Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015

ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΟΥΠΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΣΙΠΡΑ: "ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΑΝΕ ΞΥΛΟ. ΟΠΟΥ ΤΟΥΣ ΒΡΙΣΚΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΙΝΕΙ ΞΥΛΟ ΓΙΑΤΙ ΑΛΛΙΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΦΟΒΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΤΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΟΛΑ. ΕΙΝΑΙ ΤΟΜΑΡΙΑ"!!!

Η δικηγόρος Ειρήνη Μαρούπα πριν από λίγο στο ΑΡΤ και στο Εκρηκτικό Δελτίο του Αντώνη Μυλωνάκη, με αφορμή την επίθεση σε βάρος του...


Υφυπουργού Σγουρίδη, επικρότησε την ενέργεια των πολιτών και είπε ότι ο κόσμος πρέπει να τους δίνει ξύλο όπου τους βρει μπας και φοβηθούν λίγο, γιατί διαφορετικά θα ψηφίσουν τα πάντα. Είναι τομάρια, νοιάζονται μόνο για το τομάρι τους"! 

3 σχόλια:

 1. ΜΑΖΙ ΣΟΥ . ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ . ΞΥΛΟ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Η φτώχεια είναι μια από τις σκληρότερες μορφές βίας.
  Όσοι ψηφίζετε μνημόνια, δεν ξέρετε τι εστί φτώχεια...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΟΣΑ ΚΡΥΒΟΥΝ ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ. ΤΙ ΚΑΤΟΠΤΡΙΖΟΜΕΘΑ; Β΄ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 3-17 ὁ δὲ Κύριος τὸ Πνεῦμά ἐστιν· οὗ δὲ τὸ Πνεῦμα Κυρίου, ἐκεῖ ἐλευθερία. 18 ἡμεῖς δὲ πάντες ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ τὴν δόξαν Κυρίου ΚΑΤΟΠΤΡΙΖΟΜΕΝΟΙ τὴν αὐτὴν εἰκόνα μεταμορφούμεθα ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν, καθάπερ ἀπὸ Κυρίου Πνεύματος. Α΄ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 13- 12 βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, ΤΟΤΕ δὲ πρόσωπον ΠΡΟΣ πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην. 13 νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη. ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ 7-25 ἀτμὶς γάρ ἐστι τῆς τοῦ Θεοῦ δυνάμεως καὶ ἀπόρροια τῆς τοῦ Παντοκράτορος δόξης εἰλικρινής· διὰ τοῦτο οὐδὲν μεμιαμμένον εἰς αὐτὴν παρεμπίπτει. 26 ἀπαύγασμα γάρ ἐστι φωτὸς ἀϊδίου καὶ ΕΣΟΠΤΡΟΝ ἔσοπτρον ἀκηλίδωτον τῆς τοῦ Θεοῦ ἐνεργείας καὶ ΕΙΚΩΝ εἰκὼν τῆς ἀγαθότητος αὐτοῦ. ΛΟΥΚΑ 17- 21 οὐδὲ ἐροῦσιν ἰδοὺ ὧδε ἢ ἰδοὺ ἐκεῖ· ἰδοὺ γὰρ ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ΕΝΤΟΣ ἐντὸς ὑμῶν ἐστιν. Α΄ ΠΕΤΡΟΥ 3- 4 ἀλλ' ὁ ΚΡΥΠΤΟΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ κρυπτὸς τῆς καρδίας ἄνθρωπος ἐν τῷ ἀφθάρτῳ τοῦ πραέος καὶ ἡσυχίου πνεύματος, ὅ ἐστιν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ πολυτελές. ΡΩΜΑΙΟΥΣ 7- 22 συνήδομαι γὰρ τῷ νόμῳ τοῦ Θεοῦ κατὰ τὸν ΕΣΩ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ἔσω ἄνθρωπον, Β΄ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 4-16 Διὸ οὐκ ἐκκακοῦμεν, ἀλλ᾿ εἰ καὶ ὁ ΕΞΩ ἔξω ἡμῶν ἄνθρωπος διαφθείρεται, ἀλλ᾿ ὁ ΕΣΩΘΕΝ ἔσωθεν ἀνακαινοῦται ἡμέρᾳ καὶ ἡμέρᾳ. Β΄ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 5-3 εἴ γε καὶ ἐνδυσάμενοι ( ΦΩΤΟΣΤΕΦΑΝΟ ΕΧΕΙ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ) οὐ γυμνοὶ εὑρεθησόμεθα. 4 καὶ γὰρ οἱ ὄντες ἐν τῷ σκήνει στενάζομεν, βαρούμενοι ἐφ' ᾧ οὐ θέλομεν ἐκδύσασθαι, ἀλλ᾿ ἐπενδύσασθαι, ΙΝΑ ἵνα καταποθῇ τὸ θνητὸν ὑπὸ τῆς ζωῆς. ΕΦΕΣΙΟΥΣ 3-16 ἵνα δῴη ὑμῖν κατὰ τὸν πλοῦτον τῆς δόξης αὐτοῦ δυνάμει κραταιωθῆναι διὰ τοῦ Πνεύματος αὐτοῦ εἰς τὸν ΕΣΩ ἔσω ἄνθρωπον, 17 κατοικῆσαι ΤΟΝ τὸν Χριστὸν διὰ τῆς πίστεως ( ΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΥ, ΒΟΑΤΕ ) ΕΝ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, ΕΦΕΣΙΟΥΣ 4- 22 ἀποθέσθαι ὑμᾶς κατὰ τὴν προτέραν ἀναστροφὴν τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον τὸν φθειρόμενον κατὰ τὰς ἐπιθυμίας τῆς ἀπάτης, 23 ἀνανεοῦσθαι δὲ τῷ πνεύματι τοῦ νοὸς ὑμῶν 24 ΚΑΙ καὶ ἐνδύσασθαι τὸν καινὸν ἄνθρωπον τὸν ΚΑΤΑ κατὰ Θεὸν κτισθέντα ἐν δικαιοσύνῃ καὶ ὁσιότητι τῆς ἀληθείας. ΚΟΛΑΣΣΑΕΙΣ 3- 9 μὴ ψεύδεσθε εἰς ἀλλήλους, ἀπεκδυσάμενοι ΤΟΝ τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον σὺν ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ 10 ΚΑΙ καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν ΝΕΟΝ νέον τὸν ἀνακαινούμενον εἰς ἐπίγνωσιν κατ' ΕΙΚΟΝΑ εἰκόνα τοῦ κτίσαντος αὐτόν, ΙΑΚΩΒΟΥ 1-21 διὸ ἀποθέμενοι πᾶσαν ρυπαρίαν καὶ περισσείαν κακίας ἐν πραΰτητι δέξασθε ΤΟΝ τὸν ἔμφυτον λόγον ΤΟΝ τὸν δυνάμενον σῶσαι τὰς ψυχὰς ὑμῶν. 22 Γίνεσθε δὲ ΠΟΙΗΤΑΙ
  ποιηταὶ λόγου ( ΒΟΑΤΕ ΤΟ ΟΝΑΜΑ ΑΥΤΟΥ ) καὶ ΜΗ μὴ μόνον ἀκροαταί, παραλογιζόμενοι ἑαυτούς. 23 ὅτι εἴ τις ἀκροατὴς λόγου ἐστὶ καὶ οὐ ποιητής, οὗτος ἔοικεν ἀνδρὶ κατανοοῦντι ΤΟ τὸ πρόσωπον ΤΗΣ τῆς γενέσεως αὐτοῦ
  ΕΝ ἐν ἐσόπτρῳ· 24 κατενόησε γὰρ ἑαυτὸν καὶ ἀπελήλυθε, καὶ εὐθέως ἐπελάθετο ὁποῖος ἦν. 25 Ο ὁ δὲ παρακύψας εἰς νόμον τέλειον τὸν τῆς ἐλευθερίας ΚΑΙ καὶ παραμείνας, οὗτος οὐκ ἀκροατὴς ἐπιλησμονῆς γενόμενος, ἀλλὰ ποιητὴς ἔργου, οὗτος μακάριος ἐν τῇ ποιήσει αὐτοῦ ἔσται. ΕΙΡΗΝΗ ΥΜΙΝ. ( ΓΙΑΥΤΟ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΞΕΦΑΝΙΣΟΥΝ )

  ΑπάντησηΔιαγραφή