Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2015

ΧΑΜΟΣ! Η ΕΡΤ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΡΙΤ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ!

Ο δικηγόρος της ΕΡΤ Γιώργος Κόκκας
Η προσωρινή διοίκηση της ΕΡΤ που όρισε το Πρωτοδικείο Χαλανδρίου υπέβαλε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της ΝΕΡΙΤ και του Υπουργείου Οικονομικών στο οποίο υπάγεται η διαχειριστική επιτροπή...

της ΝΕΡΙΤ, ζητώντας ουσιαστικά να συμμορφωθεί η ΝΕΡΙΤ στις πρακτικές απαιτήσεις που απορρέουν από τη δικαστική απόφαση.
Ειδικότερα, στην αίτηση του πληρεξούσιου δικηγόρου κ. Γεωργίου Κόκκα, αναφέρονται τα ακόλουθα:
«ΖΗΤΟΥΜΕ
1. Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μας και το αίτημα έκδοσης Προσωρινής Διαταγής.
2. Να διαταχθούν ΤΑ ΕΞΉΣ ασφαλιστικά μέτρα Προσωρινής Ρύθμισης κατάστασης:
Α. Να μας παραχωρήσουν οι καθών προς άσκηση των λειτουργικών Καθηκόντων μας γραφεία Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της πρώην και νυν αδρανοποιημένης Ε.Ρ.Τ Α.Ε για τουλάχιστον τρίμηνη διάρκεια και μέχρι την εγκατάσταση της οριστικής διοίκησης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. εντός του Ραδιομεγάρου της τρίτης των καθών και στο κτίριο της ΕΡΤ – 3 στη Θεσσαλονίκη με τη διάθεση στην Αθήνα τεσσάρων υπαλλήλων γραμματειακής υποστήριξης μας και επιλογής μας από τους υπαλλήλους που μισθοδοτεί η δεύτερη των καθών, καθώς και τη χρήση των αναγκαίων φωτοτυπικών και λοιπών χρήσιμων μηχανημάτων για την διεκπεραίωση του έργου μας.
Β. Να διαταχθεί η μη πραγματική και νομική μεταβολή κάθε περιουσιακού στοιχείου της ΕΡΤ Α.Ε. με ΕΠΟΠΤΕΊΑ μας (από τους αιτούντες προσωπικά ή ως συλλογικού οργάνου) σε όλες τις δραστηριότητες σχετικά με τη λειτουργία δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού Οργανισμού που ασκούν οι καθών.
Γ. Να παραδοθούν στους αιτούντες πλήρεις ανάλυτικοί λογαριασμοί από τους πρώτους και δεύτερους των καθών, για το χρονικό διάστημα από 11/6/2013 έως 2/2/2015 που να καταγράφουν με πλήρη αιτιολογία κάθε πραγματική και νομική μεταβολή που συντελέστηκε στα περιουσιακά στοιχεία της ΕΡΤ Α.Ε, τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή ΚΑΤΌΠΙΝ υποδείξεώς μας.
Δ. Να μας χορηγηθούν πλήρεις κατάλογοι όλων των απασχολουμένων με κάθε μορφή εργασίας ή έργου, που απασχολούνται στην τρίτη των καθών ΝΕΡΙΤ Α.Ε. και οι δαπάνες μισθοδοσίας ή ασφαλιστικών εισφορών ή μετακίνησης ή οποιουδήποτε άλλου εξόδου τους καθώς και αποδεικτικά κάθε άλλης δαπάνης λειτουργίας, που επιβαρύνουν τον ειδικό λογαριασμό διαχείρισης Ενεργητικού και Παθητικού της ΕΡΤ Α.Ε. , τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή της υποδείξεώς μας και γίνονται με ευθύνη και επιμέλεια της δεύτερης και του πρώτου των καθών, ώστε να ασκήσουμε έγκαιρα και εμπρόθεσμα τα νόμιμα δικαιώματα της ΕΡΤ Α.Ε. και αυτά ως υπευθύνου πτροσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου με τακτική αγωγή ή διαπραγματεύσεις του αιτούντος προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. ή όποιου μελλοντικού σχήματος ή προσώπου μας διαδεχθεί στην προσωρινή διοίκηση της ΕΡΤ Α.Ε.
Ε. Να μας γίνει πλήρης επίδειξη των εγγράφων και χορήγηση επίσημων φωτοαντιγράφων, τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή της υποδείξεώς μας,, όλων των εντολών που δόθηκαν από 11-6-13 μέχρι σήμερα σε δικηγόρους, νομικούς συμβούλους, λογιστές – οικονομικούς συμβούλους, ραδιοτηλεοπτικούς παραγωγούς και κάθε είδος συμβούλους ειδικών θέσεων που χρησιμοποιήθηκαν με οποιοδήποτε τρόπο από τους δυο πρώτους των καθών ή με εντολές των διαχειριστών κκ. Γκίκα Μάναλη και Αφροδίτης Γουγά καθώς και των ποσών των αμοιβών που δαπανήθηκαν, ιδίως εις βάρος της περιουσίας της ΕΡΤ Α.Ε., καθώς και των νόμιμων παραστατικών είσπραξης των αμοιβών τους των γραπτών εργασιών ή δικογράφων, που αυτοί εκτέλεσαν από 12/6/2013 έως την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου Σας.
3. Να επιληφθεί χρηματική ποινή ύψους 1000 ευρώ για κάθε ένα από τους νομίμους εκπροσώπους των καθών και για κάθε ημέρα μη εκτέλεσης της απόφασης που θα εκδοθεί από το Δικαστήριό Σας.
4. Να εκδοθεί Προσωρινή Διαταγή που θα μας παραχωρεί προς άσκηση των λειτουργικών Καθηκόντων τα γραφεία Διοικητ. Συμβουλίου και Προέδρου -Διευθύνοντος Συμβούλου για τρίμηνη διάρκεια εντός του Ραδιομεγάρου της τρίτης των καθών και τη διάθεση τριών υπαλλήλων γραμματειακής υποστήριξης μας και επιλογής μας από τους υπαλλήλους που μισθοδοτεί η δεύτερη των καθών, καθώς και η χρήση των αναγκαίων φωτοτυπικών και λοιπών χρήσιμων μηχανημάτων για την διεκπεραίωση του έργου μας και η μη πραγματική και νομική μεταβολή κάθε περιουσιακού στοιχείου της ΕΡΤ Α.Ε. με ΕΠΟΠΤΕΊΑ των ΚΑΘΏΝ από τους αιτούντες προσωπικά ή ως συλλογικού οργάνου μέχρι την έκδοση απόφασης επί των ασφαλιστικών μέτρων που ζητούμε από το Δικαστήριό Σας .
5. Να καταδικαστούν οι αντίδικοι στην δικαστική μας δαπάνη και στην αμοιβή του πληρεξουσίου μας δικηγόρου».
Πρόκειται για πολύ σοβαρή εξέλιξη που χτυπάει το παλιό μιντιακό καθεστώς που θρονιάστηκε στις πλάτες του Δημοσίου για να εξυπηρετήσει νταβατζίδικα συμφέροντα.
Η αίτηση εκδικάζεται την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου.
AsfalistikaERT1
AsfalistikaERT2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου