρές" μητέρες γέννησαν (μέ καισαρική τομή), ἀφοῦ εἶχαν παραμείνει (νοσηλευόμενες -ὡς "ΕΝ", στις Μονάδες Ἐντατικῆς Θεραπείας), μερικές φορές, γιά περισσότερο ἀπό τρεῖς μῆνες. Μετά τόν τοκετό, ἀποσυνδέθηκαν ἀπό τά ὑποστηρικτικά μέτρα τῆς ζωῆς καί ἀπέθαναν.
 Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΘΑΝΑΤΩΝΕΙ
Ἐντυπωσιακό  ἐπίσης εἶναι ἡ ὕπαρξη ἀσθενῶν πού κινοῦνται, καθώς ἀσφυκτιοῦν (πνίγονται) τή συγκεκριμένη στιγμή πού τούς ἀποσυνδέουν ἀπό τά τεχνητά ὑποστηρικτικά μέσα τῆς ζωῆς.
Μερικοί ὀνομάζουν αὐτές τίς ἀντιδράσεις σημεῖο τοῦ Λαζάρου καί ἰσχυρίζονται ὅτι εἶναι ἀντανακλαστικές, ὄχι συνειδητές χειρονομίες· ἀκόμη καί ἐάν ἐπρόκειτο γιά ἀντανακλαστικά, οἱ νεκροί δέν ἐκδηλώνουν ἀντανακλαστικές κινήσεις.
 Τό ἔτος 1968 ὁ ὅρος τοῦ "βαθέος κώματος" μετονομάστηκε σέ "ἐγκεφαλικό θάνατο".
Μέ ἄλλες λέξεις, οἱ εὑρισκόμενοι σέ βαθύ κῶμα  ἀσθενεῖς, οἱ ὁποῖοι πρίν ἐθεωροῦντο  ζωντανοί, εἰς τό ἑξῆς θεωροῦνται νεκροί. Τά πραγματικά κίνητρα, τά ὁποῖα ὁδήγησαν σέ αὐτή τή "μεταβολή",
ἐξετέθησαν μέ κυνικό τρόπο  ἀπό τούς συγγραφεῖς πού τήν πρότειναν.
Αὐτοί οἱ ἀσθενεῖς θεωρήθηκαν ὡς ἕνα φορτίο γιά τήν κοινωνία,  ἐνῶ  τά ὄργανά τους (θεωρήθηκαν) ὡς πολύτιμο περιουσιακό στοιχεῖο.
«Ὁ κύριος σκοπός μας εἶναι νά ὁρίσουμε τό μή ἀναστρέψιμο κῶμα ὡς ἕνα νέο κριτήριο γιά τό θάνατο. Ὑπάρχουν δύο λόγοι γιά τούς ὁποίους ὑπάρχει ἀνάγκη γιά ἕνα νέο ὁρισμό: (1) [...] Tό φορτίο εἶναι μεγάλο γιά ἀσθενεῖς, οἱ ὁποῖοι ὑποφέρουν ἀπό μόνιμη ἀπώλεια τῆς νοήσεως, γιά τίς οἰκογένειές των καί γιά ἐκείνους πού χρειάζονται νοσοκομειακά κρεβάτια, τά ὁποῖα εἶναι ἤδη κατειλημμένα ἀπό αὐτούς τούς κωματώδεις ἀσθενεῖς. (2) Τά ἀπηρχαιωμένα κριτήρια γιά τόν ὁρισμό τοῦ θανάτου εἶναι δυνατόν νά δημιουργήσουν ἀντίλογο στήν ἀπόκτηση ὀργάνων γιά μεταμοσχεύσεις».
(A definition of irreversible coma. Report of the Ad Hoc Committee of the Harvard Medical School to Examine the Definition of Brain Death. JAMA, 1968, 2015: 337- 340). (Ἕνας ὁρισμός τοῦ μή ἀναστρεψίμου κώματος. Ἔκθεση τῆς ἐπί τούτῳ Ἐπιτροπῆς τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Harvard, γιά νά ἐξετάσει τόν ὁρισμό τοῦ ἐγκεφαλικοῦ θανάτου. JAMA, 1968, 2015: 337- 340).
ΟΙ "ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΣ ΝΕΚΡΟΙ" ("ΕΝ") ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΕΚΡΟΙ
Ἡ ἰατρική φροντίδα, ἡ ὁποία παρέχεται στούς "ΕΝ" ἀσθενεῖς δέν δίνει σέ αὐτούς ζωή, ἀλλά βοηθᾶ  μόνο τά σώματά τους νά συνεχίζουν νά συντηροῦν τή ζωή.
Ἡ ἐπιστημονική πρόοδος προσέφερε περισσότερες καί περισσότερες δυνατότητες, γιά νά βοηθήσει τό σῶμα νά συντηρεῖ τή ζωή, ἐνῶ Η ΗΘΙΚΗ ΠΑΡΑΚΜΗ ΠΕΡΙΠΑΙΖΕΙ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΘΑΝΑΤΩΝΟΝΤΑΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥΣ!
Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΘΑΝΑΤΩΝΕΙ,  ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΑΥΤΟΥΣ. 
ΚΑΝΕ ΤΩΡΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΝΗΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ
καί στεῖλε την στόν Ε.Ο.Μ. (Ἐθνικός Ὀργανισμός Μεταμοσχεύσεων) γιά νά καταγραφεῖς στό ἀρχεῖο ἀρνήσεων. Πληροφορίες:
 ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ  ΜΕΛΕΤΩΝ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 47
15125 ΜΑΡΟΥΣΙ
( 2108025211
estiapm@gmail.com

1 σχόλιο:

 1. Ο Μιχάλης από τη Σαντορίνη και ο Μιχάλης από τη Γερμανία

  Αγαπητέ κύριε Βραχιολίδη,

  Κάνετε πολύ καλά που κρατάτε σε επικαιρότητα αυτό το παγκοσμίων διαστάσεων θέμα. Λέω για τις εγκληματικές μεταμοσχεύσεις και τη ζωή που δίνουν σε άλλους ασθενείς. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια πρωτοφανή θεραπευτική μέθοδο, κατά την οποία σαν φάρμακο χρησιμοποιείται αυτός ο ίδιος ο άνθρωπος με τα όργανά του. Αυτό ποτέ άλλοτε δεν γινόταν και ας μη σπεύσουν οι ρέκτες τις προόδου να μου πουν : "Κάποτε πιστεύαμε ότι η γη είναι επίπεδη" και τα όμοια ανόητα και γελοία. Ουδεμία σχέση του ενός με το άλλο.

  Αν λοιπόν οι άλλοι προτιμούν να κωφεύουν και να παθαίνουν γλωσσοδέτη, όσοι έχουν αυτιά και στόμα, ξέρουν να ακούν, να μιλούν και να γράφουν, δεν πρέπει ποτέ να σταματήσουν να καταγγέλουν αυτό το ωραιοποιημένο έγκλημα δια λόγους, δήθεν φιλανθρωπίας.

  Άφησα για το τέλος ένα απόσπασμα της επιτροπής των επίορκων ιατρών της αλλοδαπής, που θέσπισε τον εγκεφαλικό "θάνατο" για ένα σχόλιο :

  «Ὁ κύριος σκοπός μας εἶναι νά ὁρίσουμε τό μή ἀναστρέψιμο κῶμα ὡς ἕνα νέο κριτήριο γιά τό θάνατο. Ὑπάρχουν δύο λόγοι γιά τούς ὁποίους ὑπάρχει ἀνάγκη γιά ἕνα νέο ὁρισμό: (1) [...]
  Το φορτίο εἶναι μεγάλο γιά ἀσθενεῖς, οἱ ὁποῖοι ὑποφέρουν ἀπό μόνιμη ἀπώλεια τῆς νοήσεως, γιά τίς οἰκογένειές των καί γιά ἐκείνους πού χρειάζονται νοσοκομειακά κρεβάτια, τά ὁποῖα εἶναι ἤδη κατειλημμένα ἀπό αὐτούς τούς κωματώδεις ἀσθενεῖς. (2) Τά ἀπηρχαιωμένα κριτήρια γιά τόν ὁρισμό τοῦ θανάτου εἶναι δυνατόν νά δημιουργήσουν ἀντίλογο στήν ἀπόκτηση ὀργάνων γιά μεταμοσχεύσεις».

  Σχόλιο
  Εμείς λοιπόν οι "αρχαίοι", που τολμάμε να υψώνουμε ανάστημα και φωνή δεν έχουμε άλλο τι να γράψουμε παρά μόνο τούτο :

  Τι έχει να μας πει η επιτροπή, καλύτερα οι συνεχιστές του έργου της, όταν ο εγκεφαλικά "νεκρός" Αριέλ Σαρόν ήταν οκτώ (χρόνια) σε κατάσταση μη αναστρέψιμου κώματος; Και τι έχει ακόμη να μας πει για τον οδηγό της Φόρμουλα 1 Μίκαελ Σουμάχερ ; Ότι βρίσκετε σε τεχνητό κώμα ; Ποιος κοροϊδεύει ποιον; Σε κώμα μη αναστρέψιμο βρίσκεται και υποστηρίζεται η νοσηρή αυτή κατάσταση με τα διαθέσιμα μέσα. Αυτός και ο Αριέλ Σαρόν (ήταν) είναι ή δεν είναι "μεγάλο φορτίο γιά τίς οἰκογένειές των καί γιά ἐκείνους πού χρειάζονται νοσοκομειακά κρεβάτια" ;

  Κατά σύμπτωση, πριν από λίγες μέρες είχαμε τον βαρύτατο τραυματισμό ενός άλλου νεαρού. Το λένε κι αυτόν Μιχάλη, όπως λένε και τον Σουμάχερ. Ο Μιχάλης όμως είναι από την Σαντορίνη , δεν είναι από τη Γερμανία, όπως ο άλλος, ο Μίκαελ και, γρήγορα-γρήγορα, κάποιοι είπαν ότι είναι εγκεφαλικά νεκρός. Ευτυχώς ζει ακόμη, όπως ζει και ο Μιχάλης από τη Γερμανία.
  Αυτά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή