Πέμπτη 17 Μαρτίου 2016

ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ: "Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ"!


Η  ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΗΣ  ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

από την ΕΛΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ,PhD
Η εορτή της Ορθοδοξίας ταυτίζεται με την αναστήλωση των εικόνων,τον Μάρτιο του 843, και με το τέλος της εικονομαχίας.Η λατρεία των εικόνων, στην οποία οφείλεται και η αγιοποίηση της αυγούστας Θεοδώρας, συζύγου του εικονομάχου Θεοφίλου, δεν σηματοδοτεί απλώς την εκκλησιαστική ειρήνη στις περιοχές εκείνες....

της αυτοκρατορίας που είχε αναστατώσει η χριστολογική έριδα και τα διάφορα αιρετικά κινήματα.Ούτε μόνον ολοκληρώνει τον διάλογο μεταξύ των κλασσικών ελληνορωμαϊκών καταβολών των δυτικών επαρχιών και του μυστικισμού της ανατολικής πλευράς του κράτους.Δηλώνει την ολοκλήρωση της ορθοδοξίας ως ορθής θεωρίας,δοξασίας και πρακτικής,η οποία ταυτίζεται με τη βυζαντινή πατρίδα.Ο βυζαντινός λαός θα θεωρεί,στο εξής,ως ταυτόσημους όρους το κράτος και την εκκλησία,αν και αυτή η αντίληψη είχε εμπεδωθεί ήδη κατά την πρώτη εικονομαχική περίοδο.Η αυτοκρατορία αντλεί δυνάμεις από την ορθή πίστη της.Συνδέει το βυζαντινό και το χριστιανικό έθνος στον αγώνα για την αντιμετώπιση των αράβων,από τον 7ο μέχρι και τον 9ο αι, όσο και στον αγώνα για την αναγέννηση της βυζαντινής οικουμενικότητας κατά την περίοδο που αρχίζει  με τη δυναστεία των μακεδόνων αυτοκρατόρων,που στην πραγματικότητα ήταν αρμενικής καταγωγής.Ο αγώνας εναντίον των αράβων,που απειλούν το εθνικό έδαφος και τη χριστιανική ψυχή,είναι η βυζαντινή απάντηση στον ιερό πόλεμο του ισλάμ.Η διεξαγωγή πολέμων προς τη Δύση,δηλ. εναντίον άλλων χριστιανών,είναι η βυζαντινή απάντηση προς εκείνους τους χριστιανικούς λαούς που αμφισβητούν την "πίστη" που αντιπροσώπευε το κράτος και ο αυτοκράτοράς του. Ο πανηγυρικός εορτασμός της αναστήλωσης των εικόνων που τελείται και σήμερα κατά το παλαιό τυπικό,επισημοποιεί τον θρίαμβο της Εκκλησίας. Η Θεοδώρα,που ήταν,κατά τους χρονογράφους,"ιδείν και στοχάσασθαι δυνατή",όπως και οι συνεργάτες της,συνέλαβαν το μήνυμα των καιρών,αν και μικρασιάτες,και τάχθηκαν υπέρ του θρησκευτικού ρεύματος που ενσάρκωνε την ελληνική πραγματικότητα. Η εικονομαχία, κίνημα κυρίως πνευματικό και ιδεολογικό, εντείνεται κατά την πρώτη περίοδο για λόγους άμυνας του κράτους και,στη συνέχεια,για λόγους πολιτικούς. Η θρησκευτική πολιτική της Ειρήνης της Αθηναίας, από τα δυτικά τμήματα της χώρας, οδήγησε στην προσωρινή εγκατάλειψη της εικονομαχίας, το 787, όταν όμως και ο αραβικός κίνδυνος είχε αρχίσει να υποχωρεί. Η υιοθέτηση εικονομαχικής πολιτικής στη συνέχεια, σε συνδυασμό με την πενιχρότητα θεολογικού υπόβαθρου, στις αρχές του 9ου αι., οδηγεί στην πολύ πιθανή άποψη οτι πολιτικά αίτια υπαγόρευσαν τα εικονομαχικά μέτρα των αυτοκρατόρων αυτής της περιόδου. Η εκτόνωση των εικονομαχικών διαθέσεων εξηγεί και την ταχύτατη αποκατάσταση της εικονόφιλης γραμμής, μόλις ένα χρόνο από τον θάνατο του Θεοφίλου. Από την εικονομαχική κρίση η Εκκλησία βγήκε δυνατότερη και ανανεωμένη, ενώ απέφυγε τον κίνδυνο της πλήρους υποταγής της στο κράτος. Παράλληλα, οι επιτυχίες στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική της αυτοκρατορίας, η εδραίωση των θεσμών και η πνευματική αναγέννηση που συντελέσθηκε την ίδια εποχή, έδωσαν στην Εκκλησία τη δυνατότητα να ασκήσει αποτελεσματική πνευματική εξουσία στο εσωτερικό και να πραγματοποιήσει μεγάλο αποστολικό έργο στο εξωτερικό.
Η επισκόπηση της διαμάχης που κατέληξε στην επεξεργασία του δόγματος της αναστήλωσης των εικόνων,εγείρει ένα ερώτημα: η εικονομαχική κρίση που συντάραξε την αυτοκρατορία για 117 χρόνια είχε χαρακτήρα λειτουργικό ή δογματικό; Η εικονομαχική έριδα είναι η εκκλησιαστική μορφή πολιτισμικών και κοινωνικο-οικονομικών τάσεων και μεταρρυθμίσεων ή έχει, ως πρωτογενή, αίτια θρησκευτικά και πνευματικά; Με απόφαση της Ζ΄οικουμενικής συνόδου,τα εικονομαχικά κείμενα καταστράφηκαν. Δεν έχουμε, επομένως, τη δυνατότητα να γνωρίζουμε με πληρότητα την θεολογική θεμελίωση της εικονομαχικής διδασκαλίας. Στηριζόμαστε σε αποσπάσματα που υπάρχουν σε εικονολατρικά κείμενα που συντάχθηκαν για να την αντικρούσουν. Με βάση τα πρακτικά της Ζ΄οικουμενικής συνόδου του 787, είναι δυνατή η αποκατάσταση των αποφάσεων της εικονοκλαστικής συνόδου της Ιερείας του 754. Στα έργα του πατριάρχη Νικηφόρου (806-815) περιέχονται αποσπάσματα δύο πραγματειών του εικονομάχου αλλά σπουδαίου ηγέτη Κωνσταντίνου Ε΄, που εκφράζουν τις φιλοσοφικές και θεολογικές απόψεις του αυτοκράτορα. Η αλληλογραφία μεταξύ Λέοντος Γ΄, πατριάρχη Γερμανού και πάπα Γρηγορίου Β΄εγείρει προβλήματα γνησιότητας, ενώ οι βίοι εκκλησιαστικών προσώπων που αγωνίσθηκαν υπέρ της εικονολατρείας έχουν μονόπλευρο χαρακτήρα. Ιδιαιτέρως διαφωτιστικό όμως είναι το μνημειακό υλικό. Αυτή η ένδεια πηγών οδήγησε σε διάφορες υποθέσεις για την ερμηνεία της εικονομαχίας. Κατά την γνώμη μου, η κατανόηση των γεγονότων και των κοινωνικών φαινομένων εντάσσεται στο ιστορικό πλαίσιο της εποχής.
Στην οξύτατη διαμάχη για τη λατρεία των εικόνων δόθηκε καίρια πολιτική σημασία ανταγωνισμού Κράτους και Εκκλησίας. Παράλληλα, στο χώρο της δογματικής θεολογίας, η διαμάχη έφθασε σε πολύ υψηλό επίπεδο. Τα γεγονότα και οι ιδεολογικές ροπές όπως σώζονται από τις πηγές, έστω μονομερώς και με ελλείψεις, δείχνουν οτι η εικονομαχία συνιστά ένα αυτοδύναμο θρησκευτικό και ιδεολογικό κίνημα, με ποικίλες τάσεις, από τις πλέον αδιάλλακτες ως τις πλέον επιεικείς. Συμπίπτει ωστόσο με συγκεκριμένες οικονομικές και κοινωνικές καταστάσεις και ίσως η συριακή δυναστεία (των Ισαύρων) επωφελήθηκε για να την χρησιμοποιήσει ως απάντηση στην πρόκληση των καιρών.
Η πρώτη επίθεση εναντίον των εικόνων έγινε περίπου το 300, στη σύνοδο της Ελβίρας (Ισπανία), όπου ορίσθηκε να μην υπάρχουν εικόνες στις εκκλησίες και να μη ζωγραφίζεται ό,τι είναι άξιο σεβασμού ή λατρείας. Κατά τη μαρτυρία του αντιπροσώπου των πατριαρχείων της Ανατολής στην Ζ΄οικουμενική σύνοδο, η πρώτη επίθεση εναντίον των εικόνων στην περιοχή εξαπολύθηκε από τον άραβα χαλίφη Yazid B, σύγχρονο του Λέοντος Γ΄. Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, ο επίσκοπος Νακωλείας Κωνσταντίνος, που εφάρμοσε εικονομαχικό πρόγραμμα, είχε συναντήσει τον Λέοντα πριν από το 726, δηλ. πριν ο αυτοκράτορας αρχίσει την εφαρμογή της εικονομαχικής πολιτικής του. Ο Λέων είχε περάσει ένα μέρος της στρατιωτικής του σταδιοδρομίας στην ανατολική Μικρά Ασία, όπου οι μονοφυσίτες και οι παυλικιανοί είχαν εναντιωθεί στις εικόνες. Ισως και να επηρεάσθηκε από τον αρχηγό των παυλικιανών που είχε ήδη επισκεφθεί την Κωνσταντινούπολη. Είναι βεβαίως δύσκολο να υποτεθεί οτι ο χριστιανός αυτοκράτορας θα ακολουθούσε ένα παράδειγμα αντίθετο προς την χριστιανική θεολογία. Ωστόσο, οι πόλεμοι εναντίον των αράβων και οι συγκρούσεις με τους παυλικιανούς δεν μπορούν να αποκλείσουν την δεκτικότητα ξένων κοσμολογικών ή πολιτιστικών αποκλίσεων. Η εικονομαχία, προβληματική στην ερμηνεία της, δεν βρίσκεται σε αντίφαση με τις ιδιότητες του Λέοντος. Μετά την έκδοση του καταδικαστικού για τους εικονόφιλους διατάγματος το 726, αν και πολλοί ιστορικοί υποστηρίζουν οτι ο Λέων κινητοποίησε τον προπαγανδιστικό μηχανισμό χωρίς να εκδώσει διάταγμα, ο αυτοκράτορας δεν προχώρησε σε εικονομαχικές ενέργειες. Αντίθετα,οι διάδοχοί του Κωνσταντίνος Ε΄και Λέων Ε΄, εφάρμοσαν σκληρότατο εικονοκλαστικό πρόγραμμα τόσο για λόγους εσωτερικής πολιτικής όσο και εξαιτίας των μονοφυσιτικών ροπών τους. Όπως και στην εποχή των χριστολογικών ερίδων, έτσι και τώρα, οι νέες ιδέες βρήκαν μεγαλύτερη απήχηση στις ανατολικές επαρχίες, όπου ο θεολογικός διάλογος υπήρξε ζωηρότερος. Η Ελλάδα και η Ιταλία, με τις διαφορετικές πνευματικές παραδόσεις και καταβολές, αντέδρασαν έντονα. Μάλιστα, η ρωμαϊκή Εκκλησία με μικρή σύνοδο, το 732, καταδίκασε την εικονομαχική πολιτική της βυζαντινής κυβέρνησης. Η ενέργεια αυτή, μαζί με άλλες, αποτελεί την αρχή του ανταγωνισμού ανάμεσα στην αυτοκρατορία της Ανατολής και στην ανερχόμενη δύναμη της Εκκλησίας της Ρώμης, που θα λάβει τη μορφή πολιτικού ανταγωνισμού από το τελευταίο τέταρτο του 8ου αι. Αλλά και στην Ανατολή, η θρησκευτική διαμάχη μετατοπίσθηκε στο πολιτικό πεδίο και οδήγησε σε εξεγέρσεις θεματαρχών.
Το ερώτημα λοιπόν, Ρώμη ή Ανατολή για τις πηγές της βυζαντινής τέχνης, παραμένει επίκαιρο και για τις άλλες πτυχές του βυζαντινού βίου. Η πρωτεύουσα, επηρεασμένη από την ελληνορωμαϊκή παράδοση, εκφράζεται στις χριστολογικές συζητήσεις με πνεύμα φιλοσοφικό και ορθολογιστικό.Οι ανατολικές Εκκλησίες, της Αντιόχειας, της Αλεξάνδρειας και της Ιερουσαλήμ, στις περιοχές των οποίων αναπτύχθηκε το κίνημα του μοναχισμού, εκφράζουν μάλλον μυστικιστικές τάσεις ευσέβειας με απαιτήσεις απόλυτης καθαρότητας. Τα πολύπλοκα και εργώδη  επιχειρήματα των οικουμενικών συνόδων εξηγούν και την έννοια των όρων "βυζαντινισμός" και "βυζαντινός" στις ευρωπαϊκές γλώσσες.
Σχηματικά, η εικονομαχία δηλώνει τη ρήξη με την ελληνορωμαϊκή παράδοση. Παράλληλα όμως με τις δογματικές συζητήσεις υπηρετείται και η αναγκαιότητα. Η αντιμοναχική πολιτική και τα μέτρα εις βάρος της εκκλησιαστικής και μοναστηριακής περιουσίας είναι φαινόμενα δευτερογενή. Επιβλήθηκαν εκ των υστέρων, εξαιτίας της αντίδρασης των μοναχών στις αυτοκρατορικές πρωτοβουλίες. Η έντονη επιθυμία για κοινωνική δικαιοσύνη και απλούστευση των δικαστικών διαδικασιών, όπως αποτυπώνονται στην "Εκλογή" (συλλογή νόμων), εντάσσονται στους πολιτικούς προσανατολισμούς των Ισαύρων και δεν επηρεάζονται από την θεολογική διαμάχη. Στις διατάξεις του ποινικού δικαίου μάλιστα, η επίδραση της ανατολικής τραχύτητας έρχεται σε αντίθεση με την χριστιανική διδασκαλία και το ρωμαϊκό δίκαιο. Για αυτή την εποχή η εικονομαχία συνδέεται, δυστυχώς, με το έργο των εικονομάχων αυτοκρατόρων και την εθνική προσπάθεια για την αντιμετώπιση του αραβικού κινδύνου. Ομως, ο προσανατολισμός των εικονομάχων αυτοκρατόρων θα συνεχισθεί και μετά από αυτούς, γεγονός που υπογραμμίζει και την σημασία του μεταρρυθμιστικού έργου τους και την επιθυμία για κινητοποίηση των εθνικών δυνάμεων, ώστε να επιβιώσει η αυτοκρατορία,  με την μετατόπιση του κινδύνου στις ευρωπαϊκές επαρχίες.
Η ειρήνη της Εκκλησίας, που ταυτίζεται με τη βυζαντινή ειρήνη, έγινε πραγματικότητα όταν οι έδρες των ανατολικών Πατριαρχείων είχαν χαθεί για το Βυζάντιο. Ο ελληνορθόδοξος πατριωτισμός που θα χαρακτηρίσει αργότερα τους ιδεολογικούς προσανατολισμούς της αυτοκρατορίας, θα έχει χαλαρή σχέση με την ελληνορωμαϊκή παράδοση για τον μέσο βυζαντινό άνθρωπο. Βιβλιογραφία

Bernard,L.W. The greco-roman and oriental background of the iconoclastic controversy,Leiden 1974.
Geanakopoulos,D.J. Byzantine East and Latin West,New York 1966.
Gero,H. Byzantine Iconoclasm during the reign of Leon III with particular attention to the oriental sources,Louvain 1973.
Lander,G.B. Origin and Significance of the Byzantine Iconoclastic Controversy,N.York-London 1940 ( Medieval Studies published for the Pontifical Institute of Medieval Studies,σελ.127-149).
Ζακυθηνός,Δ.Σκέψεις τινές περί εικονομαχίας ( ευχαριστήριος τιμητικός τόμος επί τη  45ετηρίδι επιστημονικής δράσεως και τη 35ετηρίδι τακτικής καθηγεσίας Αμίλκα Σ. Αλιβιζάτου,σελ.90-102).Αθήναι 1958.
Vassiliev,A.A. The iconoclastic Edict of Caliph Yazid II,A.D.721.Dumbarton Oaks Papers,9-10,1956.σελ.23-47.

41 σχόλια:

 1. Ένη συγχαρητήρια !Να είσαι πάντα καλά! Εύχομαι να σε αξιώσει ο θεός ,να γράψεις και άλλα άρθρα ,στην "ελευθερωμένη" πατρίδα μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Eλένη Ευαγγελοπούλου18 Μαρτίου 2016 στις 4:18 μ.μ.

   Αγαπητέ/ή 11:42μ.μ.,ευχαριστώ για την προσοχή σας και για το κολακευτικό σχόλιό σας.

   Διαγραφή
 2. Συγχαρητήρια κύριε Βραχιολίδη και κυρία Ευαγγελοπούλου.Αυτά τα αναγνώσματα μας βοηθούν να ξεχνούμε τη δυσάρεστη καθημερινότητά μας και μας εμπνέουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Πολύ καλό.Να είστε πάντοτε δημιουργική,κυρία μου,όπως και ο εκδότης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Σε λίγο καιρό οι Εφιάλτες του ΣΥΡΙΖΑ θα καταργήσουν κάθε Ελληνορθόδοξη Παράδοση . Σε λίγο καιρό οι ΣΚΟΤΑΔΙΣΤΕΣ της ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ θα ξεριζώσουν από τα θεμέλια και την τελευταία Ικμάδα Αντίστασης σε αυτή την χιλιοβασανισμένη χώρα . Η χιλιόχρονη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και ο τελευταίος Άρχοντας των Ελλήνων Κωνσταντίνος Παλαιολόγος κρατούν μέσα μας βαθειά ακλόνητη την Πίστη ότι μια αυτή η χώρα θα σταθεί ξανά ΟΡΘΙΑ με μια ΑΞΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ . Συγχαρητήρια για το άρθρο που σε εμάς τους τελευταίους πιστούς θυμίζει τα χρόνια μιας παλιάς ΕΝΔΟΞΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΔΟΞΑΣ και ΤΙΜΗΣ . ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ . ΑΡΚΑΔΑΣ .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. 3 πουλάκια κάθονταν και πλέκανε πουλόβερ. Αρκαδα είσαι για τα πανηγύρια...

   Διαγραφή
  2. Αρκάδα ληγμένα πίνεις η σούκοψε τα χάπια ο ψυχίατρος ? Χαλάρωσε και πιες μια σόδα να χωνέψεις !!!

   Διαγραφή
 5. Σε λίγο καιρό οι Εφιάλτες του ΣΥΡΙΖΑ θα καταργήσουν κάθε Ελληνορθόδοξη Παράδοση . Σε λίγο καιρό οι ΣΚΟΤΑΔΙΣΤΕΣ της ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ θα ξεριζώσουν από τα θεμέλια και την τελευταία Ικμάδα Αντίστασης σε αυτή την χιλιοβασανισμένη χώρα . Η χιλιόχρονη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και ο τελευταίος Άρχοντας των Ελλήνων Κωνσταντίνος Παλαιολόγος κρατούν μέσα μας βαθειά ακλόνητη την Πίστη ότι μια μέρα αυτη χώρα θα σταθεί ξανά ΟΡΘΙΑ με μια ΑΞΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ . Συγχαρητήρια για το άρθρο που σε εμάς τους τελευταίους πιστούς θυμίζει τα χρόνια μιας παλιάς ΕΝΔΟΞΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΔΟΞΑΣ και ΤΙΜΗΣ . ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ . ΑΡΚΑΔΑΣ .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΡΑΒΟ ΕΝΗ!!!!ΠΑΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗ ΣΕ ΟΛΑ συγχαρητηρια.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Άκρως εύστοχα συμπεράσματα που αναδεικνύουν αναλυτική σκέψη και βαθειά γνώση του αντικειμένου. Θερμά συγχαρητήρια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Όσοι γράφουν άρθρα για ορθροδοξίες και Βυζάντια είναι φασίστες . Τρία πουλάκια κάθονταν και πλέκανε πουλόβερ .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ανδρόνικε φασιστάκο πες μας τις σαχλαμάρες σου μαζί με τον άλλον φασιστάκο τον Δενδρινό . Πάρε τα χαπάκια σου φασιστάκο . 3 πουλάκια κάθονταν και πλέκανε πουλόβερ .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Τι βυζαντινή πατρίδα και σαχλαμάρες γράφεις , είσαι για τα πανηγύρια . 3 πουλάκια κάθονταν και πλέκανε πουλόβερ .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Τι βυζαντινή πατρίδα και σαχλαμάρες γράφεις , είσαι για τα πανηγύρια . 3 πουλάκια κάθονταν και πλέκανε πουλόβερ .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Εσύ ρε ψυχάκια που γράφεις αυτές τις αηδίες με τα πουλάκια σήκω φύγε από εδώ .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Αν παραγγείλω στα τρία πουλάκια ένα πουλόβερ σε χρώμα μπορντό, υπάρχει περίπτωση να το πλέξουν και να μου το παραδώσουν;
  Το θέλω σε wool και σε καλή τιμή!
  ΄΄ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ΄΄

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Τρία πουλάκια κάθονταν και πλέκανε πουλόβερ.Τι ψευδώνυμο!!!!!! Ο (άνθρωπος)ο οποίος επέλεξε αυτό το ψευδώνυμο για τον εαυτό του δεν καταλαβαίνει ότι αυτοχαραχτηρίζεται??? Ένα δεκαεπτάχρονο παιδί που το διάβασε, μου είπε ¨μην ασχολείσαι. Το ψευδώνυμο χαρακτηρίζει το περιεχόμενο των σχολίων του¨". Αποφάσισα παρόλα αυτά να απαντήσω για δύο λόγους. Πρώτον. Απαντά σε ένα άρτιο και στοιχειοθετημένο άρθρο, με βιβλιογραφία, της κυρίας ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ με ύβρεις και απαξίωση. Δεύτερον. Μου δίδει μία πολύ καλή ευκαιρία να βάλω τα πράγματα στη θέση τους όσον αφορά το είδος του.
  Γνωρίζω πολύ καλά την αναρχοαριστεροκομμουνιστική διαλεκτική. Βασίζεται σε αφορισμούς αντί αποδεικτικών στοιχείων. Σε επιθετικούς προσδιορισμούς, αντί διαλόγου και σε μείωση, μέσω ύβρεων, όσων διαφωνούν.
  Η αδικία, η καταπίεση και ο φόνος αποτελούν εγκλήματα όταν συντελούνται από αντιφρονούντες και ηρωισμό όταν συντελούνται από τους ίδιους, στο όνομα του λαού και της δημοκρατίας.
  Όταν εξυπηρετούνται οι σκοποί τους η ασυδοσία αποκαλείται ελευθερία, η ανωμαλία επιλογή, η πειθαρχία ολοκληρωτισμός, η αγάπη προς την Πατρίδα τα ήθη, τα έθιμα και την Θρησκεία φασισμός, η διαστρέβλωση των πραγματικών γεγονότων Ιστορία και η παραμόρφωση της αλήθειας άποψη. Τέλος τον πλέον απάνθρωπο ολοκληρωτισμό του υπαρκτού σοσιαλισμού δημοκρατία.
  Μη έχοντας επιχειρήματα και ακούγοντας μόνον τους διαφόρους ινστρούχτορες τους, αρνούνται τον διάλογο.Έχουν καταστεί σταλινικά απολιθώματα, επαναλαμβάνοντας τα ίδια, χωρίς καμία αλλαγή, εδω και ογδόντα,σχεδόν χρόνια.Είναι θερμοί οπαδοί, στην πράξη, του ΝΑΖΙ Γκέμπελς, ο οποίος έλεγε ότι. ¨Όταν επαναλαμβάνεις ένα ψέμα συνέχεια, στο τέλος θα γίνει αλήθεια¨.
  Επειδή φίλε μου προφανώς δεν γνωρίζεις τίποτα από ιστορική πραγματικότητα, ερεύνησε λίγο τις ιστορικές πηγές.(γνωρίζεις τι είναι αυτό??)Θα διαπιστώσεις ότι το αποκαλούμενο Βυζάντιο (Ο μεσαίωνας του ελληνισμού)ήταν καταυγάζων άστρο όσον αφορά την κοινωνική, ανθρωπιστική, φιλοσοφική, τεχνική και ιστορική πραγματικότητα.
  Η Θυσία του τελευταίου Αυτοκράτορος Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, εκτός από πράξη ηρωισμού είχε βαθύτατο νομικό νόημα, το οποίο κατοχύρωνε , σύμφωνα με το τότε και το ισχύον διεθνές δίκαιο την Ελληνικότητα της Πόλης. Αλήθειες οι οποίες χάρη σε σένα και τους ομοίων σου, έχουν πεταχτεί στο καλάθι των αχρήστων.
  Αντί λοιπόν να ασχημονείτε, λεκτικά και πρακτικά, καλώ.Εγώ ο (φασίστας) όλα τα αριστεροαναρχοκομμουνιστικά πουλάκια τα οποία πλέκουν το σάβανο του Ελληνισμού, σε ανοιχτή αντιπαράθεση επιχειρημάτων. Με αυτόν τον τρόπο θα αποδείξω όσα παραπάνω ισχυθρίζομαι και.... ίσως βρω απάντηση σε ένα ερώτημα που με καίει. Γιατί αλήθεια μισείτε, τόσο φανατικά, κάθε τι το Ελληνικό?????????. Κάτι ακόμα. Οι Άνθρωποι, οι οποίοι αξίζουν του ονόματος ,άνδρες ή γυναίκες,ότι λένε ή γράφουν το κάνουν με το όνομα τους.
  Ευχαριστώ. ΣΠΥΡΟΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τα 3 πουλάκια που κάθονται δεν αποτελεί ψευδώνυμο αλλά διαπίστωση της διανοητικης κατάστασης μερικών φασισταριων που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο αγαπητέ. Την καλημέρα μου

   Διαγραφή
  2. Μαμ, κακά και νάνι, τα τρία αγαπημένα πράγματα που κάνουν οι "άνθρωποι" του δικού σου συναφιού και του δικού σου "επιπέδου" περιορισμένης πνευματικής κατάστασης...Το γεγονός ότι κάθε τι που σου "χαλάει την ψευδαίσθηση" είναι ``φασιστικό και ρατσιστικό΄΄, αλλά παράλληλα είναι προφανές, ότι δεν γνωρίζεις ούτε καν την έννοια τους! Κατάπινε ότι σου δίνουν αμάσητο και θα είσαι ..."ο ευτυχέστερος" όλων!!!
   ΄΄ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ΄΄

   Διαγραφή
 15. Τρία πουλάκια κάθονταν και πλέκανε πουλόβερ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Αν δεν παίρνεις ληγμένα και συ σου θυμίζω ότι το βυζάντιο πέθανε πριν 700 χρόνια. Σ όλο τον κόσμο η Πόλη λέγεται Ιστανμπούλ και ανήκει στην Τουρκία όπως και η Αλεξάνδρεια ανήκει στην Αίγυπτο. Ξεκόλα ο Μεταξάς πέθανε. Ζήτω το Έθνος !!! Ααααχαχαχαχααα !!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Συνεχίζεις την προσφιλή σου τακτική , αλλά δεν απαντάς σε επιχειρήματα. Συνεχίζεις επίσης την ανωνυμία σου. Τα ναρκωτικά , είναι γνωστό, τα παίρνετε εσείς . Βοηθάνε , φαίνεται πολύ στο να μην σκέφτεστε. Επειδή με σκιές δεν συνηθίζω να συνδιαλέγομαι,παύω να ασχολούμαι μαζί σου. Αν αποκτήσεις ποτέ οντότητα, προσωπικότητα και όνομα, μπορούμε να μιλήσουμε. Μέχρι τότε μίλα μόνος σου μέσα στα σκοτάδια που κατοικείς.
  ΣΠΥΡΟΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Και βέβαια δεν ασχολείσαι αφού δεν μπορείς να πεις τίποτα. Τρία πουλάκια κάθονταν και πλέκανε πουλόβερ. Μπες στην τρύπα σου και κάνε τουμπεκί. Ο Μεταξάς πέθανε. Ο Παλαιολόγος τα τίναξε. Ξεκίλα και πιες μία σόδα να χωνέψεις. Φιλιά στον βασιλέα !!!! Αααααααχαχαχαχαααα !!! Ούστ !!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Σε κάλεσα εσένα και τους ομοίους σου σε ανοιχτή συζήτηση. ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΑΣ Σε κάλεσα να δηλώσεις το όνομα σου. ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΑΣ. Σου έκανα ανάλυση της διαλεκτικής σας. ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΝΑ ΠΕΙΣ ΤΙΠΟΤΑ. Ποιός, τελικά κάνει τουμπεκί?? Για σκέψου λίγο αν μπορείς βέβαια.Έχει δίκιο ο ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ για την πνευματική σας κατάσταση και για το ότι σας χαλάμε τις ψευδαισθήσεις. Τρία κοράκια κάθονται σ΄ένα κλαδί και κρώζουν. Εμείς πάντως σας αγαπάμε διότι είστε παιδιά με ειδικές ανάγκες και χρειάζεστε βοήθεια.
  ΣΠΥΡΟΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Σε κάλεσα εσένα και τους ομοίους σου σε ανοιχτή συζήτηση. ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΑΣ Σε κάλεσα να δηλώσεις το όνομα σου. ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΑΣ. Σου έκανα ανάλυση της διαλεκτικής σας. ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΝΑ ΠΕΙΣ ΤΙΠΟΤΑ. Ποιός, τελικά κάνει τουμπεκί?? Για σκέψου λίγο αν μπορείς βέβαια.Έχει δίκιο ο ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ για την πνευματική σας κατάσταση και για το ότι σας χαλάμε τις ψευδαισθήσεις. Τρία κοράκια κάθονται σ΄ένα κλαδί και κρώζουν. Εμείς πάντως σας αγαπάμε διότι είστε παιδιά με ειδικές ανάγκες και χρειάζεστε βοήθεια.
  ΣΠΥΡΟΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Τελικά απάντησες !!! Μην αγχώνεσαι την Πόλη την πήραν οι Τούρκοι και δεν θα την ξαναδείς. Ο Μεταξάς πέθανε ο Χίτλερ πεθανε ο Μουσολινι πέθανε ο Φρανκο πέθανε. Τι ψάχνεις ? Τα χαπάκια δεν σου κάνουν τίποτα πιες μια σόδα να χωνέψεις. Τρία πουλάκια κάθονταν και πλέκανε πουλόβερ !! Αααααχαχαχα !!! Έχεις πολύ πλάκα τελικά !!! Ουστ !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Βγάλε το γραμμόφωνο από την πρίζα Άντε γεια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Τελικά Σπύρο, μήπως αυτό το ``τρία πουλάκια κάθονταν και πλέκανε πουλόβερ΄΄ είναι επωνυμία βιοτεχνίας πλεκτών και ο τύπος κάνει την "με του πλαγίου τρόπου διαφήμισή του" στην επιχείρηση, για να μην καταβάλει(ο τσίπης) τα ευρώ στον Μάκη; Λίγο να το ψάξουμε και είμαι βέβαιος ό,τι τα ``τρία πουλάκια΄΄ είναι αλλοδαποί που τους εκμεταλλεύεται ασύστολα και τους έχει δούλους, για να πλέκουν όλη μέρα πουλόβερ σε κανένα υπόγειο!!!
  ΄΄ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ΄΄

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Ανδρόνικε μπορεί να έχεις δίκιο.Δεν εξηγείται αλλιώς, όταν βλέπεις,να επαναλαμβάνονται οι ίδιες λέξεις πανομοιότυπα.Σου δημιουργείται εύλογα η υποψία ότι αυτές έχει μάθει μόνο και τις επαναλαμβάνει σαν παπαγάλος. Εκτός και αν δεν είναι άνθρωπος και είναι μηχάνημα,οπότε πράγματι έχω πλάκα που νόμιζα ότι μιλώ σε άνθρωπο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Αισθάνομαι την ανάγκη να ζητήσω συγνώμη από την κυρία Ευαγγελοπούλου,διότι αντί να ασχοληθώ με το αξιολογότατο άρθρο της,παρασύρθηκα σε ανάξιο διάλογο.
  ΣΠΥΡΟΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Αισθάνομαι την ανάγκη να ζητήσω συγνώμη από την κυρία Ευαγγελοπούλου,διότι αντί να ασχοληθώ με το αξιολογότατο άρθρο της,παρασύρθηκα σε ανάξιο διάλογο.
  ΣΠΥΡΟΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Ανδρόνικε μπορεί να έχεις δίκιο.Δεν εξηγείται αλλιώς, όταν βλέπεις,να επαναλαμβάνονται οι ίδιες λέξεις πανομοιότυπα.Σου δημιουργείται εύλογα η υποψία ότι αυτές έχει μάθει μόνο και τις επαναλαμβάνει σαν παπαγάλος. Εκτός και αν δεν είναι άνθρωπος και είναι μηχάνημα,οπότε πράγματι έχω πλάκα που νόμιζα ότι μιλώ σε άνθρωπο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Ναι ρε πως το καταλάβετε !!! Είσαστε έξυπνα τελικά τα φασιστρόνια. Μηχανημα είμαι και πλέκω πουλόβερ μαζί με τρία καθιστά πουλάκια !!! Ααααααχαχαχαχα !!!! Ουστ !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Ρε τον..."πουλάκια" έχει και σταλινομπολσεβίκικο χιούμορ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. Πρόσεξε μη τα φας τα "πουλάκια" στο τέλος ξαι θάναι και τρία κατακόκκινα !!! Ααααααχαχαχαχα !!! Ουστ !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. OVELIX<>
  Πολύ ασχοληθήκαμε με τον κατεστραμμένο τον πουλάκια! Κατάλαβα από το τελευταίο του σχόλιο ποιός είναι και πραγματικά δεν αξίζει για περαιτέρω "ανάλυση" το άτομο! Η παρατεταμένη αγαμία έχει μετατρέψει την εγκεφαλική του ουσία (αυτή που έχει τελοσπάντων) σε ... "πουρέ" !!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. Μπρρρρρ !!!! Ανατρίχιασα τώρα που κατάλαβες ποιός είμαι...μήπως μπορείς να προσφερθείς να με βοηθήσεις να ξεπεράσω κάπως την "αγαμία " μου. Ευχαρίστως να δοκιμάσω και κάτι άλλο !! Αααααχαχαχαχα !! Ουστ ρε φασιστρόνια !!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. "Αδελφή" προϊσταμένη ο ... "πουλάκιας"!!!
  Αριστερός πισωγλέντης ο "πουλάκιας", γιατί δεν εκπλήσσομαι άραγε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πισωγλέντης είσαι εσύ κουκλίτσα μου για αυτό την πέφτεις αναφέροντας "αγαμίες". Μάλλον σε τρώει το κωλαράκι σου. Τα "πουλάκια" σου άρεσαν τόσο πολύ που σου έτρεξαν τα σάλια για αυτό άνοιξες τόσο μακρύ διάλογο. Είναι γνωστό άλλωστε ότι και ο Μεταξάς τον έτρωγε και ο Χίτλερ και ο Μουσολίνι και γενικά τα φασιστρόνια είναι λουγκρίτσες. Άντε καλή όρεξη !!! Ααααααχαχαχαχαχα !! Ουστ !!!

   Διαγραφή
 34. Επίπεδο κάτω του μηδενός. Φασισταρια είστε και αμόρφωτοι και αναγωγοι. Εκτός του ότι είστε τρελοί... 3 πουλάκια κάθονταν και πλεκανε πουλόβερ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. Κι άλλος ¨πουλάκιας" εμφανίστηκε !! Ρε ουστ από δω αδερφάρες του κερατά όλοι !! άντε να πλύνετε κανένα πιάτο ξεφωνημένες φασιστρούλες !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή