Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ! ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΓΡΑΦΕΙ Ο ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ!

από το προφίλ του Ιωάννης Αλεβίζος
“Όπως δεν ασπάζονται τον Εθνικόν χορόν, ίσως διότι δεν είναι αρκετά...

συγχρωτιστικός των μελών, ούτω άπορρίπτουσι και την Εθνικήν μουσικήν, επειδή δεν είναι αρκετά γαργαλιστική των ώτων. Και αν ήτο δυνατόν επιστημονικώς ν’ απεδείχθη ότι η Βυζαντινή είναι αυτούσιος η μουσική των αρχαίων Ελλήνων, πάλιν οι Λεβαντίνοι θα την απέρριπταν, τάχα ως απηρχαιωμένην και έξω της μόδας. Διότι, όπως είναι τις ικανός να αισθανθεί και εκτιμήσει πράγμα τόσον αβρόν, όσον η Βυζαντινή μουσική, πρέπει να έχει η απλότητα η λεπτότητα. Αλλ’ η παρ’ ημίν ψευδοαριστοκρατία την μεν απλότητα, δυστυχώς, απώλεσε προ πολλού, εις βαθμόν δε τίνα λεπτότητος ουδέποτε κατόρθωσε να φθάσει. Άλλως η Βυζαντινή μουσική είναι τόσον Ελληνική όσον πρέπει να είναι. Ούτε ημείς την θέλομεν, ούτε την φανταζόμεθα, ως αυτήν την μουσικήν των αρχαίων Ελλήνων. Αλλ’ είναι η μόνη γνήσια και η μόνη υπάρχουσα. Και δι’ ημάς, εάν δεν είναι η μουσική των Ελλήνων, είναι η μουσική των Αγγέλων”
Α. Παπαδιαμάντης, «Αποσπάσματα σκέψεων».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου