Παρασκευή 25 Απριλίου 2014

ΚΙΝΗΣΗ-ΜΑΤ ΤΩΝ "ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ! ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Τροπολογία του Νότη Μαριά στη Βουλή για την πλήρη δικαίωση
των μικροομολογιούχων.Τροπολογία στη Βουλή  κατέθεσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, Τομεάρχης Οικονομικών, Βουλευτής Ηρακλείου Νότης Μαριάς για την πλήρη δικαίωση των μικρομολογιούχων, όπως είχε δεσμευθεί σε πρόσφατη ομιλία του στη Βουλή.

Το πλήρες κείμενο της τροπολογίας έχει ως εξής:

«ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν.3601/2007 και άλλες διατάξεις».

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η έκδοση του Ν. 4050/2012 και η εν συνεχεία έκδοση της υπ’ αριθμ. 5/24.02.2012 και υπ’ αριθμ. 10/09.03.2012 απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου είχε ως συνέπεια να συμπεριληφθούν στα υπό (αναγκαστική) ανταλλαγή ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου ακόμη και εκείνα τα ομόλογα που κατέχονταν από φυσικά πρόσωπα και τα οποία (φυσικά πρόσωπα) είχαν αποκτήσει τα ομόλογα αυτά υπό εντελώς διαφορετικές συνθήκες και γνωσιολογικό ορίζοντα σε σχέση με τα νομικά πρόσωπα και ειδικότερα με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που κατείχαν το μεγαλύτερο μέρος των ομολόγων.
Ήδη οι νομικοί σύμβουλοι του Ελληνικού Δημοσίου Buchheit και Gulati σε επιστημονικό τους άρθρο που δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο του 2010 (“How to Restructure to Greek Debt”) επεσήμαναν τη νομική δυνατότητα εξαίρεσης των φυσικών προσώπων από την αναδιάρθρωση του Ελληνικού χρέους εν όψει του μικρού αριθμού ομολόγων που βρισκόταν σε χέρια φυσικών προσώπων αλλά και της ύπαρξης μηχανισμού εντοπισμού της πλειονότητας αυτών.
Πέραν τούτου, τόσο στους γενικούς όρους έκδοσης των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΦΕΚ Β/370/05.04.2001) όσο και στα εκάστοτε πληροφοριακά δελτία (Offering Circular) για την έκδοση ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου που υπάγονταν στο Ελληνικό δίκαιο  δεν περιεχόταν όρος ίσης μεταχείρισης (pari passu clause ή cross default clause).
Άλλωστε και στην διεθνή βιβλιογραφία γίνεται δεκτό ότι η αρχή της ίσης μεταχείρισης των δανειστών δεν επιβάλλει την ενιαία μεταχείριση όλων των δανειστών αλλά επιτάσσει την όμοια μεταχείριση δανειστών που βρίσκονται σε όμοιες συνθήκες [Keith Clark, Sovereign Debt Restructurings: Parity of Treatment between Equivalent Creditors in Relation to Comparable Debts, International Lawyer 20 (1986), 857-865. Borchard StateInsolvency and Foreign Bondholders, Volume I – General Principles, New haven 1951, 337, Alexander Szodruch, Staateninsolvenz und private Gläubiger, 2008, 167]. Int’l : 20 (1986) 857]. Όμως, τα φυσικά πρόσωπα που απέκτησαν τα τελευταία χρόνια ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου δεν τελούσαν υπό όμοιες συνθήκες με εκείνες στις οποίες βρίσκονταν νομικά πρόσωπα και δη πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοοικονομικοί φορείς (funds), τα οποία μεταξύ άλλων χαρακτηριστικών είχαν και σημαντικό γνωσιολογικό προβάδισμα έναντι των φυσικών προσώπων.
Η συμπερίληψη και των ομολόγων που κατέχονταν από φυσικά πρόσωπα στην αναγκαστική ανταλλαγή των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου προκάλεσε τεράστιες κοινωνικές συνέπειες για τα πρόσωπα αυτά, τα οποία, εν όψει της μη πρόβλεψης δυνατότητας φορολογικής απόσβεσης των ζημιών για φυσικά πρόσωπα και της ανακεφαλαιοποίησης μόνο των πιστωτικών ιδρυμάτων, έχουν τελικά αντιμετωπισθεί δυσμενέστερα.
Για την άρση της διακριτικής αυτής μεταχείρισης αλλά και την αποκατάσταση των αδικιών που υπέστησαν τα φυσικά πρόσωπα που εμπιστεύτηκαν το Ελληνικό Δημόσιο και την επανάκτηση της αξιοπιστίας του κράτους έναντι του τελευταίου δανειστή, ήτοι του ιδιώτη, επιβάλλεται η ετεροχρονισμένη αποκατάσταση των φυσικών προσώπων με την προτεινόμενη τροπολογία.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ –ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Προστίθεται νέο άρθρο στο σχέδιο νόμου με το εξής περιεχόμενο:

«Άρθρο…..
1. Φυσικά πρόσωπα επενδυτές  ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου που απέκτησαν ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου με ISIN τύπου Β ή απέκτησαν ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου υπαγόμενα στο Ελληνικό δίκαιο και κατείχαν τα ομόλογα αυτά μέχρι την ανταλλαγή τους σύμφωνα με το Ν. 4050/2012 και τις σε αυτόν προβλεπόμενες αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου και την υπ’ αριθμ. 2/20964/0023Α/09.03.2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄/682/09.03.2012), επιστρέφουν προς το Ελληνικό Δημόσιο όλους του τίτλους Ελληνικού Δημοσίου που περιήλθαν σε αυτούς από την ανταλλαγή που υλοποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2/20964/0023Α/09.03.2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄/682/09.03.2012) και λαμβάνουν ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου με ISIN τύπου Β επιτοκίου ιδίου με τα αρχικά τους ομόλογα, διάρκειας ίσης με εκείνη των αρχικών ομολόγων που ανταλλάχθηκαν κατά το Ν. 4050/2012 και με ονομαστική αξία ίση με την ονομαστική αξία των αρχικών ομολόγων ή την τιμή κτήσης των αρχικών ομολόγων, εφόσον αυτή είναι χαμηλότερη της ονοματικής αξίας, αφαιρουμένης της ονομαστικής αξίας των ομολόγων έκδοσης EFSF που περιήλθαν σε αυτούς σύμφωνα με το άρθρο πρώτο παρ. 9 και 10 του Ν. 4050/2012, καθώς και αφαιρουμένης της ονομαστικής αξίας των τίτλων Ελληνικού Δημοσίου που περιήλθαν σε αυτούς σύμφωνα με το άρθρο πρώτο παρ. 9 και 10 του Ν. 4050/2012, εφόσον οι τίτλοι αυτοί έχουν εκποιηθεί ή εξοφληθεί. Τα νέα ομόλογα διακρατούνται μέχρι τη λήξη τους, εκτός από την περίπτωση καθολικής διαδοχής.
2. Ομόλογα του άρθρου πρώτου του Ν. 4050/2010 τα οποία έχουν συμπεριληφθεί στην υπ’ αριθμ. 5/2012 απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τα οποία έχουν ήδη καταστεί ληξιπρόθεσμα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, δεν ανταλλάσσονται με νέα ομόλογα σύμφωνα με την πρόβλεψη της προηγούμενης παραγράφου  αλλά οι κάτοχοι αυτών λαμβάνουν την ονομαστική αξία των αρχικών ομολόγων, αφαιρουμένης της ονομαστικής αξίας των ομολόγων έκδοσης EFSF που περιήλθαν σε αυτούς σύμφωνα με το άρθρο πρώτο παρ. 9 και 10 του Ν. 4050/2012, καθώς και με ταυτόχρονη επιστροφή προς το Ελληνικό Δημόσιο των τίτλων Ελληνικού Δημοσίου που περιήλθαν σε αυτούς σύμφωνα με το άρθρο πρώτο παρ. 9 και 10 του παρόντος ή, εφόσον οι τίτλοι αυτοί έχουν εκποιηθεί ή εξοφληθεί, αφαιρουμένης της ονομαστικής αξίας αυτών. Τα ποσά στρογγυλοποιούνται στην τελευταία εκατοντάδα προς τα κάτω.
3. Η έκδοση των νέων τίτλων που δίνονται σε ανταλλαγή των αρχικών ομολόγων ή η καταβολή της χρηματικής διαφοράς σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που ρυθμίζει και όλες τις λεπτομέρειες της διαδικασίας».

Ο προτείνων

Επαμεινώνδας (Νότης ) Μαριάς
Βουλευτής Ηρακλείου»
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου