Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2013

Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ! ΚΡΑΤΟΣ & ΤΡΑΠΕΖΕΣ “ΕΚΛΕΨΑΝ” 93 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ!

ΙΔΟΥ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ Ο ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΜΑΣ ΧΑΡΑΤΣΩΝΕΙ ΜΕ ΔΥΣΒΑΣΤΑΧΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ, ΣΤΟΧΕΥΟΝΤΑΣ ΝΑ ΚΑΤΑΣΧΕΙ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ!!!
ΜΕΤΕΤΡΕΨΑΝ ΣΕ …ΓΙΑΦΚΑ ΤΑ ΦΕΚ!!!
Χρησιμοποίησαν τα Φύλλα της Κυβερνήσεως κατά τα κέφια τους και για να σταυρώσουν το λαό!


Ιδού:
1ο ΦΕΚ (Προσέξτε το άρθρο 5 που ορίζει ότι τα χρήματα πρέπει υποχρεωτικά να πάνε στην ενίσχυση της οικονομίας) :
 Ν.3723 9/12/2008   23  δισεκατομμύρια!!!
Άρθρο 2
1. Παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, μέχρι του συνολικού ποσού των 15 δισεκατομμυρίων ευρώ, προς τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον καλύπτουν το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας που θέτει η Τράπεζα της Ελλάδος, για δάνεια που θα συναφθούνμέχρι 31.12.2009 με ή χωρίς έκδοση τίτλων και θα έχουνδιάρκεια από τρεις μήνες έως τρία έτη. Η ανωτέρω εγγύηση παρέχεται έναντι προμήθειας ή και επαρκών, κατά την κρίση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, εξασφαλίσεων. Το κατά περίπτωση ύψος της προμήθειας και το είδος των εξασφαλίσεων, καθώς και οι λοιποί όροι εφαρμογής του παρόντος άρθρου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, ο οποίος εισηγείται με εποπτικά κριτήρια περί του ποσού της παρεχόμενης εγγυήσεως
ανά τράπεζα, εντός του συνολικώς διατιθεμένου απότο Ελληνικό Δημόσιο ποσού.
2. Η κατά την παράγραφο 3 του προηγούμενου άρθρου συμμετοχή εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου στο Διοικητικό Συμβούλιο των πιστωτικών ιδρυμάτων ισχύει και εν προκειμένω, με τα ίδια έννομα αποτελέσματα, μέχρι τη λήξη της παρεχόμενης εγγύησης.
Άρθρο 3
Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) δύναται να εκδίδει μέχρι 31.12.2009 τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας έως τρία έτη μέχρι συνολικού ύψους 8 δισεκατομμυρίων ευρώ και να τους διαθέτει απευθείας στα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος, και εφόσον καλύπτουν το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας που θέτει η Τράπεζα της Ελλάδος, έναντι σχετικής προμήθειας που καταβάλλουν τα εν λόγω ιδρύματα καιεπαρκών, κατά την κρίση της Τράπεζας της Ελλάδος, εξασφαλίσεων. Για τη διάθεση των τίτλων συνάπτονται διμερείς συμβάσεις, στη λήξη των οποίων οι τίτλοι επιστρέφονται και ακυρώνονται.  Η διαδικασία διενέργειας της διάθεσης των τίτλων και οι όροι έκδοσηςκαθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Στις ίδιες αποφάσεις καθορίζεται το ύψος της καταβαλλόμενης προμήθειας και το είδος των εξασφαλίσεων, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, ο οποίος εισηγείται με εποπτικά κριτήρια και για τον αριθμό των διατιθεμένων τίτλων ανά πιστωτικό ίδρυμα, εντός του συνολικώς διατιθέμενου από το Ελληνικό Δημόσιο ποσού.
Άρθρο 4
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Τράπεζας της  Ελλάδος, είναι δυνατόν τα κονδύλια που διατίθενται από το Ελληνικό Δημόσιο για την εφαρμογή των άρθρων 2 και 3 του παρόντος νόμου να ανακατανέμονται
ανά κατηγορία ρυθμίσεων αναλόγως της απορροφητικότητας  και των εν γένει αναγκών που προκύπτουν, διατηρουμένου πάντως του ανώτατου συνολικού ύψουςτων κονδυλίων αυτών στο ποσό των 23 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Άρθρο 5
Τα πιστωτικά ιδρύματα στα οποία διατίθενται τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου κατά το άρθρο 3 του παρόντος οφείλουν να χρησιμοποιούν το προϊόν της ρευστοποίησης των τίτλων για χορήγηση δανείων στεγαστικών και προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ανταγωνιστικούς όρους, η δε παρεχόμενη εγγύηση κατά το άρθρο 2δύναται να αφορά σε χορηγήσεις προς επιχειρήσεις ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη της Χώρας.

2ο ΦΕΚ: 
N.3845  6- 5- 2010  15  δισεκατομμύρια
Άρθρο 4
Αύξηση Φ.Π.Α. και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης
§ 8. Τα ποσά που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 και στο άρθρο 4 του ν. 3723/2008 (ΦΕΚ 250/Α΄) αυξάνονται κατά 15 δισεκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα.

3ο ΦΕΚ:  
Ν. 3872  3- 9- 2010 25 δισεκατομμύρια
Άρθρο 7:
Τα ποσά που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 και στο άρθρο 4 του ν.3723/2008 (ΦΕΚ 250 Α΄), έτσι όπως αυτά τροποποιήθηκαν από την παράγραφο 8 του άρθρου τέταρτου του ν. 3845/2010(ΦΕΚ 65 Α΄), αυξάνονται κατά 25 δισεκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα.
 4ο ΦΕΚ:  
Ν.3965   18- 5- 2011  30 δισεκατομμύρια
Άρθρο 19
Προϋποθέσεις ενίσχυσης και μέρισμα
πιστωτικών ιδρυμάτων
1. Τα ποσά που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 και στο άρθρο 4 του ν.3723/2008 (Α΄ 250), έτσι όπως αυτά τροποποιήθηκαν από την παράγραφο 8 του άρθρου τέταρτου του
ν.3845/2010 (Α΄ 65) και από το άρθρο 7 του ν. 3872/2010(Α΄ 148) αυξάνονται κατά τριάντα δισεκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα, προκειμένου να αποτραπούν προβλήματα ρευστότητας της πραγματικής οικονομίας.

Μία απλή πρόσθεση των παραπάνω ποσών μας δίνει το ποσό των 93 δισεκατομμυρίων, τουτέστιν: 23 +15+25+30=93 δις ευρώ!!!

Ο ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ!
Σύμφωνα με τον νόμο Ν.3723/2008 και τους μεταγενεστέρους του
   α)  Τα ομόλογα που είχαν λάβει οι τράπεζες από το Ελληνικό Δημόσιο είχαν διάρκεια έως τρία χρόνια.
   β)   Στην λήξη των ομολόγων οι τράπεζες όφειλαν να εξοφλήσουν τα δικά τους δάνεια προς την ΕΚΤ, να πάρουν πίσω τα ομόλογα και να τα επιστρέψουν στο Ελληνικό Δημόσιο για να ακυρωθούν.
    γ)  Για αυτά τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου που πήρε η κάθε τράπεζα έπρεπε να καταβάλει προμήθεια και να δώσει αντίστοιχες εξασφαλίσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο.
   Υπεύθυνος για την λήψη των εγγυήσεων από τις τράπεζες όπως ο νόμος 3723/2008 ορίζει, ήταν ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος,  ο οποίος αντί να εξασφαλίσει εγγυήσεις για την εξόφληση των χρεών των τραπεζών, τα φόρτωσε όλα στον λαό!

Τα πρώτα 23 δις ευρώ αύξησαν σε ένα τρίμηνο το χρέος της χώρας. Έρχονται τα άλλα 44 δις!!!

Από το δελτίο 66 του Δημόσιου Χρέους του Υπουργείο Οικονομικών, προκύπτει αύξηση του Δημοσίου χρέους κατά 23  δισεκατομμύρια  σε ένα μόλις τρίμηνο (Απρ-Ιουν2012). Δείτε το σχεδιάγραμμα, όπου φαίνεται ξεκάθαρα. Το χρέος της χώρας στις 31/3/2012  ήταν γύρω στα 28 δις ευρώ και αίφνης στις 30/6/2012  εκτοξεύτηκε στα 303 δις ευρώ! Έβαλαν δηλ. τα 23 δις ευρώ των τραπεζών, στο χρέος του κάθε Έλληνα πολίτη!
Το ίδιο αναμένεται να κάνουν και με τα υπόλοιπα 44 δις ευρώ που «σκάνε» μέσα στο 2013!
Ο κ. Προβόπουλος, διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αντί να εξασφαλίσει τις εγγυήσεις που απαιτούνται για τα χρήματα που έδινε στις Τράπεζες ώστε να επιστραφούν αυτά στο Δημόσιο, έβαλε τον εξής όρο που ισχύει για όλα τα ποσά:
«Το κόστος που θα βαρύνει το Δημόσιο, σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης του Δημοσίου, ενδέχεται να ανέλθει στο ποσό … ευρώ πλέον των προβλεπομένων από τους όρους του οικείου ομολογιακού δανείου, τόκων και πάσης φύσεως επιβαρύνσεων, το ακριβές ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπολογιστεί».
Με λίγα λόγια ο κ. Προβόπουλος, οι αρμόδιοι υπουργοί και όσοι συνήνεσαν σε αυτό το τερατούργημα σε βάρος της χώρας, είπαν: «Εάν δεν πληρώσουν οι Τράπεζες τα χρέη τους, αυτά θα βαρύνουν τον Έλληνα φορολογούμενο. Σκάσε λοιπόν Έλληνα κορόιδο, πλήρωνε τους φόρους και αν δεν μπορείς, θα σου πάρουμε το σπίτι»! Γι’ αυτό λέμε ότι μετέτρεψαν σε γιάφκα τα ΦΕΚ!
Μην αναρωτιέστε λοιπόν γιατί ο κ. Στουρνάρας θέλει να σας πάρει το σπίτι: για να το δώσει πάλι στις Τράπεζες!!!
"Ελεύθερη Ώρα"


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου