Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015

ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ Ο ΞΥΔΗΣ, ΑΔΕΙΑΖΕΙ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ: "ΚΑΚΩΣ ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ-ΦΙΛΕΤΟ ΣΤΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ"!!! Ο ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΖΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΚΑΝΑΝ ΤΗΝ ΠΑΠΙΑ ΕΝΩ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ!

Το τεύχος του "Αντίλογου Χολαργού" που μόλις κυκλοφόρησε, φιλοξενεί τις θέσεις του πρώην Δημάρχου Παπάγου-Χολαργού Βασίλη Ξύδη για το οικόπεδο-φιλέτο, που πριν από λίγες μέρες χάθηκε μέσα από τα χέρια του Δήμου, αν και είχε αποφασιστεί επί Ξύδη η αγορά του. 
Ο Β. Ξύδης με όσα λέει ουσιαστικά ...αδειάζει τον νυν Δήμαρχο Αποστολόπουλο αλλά και τους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας. Διαβάστε τι απαντά ο πρώην Δήμαρχος..."Για  το οικόπεδο που βρί­σκεται επί των οδών Αργυροκάστρου, Μπιζανίου και Εθνικής Αμύνης έγινε πολύς θόρυβος, εξαιτίας του γεγονότος ότι ενώ η προηγού­μενη διοίκηση Ξύδη είχε απο­φασίσει να προχωρήσει σε αγορά με ιδιαίτερα συμφέ­ρουσα τιμή, η νέα διοίκηση του κ. Αποστολόπουλου, την ακύρωσε αφήνοντας εκτεθει­μένο τον τέως δήμαρχο ο οποίος θεωρούσε ότι αυτή η αγορά του οικοπέδου θα ήταν μια σημαντική επένδυση για τον δήμο.
Ο Αντίλογος επικοινώνησε με τον κ. Ξύδη και του ζήτησε να δώσει το ιστορικό της υπόθεσης. Οι απαντήσεις του δημοσιεύο­νται στη συνέχεια.
Στις αρχές 2014 αναφέρθηκε πληροφοριακά στο Δημοτικό Συμβούλιο από ένα μέλος του ότι στου Παπάγου επωλείτο ένα ακίνητο σε εξαιρετικά προ­νομιούχο θέση και σε ''τιμή ευκαιρίας".
Αυτή η πληροφορία αποτέλεσε το έναυσμα για τη Δημοτική Αρχή για να ερευνήσει αν η αγορά/απόκτηση του συγκεκριμένου ακινήτου από το Δήμο μας. Ως περιουσιακού στοιχείου ήταν πράγματι μεγάλη ευκαιρία και ιδιαίτερα συμφέρου­σα και αν θα μπορούσε να στεγαστεί προσωρινά σε αυτό το 3ο Νηπιαγωγείο, το οποίο σύμφωνα με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) προβλέπεται να κατασκευαστεί στο Ο.Τ. 341α (άνω περιοχή). Σημειώνεται ότι το 3ο Νηπιαγωγείο δημιουργήθηκε το Σεπτέμβριο 2012 και από τότε στεγάζεται προ­σωρινά στο ισόγειον διαμέρισμα διώροφης διπλο­κατοικίας στη συμβολή των οδών Ροδόπης και Βυζαντίου. Αυτό το διαμέρισμα έχει μισθωθεί από το Δήμο μας και καλύπτει μόλις οριακά τις απαιτή­σεις για τη λειτουργία του ως Νηπιαγωγείου.
Από την έρευνα και τις ενέργειες που έγιναν, ακολουθώντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες, προέ­κυψαν τα ακόλουθα:
α. Το υπό πώληση ακίνητο (οικόπεδο και μονο­κατοικία) ήταν σε μία από τις καλύτερες θέσεις της πόλης (στη συμβολή των οδών Αργυροκάστρου, Μπιζανίου και Εθνικής Αμύνης)
β. Το εμβαδόν του οικοπέδου ήταν από τα μεγα­λύτερα που υπάρχουν στου Παπάγου (471 τ.μ. ενώ τα πλείστα οικόπεδα έχουν εμβαδόν 400-420 τ.μ.) και το εμβαδόν της μονοκατοικίας ήταν 140 τ.μ. περίπου
γ. Η τιμή πώλησης, σύμφωνα με την Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Εκτιμητή, ήταν πολύ συμ­φέρουσα για το Δήμο (350.000 _ ενώ η αγοραία αξία του υπολογί­στηκε στις 450.000 _)
δ. Το οικόπεδο και το επ' αυτού κτίσμα ήταν μοναδικό στην πόλη και κατάλληλο για να μεταστεγα­στεί προσωρινά σε αυτό το Νηπια­γωγείο που λειτουργεί στην οδό Ροδόπης-Βυζαντίου
ε. Ο Δήμος μας είχε την οικονο­μική άνεση για την αγορά του ακι­νήτου, λόγω του μεγάλου οικονομι­κού πλεονάσματος που διέθετε.
Μετά από όλα αυτά, το Δημοτικό Συμβούλιο, με την υπ' αριθμ. 90/15-04-14 απόφαση του (η οποία εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) αποφάσισε την αγορά από το Δήμο του συγκεκριμένου ακινήτου στην τιμή των 350.000€ και την προσωρινή μεταστέγα­ση σε αυτό του 3ου Νηπιαγωγείου. Ως προς τα αναφερόμενα στην ανακοίνωση του Δημάρχου κου Ηλία Αποστολόπουλου, για την απόφασή του να ακυρώσει την αγορά του ακινήτου, έχω να παρατη­ρήσω τα ακόλουθα:
α. Η οποιαδήποτε ''Υπηρεσιακή Έκθεση'' της Δ/ντριας της Τ.Υ. δεν μπορεί και δεν έπρεπε να αποτελέσει λόγο ακύρωσης της όλης διαδικασίας ή της Έκθεσης της 3μελούς Επιτροπής ή, πολλώ μάλλον, της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
β. Αυτή η "Υπηρεσιακή Έκθεση" συντάχθηκε την 01-08-2014, αφού είχαν ολοκληρωθεί οι ενέργειες για την αγορά του ακινήτου. Εύλογα επομένως, αναρωτιέται ο καθένας: γιατί αυτή η καθυστέρηση της κας Δ/ντριας; Τι έκανε τόσους μήνες που είχαν μεσολαβήσει; Γιατί ο νέος τότε Δήμαρχος κος Ηλία Αποστολόπουλος επηρεάστηκε αρνητικά από εκείνη;
γ. Το ακίνητο δεν θα αγοράζετο από το Δήμο για να αποχαρακτηριστεί η χρήση του και από κατοικία να χαρακτηριστεί ως χώρος ανέγερσης Νηπιαγω­γείου. Τέτοιος χώρος, όπως προανέφερα, έχει προβλεφθεί στο Γ.Π.Σ. στο Ο.Τ. 341α. Επομένως, η μεταστέγαση σε αυτό του 3ου Νηπιαγωγείου θα κάλυπτε τις παρούσεις μόνο ανάγκες και συγχρό­νως ο Δήμος θα αποκτούσε ένα ακίνητο σε πολύ συμφέρουσα τιμή, το οποίο θα μπορούσε να αξιο­ποιηθεί μελλοντικά, ανάλογα με τις ανάγκες του.

δ. Τα κριτήρια καταλληλότητας που καθορίζονται από το Υπουργείο (Υ.Α. 81839.ΣΤ1/2006), βασικά είναι κριτήρια καταλληλότητας και επιλογής χώρων για την ανέγερση σχολείων και νηπια­γωγείων από την ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. (διάδοχο του Οργανι­σμού Σχολικών Κτηρίων). Επομένως, αυτά τα κριτήρια αξιολογούνται διαφο­ρετικά όταν πρόκειται να κριθεί ένας δημοτικός ή ιδιωτικός χώρος αν είναι κατάλληλος για να στεγάσει προσωρι­νά ένα σχολείο ή ένα νηπιαγωγείο, προ­κειμένου να καλυφθούν πρόσκαιρες ή/και επείγουσες ανάγκες. Επισημαίνε­ται ότι η παραπάνω Υ.Α. αναφέρει επί­σης ότι : ''Σε πυκνοδομημένες περιο­χές που δεν υπάρχουν χώροι με την απαιτούμενη επιφάνεια (όπως συμβαί­νει στην Δ.Κ. Παπάγου), μπορεί να γίνουν αποδεκτοί χώροι με μικρότερη επιφάνεια, εφ' όσον τα λοιπά χαρακτη­ριστικά εξασφαλίζουν τη δυνατότητα ανέγερσης του απαιτούμενου διδακτη­ρίου (με τη λογική του Δημάρχου, θα έπρεπε το οικόπεδο στο οποίο θεμελιώ­θηκε πρόσφατα το 3ο Νηπιαγωγείο Χολαργού να κριθεί ακατάλληλο για 3θέσιο νηπιαγωγείο, αφού το εμβαδόν του είναι μικρότερο από το προβλεπό­μενο στην Υ.Α.)
Επισημαίνεται επίσης ότι το συγκε­κριμένο ακίνητο πληροί όλα τα λοιπά κριτήρια που αναγράφονται στην σχετι­κή Υ.Α. για να χρησιμοποιηθεί προσωρι­νά ως νηπιαγωγείο.
ε. Δεν υπήρχαν αυθαιρεσίες ή αυθαίρετα τμήματα στο κτήριο όταν ανέλαβε το Δήμο η παρούσα Δημοτική Αρχή. Όλα είχαν νομιμοποιηθεί, με μέριμνα και με έξοδα της ιδιοκτήτριας (απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύνα­ψη των συμβολαίων)
στ. Μπορεί η υπάλληλος της Τ.Υ. να μη συμμετείχε ενεργά στις ενέργειες της 3μελούς επιτροπής που συστήθηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλί­ου, έλαβε όμως γνώση του Πρακτικού που συντάχθηκε και το υπέγραψε, διαφωνώντας με το περιεχόμενό του. Επο­μένως, η απόφαση της Επιτροπής θεω­ρείται ληφθείσα κατά πλειοψηφία και ήταν στη διάθεση του Δημοτικού Συμ­βουλίου
ζ. Γνωμοδότηση της Επιτροπής, του άρθρου 18 Ν. 3467/2006 δεν απαιτείτο για την αγορά ακινήτου από το Δήμο. Αυτό το παραδέχεται εμμέσως και ο ίδιος ο Δήμαρχος στην ανακοίνωσή του, στην οποία γράφει ότι η συγκεκρι­μένη Επιτροπή γνωμοδοτεί για την καταλληλότητα χώρων για την ανέγερ­ση Διδακτηρίων
η. Στις περιπτώσεις αγορών ακινήτων από τους Δήμους, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 191 Ν. 3463/2006 και ο μόνος που κρίνει τη μοναδικότητα και καταλληλότητα του ακινήτου είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Σε επιβεβαίωση αυτού του ισχυρισμού μου, υπενθυ­μίζω ότι ο Δήμος μας δεν ζήτησε - και καλά έκανε - τη γνωμοδότηση οποιασ­δήποτε Επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας όταν πρόσφατα χαρακτήρισε στο Γ.Π.Σ. Παπάγου το Ο.Τ. 338α ως χώρο ανέγερσης σχολικής μονάδας και το Ο.Τ. 341α ως χώρο ανέγερσης νηπιαγωγείου. Βέβαια, η Επιτροπή του άρθρου 18 Ν. 3467/2006 θα έπρεπε να γνωμοδοτήσει για την καταλληλότητα του ακινήτου όταν ο Δήμος θα είχε αποκτήσει, αν ολοκληρώνετο η αγορά, προκειμένου να μεταφερθεί σε αυτό το 3ο Νηπιαγωγείο Παπάγου. Είναι όμως βέβαιο ότι η χορήγηση αυτής της γνω­μοδότησης θα ήταν μία απλή, τυπική διαδικασία αφού τέτοια γνωμοδότηση είχε παρασχεθεί πριν από δύο χρόνια για να λειτουργήσει αυτό το Νηπιαγω­γείο στο μισθωμένο από το Δήμο ισό­γειο διπλοκατοικίας (στη διασταύρωση των οδών Ροδόπης & Βυζαντίου), το οποίο ήταν υποδεέστερο από κάθε άποψη από την μονοκατοικία που ο Δήμος επρόκειτο να αγοράσει
θ. Ουδεμία αλλαγή στο Γ.Π.Σ. Παπά­γου απαιτείτο να γίνει, αν ολοκληρώνετο η αγορά, αφού η στέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου στο συγκεκριμένο ακίνη­το θα ήταν προσωρινή και μέχρι την κατασκευή του νηπιαγωγείου στο Ο.Τ. 341α.
Τέλος, θα ήθελα να σημειώσω ότι μου προξενεί κατάπληξη το γεγονός ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι της σημερινής πλειοψηφίας οι προερχόμενοι από τον Παπάγου δεν στήριξαν αυτή την επιλο­γή, όταν η πόλη μας θα αποκτούσε ένα ανεκτίμητο από πλευράς αξίας οικόπε­δο".15 σχόλια:

 1. Πολύ σωστά τα λες δημαρχε μου, αλλά όταν έβγαζες τον Αποστολόπουλο δήμαρχο, αγνοώντας τους υπολοίπους δικούς σου δημοτικούς συμβούλους που κατέβηκαν σε άλλες παρατάξεις, δεν ήξερες πως σύντομα θα σε αδειάσει; Τώρα που σε όλο το Χολαργό απαξιώνεται το έργο σου είναι καλά; Τώρα που οικειοποιούνται τα έργα σου φορτώνοντάς σε με αρνητικά σχόλια είναι καλός ο Αποστολόπουλος; Γιατί δήμαρχε μου τον στήριξες; Χωρίς εσένα δεν θα έκανε τίποτε...
  Ένας ψηφοφόρος σου που δεν ψήφισε Αποστολόπουλο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Το θεμα δεν ειναι τοσο οτι εβγαλε δημαρχο τον Αποστολοπουλο ο Ξυδης και τωρα βγαζει τα ματια του , οσο το ΓΙΑΤΙ ξαφνικα μετεκλογικα ο Δεληγιαννης παει διαρκως κοντρα στον Αποστολοπουλο , ακομα και για το φλεγον θεμα των ... εδεσματων του μπουφε μετα την παρελαση !!! Ο ιδιος Δεληγιαννης που προεκλογικα μας τα χε πρηξει υπερ Αποστολοπουλου , μετεκλογικα μας τα πρηζει κατα Αποστολοπουλου .......... ΓΙΑΤΙ ΑΡΑΓΕ ?? Ε???

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΠΑΡΟΤΙ ΜΕΠΟΛΕΜΗΣΕς ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ Κ ΞΥΔΗ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΗΜΟΥΝ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΡΕΣΤΡΟΥ ΣΟΥ ΕΠΕΙΔΗ ΠΑΣΧΕΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΟ ΨΕΜΑ ΑΠΑΤΗ κτλ..ΕΧΕΙΣ ΑΠΟΛΥΤΑ ΔΙΚΙΟ ΕΧΑΣΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΑΓΟΥ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΠΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΓΕΙΝΕ ΜΕ ΜΟΧΘΟ ΕΞ ΑΙΤΙΑ΅ΤΗΑ ΑΣΧΕΤΟΣΥΝΗ΅ΤΗΣ ΔΗΜΤ ΑΡΧΗΣ....ΒΕΒΑΙΑ ΑΦΟΡΟΥΣΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑΥΤΟ ΔΕΝ ΥΠΡΧΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ....ΝΑ ΤΟΝ ΛΟΥΣΤΟΥΝ ΟΙ ΠΑΠΑΓΙΩΤΕΣ!!!!!!ΤΩΡΑ ΒΕΒΑΙΑ ΜΕΤΑΚΟΜΣΕ ΣΤΟ ΧΟΛΑΡΓΟ ΗΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΟΥς ΕΓΡΑΨΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΤΟΥΣ ΜΑ.....ΤΟΥΣ ΠΑΠΑΓΙΩΤΕΣ...ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑ[ΠΟΙΟΣ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΑΥΤΟΥ ????? ΜΗΠΩΣ Η Κ ΡΕΤΣΙΝΙΑ Κ ΦΑΣΟΥΛΗ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ.......ΚΥΡΙΕ ΞΥΔΗ ΤΟ ΑΔΙΚΟΝ ΔΕΝ .......ΕΤΣΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΓΡΑΦΕΣ ...ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΣΕ ΣΤΗΡΙΞΑΝ ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΑΝ ΔΥΟ ΤΕΤΡΑΕΤΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΠΑΞΙΩΣΕΣ ....ΕΚΑΤΣΕΣ ΜΕ ΕΛΕΕΙΝΑ ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΡΑΞΕΣ ΜΕ ΑΘΛΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΠΟΤΕ ΠΡΙΝ ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΟΨΥΦΙΟΥΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ.....ΤΗΣ ΑΠΑΝΩ ΖΩΝΗΣ ΠΟΥ ΕΧΩ ΑΚΟΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΕΣ{; ΚΥΡΙΕΣ} ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΜΕΝΗ ΝΑ ΠΑΣ ΓΙΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΥΠΕΡΟΧΟ ΙΕΡΕΑ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ!!!!!!!!Ο ΙΟΥΔΑΣ ΟΤΑΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕ ΤΟ ΛΑΘΟΙΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΤΟΝΗΣΕ!!!!!!!ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΗΓΗΣΕΙ ΓΙΑΤΙ ???ΚΑΙ ΑΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΟΓΟΔΟΤΗΣΕΙ........

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΚΙΚΗ ΜΗΝ ΣΚΑΣ !!! ΤΟ 2019 ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΣΑΙ ΞΑΝΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕ ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΟΥΚΗ , ΟΛΑ ΘΑ ΞΑΝΑΛΛΑΞΟΥΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ !!! ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΠΑΓΙΩΤΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΤΟΝ ΚΟΥΤΑΚΗ !! ΕΧΕΤΕ ΚΑΝΕΙ ΑΡΙΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΕΤΕ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΤΟΝ ΚΟΥΚΗ ΚΑΙ ΣΑΣ ΑΞΙΖΟΥΝ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ !!! ΤΟ 2019 Ο ΠΑΠΑΓΟΣ ΜΑΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ !!!!

   Διαγραφή
 4. ta akoyses apostolopole ??????poy meneiw tvra???se poi dieyuynS MENEIS POIOS EINAI O IDIKTHTHS TOY SPITIOY SOY ???????

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ta akoyses apostolopole ??????poy meneiw tvra???se poi dieyuynS MENEIS POIOS EINAI O IDIKTHTHS TOY SPITIOY SOY ???????

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ο ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΙ ΛΕΕΙ ?????ΓΙΑ ΟΛ ΑΥΤΑ?????ΤΙ ΣΟΥ ΕΛΕΓΑ ΕΓΩ ΘΑΝΑΣΑΚΗ ΜΟΥ ????????

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ο ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΙ ΛΕΕΙ ?????ΓΙΑ ΟΛ ΑΥΤΑ?????ΤΙ ΣΟΥ ΕΛΕΓΑ ΕΓΩ ΘΑΝΑΣΑΚΗ ΜΟΥ ????????

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Απ' ό,τι γνωρίζω, η Ζήμενς και η Φέρροσταλ δεν έχουν οικόπεδο στου Παπάγου ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ο τέως τα ήθελε και τά παθε !!!
  Πούλησε προεκλογικά ,δικούς του συνεργάτες ,τους εξέθεσε ,επειδή είναι ίδιον του χαρακτήρος του .
  Έχει όμως ο καιρός γυρίσματα !!!
  Όλοι όμως ,όσους πούλησε θα το θυμούνται !!!
  Βλέπεις" με όποιον δάσκαλο καθίσεις ,τέτοια γράμματα θα μάθεις".
  Αυτά κύριε τέως....Πίκρανες πολλούς που σε στήριξαν .Έκανες τα πάντα για ένα αρνητικό "ευχαριστώ ".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Τι διαβάζω αναρωτιέμαι εάν διαβάζω καλά ; Δηλαδή ο Αποστολόπουλος ήρθε και έμεινε για λίγο στου Παπάγου κάπου Αναστάσεως και Εθνικής Αμύνης γωνία , για να μας κοροϊδέψει τους Παπαγιώτες και αμέσως μετά τις εκλογές έφυγε και μένει Αγ. Ιωάννου Θεολόγου και Κλειούς από το Δεκέμβρη του 2014. Εάν έμαθα καλά σε διαμέρισμα κατασκευαστή ;
  Εάν είναι έτσι ντροπή σας κ. Αποστολόπουλε και οι Παπαγιώτες δεν θα σας το συγχωρέσουν ποτέ που τους δουλέψατε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Ρέ Ανθυποτίποτα-ακατανόμαστε,καλά,πολύ καλά σου κάνει ο δήμαρχος,τέτοιο πουλητάρι είσαι κι' εσύ.ΑΧΑΡΙΣΤΟΣ και ΑΦΙΛΟΣ,πάρε και τα ρέστα σου τώρα και κάτσε και ''πιέςτον'' παρέα με τις αναμνήσεις όσων...ΠΟΥΛΗΣΕΣ στο παρελθόν.Και είνα δεκάδες.Καραγκιοζάκο δεν σε λυπάται κανένας και γρήγορα θα ξεχαστείς,για τις ''τακτικές και πρακτικές'' που εφάρμοσες τόσα χρόνια.ΟΥΣΤ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Την ΚΛΕΙΟΥΣ ΦΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΧΕ ΑΝΑΛΑΒΕΙ Η ΤΟΤΕ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΕ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΤΗΣ ΤΟ ΕΔΕΙΞΑ ΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΝΟΜΙΖΩ ΠΗΓΕ ΚΑΙ ΤΟ ΕΔΕΙΞΕ ΣΤΟΝ ΞΥΔΗ ΚΑΙ ΕΙΡΘΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΕ ΟΣΚ ΟΠΟΥ ΕΙΧΕ ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ ΅ΚΑΙ ΘΑ ΤΟ ΠΡΟΧΩΡΟΥΣΕ ΑΠΟ ΟΤΙ ΜΟΥ ΕΙΧΕ ΠΕΙ ΔΕΝ ΤΗΝ ΑΦΗΣΕ Ο ΞΥΔΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΠΡΩΝ ΟΣΚ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Ο Κ ΙΣΚΟΣ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΤΗΝ ΑΝΕΨΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΑ!!!!!!!ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ !!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. AKOYSE MAGKA ASE TIS MAGKIES GIA TON JYDI EKANE KAI KALA.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Γιατί εντυπωσιαζόμαστε;Ιδιοι και ο τέως και ο νυν.Συμφέροντα συνέπεσαν στις εκλογές και όχι το καλλίτερο για τον δήμο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή