Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2017

Η ΚΑΜΜΟΡΑ ΤΟΥ ΟΔΔΗΧ ΚΡΥΒΕΙ 692,8 ΔΙΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ!!!

Γράφει ο Κυριάκος Τόμπρας

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2013 ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
Ο ΟΔΔΗΧ έχει θέσει εκτός λειτουργίας τον σχετικό σύνδεσμο στην ιστοσελίδα του, προκειμένου έτσι να κρύψει την πυραμίδα των ομολόγων ...του ελληνικού χρέους των 692,8 Δις που, όχι μόνο κυκλοφορούν, αλλά πωλούνται και επαναγοράζονται κάθε χρόνο, για να συντηρείται και να μη σκάσει η φούσκα του χρέους που δημιούργησαν όλες ανεξαιρέτως οι μνημονιακές κυβερνήσεις, εγγυώμενες με τίτλους ΕΔ τη ρευστότητα και τη λειτουργία των χρεοκοπημένων ελληνικών τραπεζών. Όμως, 692,8 Δις τέτοια ομόλογα κυκλοφορούν στα χέρια των αγορών και των δανειστών, όπως επισημαίνει το Ελεγκτικό Συνέδριο στις σελ. 14, 15 και 16 της Έκθεσης επί του Προϋπολογισμού 2015 !!!
ΚΛΙΚ ΕΔΩ :Η ΚΑΜΜΟΡΑ ΤΟΥ ΟΔΔΗΧ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ !!! 

Τα πιστωτικά έσοδα (δανεισµός), λέει η έκθεση του ΕΣ, παρουσιάζουν αύξηση, σε σχέση µε τα προϋπολογισθέντα, κατά € 675.088.655.321,21, ανερχόµενα συνολικά σε €771.074.655.321,21. 


Η σηµαντική απόκλιση των πιστωτικών εσόδων από τις προβλέψεις του προϋπολογισµού οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι το Ελληνικό ∆ηµόσιο, δια του Οργανισµού ∆ιαχείρισης ∆ηµοσίου Χρέους (Ο.∆.∆.Η.Χ.), προέβη, κατά τη διάρκεια του υπό εξέταση οικονοµικού έτους, σε (µη προβλεφθείσα στον προϋπολογισµό) σύναψη πράξεων πώλησης τίτλων µε συµφωνία επαναγοράς µε τους φορείς που µετέχουν στο «κοινό κεφάλαιο ΝΠ∆∆ και Ασφαλιστικών Φορέων», του οποίου η διαχείριση έχει ανατεθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος. Οι συµφωνίες επαναγοράς αποτελούν χρηµατοοικονοµικό εργαλείο, που χρησιµοποιείται από τη διοίκηση προκειµένου να καλύψει τρέχουσες ανάγκες ρευστότητας. Κατά συνέπεια, αποτελεί βραχυπρόθεσµο εσωτερικό δανεισµό, στον οποίο µετέχουν οι φορείς του ∆ηµοσίου και δεν προσµετράται στο επίσηµο χρέος. Για τη χρήση 2015, ως προς τις πράξεις πώλησης τίτλων µε συµφωνία επαναγοράς, προϋπολογίστηκε ποσό € 44.000.000.000,00, πλην όµως το ποσό των πράξεων αυτών ανήλθε σε 16 € 694.206.470.059,16, έναντι ποσού € 97.153.994.700,95 στη χρήση 2014 (αύξηση κατά 614,54%). Εν προκειµένω, πάντως, δεν προκύπτουν µε ακρίβεια ούτε οι φορείς, οι οποίοι συµµετέχουν στον εν λόγω βραχυπρόθεσµο δανεισµό, ούτε που διοχετεύτηκε η ρευστότητα που προκλήθηκε από τις ανωτέρω πράξεις. Ως προς το πρώτο ζήτηµα µε το 59488/08.09.2016 έγγραφο της 7ης Υπηρεσίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς τον Ο∆∆ΗΧ, ζητήθηκε αναλυτική κατάσταση των φορέων που συµµετέχουν στο «κοινό κεφάλαιο» και εποµένως στο βραχυπρόθεσµο δανεισµό, αλλά µε την 1648/13-09-2016 απαντητική του επιστολή ο Ο∆∆ΗΧ δεν παρείχε επαρκή πληροφόρηση. 

Στη σελίδα 25 της έκθεσης ΕΣ, αποκαλύπτεται τι πληρώθηκε με τις ανωτέρω αποκλίσεις :

 

Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι το Ελληνικό ∆ηµόσιο κατέβαλε το έτος 2015 δαπάνες για την εξυπηρέτηση της ∆ηµόσιας Πίστης (ΚΑΕ 6000) ύψους € 782.873.545.833,06, υπερβαίνοντας τον προϋπολογισµό κατά € 676.576.657.833,06. Από το ανωτέρω ποσό πληρώθηκαν χρεωλύσια δηµόσιου χρέους (ΚΑΕ 6200) €773.843.376.353,17, εκ των οποίων € 40,5 δις για εξοφλήσεις εντόκων γραµµατίων (ΚΑΕ 6231) και € 692,8 δις (ΚΑΕ 6272) για πώληση τίτλων µε σύµφωνο επαναγοράς. 
Οι ανωτέρω καταβολές, όµως, δεν επιβαρύνουν το δηµόσιο χρέος, καθ’ όσον διενεργήθηκαν µε σκοπό την κάλυψη βραχυπρόθεσµων ταµειακών αναγκών της Κεντρικής ∆ιοίκησης (βλ. και κεφ.1.1.3 «Πιστωτικά έσοδα»). Επίσης, δεν είχαν προβλεφθεί έξοδα α) ποσού € 10.956.136.086,39 «Προεξόφληση δανείων εξωτερικού» (ΚΑΕ Ξ6269), που αφορά κυρίως επιστροφή οµολόγων στο ΕΤΧΣ (βλ. σχετικά Κεφ. 1.1.1 της παρούσας) και β) ποσού € 5.280.697.047,29 «Πληρωµές χρεωλυσίων συµφωνίας ανταλλαγής δανείων» (ΚΑΕ Ξ6294). Οι τόκοι δηµόσιου χρέους (ΚΑΕ 6100) ανήλθαν σε € 6.392.942.957,04, δηλαδή κυµάνθηκαν στα ίδια επίπεδα µε το 2014, αλλά υπερέβησαν την αντίστοιχη πρόβλεψη κατά € 542.842.957,04.

ΕΠΕΙΔΗ ΛΟΙΠΟΝ Η ΚΑΜΜΟΡΑ ΤΟΥ ΟΔΔΗΧ ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΙ ΟΥΤΕ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΟΥΤΕ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ, ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΑΝΤΗΘΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΜΒΕΙ  ΕΔΩ & ΤΩΡΑ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΠΡΙΝ ΣΚΑΣΕΙ Η ΦΟΥΣΚΑ ΤΩΝ 692,8 ΔΙΣ, ΠΟΥ ΘΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ, ΟΧΙ ΑΠΛΑ ΣΕ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ, ΑΛΛΑ ΣΕ ΝΕΟ ΕΜΦΥΛΙΟ !!!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου