Σάββατο, 17 Μαΐου 2014

"ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ Η ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ". ΟΙ ΦΩΝΕΣ ΠΛΗΘΑΙΝΟΥΝ...

Γράφει ο Αλέξανδρος Αν. Τσούμπας
Πόσοι Έλληνες γνωρίζουν: (α) τον σκοπόν, τις αρμοδιότητες, τους στόχους, την ισχύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την επιρροή τόσον αυτών τούτων των αποφάσεών του, όσον και αυτών που λαμβάνονται σε συνεργασία με άλλα όργανα της Ε.Ε. στην καθημερινή ή την μακροχρόνια ζωήν των; (β) τις νέες αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τις καθοριζόμενες από την Συνθήκην της Λισαβώνος (2009); (γ) ότι το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διαχειρισθεί νέα δεδομένα όπως την οικονομική κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον καθορισμό της μελλοντικής κατευθύνσεως αυτής και άλλα; Αμφιβάλλω εάν το ποσοστό των ικανών να απαντήσουν στα τεθέντα ερωτήματα υπερβαίνει τον ένα στους χιλίους Έλληνες. Μάλλον είναι σημαντικά μικρότερος. Τότε οι 999 στους χιλίους ψηφοφόρους διατί ψηφίζουν; Τότε και η γνώση έχοντες διατί να ψηφίσουν αφού η ψήφος των θα ευρεθεί και θα καταμετρηθεί ως ισάξια αυτών που δεν γνωρίζουν; Σε τι λοιπόν αποσκοπεί η προσέλευση όλων στην κάλπη; Θα μπορούσαμε ούτω να χαρακτηρίσουμε τους 999 στους χιλίους: Όχλον ή Μάζα ή Ποίμνιο ή Αδαείς ή Ανοήτους. Σίγουρα Πολίτες δεν μπορούμε να τους χαρακτηρίσουμε. Εάν δε ληφθεί υπ’ όψιν ότι η αφορώσα το Ευρωκοινοβούλιο εκλογή της 25ης Μαΐου 2014 είναι η ογδόη κατά σειράν τοιαύτη, έχουν προηγηθεί άλλες επτά, τότε η άγνοια απαντήσεως στα προρρηθέντα ερωτήματα άγει σε εξόχως υποβαθμιστικά δια την κοινωνίαν μας συμπεράσματα. Και είναι πράγματι έτσι. Η ελληνική κοινωνία βρίσκεται εάν όχι στο ναδίρ της, πολύ πλησίον αυτού με τάσεις περαιτέρω καταβυθίσεως. Και το πλέον απογοητευτικό - ανησυχητικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι αποδέχεται ως φυσική την κατάστασή της αυτή. Ασφαλώς κατ’ εξοχήν υπεύθυνοι είναι οι κυβερνήσαντες και κυβερνώντες τον τόπον τούτον, οι οποίοι αδιαφορούντες δια την πληροφόρηση, γενική και ειδική, των πολιτών θεωρούν αυτούς υποχείρια εάν όχι υποζύγιά των και είτε τους παραπληροφορούν με ψεύδη, είτε τους αγνοούν. Και αυτό περιλαμβάνει το σύνολο των πολιτικών κομμάτων στην Βουλή των Ελλήνων από το ΚΚΕ μέχρι την ΧΑ, καθιστώντας τους πολιτικούς της χώρας το μόνιμο – διαχρονικό πρόβλημα αυτής.
Όμως και ένας έκαστος εξ ημών φέρει, έναντι του εαυτού του, της οικογενείας του, του περιβάλλοντός του, της όλης κοινωνίας, εις το ακέραιο την πλήρη ευθύνη δια την κατάντια τόσον του εαυτού του όσον και της περιβαλλούσης αυτόν κοινωνίας. Είναι αυτός που δεν ζητά από τους εξουσιαστάς του (Δημάρχους, Περιφερειάρχας, Κυβερνήτας) αυτά που δικαιούται, την πλήρη ενημέρωση επί παντός θέματος γενικού και ειδικού, ώστε να τους κάνει υπηρέτας του, όπως δει εις μίαν Δημοκρατίαν. Είναι αυτός που επέτρεψε στον εαυτόν του, υπακούων ως πειθήνιος πίθηξ στους προπαγανδιστάς του υλισμού να του μηδενίσουν την μέσω της ασκήσεως του Λόγου κριτικήν του σκέψιν και να τον οδηγήσουν ως υπάνθρωπο στην κατάργηση των ανωτέρων και μη δυναμένων να αφαιρεθούν Αξιών και Αρχών. Είναι αυτός ο οποίος από τα συναισθήματα καλλιεργεί τα υποδεέστερα, τα αρνητικά, όπως την αδιαφορίαν, το μίσος, τον φθόνον, το κακόν κ.λπ. αντί των θετικών συναισθημάτων όπως του ενδιαφέροντος, της αγάπης, του καλού και άλλων δια τον διπλανόν του και κατ’ επέκτασιν δια την κοινωνίαν. Είναι αυτός που ενώ δεν μπορεί να δει την «μύτη» του παριστάνει τον «ξερόλα». Αποτέλεσμα αυτής της ηθελημένα υπάνθρωπης καταστάσεώς του είναι η αδυναμία του να δει την αυτοκαταστροφή του, αφού προτιμά να ζει παρέα με την ενοχήν και την άγνοιά του παρά ως Πολίτης απαιτήσεων, δηλαδή γνωστικός Πολίτης, ως δει. 
Όθεν τόσον οι εξουσιασταί όσον και οι τάχατες πολίτες αυτής της χώρας την οδηγούν, ενσυνείδητα ή ασυνείδητα σε πλήρη μαρασμό για να ακολουθήσει ως φυσικό επακόλουθο ο αφανισμός. 
Ερωτώ: Διατί θα ψηφήσετε την 25ην Μαΐου, οι 999 στους χιλίους, αφού δεν έχετε ιδέαν σε ότι αφορά τις αρμοδιότητες του Ευρωκοινοβουλίου, ώστε να στείλετε εκεί τους καταλλήλους εκπροσώπους σας; Προσωπικώς αρνούμαι να ψηφίσω επειδή θα ψηφίσετε εσείς, οι 999, οι παρ’ ότι «ξερόλες», αδυνατείτε λόγω αγνοίας, να απαντήσετε στα τεθέντα ερωτήματα. Σημειωτέον δε ότι πολλοί υποψήφιοι Ευρωβουλευταί είναι σαν και εσάς, δηλαδή αδυνατούν και αυτοί να απαντήσουν στα ίδια ερωτήματα. Ιδού λοιπόν πως, μέσω της ψήφου σας, δημιουργείτε μίαν μικράριθμον ομάδα οιακοστρόφων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο καταδυναστεύσεως του μέλλοντός τόσον υμών των ιδίων όσον και των τέκνων σας.

Υγ. (α) Η άγνοια των Ευρωπαίων πολιτών απαντήσεως στα ίδια ερωτήματα είναι παρεμφερής με την περιγραφείσα ανωτέρω.
(β) Τα βασικά ιδρύματα – θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, πέραν άλλων, είναι:
(ι) το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (το Συμβούλιο των Κυβερνητών των χωρών της ΕΕ)
(ιι) το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα μέλη του οποίου εκλέγονται από τους πολίτες της ΕΕ
(ιιι) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα μέλη της οποίας διορίζονται από τις κυβερνήσεις των χωρών της ΕΕ και
(ιν) το Συμβούλιο της ΕΕ (το Συμβούλιο των Υπουργών των χωρών της ΕΕ), το οποίον δεν έχει σχέση με το Συμβούλιο της Ευρώπης, έναν ανεξάρτητο της ΕΕ σώμα.
Τις αρμοδιότητες ενός εκάστου ιδρύματος – θεσμού μπορείτε, εάν ενδιαφερθείτε, να τις μάθετε!
(γ) Η Ε.Ε. σύγκειται από 28 χώρες. Μόνον σε 4 είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στις εκλογές (Ελλάς, Κύπρος, Βέλγιο και Λουξεμβούργο).
(δ) Οι εκλογές λαμβάνουν χώραν το τετραήμερον μεταξύ της 22ας και της 25ης Μαΐου 2014. Στην Βρετανία (73) και την Ολλανδία (26) ψηφίζουν την 22αν Μαΐου, στην Ιρλανδία (11) την 23ην Μαΐου, στην Τσεχία (21) την 23ην και την 24ην Μαΐου, στην Λεττονία (8), την Μάλτα (6) και την Σλοβακία (13) την 24ην Μαΐου, στην Ιταλία (73) την 24ην και 25ην Μαΐου και σε όλες τις άλλες χώρες (Ελλάς (21), Κύπρος (6), Αυστρία (18), Βέλγιο (21), Βουλγαρία (17), Γαλλία (74), Γερμανία (96), Δανία (13), Εσθονία (6), Ισπανία (54), Κροατία (11), Λιθουανία (11), Λουξεμβούργο (6), Ουγγαρία (21), Πολωνία (51), Πορτογαλία (21), Ρουμανία (32), Σλοβενία (8), Σουηδία (20), Φινλανδία (13)) την 25ην Μαΐου. Οι αριθμοί εντός παρενθέσεως δεικνύουν τον αριθμό των εκπροσωπούντων την αντίστοιχη χώραν Ευρωβουλευτών. Η εκπροσώπηση προκύπτει με βάση την φθίνουσα αναλογία των κατοίκων μιας χώρας, με ελάχιστο αριθμό εκπροσωπήσεως τους 6 (Κύπρος, Μάλτα, Εσθονία, Λουξεμβούργο) και μέγιστο τους 96 (Γερμανία) Ευρωβουλευτάς. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αριθμεί σταθερά, μετά τις προσεχείς εκλογές της 25ης Μαΐου 2014, 751 μέλη, ανεξαρτήτως της προσαρτήσεως σε αυτό και άλλων χωρών. Σήμερα τα μέλη του ανέρχονται σε 766.
egertirio.org

2 σχόλια:

 1. Δεν αφήνετε τις πουστιές.
  Η αποχή σημαίνει ότι οι λίγοι που θα ψηφίσουν θα αποφασίσουν για ΟΛΟΥΣ μας.
  Και επειδή ως γνωστόν,ΟΙ ΓΕΡΟΙ, που είναι συντηρητικοί, και που μόνο πεθαμένοι απέχουν από την κάλπη, θα πάνε να ψηφίσουν και θα ξαναβγάλουν την ίδια κυβέρνηση.
  Όσοι μιλάνε για αποχή, σιγοντάρουν την ίδια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ-ΝΔ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ ΘΑ ΕΒΡΙΣΚΑΝ ΛΕΦΤΑ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.
  ΕΧΕΙ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΤΕΙ ΤΟ ΕΣΠΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ Ε.Ε.

  «Παγωμένα» όλα τα έργα του ΕΣΠΑ. Δεν προχωρούν τα προγράμματα εργασίας του ΟΑΕΔ Όλα τα προγράμματα ,όλοι οι διαγωνισμοί και οι αναθέσεις έργων , μέσω του ΕΣΠΑ έχουν «Παγώσει» μετά από παρέμβαση των τεχνοκρατών της ΕΕ. Εγκύκλιος του υπουργείου Ανάπτυξης, «τινάζει στον αέρα» την χρηματοδότηση όλων των έργων που πραγματοποιεί το Δημόσιο αλλά και όλα τα προγράμματα του ΟΑΕΔ για την καταπολέμηση της ανεργίας. Αιτία το γεγονός ότι αποφασίστηκε να «παγώσουν» όλοι οι διαγωνισμοί και οι αναθέσεις έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, μέσω του ΕΣΠΑ. Στην εγκύκλιο που εστάλη σε όλα τα υπουργεία τη Μ. Δευτέρα σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ του dikaiologitika.gr , αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι ««Το υπουργείο μας είναι υποχρεωμένο να προχωρήσει σε άμεσο κλείδωμα εισαγωγής νέων εντάξεων και προσκλήσεων στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα των έργων του ΕΣΠΑ». Ουσιαστικά, πρόκειται για «πάγωμα» όλων των έργων και αυτών που βρίσκονται σε εξέλιξη, επειδή υπήρξε υπέρβαση χρηματοδότησης. Οι τεχνοκράτες της ΕΕ εντόπισαν το σφάλμα και απαίτησαν από την ελληνική πλευρά να σταματήσει άμεσα κάθε ροή χρηματοδότησης, μέχρι να βρεθεί λύση στο πρόβλημα. Αρμόδιοι κυβερνητικοί παράγοντες κάνουν λόγο για διατήρηση του «παγώματος» για τουλάχιστον άλλες 2-3 εβδομάδες. Είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα που μόλις πριν από μερικές μέρες διοικητής μεγάλου Οργανισμού του Δημοσίου, που έχει αναλάβει τη διεκπεραίωση προγραμμάτων κομβικής σημασίας, μετέβη ο ίδιος στις Βρυξέλλες και είχε διαδοχικές συναντήσεις με στελέχη της αρμόδιας Επιτροπής, σε μια προσπάθεια να ξεπεραστεί το πρόβλημα. Στόχος του ήταν τουλάχιστον για τα έργα που είναι της δικής του αρμοδιότητας να καταστεί δυνατό να «ξεκολλήσουν» για να μην εκτεθεί συνολικά η κυβέρνηση. Ανάμεσα στα έργα που έχουν «κολλήσει» είναι όλα τα μεγάλα οδικά έργα, αλλά και τα προγράμματα εργασίας του ΟΑΕΔ. Είναι χαρακτηριστικό ότι το μεγαλύτερο πρόγραμμα για την πρόσληψη 10.000 ανέργων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις δεν προχωράει, παρά το γεγονός ότι η ζήτηση ήταν τριπλάσια από τις θέσεις που προκηρύχθηκαν. Παράλληλα, έχουν βρεθεί και οι επιχειρήσεις που θέλουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, αλλά αυτό δεν μπορεί να ολοκληρωθεί μιας και για να συμβεί κάτι τέτοιο πρέπει να προχωρήσει η εκταμίευση των απαραίτητων ευρωπαϊκών κονδυλίων. Μπορεί λοιπόν τα προγράμματα του ΟΑΕΔ για την κοινωφελή εργασία να έχουν εξαγγελθεί με... τυμπανοκρουσίες, αλλά για να προχωρήσουν, να ολοκληρωθούν και να τα καρπωθούν οι άνεργοι, πρέπει απαραίτητα να ξεμπλοκάρουν τα κονδύλια του ΕΣΠΑ. Ρεπορταζ :Βασίλης Αγγελόπουλος

  www.dikaiologitika.gr


  http://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/ergasiaka/30848/pagomena-ola-ta-erga-tou-espa-den-proxoroyn-ta-programmata-ergasias-tou-oaed


  ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΦΩΝΑΖΩ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΛΕΝΕ ΒΑΡΥΓΔΟΥΠΕΣ ΕΞΑΓΓΕΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΑΠΕΙΡΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΤΥΜΠΑΝΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΠΡΟΑΣΤΙΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΒΡΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ !

  ΑπάντησηΔιαγραφή