Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2014

ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

Στα πλαίσια των προγραμμάτων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
«Επιταγή εισόδου (VOUCHER) για νέους ηλικίας από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» και
«Επιταγή εισόδου (VOUCHER) για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας».
με σκοπό την  προώθηση της απασχόλησης και την απόκτηση από τους ανέργους δεξιοτήτων και εργασιακής εμπειρίας,  ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού προκειμένου να διευκολύνει τους ενδιαφερόμενους να ενταχθούν στα ως άνω προγράμματα,  θα παρέχει καθημερινά ενημέρωση καθώς και συμβουλές για την ορθή υποβολή της αίτησής τους στο δικτυακό τόπο www.voucher.gov.gr
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προσέρχονται για την Κοινότητα Παπάγου στο Δημοτικό Κατάστημα Παπάγου, Αναστάσεως 90, 3ος όροφος, γραφείο Προέδρου Δημοτικής Κοινότητας  Παπάγου, κ. Γρ. Λαζαρακου, τηλ. 2132027194  και  για την Κοινότητα Χολαργού στο Δημαρχιακό Μέγαρο, Περικλέους 55, [-1] όροφος, γραφείο Προέδρου Δημοτικής Κοινότητας  Χολαργού, κ. Αικ. Γκούμα, τηλ. 2132002877.
Επισημαίνεται δε ότι για όσους ενδιαφερόμενους δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο οι υπηρεσίες του δήμου αναλαμβάνουν και την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης προς το πρόγραμμα. 
Επισυνάπτονται  πληροφορίες για το πρόγραμμα.
Ο Δήμαρχος
Ηλίας Αποστολόπουλος

Δικαιολογητικά που θα πρέπει να κατατεθούν:
Α. για την ομάδα ωφελουμένων «απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ»:
• Επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ, αντίγραφο βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ.
• Επικυρωμένο αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του οικονομικού έτους 2014 (εισοδήματα 2013).
• Κάρτα ανεργίας σε ισχύ
• Επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
• Υ/Δ ότι δεν είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές.
 Β. για την ομάδα ωφελουμένων «Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»:
• Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου ή/και πτυχίου μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
• Επικυρωμένο αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του οικονομικού έτους 2014 (εισοδήματα 2013).
• Επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
• Κάρτα ανεργίας σε ισχύ
• Υ/Δ ότι δεν είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές.
Όσοι νέοι και νέες ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση και να υπαχθούν στο πρόγραμμα με τίτλο "Επιταγή εισόδου VOUCHER στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους από 25-29 ετών" θα πρέπει να ακολουθήσουν την ακόλουθη απλή διαδικασία:
  • Θα πρέπει να διαθέτουν κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ σε ισχύ. Σε περίπτωση που δεν είναι κάτοχοι κάρτας ανεργίας θα πρέπει να προβούν άμεσα στην έκδοση της καθώς αποτελεί βασική προϋπόθεση υπαγωγής στο πρόγραμμα.
  • Θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΑΕΔ στην διεύθυνση www.voucher.gov.gr.  Η αίτηση περιλαμβάνει τα προσωπικά τους στοιχεία καθώς και στοιχεία του βιογραφικού τους.  Η αίτηση υπέχει τη θέση της εγγραφής τους στο Ειδικό Μητρώο Ωφελουμένων του ΟΑΕΔ από το οποίο θα αντληθούν οι άνεργοι που τελικά θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, με βάση τα συγκεκριμένα κριτήρια.  Είναι απαραίτητο, κατά τη διαδικασία της αίτησης, να διατηρηθεί ο συγκεκριμένος Κωδικός Αριθμός Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής στο Μητρώο που αντιστοιχεί σε κάθε μια υποβληθείσα αίτηση.
  • Οι άνεργοι που θα υπαχθούν στο πρόγραμμα θα ενημερωθούν από την αντίστοιχη ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ με βάση το προσωπικό αριθμό εγγραφής τους στο Ειδικό Μητρώο Ωφελούμενων.

«Επιταγή εισόδου (VOUCHER) για νέους ηλικίας από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας».

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Ωφελούμενοι είναι άνεργοι νέοι (εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ), ηλικίας από 18 έως 24 ετών (δηλ. να έχουν γεννηθεί από 1.1.1990 έως και 31.12.1996),:
·         απόφοιτοι  ΑΕΙ-ΤΕΙ, και
·         απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσιο - Λύκειο - ΙΕΚ),.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΗΣ
Η δράση δίνει τη δυνατότητα σε ανέργους νέους να μετέχουν σε επιδοτούμενα προγράμματα, τα οποία περιλαμβάνουν:
A.      Για την ομάδα ωφελούμενων που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ:
·         Θεωρητική κατάρτιση 80 ωρών
·         Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα  της οικονομίας, συνολικής διαρκείας 420 ωρών (χρονικά δε θα υπερβαίνει τους 6 μήνες)
·         Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζόμενων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, αλλά και σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την μετατροπή της πρακτικής άσκησης σε σύμβαση εργασίας και τοποθέτησή του στην επιχείρηση πρακτικής.
B.      Για την ομάδα ωφελούμενων που είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:
·         Θεωρητική κατάρτιση 120 ωρών
·         Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα  της οικονομίας, συνολικής διαρκείας 380 ωρών (χρονικά δε θα υπερβαίνει τους 6 μήνες)
·         Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζόμενων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, αλλά και σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την μετατροπή της πρακτικής άσκησης σε σύμβαση εργασίας και τοποθέτησή του στην επιχείρηση πρακτικής.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
Το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα (θεωρητικής και πρακτικής άσκησης) που θα λάβει κάθε καταρτιζόμενος δικαιούχος voucher αυτής της δράσης, καθορίζεται ως εξής:
·         Για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ 2.410,00€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων)
·         Για τους αποφοίτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 2.240,00€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων)
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής των ενδιαφερόμενων ανέργων, λήγει την 20.9.2014 και ώρα 24:00.«Επιταγή εισόδου (VOUCHER) για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας».


 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Ωφελούμενοι είναι άνεργοι νέοι (εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ), ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών (δηλ. να έχουν γεννηθεί από 1.1.1985 έως και 31.12.1989), :
• απόφοιτοι ΑΕΙ-ΤΕΙ
• απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΛΥΚΕΙΟ – ΙΕΚ)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΗΣ
Η δράση δίνει τη δυνατότητα σε ανέργους νέους να μετέχουν σε επιδοτούμενα προγράμματα, τα οποία περιλαμβάνουν:
• Θεωρητική κατάρτιση 80 ωρών
• Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, διάρκειας 450 ωρών, (χρονικά δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες)
• Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζόμενων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, αλλά και σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την μετατροπή της πρακτικής άσκησης σε σύμβαση εργασίας και τοποθέτησή του στην επιχείρηση πρακτικής.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
Το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα (θεωρητικής και πρακτικής άσκησης) που θα λάβει κάθε καταρτιζόμενος δικαιούχος voucher αυτής της δράσης, καθορίζεται ως εξής:
·         Πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ, 2.550,00€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων)
·         Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας, μεταδετευροβάθμιας εκπαίδευσης, 2.280,00€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων)
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής των ενδιαφερόμενων ανέργων, λήγει τη Δευτέρα 15/9/2014 και ώρα 24:00Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου