Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2014

ΚΑΤΕΔΑΦΙΖΟΥΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΕΡΑΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΣΤΟΝ ΧΟΛΑΡΓΟ!

Αποφασίστηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής η κατεδάφιση της παράνομης κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο Χολαργό. Συγκεκριμένα, η κεραία βρίσκεται στην οδό Κω 12 και η κατεδάφισή της είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου.
Παρακάτω η απόφαση της Περιφέρειας:
Θέμα: « Εκτέλεση απόφασης κατεδάφισης αυθαίρετης κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της οδού Κω αρ.12 στη δημο-τική κοινότητα Χολαργού του Δήμο Παπάγου – Χολαργού ».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη :
1) Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β, του Ν.1337/83 (ΦΕΚ33/Α/14-3-83) « Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστι-κή ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις ».
2) Το με αρ. 5/83 Π.Δ. (ΦΕΚ 291/Δ/12-7-83) περί “ διαδικασίας χαρακτηρισμού και κατεδαφίσεως αυθαιρέτων κατα-σκευών και ρύθμιση συναφών θεμάτων” (άρθρο 4, παρ.1 και 2).
3) Τις διατάξεις του Π.Δ. 267/1998 Π.Δ. (ΦΕΚ 195/Α/21-8-98) « Διαδικασία χαρακτηρισμού και κατεδάφισης νέων αυθαίρετων κατασκευών, τρόπος εκτίμησης της αξίας και καθορισμός του ύψους των προστίμων αυτών».
4) Τον Ν.3212/24-12-03 (ΦΕΚ 308/Α/31-12-03) "περί διατάξεων για την αυθαίρετη δόμηση".
5) Την Υπουργική Απόφαση 31245/93 ΦΕΚ451 Β΄ (σχετ. & η Εγκ. 54/95), κανονισμός – συστάσεις για κατεδαφίσεις.
6) Το Π.Δ. 135/23-12-2010 (ΦΕΚ 228/Α/2010) περί « Οργανισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
7) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης » και ειδικότερα την παρ.ΙΙ (45), του άρθρου 280 αυτού.
8) Το Ν.4030/2011 (ΦΕΚ 249Α /11) « Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και
λοιπές διατάξεις».
9) Το Ν.4071/12 - ΦΕΚ 85/Α/11.04.2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (άρθρο 18 παρ.11)
10) Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (112/Α΄) « Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών , διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια " και άλλες διατάξεις ».
11) Το Ν. 4178/2013 –ΦΕΚ 174/Α/8-8-2013 « Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις. » (άρθρο 38 παρ.4).
12) Το με αριθ. πρωτ.Φ5408/οικ3225/2014 έγγραφο μας με θέμα «Ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 38 του Ν4178/2013»
13) Το με αριθ. πρωτ. 1540/12-06-2014 έγγραφο του Δήμου Αγίας Παρασκευής, Υπηρεσία Δόμησης με το οποίο μας γνωρίζει ότι " …..σύμφωνα με το ΠΔ.267/1998 « η απόφαση της επιτροπής είναι οριστική» και συνεπώς οι εν λόγω κατασκευές είναι τελεσίδικα αυθαίρετες, …….".
14) Η από 30-06-2014 Εξώδικη Δήλωση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών".
15) Το με αριθ. πρωτ.7918/11-07-2014 έγγραφο του Δήμου Αγίας Παρασκευής, Υπηρεσία Δόμησης στο οποίο αναφέρεται ότι " …. η εν λόγω κεραία κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας σας στο δώμα του ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Κω, αρ. 12 στο Χολαργό παραμένει αυθαίρετη και κατεδαφιστέα. "
16) Η από 31-07-2014 Εξώδικη Δήλωση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών".
17) Το με αριθ. Πρωτ. Φ5408/3264/14 έγγραφο μας.
18) Το με αριθ. Πρωτ.21335/11-07-2014 έγγραφο του Δήμου Παπάγου Χολαργού με θέμα " Συνδρομή για κατεδάφιση τελεσίδικα αυθαίρετης κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της οδού Κω αρ.12"
Και επειδή :
Α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου 45 της παρ. ΙΙ του αρθ. 280 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ-87/Α/7-6-10), στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις απονεμήθηκε η αρμοδιότητα για την εκτέλεση αποφάσεων κατεδάφισης αυθαιρέτων κτισμάτων ή κατασκευών που εκδίδονται από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου, κατά ανάλογη εφαρμογή των δια-τάξεων του Π.Δ. 267/98 (ΦΕΚ-195/Α/21-8-98) και της σχετικής νομοθεσίας.
Β) Κατά το 13) σχετ. , οι αυθαίρετες κατασκευές που περιγράφονται στην από 09-06-2008 έκθεση αυτοψίας της Υ-ΔΟΜ Αγίας Παρασκευής είναι αυθαίρετες και κατεδαφιστέες σύμφωνα με την οριστική απόφαση της επιτροπής του ΠΔ 267/98.
Γ) Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής δεν διαθέτει συνεργείο κατεδάφισης, πλην όμως σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 του Π.Δ. 267/98 & το 11) σχετ., δύναται να ζητηθεί η αρωγή από άλλες υπηρεσίες που διαθέτουν τoν κατάλληλο εξοπλισμό και προσωπικό για την κατεδάφιση των αυθαιρέτων κατασκευών.
Ε) Με το 18) σχετ. ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού μας γνωρίζει ότι θα συνδράμει στο έργο της κατεδάφισης διαθέτοντας κατάλληλα μηχανικά μέσα για κατεδαφίσεις δια χειρός και προσωπικό.
Ζ) Μέχρι σήμερα η υπηρεσία μας δεν έχει λάβει γνώση για ακύρωση – αναστολή της ισχύος εκτελεστότητας της πρξης αυθαίρετου από την καθ’ύλην αρμόδια υπηρεσία, την ΥΔΟΜ Αγίας Παρασκευής ή από τα αρμόδια Διοικητικά δικαστήρια..
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Όπως οριστεί η Τρίτη 30/09/ 2014 και ώρα 09.00 π.μ. ως ημερομηνία κατεδάφισης της αυθαίρετης κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας "VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ ", που βρίσκεται επί της οδού Κω αρ. 12 του Δήμου Παπάγου- Χολαργού, από κατάλληλο συνεργείο που διαθέτει ο Δήμου Παπάγου- Χολαργού και όπως αυτές περιγράφονται στην από 09-06-2008 τελεσίδικη έκθεση αυτοψίας.
Η κατεδάφιση θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη του Δήμου Παπάγου Χολαργού διαθέτοντας κατάλληλα μηχα-νικά μέσα για κατεδαφίσεις δια χειρός και προσωπικό ως εξής:
Επιβλέποντες ορίζονται οι κα. Χριστίνα Βασσάλου, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρε-σιών και ο κ. Κωσταντινός Κωνστάντιος , Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, προϊστάμενος του Τμήματος Ηλεκτρολογικών Μελετών και Έργων και τεχνικός ασφάλειας ορίζεται ο κ. Αθανάσιος Αργύρης , Ηλεκτρολόγος Μηχανικός.
Οι ορισμένοι από το Δήμο υπεύθυνοι του Έργου, παρακαλούνται επίσης (πέραν των δικών μας κοινοποιήσεων στις αντίστοιχες υπηρεσίες) όπως μεριμνήσουν για την παρουσία των αρμόδιων φορέων για τη υλοποίηση της κατεδάφισης
Οι υπάλληλοι της ΥΔΟΜ Αγίας Παρασκευής κκ Αρ. Μακανίκας και Ν. Γιόγιας ορίζονται για να υποδείξουν τις προς κατεδάφιση αυθαίρετες κατασκευές και να υποβοηθήσουν το συνεργείο κατά την διάρκεια της κατεδάφισης.
Για τον τρόπο κατεδάφισης και τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για τα υλικά κατεδάφισης, καθώς και για την φύλαξη ή φθορά των τυχόν παραρτημάτων και κινητών πραγμάτων του αυθαιρέτου δεν δημιουργείται καμιά ευθύνη του Δημοσίου, των οργάνων του ή των οποιονδήποτε προστεθέντων προσώπων σύμφωνα με την παρ. 4 άρθρου 6 του ΠΔ-267/98 (ΦΕΚ-195/Α/21-8-98).
Τέλος ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού ο οποίος και παρέχει το συνεργείο για την κατεδάφιση του θέματος παρακαλείται όπως αποστείλει στην Δ/νση μας την δαπάνη των εργασιών κατεδάφισης σύμφωνα με 12) σχετ. έγγραφο μας έτσι ώστε η υπηρεσία μας να εφαρμόσει την παρ. 5 του άρθρου 38 του Ν.4178/2013.
Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
Εμμανουήλ Αγγελάκας
myxolargos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου