Τετάρτη 10 Αυγούστου 2016

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΑΡΚΑ ΚΑΙ ΟΣΤΑ!

Προφητεία διά τά Κοινόβια πού λαμβάνει σάρκα καί ὁστά,
ἀρχῆς γενομένης ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος καί τίς διώξεις τῶν Μοναχῶν πού κόβουν τό μνημόσυνο τοῦ Παναιρεσιάρχη Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου!
Ἀββᾶς Μωϋσῆς ὁ Αἰθίοψ
ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ…
Εἴμαστε ἑνάμισυ μῆνα περίπου μετά τήν λήξη τῆς ληστρικῆς ψευδοσυνόδου Κρήτης ἐν Κολυμπαρίῳ 2016.
Οἱ πρῶτοι Μοναχοί ἐξ Ἀγίου Ὄρους πού ἔκοψαν τό μνημόσυνο τοῦ...

παναιρεσιάρχη Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου διώκονται παράνομα ἀπό τίς Μονές τους καί ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος, δηλαδή χωρίς νά ἔχουν πέσει σέ δογματικά ἤ ἠθικά παραπτώματα, ἀλλά ἀντίθετα…ἐπειδή ΟΡΘΟΦΡΟΝΟΥΝ!
Καί βέβαια, ἐτούτη ἡ «τιμωρία» ἔπεσε ὡς πέλεκυς στό σβέρκο τῶν Μοναχῶν γρήγορα-γρήγορα πρός «γνώσιν καί συμμόρφωσιν» ὅποιων ἄλλων, Μοναχῶν ἤ Κληρικῶν κυρίως, τολμήσουν νά ἀκολουθήσουν τήν ἐκκοπή μνημοσύνου.
Πρόκειται γιά ἕνα ταχύτατο νεοεποχίτικο-οἰκουμενιστικό ἀναχαιτιστικό «σινιάλο-ἀντανακλαστικό» «ἄνωθεν» πού ἐκτοξεύθηκε πρός πᾶσαν κατεύθυνσιν, κυρίως ρασοφόραν…, διότι ὡς γνωστόν οἱ Πατέρες καί Ποιμένες ἐπηρρεάζουν τό ποίμνιο, τό ἄγουν (ἤ τό φέρουν…), ὁπότε αὐτοί ἐν πρῶτοις πρέπει νά τεθοῦν ὑπό πλήρη ὑποδουλικό οἰκουμενιστικό ἔλεγχο, ἔτσι ὥστε νά μήν ἀκολουθήσουν τά ἑκατομμύρια λαϊκά μέλη τῆς Ἐκκλησίας ὀπίσω τους μέ ἐκκοπές μνημοσύνων καί τό ντόμινο ἐκκοπῶν μνημοσύνων γίνει ἀνεξέλεγκτο ἀπό τούς προδότες τῆς Πίστεως!
Ὅπως βλέπετε, ὁ διάολος καί τά ὄργανά του «ἐργάζονται» ὀργανωμένα, μεθοδικά καί ἀκάματα, στοχεύοντας χτυπήματα σέ καίρια σημεῖα, ὥστε νά ξεμπερδεύουν μέ λιγότερους κόπους καί ἀπώλειες ὅσον ἀφορᾶ τά πανθρησκειακά σχέδιά τους…
Τό Ἄγιον Ὄρος καί ὑψηλότερο-τῷ καιρῷ ἐκείνῳ…-προπύργιο τῆς Ὀρθοδοξίας πρός τόν παρόν «ἐάλω», καί οἱ «μονάζοντες» ἄλαλοι, οἰκουμενιστές καί σιγονταριστές τοῦ ἐπερχομένου Ἀντιχρίστου καί ἡγέτη τῆς παγκόσμιας Πανθρησκείας του πού «ἡσυχάζουν» σέ αὐτό, κηδεύουν μαζί μέ τήν συνείδησή τους καί τήν τελευταία ἐλπίδα τῆς Ὀρθοδοξίας στήν χωματερή τῆς ἀφωνίας καί τῆς κακοδοξίας του!
(Βλέπε:
Οἱ ἄντρες προσκυνητές θά συνεχίζετε νά ἐπισκέπτεσθε τό Ἄγιον Ὄρος μετά τήν μετασυνοδική ἁγιορείτικη ἀφωνία, κακοφωνία καί κακοτροπία; Προβληματισμός πρός ἅπαντα Ὀρθόδοξο!!!).
Σέ τοῦτο τό σημεῖο, παραθέτουμε μία ἐπίκαιρη ὅσο ποτέ προφητεία, καί τήν ἀφιερώνουμε στούς Ἡγουμένους, Ἱερομονάχους, Μοναχούς καί στήν Ἱερά Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους, οἱ ὁποῖοι κατήντησαν τήν ὑψηλή κορφή τοῦ Ἄθωνα ἀπό ἔνδοξη στέγη τῆς Ὀρθοδοξίας, σέ κρημνό πνευματικῆς σήψης ἐν καιρῷ κινδυνευούσης καί προδομένης (μεταψευδοσυνοδικῶς) Πίστεως:
Ἀββᾶ Μωϋσέως τοῦ Αἰθίοπος,
πού θά συμβεῖ τάς ὑστερνάς ἡμέρας
τοῦ ἑβδόμου καί ἠμίσεως αἰῶνος:
»…ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκεῖναις θέλει εἶσθε μῖσος, φθόνος, φιλονεικῖαι, μάχαι εἰς τά Κοινόβια μέχρι φόνων, ὡσαύτως καί ἐν ταῖς Λαύραις ἰδιορρυθμίαι…
Ἐκ τῆς κακίας τοῦ ἑνός πρός τόν ἄλλον καί διά τό ὅτι ἠμελήθησαν οἱ Ἱεροί Κανόνες ἀλλά καί οἱ πνευματικοί ἀγῶνες, θέλουν προχειρίζεσθαι ἡγούμενοι καί ποιμένες αὐτῶν ἄνδρες ἀδόκιμοι ἀρετῆς, ἄπιστοι ἀπρόκοποι, ἀνωφελεῖς, ἀγροῖκοι, μή διακρίνοντες τήν δεξιάν ὁδόν ἐκ τῆς ἁριστερᾶς, ἀμελεῖς καί ἀσυντελεῖς, φιλομέριμνοι, καί τάς διανονίας ἀναιδῶς μεταχειριζόμενοι, τά πρωτεῖα μέ δῶρα ἁρπάζοντες καί ἐπεμβαίνοντες εἰς τήν ἡγουμενίαν μή γιγνώσκοντες κατηχεῖν καί νουθετεῖν τό ποίμνιον τῆς ἀδελφότητος καί μή γνωρίζοντες ὅτι εἶναι αὐτοί τύπος καί παράδειμγα ὠφελείας εἰς τούς ἀκολουθοῦντας τήν ἀρετήν καί μή νοοῦντες ὅτι αὐτοί θά δώσωσιν λόγο τῷ Θεῷ ἐν Ἡμέρᾳ Κρίσεως ὑπέρ τοῦ ποιμνίου αὐτῶν.
Ἐκ δέ τῆς τοιαύτης ἀμελείας καί καταφρονήσεως τῶν ποιμένων ἀπολοῦνται. Μέλλουσιν δέ κολάζεσθαι οὐ μόνον οἱ ἀμελεῖς καί ράθυμοι, ἀλλά καί οἱ ἐγκρατεῖς καί ἐνάρετοι ἀδελφοί»
(Λειμωνάριον τό παλαιόν σελ. 78-79).
Κατακλεῖδα:
Καί βέβαια, ὁ παραπάνω συνταρακτικός προφητικός λόγος πού λαμβάνει σάρκα καί ὁστά εἰδικά στίς ἡμέρες μας δέν περιορίζεται μονάχα στά Κοινόβια, στά Μοναστήρια καί στό Ἅγιον Ὄρος.
Ἀφορᾶ καί ὅλους τούς Ποιμένες πού δέν κατηχοῦν ὀρθά τό ποίμνιό τους, εἰδικά σέ καιρούς ἐπικίνδυνης θρησκευτικῆς πανσπερμίας ὅπως στίς ἡμέρες μας, ἀφήνοντάς το κοιμισμένο στήν ἄγνοια καί κάνοντάς το εὔκολη λεῖα εἰς τά αἱμοβόρα στόματα τῶν λύκων τῆς κάθε αἵρεσης, τῆς κάθε πλάνης καί τοῦ κάθε σκότους. Ἐπιπλέον δέ, τό σπρώχνουν γιά χαριστική βολή μέ τά ἴδια τους τά χέρια συνειδητά στόν γκρεμό τῆς Νέας Ἐποχῆς τοῦ Ἀντιχρίστου καί τῆς Πανθρησκείας τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί γίνονται παιδοκτόνοι!
Ὁ Θεός νά μᾶς λυπηθεῖ ὅλους μας καί πρώτους τούς Πατέρες (;) μας καί δι’ εὐχῶν τους καί ἐμᾶς.
Συντάκτης τοῦ ἄρθρου, τό:Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ (το διαβάσμε στο olastifora.gr)

1 σχόλιο:

  1. ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΛΥΒΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.

    ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΟΥΜΑΝΤΟ.

    ΑπάντησηΔιαγραφή