Πέμπτη 24 Μαρτίου 2016

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΒΟΜΒΑ!!! ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΣΙΠΡΑ ΚΙ ΕΣΥ ΕΛΛΗΝΑ ΔΟΥΛΕΥΕΙΣ ΓΙ' ΑΥΤΗΝ ΩΣ ΔΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΣΟΥ! ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ-ΣΟΚ! ΒΙΝΤΕΟ.

Η είδηση είναι αληθινή και ελάχιστοι την γνωρίζουν 

Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΠΩΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ, ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ.

Ο ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ, ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΔΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΓΙΑΤΙ ΣΙΩΠΑ;

ΜΑ, ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ!

ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΩΣΤΕ!

ΝΟΜΟΙ - ΧΑΡΑΤΣΙΑ, ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ.

ΙΕΡΟ ΧΡΕΟΣ ΜΑΣ, ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΠΙΣΩ.


Καλλιόπη Σουφλή

Γι᾽αυτό το παρόν άρθρον εγράφη δια να σε πληροφορήσει δια τα υπαρκτά στοιχεία αυτού του…ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ που έχει διαπραχθεί κατά σου και των συμπολιτών σου και πώς πρέπει να δράσεις αναλόγως.

Screen Shot 2016-03-21 at 7.20.00 PM.png

This is…THE WORKING HOUR w/ … JOHN KOUNTOURIS!


-του Ιωάννου Κουντούρη | JohnKountouris.com | Λος Άντζελες

Μια κοινή παρανόησις αναμέσον των ανθρώπων είναι ότι πάς κανών ή κανονισμός που τους διέπει εμπίπτει εις μίαν μόνην κατηγορίαν: ο νόμος. 

Αλλά υπάρχουσι πολλαί άλλαι μορφαί δικαίου που τηρούσιν οι άνθρωποι...

χωρίς να συνειδητοποιούσιν ότι απλώς δεν ισχύουσι δι᾽αυτούς.

Ακόμη μια λανθασμένη αντίληψις είναι ότι το Σύνταγμα οιουδήποτε δεδομένου δυτικού κράτους δίδει εις τον λαόν του τα δικαιώματα αυτοῦ. 

Το σύνταγμα μιας χώρας δεν κάμνει τίποτε περισσότερον απο την καταγραφήν των δικαιωμάτων που κατέχει ήδη ο λαός. 

 Τούτο οφείλεται εις το γεγονός ότι έχωμεν γεννηθεί με δικαιώματα αναφαίρετα πεπροικισμένα ημίν παρά του Δημιουργού ημῶν. 

Αυτά δεν έχουσι δωθεί εις ημάς υπο ουδεμίας πηγής ούτε δύνανται να αφαιρεθώσιν!  Το πλέον που ημπορεί κανείς να κάμει με ένα δικαίωμα είναι να επιλέξει να το ασκήσει ή όχι.

ΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΝ ΝΑΥΑΡΧΕΙΟΝ του ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ είναι επίσης γνωστόν ως το Δίκαιον της Ανοικτής Θαλάσσης. 

Αντικαθίσται υπο του αστικού δικαίου και ισχύει μόνον δι’ όλους όσοι συνομολογούσι μετ’ αυτού. 

ΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΝ ΝΑΥΑΡΧΕΙΟΝ του ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ είναι ένα σώμα του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου που διέπει τας σχέσεις μεταξύ ιδιωτικών φορέων που λειτουργούσι πλοία επί των ωκεανών. 

Ομιλούμε ενταύθα δια το…ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ υπο το οποίον ευρίσκεται η Ελλάς εδώ και μερικά χρόνια λογῳ του…ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ. 

Εις το άρθρον μου με τίτλον «ΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΝΑΥΑΡΧΕΙΟ του ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ: Το Δίκαιο της Ανοικτής Θάλασσας • του Ιωαν. Κουντούρη» (GreekNewsOnDemand.com), θα μάθετε πώς όλην την χώραν την εξηπάτησε δολίως και εν κρυπτῳ ο κ. Ευάγγελος Βενιζέλος. 

 Διαβάστε αυτό το άθρον διότι εκεί θα καταλάβετε πιο πολύ αυτά που σας λέγω εδώ.

Screen Shot 2016-03-21 at 7.46.11 PM.png

Το παρόν άθρον έχει σκοπόν να αποδείξει εις τον κάθε αναγνώστην ότι Ιδιωτική ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν είναι μόνο η κυβέρνησις, αλλά και…ΚΙ ΣΥ ΈΛΛΗΝΑ και θα σου εξηγήσω εδώ, όσον ημπορώ, το ΠΏΣ και το ΓΙΑΤΙ.

Τώρα, εξετάστε προσεκτικῶς αυτά που σας λέγω εδώ, διατί αυτά που ισχυρίζομαι ενταύθα ισχύουσι δια πάν δυτικόν έθνος. 

Εξετάστε το περιεχόμενον του παρόντος άρθρου ιδιαιτέρως υπο το φώς του εν Ελλάδι παράνομου και αντισυνταγματικού καθεστώτος των Μνημονίων. 

Εάν…ΕΑΝ ισχύουσιν αυτά εδώ, ΠΟΣΟ ΜΑΛΛΟΝ ΠΛΕΟΝ ΜΕ ΤΑ ΜΝΗΜΌΝΙΑ που επέφερε, κατά την ταπεινήν μου γνώμην, την…ΠΛΗΡΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΝ ΤΟΥ ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ!

Και ενθειμείσθε ότι συμφώνως προς τον Ευρωβουλευτή των ΑΝΕΛ, κ. Νότη Μαριά, ο οποίος είναι και έγκριτος δικηγόρος είπεν πριν μερικά χρόνια τα εξής εις την Ελλινικήν τηλεόρασιν:

Screen Shot 2016-03-21 at 7.47.34 PM.png

«Το Αγγλικό Δίκαιο που στηρίζεται σε σειρά δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί απο την εποχή του δουλεμπορίου που είχαν οι Βρετανοί…είχαν κάτι μαύρους εκεί και τους πουλάγανε…εδώ πρόκειται για νεο-αποικισμό.»

ΝΕΟ-ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΝ…))))))…ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΝ…))))))…ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΝ…))))))…

Λοιπόν, ας κοιτάξωμεν το ΠΏΣ και το ΔΙΑΤΊ μια μορφή δικαίου, που έχει δημιουργηθεί ίνα διέπει τας δραστηριότητες εταιρειῶν, επιχειρήσεων και πλοίων, επέβαλεν την κυριαρχίαν της και επι των…φυσικῶν προσώπων. Πάντα ταύτα εκτελείται μέσω μιας πρακτικής που λέγεται λεκτική μαγεία (word magic). 

Μια απλή διαστροφή της γλώσσης κατέστησε δυνατόν δια τους ανθρώπους ανα την υφηλίον ότι ισχύουσι δι’ αυτούς τούτοι οι εναλλακτικοί νόμοι.

Τώρα, αυτά που πρόκειται να σας εξηγήσω  ισχύουσιν 100 τοις 100 δια τας ΗΠΑ. Να ίδωμεν όμως κατα πόσον ισχύουσιν και εις την Ελλάδα. Έτσι λειτουργεί, δια τον κάθε πολίτην, το ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ εις την Αμερικήν. Εγώ προσωπικώς εξεκίνησα την μελέτην αυτήν βάσει των ευρημάτων που ευρήκα δια το γεγονός ότι παραμένει μέχρι και σήμερον ΑΠΟΙΚΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΌΛΑΙ ΟΙ ΗΠΑ! Το άρθρον μου «ΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΝΑΥΑΡΧΕΙΟ του ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ: Το Δίκαιο της Ανοικτής Θάλασσας • του Ιωαν. Κουντούρη» τα λέγει όλα με παραδείγματα ακόμη για πολιτείας των ΗΠΑ, μερικαί των οποίων έχουσι καταπιασθεί με αυτό το θέμα και τούτο μάλιστα εις…νομοθετικόν επίπεδον. Μία εκ των κυρίαρχων πεποιθήσεων εν τῳ συγχρόνῳ πολιτισμώ είναι ότι απαιτούνται αι άδειαι, αι άδειαι κυκλοφορίας οχημάτων και άλλαι μορφαί τεκμηριώσεως δια την λειτουργίαν των μηχανοκίνητων οχημάτων, δια την χρήσην των δημόσιων δρόμων και την οικοδόμησι δομών και ιδρυμάτων, δια την ελεύθερην άσκησιν οικονομικής δραστηριότητος και πολλά άλλα. 

Δυστυχώς, αι πεποιθήσεις αύται βασίζονται εις μιαν ελειπήν ή/και ουδεμίαν έρευναν των γεγονότων και…ψευδείς εισίν. 

Tούτη η δομή πεποιθήσεων διαιωνίζεται υπο του ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΝΑΥΑΡΧΕΙΟΥ του ΝΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (δηλ., ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ). 

Η μορφή αυτή δικαίου είχε δημιουργηθεί αρχικώς δια την διοίκησιν πλοίων και ξένων κρατών δια την εισαγωγήν και την εξαγωγήν προϊόντων και διαφόρων φυσικών πόρων. Ασχολείται με τας τραπεζικάς και εμπορικάς υποθέσεις, ουχί όμως με τας αστικάς υποθέσεις.

Screen Shot 2016-03-21 at 8.31.40 PM.png

Ήτοι, όταν ένα προϊόν αφαιρείται από ένα πλοίον και εισάγεται ούτως εις ξένην χώραν, το έθνος αυτό λαμβάνει την επιμέλειαν επι τoυ πόρου τούτου και καταγράφει αυτήν την συναλλαγήν χρησιμοποιῶν έν πιστοποιητικόν. 

Το πιστοποιητικόν αυτό σηματοδοτεί την ημερομηνίαν γεννήσεως του εν λόγω προϊόντος υπό την επιτήρησιν του αντίστοιχου έθνους.

Έχετε διερωτηθεί ποτέ διατί χρειάζεται  να έχει κανείς έν ποιστοποιητικον γεννήσεως; Συμφώνως προς το λεξικόν Barron’s Dictionary of Banking Terms: «Το πιστοποιητικόν νοείται ως έγγραφον που καθιερώνει μιαν αξίωσιν κυριότητος.»Ως εκ τούτου, ο καθένας με ένα πιστοποιητικόν γεννήσεως νοείται ως η ιδιοκτησία κάποιου άλλου—ΠΟΙΟΥ ΌΜΩΣ;;;

Επειδή αι ΗΠΑ  πτωχεύσασαι ούσαι, χρησιμοποιείται ως ενέχυρον, όταν συναλλάσονται με τα άλλα έθνη, ο  λαός αυτῶν (π.χ., κατέχει το ήμισυ του εθνικού μας χρέους οι Κινέζοι) επιβάλλουσαι φόρους παντός είδους επι τον πάντα πολίτην. Αι ΗΠΑ εκήρυξεν πτώχευσιν ταις 9, Μαρ. του 1933. Σε αυτό το σημείον, αι ΗΠΑ ήρχισαν να δανείζονται χρήματα από μιαν ιδιωτικήν εταιρείαν που ονομάζεται η Ομοσπονδιακή Αποθεματική Τράπεζα των ΗΠΑ (The Federal Reserve Bank) που προσποιείται ότι αποτελεί «κρατικήν υπηρεσίαν». 

Αλλά επειδή χρήματα δεν είχον δια να αποπληρώσουσιν τα δάνεια, αι ΗΠΑ ήρχισαν να χρησιμοποιούσιν τους δικούς τους πολίτας ως…ενέχυρον δια την αποπληρωμην του εθνικού χρέους. 

Όλα τα πιστοποιητικά γεννήσεως και γάμου είναι εν κυριολεξία αποδείξεις αποθήκης! Απλώς, ρίξτε μιαν ματιάν εις τας ομοιότητας μεταξύ των πιστοποιητικών αποθήκης και εκείνων των πιστοποιητικών γεννήσεως…

ΤΟ ΙΔΙΟΝ ΕΙΝΑΙ. (Κάντε το τώρα άμα είστε Έλληνο-Αμερικανός ή Έλληνας μετανάστης εις την Αμερικήν, κ.τλ.) Και τα δύο έγγραφα έχουσι μιαν ημερομηνίαν εκδόσεως, έχουσι ένα αύξωντα αριθμόν, έχουσιν και έναν αριθμόν καταχωρίσεως, έχουσι μιαν περιγραφήν του…προσέξτε…«προϊόντος» καθώς και έναν εξουσιοδοτημένον πληροφοριοδότην όπως κοινοποιεί εις την κατάλληλην κρατικήν υπηρεσίαν.

Εν τῃ περιπτώσει της Ελλάδος, ΆΠΑΝ ΤΟ ΕΘΝΟΣ εχει μπεί ενέχυρον δια την αποπληρωμήν ενός εντελώς ΤΕΧΝΗΤΟΥ και ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΧΡΕΟΥΣ που επενόησε ο Γιώργος Παπανδρέου μετά του κ. Γ. Παπακωσταντίνου. 

ΓΙ᾽ΑΥΤΟ, όλα όσα έχει επιβληθεί επι των ώμων των Ελλήνων αναφορικώς προς τους επιπλέον φόρους που καλούνται να πληρώσουσι κ.τλ, ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΚΑΙ Ο ΈΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΨΕΙ ΝΑ ΑΚΟΥΕΙ ΕΚΕΊΝΗΝ ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΤΙΚΗΝ ΚΥΒΈΡΝΗΣΙΝ ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ΚΑΙ ΝΑ…ΕΠ-ΑΝΑ-ΣΤΑ-ΤΗ-ΣΕΙ…!!!

Επίσης, επι του κάθε αμερικανικού πιστοποιητκού γεννήσεως υπάρχει ένας κόκκινος αύξων αριθμός, ο οποίος αριθμός αντιστοιχεί εις μιαν…ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΝ ΑΞΙΑΝ που ανταλλάσεται στο…ΧΡΗΜΑΤΗΣΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ! 

ΗΜΕΙΣ ΕΔΩ ΕΙΣ ΤΑΣ ΗΠΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΧΡΕΟΣ, ΤΟ ΠΑΡΑΝΟΜΟΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΊΔΙΑΝ ΜΑΣ ΤΗΝ ΎΠΑΡΞΙΝ! 

Αν νομίζετε ότι αυτό είναι «παραμύθια», απλώς ανατρέξτε εις τας δηλώσεις της κας Karen Hudes, την πρώην δικηγόρον της Παγκοσμίας Τραπέζης, η οποία έχει γίνει τα τελευταία χρόνια και μεγάλο…ΚΑΡΦΙ, ας είπωμεν, δια ακριβώς αυτήν την συνωμοσίαν που σας εξηγώ εδώ.  

Αυτή έχει μιλήσει εις πάρα πολλά τηλεοπτικά κανάλια εις όλον τον κόσμον.  

Έχει μιλήσει και εις την Ελληνικήν εκπομπήν ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΝΩΜΗ με τον κ. Άγγελον Αγγελάτον (πατήστε εδώ δια την εκπομπήν). 

Screen Shot 2016-03-21 at 4.39.32 PM.png

Μιας και μιλάνε δια το Χρηματηστήριον της Νέας Υόρκης, αν διαβάσετε το άρθρον μου που αναφέρω παραπάνω, αποδεικνύω σαφώς ότι η ίδια η Ελληνική Δημοκρατία συναλλάσσεται εις το Χρηματιστήριον της Ν.Υ. ως…ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ! 

Δείτε εδώ την εικόνα που έβγαλα απο τον επίσημον ιστότοπον της κεφαλαιαγοράς της Νέας Υόρκης που δείχει πώς έχει καταγραφεί η Ελληνική Δημοκρατία εις το πρωτόκολλον του Χρηματιστηρίου της Ν.Υ. ως ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Screen Shot 2016-03-21 at 5.11.53 PM.png

Η πλειοψηφία των ανθρώπων  δεν γνωρίζουσιν την ιδικήν των εμπλοκήν με το δίκαιον της θαλάσσης. 

Αυτό έγινε εφικτόν με την χειραγώγησιν της γλώσσης. ΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΝ ΝΑΥΑΡΧΕΙΟΝ ήλλαξεν την έννοιαν της λέξεως «πρόσωπον» από ένα φυσικόν πρόσωπον ζωντανόν εις μιαν…ΕΤΑΙΡΕΙΑΝ. 

Τα διπλώματα οδηγήσεως, αι άδειαι κυκλοφορίας οχημάτων, τα έντυπα δια την ασφάλισιν αυτοκινήτων, τα έγγραφα δια τας φορολογικάς δηλώσεις, αι κλήσεις, τα πιστοποιητικά γεννήσεως, τα πιστοποιητικά θανάτου και πολλαί άλλαι μορφαί τεκμηριώσεως που κάποτε επιστεύετο ότι ήσαν απολύτως απαραίτητα, ισχύουσι μόνον εις τα πρόσωπα ή μάλλον εις τας…ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ!  

ΝΑΙ, το ακούσατε σωστά.  

ΤΟ ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ  ΜΑΣ ΈΧΕΙ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗΝ ΜΑΣ ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ ΩΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΜΑΣ ΈΧΕΙ ΜΕΤΑΤΡΕΨΕΙ ΕΙΣ ΚΟΡΠΟΡΑΤΙΚΩΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΎΣΙΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΊΑΝ ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΓΆΛΗΝ…ΕΤΑΙΡΕΙΑΝ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΚΥΒΕΡΝΆΕΙ ΆΝΩΘΕΝ.  

Αυτός ο πλαστός κορπορατικός τον λέγομεν «ο Αχυράνθρωπος» (the Strawman). 

Όμως, προσπάθησον εσύ Έλληνα να λειτουργήσεις εν τῃ κοινωνία σου, τη κοινώτητι σου ως ελεύθερον άτομον και θα ιδείς τι θα σοι κάμωμεν!  

Γι᾽αυτό το παρόν άρθρον εγράφη δια να σε πληροφορήσει δια τα υπαρκτά στοιχεία αυτού του…ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ που έχει διαπραχθεί κατά σου και των συμπολιτών σου και πώς πρέπει να δράσεις αναλόγως.

Screen Shot 2016-03-21 at 11.31.11 AM.png

Αφού συμπληρώσετε και υπογράψετε οιονδήποτε εκ των ως άνω εγγράφων, παραιτείσθε εμμέσως όλων των δικαιωμάτων υμῶν, των υπο το σύνταγμα της χώρας δωσμένων μειώνοντες ούτω την κατάστασίν σας με αυτήν μιας εταιρείας που έχει δημιουργηθεί με το ίδιο ακριβώς όνομα όπως το δικό σας. 

Ο μόνος τρόπος δια να διαφοροποιηθεί το αληθινόν όνομά σας από το όνομα της εταιρείας είναι να παρατηρήσητε ότι η εταιρεία έχει το όνομά της γεγραμμένο με…ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ. 

H μορφή της ορθογραφίας αυτή καλείται Capitis Diminutio Maxima

Τα ώς άνω έγγραφα (τα διπλώματα οδηγήσεως, αι άδειαι κυκλοφορίας οχημάτων, κ.τλ.) που μόλις προαναφέραμε γράφουσι το όνομά μας ΜΟΝΟΝ με…ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ώστε να εκπροσωπούσι «νομίμως» την εταιρείαν χρισημοποιόντα το όνομα το…ΔΙΚΟ ΣΑΣ! 

Η εταιρεία είναι γνωστή ως «τεχνητόν πρόσωπον», ενώ ημείς, ως ανθρώπινα οντα, είμεθα γνωστοί ως «φυσικά πρόσωπα».

Αυτό ισχύει εδώ εις τας ΗΠΑ. 

Δεν ξέρω για την Ελλάδα, αλλά έχω δει πιστοποιητικά γεννήσεως απο την Κύπρον όπου το όνομα των πολιτών έχει καταγραφεί με ΚΕΦΑΛΑΙΑ.  

Δείτε όμως αυτό το παράδειγμα πιο κάτω, όπου βλέπωμεν το όνομα του Μπαράκ Ομπάμα γεγραμμένον με…ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ!  

 Το ίδιον ισχύει δι᾽όλους εδώ. 

Screen Shot 2016-03-21 at 3.36.54 PM.png

ΠΡΟΣΕΞΑΤΕ όμως που μας έχουσι διορίσει την έννοιαν του φυσικού προσώπου εις την περίπτωσιν των Ελλήνων, των σημερινών:

«Φυσικό πρόσωπο καλείται από το Δίκαιο κάθε άνθρωπος που έχει την ικανότητα να είναι υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, ανεξάρτητα γένους, ηλικίας, εθνικότητας και θρησκείας. Μόνο ο άνθρωπος θεωρείται «φυσικό πρόσωπο», σε αντιδιαστολή με το Νομικό πρόσωπο.»

«Υποκείμενον…ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΝ δικαιωμάτων και υποχρεώσεων» λέγει. 

Αλλά το «υποκείμενον» προέρχεται εκ του «ΥΠΟΚΕΙΜΑΙ» που σημαίνει…ΥΠΟΤΆΣΣΟΜΑΙ, ή «ευρίσκομαι από κάτω», κάτι που υποδηλώνει ότι κάτι…ΥΠΕΡΆΝΩ ΗΜΩΝ  μας εξουσιάζει…ΑΠΟ ΠΑΝΩ!  

ΕΚΕΙ μας πιάνουσιν Έλληνες, διότι ναι μέν είμαστε πολίται με «δικαιώματα», αλλά δε είμαστε και…ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ (ΥΠΟΤΕΛΕΙΣ δηλαδή!).

Το ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ, το εν Ελλάδι εφηρμοσμένον ΥΠΟΥΛΩΣ και ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ εις βάρος  παντός Έλληνος πολίτου, δεν εχρειάσθη να συμπεριλάβει όλα αυτά τα τερτίπια που εξηγούνται παραπάνω εν τῃ περιπτώσει της Αμερικής, αλλά απλώς ετέθει «εν ισχύει» εν κρυπτώ και την επομένην μας έπιασαν όλους σαν κλέπτης εν τῃ νυκτι…!!!  

Μετά μας το εφήρμοσαν με το…ΖΟΡΙ εν μορφή πρόσθετων φόρων περικοπών μισθών, χαρατσιών και πάει λόγοντας. 

Οι…«πειραταί» του Αγγλικού Δικαίου της Ευρώπης και συνεναίσει της εκάστοτε ΑΝΘελληνικής κυβερνήσεως, «εισέβαλαν» εις την χώραν για την…ΛΕΙΑΝ!

Προκειμένου να ΜΗΝ αντιπετωπίζομεν την ψεύτικην νομικώς ημῶν ταυτότητα που  μας έχει μετατρέψει εις κορπορατικά όντα (δηλ. τεχνητά όντα), πρέπει πάντα να δηλώνομεν εις τα δικαστήρια ότι λειτουργώμεν ως φυσικά πρόσωπα με δικαιώματα αναφαίρετα και ανέπαφα και ΟΥΧΊ ως πρόσωπα τεχνητά, ως νεκρός εταιρικώς πλασματικός χαρακτήρας—διότι ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΥ πρόκειται η φύσις μιας εταιρείας! 

Αποτελούμεν ένα φυσικόν ανθρώπινον όν προερχόμενον εκ της γης. Δεν κυβερνούμεθα από οτιδήποτε άλλο εκτός της ιδικής ημών συνειδήσεως.  Με τοιαύτην νοοτροπίαν ας οπλισθώμεν ημείς!

ΥΠΟΨΙΝ ΈΛΛΗΝΕΣ ΌΤΙ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗΝ  Η ΚΥΒΈΡΝΗΣΙΣ ΣΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΎΣΙΝ ΥΠΟ ΤΟ…ΑΓΓΛΙΚΌΝ ΔΊΚΑΙΟΝ!!!

Οι νόμοι δημιουργούνται σήμερα εντός οιασδήποτε δεδομένης κοινωνίας, ιδιαιτέρως εν τῃ Δύσει. Οι νόμοι που βλέπουμεν σήμερον συνθέτουσιν κάτι που λέγωμεν «η Κοινωνία των Νόμων.» 

Αλλά αυτό που ΔΕΝ θέλουσι να μάθωμεν είναι το ΓΕΓΟΝΟΣ ότι μέλη αυτής της κοινωνίας των νόμων ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΗΜΕΙΣ ΩΣ ΠΟΛΙΤΑΙ…!!! 

Οι νόμοι ούτοι ΔΕΝ ισχύουσι δι᾽ημας διότι είναι φτιαγμένοι ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ υπο της ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που μας κυβερνάει γνωστή και ως…η «κυβέρνησις» μας.  

Το γεγονός ότι η ιδική μας κυβέρνησις λειτουργεί κρυφώς ουχί ως μια υπαρκτή μορφή διακυβερνήσεως προς το αγαθόν του κοινού, αλλά ως ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ προερχομένη εκ του…ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ή ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΝΑΥΑΡΧΕΙΟΥ = τα συμφέροντα των Ρότσιλντ και των Πεφωτισμένων!) θα πρέπει να εξοργίσει κάθε πολίτην ώστε να πάει και να…ΑΝΑΤΡΕΨΕΙ ΜΙΑ ΤΟΙΑΥΤΗΝ «ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ»!  

ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ;;;  ΝΑ ΤΟ ΑΚΟΥΣΑΤΕ ΣΩΣΤΑ.  

ΚΑΙ ΠΟΣΩ ΜΑΛΛΟΝ ΣΗΜΕΡΟΝ ΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΣΙΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ, ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΡΕ ΈΛΛΗΝΕΣ!!!

Αυτά που δηλῶ παραπάνω ισχύουσι τόσο δια την Αμερική όσο και για την Ελλάδα (και το αποδειχνύουμε εδώ) όσο και δια κάθε άλλην δυτικήν κυβέρνησιν.  

ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΎΣΙΝ ΛΕΤΟΥΡΓΟΎΣΙΝ ΌΛΑΙ ΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΙ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΥΤΗΝ ΤΩΝ ΛΑΏΝ ΑΥΤΏΝ. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ. 

Και όλοι μιλάνε δια την δήθεν «δημοκρατίαν» που απολαμβάνουν οι δυτικαί χώραι αυταί.  ΠΟΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΩΡΕ;;;!!!  

Η «δημοκρατία» αυτήν την στιγμήν ΣΚΩΤΏΝΕΙ ΑΘΩΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑΣ ΖΩΆΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΡΊΑΝ, ΣΚΟΤΏΝΕΙ ΤΟΥΣ ΈΛΛΗΝΑΣ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΊΩΝ ΚΑΙ ΟΥΤΩ ΚΑΘ´ΕΞΉΣ! 

Οι κορπορατικής φύσεως νόμοι αυτής της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που μιλάμε που το παίζει «κυβέρνησίς μας» ΔΕΝ έχουσιν ουδεμίαν εγκυρότητα ώστε να εφαρμοσθώσι νομίμως εις την κοινωνίαν που ζούμε. 

Το γεγονός ότι μας τα έχει αποκρύψει διαχρονικώς όλ᾽αυτἀ η κυβέρνησις,  την καθιστά ουχί μόνο επιζήμιαν δι᾽ημάς αλλά και…ΠΑΡΆΝΟΜΟΝ!

 Το άρθρον μου «ΕΊΝΑΙ ΌΝΤΩΣ ΑΝΏΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΈΡΝΗΣΙΣ;;;» (πατήστε εδώ), το οποίον έχει τεθεί εις γνώσιν του ίδιου του Αρείου Πάγου δια μέσου της δικαστικής υποθέσεως της κας Βενετίας Κάτζιας, μας εξηγεί σαφώς ότι οιαδήποτε χώρα εις την Δύσιν, ιδιαιτερώς η ιδική μας, ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΘΕΙ ΟΥΔΕΜΊΑΝ «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑΝ» όπως την έχωμεν γνωρίσει απο την αρχήν της περιόδου των «επαναστάσεων» της Ευρώπης μέχρι ΣΗΜΕΡΟΝ. 

Αι επαναστάσεις σκόπον είχον ουχί μόνον να φέρωσιν εις πάσαν την Ευρώπην μιαν νέαν εποχήν (Νεα…ΤΑΞΙΝ) —κάτι του οποίου είναι ΥΠΕΡ ο τέως Βασιλεύς την Ελλήνην Κωσταντίνος, να το εξεύρετε παίδες (πατήστε εδώ για αποδείξεις)— αλλά και την απόλυτην ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΝ παντός υπολείματος μιας Χριστιανικής κοινωνίας και, εν τῃ ιδιά ημῳν περιπτώσει, μιας Χριστιανικής Βυζαντινής αυτοκρατορίας!  

Και…ΓΙ᾽ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΔΕΧΌΜΕΘΑ ΚΑΜΊΑΝ ΔΙΑΒΟΛΙΚΉΝ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑΝ», ΕΜΠΝΕΥΣΜΈΝΗΝ ΥΠΟ ΤΩΝ «ΥΨΗΛΩΝ ΙΔΑΝΙΚΩΝ» ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ «ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ.»  

Ομιλούμε εδώ δια τους…ΠΕΦΩΤΙΣΜΕΝΟΥΣ που ήσαν ΑΥΤΟΙ που ήσαν όπισθεν όλων των επαναστάσεων της Ευρώπης και ΑΚΟΜΗ  είναι πίσω απο τας λαϊκάς εξεργέσεις και [λαθρο]-μεταναστευτικάς ροάς που αυτήν την στιγμήν μαστίζουσιν την Ελλάδα μας, την ιεράν!

Τούτο το αφιερώνω εις τίνες ανιστορήτους και ασχέτους που δεν εμπήκαν ποτέ εις τον κόπον ίνα μάθωσιν περι τούτων, προτιμώντες μάλλον να υβρίζουσιν αυτούς που έστειλε αυτοῖς ο ίδιος ο Θεός ίνα αρμοδίως οπλισθώσι δια την σωτηρίαν του έθνους αυτῶν. Πάντως, θα σας τα εξηγήσει ΌΛΑ επι του θέματος το άρθρον το εμόν. Διαβάστε το προσεκτικώς και στο τέλος, βγάλτε τα ιδικά υμῶν συμπεράσματα.

Εδώ εις τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΕΑ ΤΩΡΑ είμαστε ΥΠΕΡ μιας μορφής διακυβερνήσεως απαλλαγμένης πάσης επιρροής της νέας εποχής, κάτι το οποίον ομοιάζει με εκείνην που ΗΜΑΣ μας εποίησεν ΜΕΓΑΛΟΥΣ ως έθνος δια πάρα πάνω απο 1.000 έτη!

Το παιχνίδιον που παίζεται εδώ πρόκειται για μεγάλην…ψευδαίσθησιν! 

Ημπορείτε απλώς να επιλέξητε να ανοίξητε τα μάτια σας και να διεκδικήσητε την ελευθερίαν μεθ’ ής εγεννήθημεν οι πάντες, δεσμευόμενοι από τίποτα άλλο εκτός των ορίων της ιδικής ημῶν φαντασίας. 

Να έχομεν πάντα την επίγνωσιν του πώς σχηματίζομεν τας πεποιθήσεις και τας αντιλήψεις ημῶν, ιδιαιτέρως εάν διαμορφώνονται απο τας κυβερνήσεις εις τας οποίας το «πράσινον φώς» εδώκαμε ημείς ώστε ΗΜΑΣ να μας κυβερνώσιν…

-Ιωάν. Κουντούρης, Δημοσιογράφος/Συγγραφεῦς


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου