Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2017

ΙΔΟΥ ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ! ΓΥΝΑΙΚΟΚΡΑΤΙΑ...

Ορίσθηκαν από τον Δήμαρχο Αποστολόπουλοι οι νέες Αντιδημαρχίες στον Παπάγου-Χολαργού. Επικρατούν συντριπτικά οι γυναίκες. Ίσως με αυτό τον τρόπο ο Δήμαρχος τιμά και την λιδια την γυναίκα. Ευχόμαστε σε όλες και όλους καλή επιτυχία στο έργο τους.
Ιδού...

ποιοι αναλαμβάνουν τις νέες αντιδημαρχίες και τα καθήκοντα που έχουν:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με απόφαση που υπέγραψε, σήμερα , ο Δήμαρχος Παπάγου Χολαργού κ. Ηλίας Αποστολόπουλος ορίστηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι  του Δήμου  για το διάστημα από  με θητεία από 9/3/2017 μέχρι 31/8/2019. Πιο συγκεκριμένα:
1.Την κα Μαρία Αθανασάκου–Μουντάκη, Αντιδήμαρχο Παιδείας, Νεολαίας και Προώθησης της Απασχόλησης, και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Την εποπτεία των Σχολικών Επιτροπών και την παρακολούθηση και επίλυση λειτουργικών
προβλημάτων των σχολικών μονάδων.
Την εποπτεία, παρακολούθηση και επίλυση θεμάτων συντήρησης των σχολικών κτιρίων σε συνεργασία με τις Σχολικές Επιτροπές και τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
Τη λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου.
Τη λειτουργία και εποπτεία Γραφείου Προώθησης της Απασχόλησης και Στήριξης της Επιχειρηματικότητας.
Τη λειτουργία και εποπτεία Γραφείου Νεολαίας.
Την υποστήριξη των ενοριών και των εκκλησιών του Δήμου.
Την οργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων στο πλαίσιο του θεσμού «Ημέρες Περικλέους».
Την οργάνωση, εποπτεία και συντονισμό του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Τη συνεργασία με τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων για την επίλυση. Των προβλημάτων τους που σχετίζονται με τις παραπάνω αρμοδιότητες.
Την τέλεση πολιτικών γάμων.

2. Την κα Γεωργία (Τζίνα) Αρβανίτη, Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Ποιότητας Ζωής και προώθησης της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας,  και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Τεχνικών Έργων και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη της Τεχνικής Υπηρεσίας και την οργάνωση της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης – Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων, Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών – Επίβλεψης έργων.
Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου – Γραμματείας.
Την εποπτεία, σχεδιασμό και οργάνωση της Δημοτικής Συγκοινωνίας.
Την εφαρμογή και εποπτεία του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και την υλοποίηση των δεσμεύσεων του Δήμου βάσει του Συμφώνου Δημάρχων 2020.
Την πιστοποίηση του Δήμου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001 και την εφαρμογή των διαδικασιών του προτύπου στην καθημερινή λειτουργία του Δήμου.
Την εποπτεία και μέριμνα υλοποίησης του τεχνικού προγράμματος.
Την εποπτεία, παρακολούθηση και εξέλιξη των εκπονουμένων μελετών και εκτελουμένων έργων.
Την εποπτεία, λειτουργία και συντήρηση των παιδικών χαρών.
Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του αστικού εξοπλισμού του Δήμου.
Την οργάνωση, εποπτεία και συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
Τον έλεγχο ασφαλείας των δημοτικών εγκαταστάσεων και του δημαρχείου.
Την συνεργασία με τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους στους τομείς των παραπάνω αρμοδιοτήτων.
Την τέλεση πολιτικών γάμων.
Την Προεδρία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (άρθρο 76 Ν.3852/2010).
Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

3. Τον κο Αθανάσιο Αυγουρόπουλο, Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης,  και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Την οργάνωση και εποπτεία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος – Καθαριότητας – Πρασίνου του Δήμου.
Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας, ήτοι την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά.
Την οργάνωση και λειτουργία του Προγράμματος Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης.
Τη διαχείριση και ανάδειξη του αστικού και περιαστικού πρασίνου.
Το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας και την οργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.
Την εφαρμογή μέτρων πολιτικής προστασίας και ΠΣΕΑ.
Την προστασία και ανάδειξη του Υμηττού.
Την διάθεση δημοτικών λεωφορείων σε φορείς της πόλης.
Την ευθύνη για την επισκευή και περιοδική συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.
Την εποπτεία του προγράμματος «Ασφαλής Γειτονιά» και την ορθή και εύρυθμη λειτουργία του τμήματος Κοινοχρήστων Χώρων και της Δημοτικής Αστυνομίας.
Την συνεργασία με τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους που σχετίζονται με τις παραπάνω αρμοδιότητες. 
Την τέλεση πολιτικών γάμων
Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

4.Την κα Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη, Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής, Ευαισθητοποίησης, Προώθησης της Ισότητας των Φύλων και Εθελοντισμού,  και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων της Κοινωνικής
Προστασίας και Αλληλεγγύης που προβλέπονται στο άρθρο 75 του ν. 3463/06 περίπτωση ε΄ του ΚΔΚ και ιδίως τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, πιστοποιητικών, επιδομάτων, την επιβολή προστίμων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και της κείμενης νομοθεσίας της περίπτωσης αυτής και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
Την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού, την εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων, την πρόνοια απόρων και αστέγων, τις δράσεις εθελοντισμού και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης.
Την οργάνωση και λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών επί των θεμάτων πρόνοιας και προνοιακών επιδομάτων.
Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την προώθηση της ισότητας των δύο φύλων (προβολή και εφαρμογή πολιτικών για την ισότητα, εκδηλώσεις για την Ημέρα της Γυναίκας κ.ά).
Τον σχεδιασμό και οργάνωση ενημερωτικών, καλλιτεχνικών και άλλων
εκδηλώσεων σε συνεργασία με φιλανθρωπικούς και άλλους συλλόγους με στόχο την κοινωνική ευαισθητοποίηση και την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού, την δημοσιότητα και προβολή των κοινωνικών προγραμμάτων του Δήμου, την δικτύωση, την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας.
Την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία Δημοτικού Μητρώου Συλλόγων.
Την οργάνωση της «Ημέρας των Συλλόγων» σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα του Δήμου.
Την εποπτεία και λειτουργία του Προγράμματος «Κοντά στο Δημότη».
Την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία του Κοινωνικού Παντοπωλείου.
Την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία του Κοινωνικού Φαρμακείου.
Την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία του Κέντρου Κοινότητας.
Την εποπτεία θεμάτων σχετιζομένων με ΑμΕΑ.
Την συνεργασία με τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων για την επίλυση των θεμάτων που εμπίπτουν στις παραπάνω αρμοδιότητες.
Την τέλεση πολιτικών γάμων.
Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

5.Την κα Άννα – Μαρία Τσικρικώνη, Αντιδήμαρχο Οικονομικών – Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών.
Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων.
Την υπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων, των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής και των συνοδευόντων αυτών δικαιολογητικών:
α). Μισθοδοσίας όλου του προσωπικού,
β). Πληρωμών προς ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, κτλ,
γ). Λοιπών υποχρεωτικών δαπανών,
δ). Πάσης φύσεως δαπανών μέχρι του ποσού 1.500,00ευρώ, που έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (άρθρο 58 παρ.1 περιπτ.ε ν.3852/10, ΦΕΚ 114Α’/2006, άρθρο 22 Β.Δ.15-6-1959, ΦΕΚ 114Α’/1959. ΕΣ Τμ. VII 175/2007), καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την οικονομική υπηρεσία.
Την εποπτεία και ευθύνη των διοικητικών υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
Την εποπτεία και έλεγχο αποθηκών υλικών (αναλωσίμων και μη).
Την μηχανοργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου.
Τη Διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, ήτοι την εποπτεία ενημέρωσης του διαδικτυακού τόπου του Δήμου (επικαιροποίηση, βελτίωση λειτουργίας, ανάρτηση αποφάσεων).
Τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια.
Τη λειτουργία της εφαρμογής “Citify Papagou – Holargos Smart City”.
Την οργάνωση και λειτουργία των λαϊκών αγορών βάσει των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
Την λειτουργία του Προγράμματος Ευαισθητοποίησης για τα Αδέσποτα και Δεσποζόμενα Ζώα.
Την συνεργασία με τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους στους τομείς αρμοδιότητάς του.
Την Προεδρία της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 Ν. 3852/2010).
▪ Την τέλεση πολιτικών γάμων.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος, ο οποίος αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από την Αντιδήμαρχο κα Βικτωρία Νικάκη.

6 σχόλια:

 1. ΠΛΑΚΑ ΜΑΣ ΚΑΝΕΤΕ; ΤΟΣΟ ΚΑΛΟ ΕΡΓΩ ΕΚΑΝΑΝ ΟΙ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ ΚΑΙ ΜΟΥΝΤΑΚΗ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΜΑΣ ΤΗΣ ΞΑΝΑΦΩΡΕΣΕΙ;ΤΙ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΙΚΑΚΗ; ΡΕ ΒΡΑΧΙΟΛΙΔΗ ΣΙΓΟΥΡΑ ΔΕΝ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙΣ ΠΛΑΚΑ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΜΟΥ ΘΥΜΙΖΕΙ ΣΧΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ.....ΜΑΛΛΟΝ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟ 2018 ΒΛΕΠΩ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΣΙΓΑ ΜΗΝ ΠΑΕΙ ΕΚΟΓΕΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΑΠΑΓΙΩΤΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΚΑΝΕΝΑΣ ΠΑΠΑΓΙΩΤΗΣ ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΦΙΛΟΤΙΜΟ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΕΙ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΙ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΙ ΜΗΝ ΜΟΥ ΠΕΙΣ Κ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΔΕΧΘΗΣ:Ξ ????ΑΝ ΝΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΞΑΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΟΙ ΕΗΜΟΤΕΣ ΜΕ ΤΟΣΗ ΔΟΥΛΙΑ ΠΟΥ ΕΒΓΑΛΑΝ..ΑΝ οχι ΓΙΑ ΤΙ ΔΕΝ ΑΦΗΝΕΣ ΤΗΝ ΣΟΥΡΑΝΗ ???ΠΟΥ ΥΠΟΤΙΘΕΤΕ ΟΤΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΅ΤΟΥΒΠΑΠΑΓΟΥ ???? ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΥΓΗΡΙΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΟΥ ?....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΥΠΗΡΧΕ ΑΛΛΗ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΠΑΠΑΓΟΥ, ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΚΑΙ ΕΡΓΟ ΜΑΛΙΣΤΑ. ΕΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΟΥΤΕ ΠΑΠΑΓΟΥ ΟΥΤΕ ΧΟΛΑΡΓΟ ΠΟΥ ΤΟ ΠΑΣ; ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΒΑΛΕ ΚΑΙ ΑΝΤ ΑΥΤΟΥ!

   Διαγραφή
 5. Κοιμηθείτε ήσυχα αδέρφια μη φοβάστε ούτε κλέφτες ούτε διαρρήκτες ούτε κακοποιούς. Ο Αυγουρόπουλος διορίστηκε υπεύθυνος για την "ασφαλή γειτονιά". Ζήτω ο Θανάσης . Εύγε Σωτήρα μας !!

  ΑπάντησηΔιαγραφή