Τρίτη 19 Αυγούστου 2014

Ο ΣΩΡΡΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ 100 ΔΙΣ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ...ΤΟΝ ΈΓΡΑΨΕ!

Προσφορά 100 δις στο Τ.Χ.Σ.

ΣΩΡΡΑΣ---ΤΧΣ-100-δισ

Στις 15 Μαίου 2014, ο Αρτέμης Σώρρας καταθέτει επίσημα πρόταση άμεσης αγοράς-απόκτησης των προς πώληση μετοχών των τραπεζών που συμμετέχουν στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) δηλαδή ΕΤΕ, ALPHA, ΠΕΙΡΑΙΩΣ και EUROBANK. Το χρηματικό αντίτιμο που διατίθεται να προσφέρει για κάθε μετοχή, είναι το διπλάσιο (2Χ) από την ονομαστική αξία τους! Παράλληλα ενημερώνει με εξώδικο τον Υπουργό Οικονομικών και τον διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος.

ΕΠΙΔΟΣΗ 15-5-14 ΣΤΟ ΤΧΣΕΠΙΔΟΣΗ 15-5-14 ΣΤΟ ΤΧΣ .2Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της προσφοράς του Α. Σώρρα προς το ΤΧΣ το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε με την μορφή αρχείου pdf εδώ:

 ——————————————————————————
 ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Αρτέμιου Β. ΣΩΡΡΑ, κατοίκου Πατρών ( οδ. Θεοδότου, αρ. 24- 26)
Προς:
Το “ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΙΠΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ” (Ν. 3864/2010), που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα , προς γνώση των και για τις νόμιμες συνέπειες .
Κοιvοποίηση – Γvωστοποίηση:
1. Τον κ. Υπουργό των Οικονομικών,
2. Τον κ. Διοικητή της “Τράπεζας της Ελλάδος”,
3. Την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς , ως νομίμως εκπροσωπείται.
Αξιότιμοι,
Με την παρούσα σας γνωστοποιώ την υπεύθυνη βούλησή μου για την άμεση αγορά -απόκτηση μετοχών που κατέχετε, των τραπεζικών εταιρειών : α) “ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.”, β)” ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.”, γ) “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.” και δ) “ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε. ” και δη αριθμό μετοχών, σε κάθε επιμέρους τραπεζική εταιρεία, που συνθέτουν σε ποσοστό το τριάντα τέσσερα τοις εκατό (34 %) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου εκάστης ως άνω τραπεζικής εταιρείας.
Για κάθε μία εκ των πωλούμενων μετοχών, των ως άνω τραπεζικών εταιρειών, προσφέρω ως τίμημα, χρηματικό ποσό που θα συνίσταται από την διπλάσια τιμή/αξία του μέσου όρου της χρηματιστηριακής τιμής εκάστης μετοχής/εταιρείας κατά τις τελευταίες 30 συνεδριάσεις στο ΧΑΑ (προ του χρόνου της μεταβιβάσεώς των)και σε κάθε περίπτωση σας προσφέρω – κατ’ ελάχιστο – χρηματικό ποσό διπλάσιο της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής, ως είναι καταχωρημένες στα βιβλία σας. Δια αυτής της ευθείας δεσμευτικής προσφοράς μου και αντίστοιχα της ανταποκρίσεώς σας (δια της προδήλως επικερδούς και για εσάς – ως και για την Ελληνική οικονομία και Ελληνική πολιτεία- διάθεσης των εν θέματι μετοχών), επιθυμώ να συμβάλλω άμεσα στην ταχύτερη δυνατή ελάφρυνση της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Ελλήνων πολιτών εκ των επιζήμιων συνεπειών του δημοσίου χρέους, ως επίσης και στην άμεση εξυγίανση του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος.
Είμαι στην διάθεσή σας για την παροχή κάθε διευκρίνισης ή και για την συζήτη ση και εκτίμηση τυχόν αντιπρότασής σας για την ευόδωση του αιτήματός μου και σε κάθε περίπτωση για την ευόδωση του σκοπού που επιθυμώ να εξυπηρετήσω. Επίσης παρακαλώ να μου υποδείξετε την διαδικασία με την οποία θεωρείτε ότι δύναται να επιτευχθεί η προτεινόμενη συναλλαγή, ώστε να πράξω- συμμορφούμενος- ανάλογα.
Προς απόδειξη και πιστοποίηση της άμεσης δυνατότητάς μου ανταπόκρισης στην καταβολή του προσφερόμενου χρηματικού ποσού -τιμήματος, σας γνωστοποιώ τα ακόλουθα παραστατικά στοιχεία, τα οποία ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα σας εξουσιοδοτώ (εφόσον επιθυμείτε) να ερευνήσετε και πιστοποιήσετε, ώστε να βεβαιωθείτε για την οικονομική δυνατότητά μου άμεσης ανταπόκρισης στην προτεινόμενη συναλλαγή .
Επισυνάπτω αντίγραφα των:
α) lnternational Bill of Exchange (ΙΒΟΕ) Νο 2012-1000 -SLW-0010-0524/ UCC DOCUMENT, Nos 2000422643063
και
β) CUSTODIAL DEPOSIT RECEIPT” Federa l Transfer & Custody Agents lnc” Certificate Νο : ELGATE 12182012001:
Είμαι στην διάθεσή σας για την παροχή κάθε περαιτέρω διευκρίνισης ή και συζήτησης ( ως και διευκόλυνσης του ελέγχου σας), δηλώνοντάς σας, ότι προτίθεμαι – ως ειδικότερα προαναφέρω- να υπερκαλύψω άμεσα, τόσο το σύνολο των εναπομείναντων κεφαλαίων σας (ως δημοσιοποιήσατε περί τα 11,5δις €), όσο και το κόστος και όποιου άλλου δικαιώματος ή υποχρέωσης υφίσταται (και προς τυχόν τρίτους) και αφορά μετοχές (υφιστάμενες ή ήδη διατεθείσες) των ως άνω τραπεζικών εταιρειών.
Θεωρώ ότι η πρότασή μου, η οποία είναι άμεση, άνευ όρου τινόc. ανέκκλητη και δεσμευτική κρίνεται στον σκοπό σας, ως ειδικότερα ορίζεται στο Ν.3864/2010, καθώς συνιστά ευθεία συνεισφορά στη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, προς χάριν του δημοσίου συμφέροντος, ουσιαστικά δε συνιστά και άμεση συμβολή στον περιορισμό του δημοσίου χρέους, με αντίστοιχη άμεση ελάφρυνση της Ελληνικής πολιτείας και των πολιτών της από αυτό .Παράλληλα δε θεωρώ ότι η προσφορά μου συμπλέει με τον νόμο και εξυπηρετεί τις ανάγκες της Ελληνικής Δημοκρατίας έναντι των δεσμεύσεων που απορρέουν από το Ν. 4046/2012 .
Επίσης, η πρότασή μου εδράζεται και αποσκοπεί στο συμφέρον της Ελληνικής πολιτείας και των Ελλήνων για την ταχύτερη δυνατή εξυγίανση του τραπεζικού των συστήματος και της ελληνικής οικονομίας και για την συμβολή σε ταχεία οικονομική ανάπτυξη, για την οποία τεκμαίρω ότι όλοι ενδιαφερόμαστε.
Τέλος δε δηλώνω ότι προτίθεμαι να συζητήσω μαζί σας, κάθε αντιπροσφορά σας και δη – εκτός άλλων – για μεγαλύτερο τίμημα από αυτό που ήδη ανταγωνιστικά προσφέρω, εφόσον το τίμημα αυτό, εξυπηρετεί τους σκοπούς της ανάτασης της Ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας και φυσικά των Ελλήνων.
Παρακαλώ για την άμεση ανταπόκρισή σας στο εν θέματι αίτημά μου, εφόσον είναι δυνατό, εντός δέκα – δεκαπέντε (10-15) ημερών από την λήψη της παρούσης.
Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματός μου, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής, παραγγέλλεται να επιδώσει την παρούσα δήλωση – πρόσκληση (προσφορά μου) προς το “ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ”, που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, προς γνώση των και για τις νόμιμες συνέπειες, με παράλληλη κοινοποίηση – γνωστοποίηση και προς : 1. Τον κ. Υπουργό των Οικονομικών, 2. Τον κ. Διοικητή της “Τράπεζας της Ελλάδος” και 3. Την Έnιτροnή Κεφαλαιαγοράς”, ως νομίμως εκπροσωπείται , προς γνώση των και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας αυτήν στην έκθεση επιδόσεώς της.
Αθήνα 15-5-2014
Ο εξωδίκως δηλών- προκαλών και προσφέρων
ΑΡΤΕΜΙΟΣ Β. ΣΩΡΡΑΣ
 ——————————————————————————————–
ΥΠ. ΟΙΚ.-ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 16-5-14
Κοινοποίηση στο Υπουργείο Οικονομικών 16/5/2014
ΕΠ. ΚΕΦΑΛ.-ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 16-5-14  ΤΧΣ
Κοινοποίηση στην επιτροπή κεφαλαιαγοράς 16/5/2014
ΤτΕ-ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 16-5-14
Κοινοποίηση στην Τράπεζα της Ελλάδος 16/5/2014
ΤΧΣ-ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 16-5-14  ΤΧΣ
Γνωστοποίηση στο ΤΧΣ 16/5/2014

Μετά την αδικαιολόγητη σιωπή του Ταμείου (ΤΧΣ) αλλά και των υπολοίπων, ο Αρτέμης Σώρρας επιστρέφει στις 16/6/2014 με νέα εξώδικη πρόταση-πρόσκληση με ευρύτερη κοινοποίηση, προσκαλώντας σε ανταπόκριση (θετική ή γραπτώς αρνητική) εντός πέντε (5) ημερών.


Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της εκ νέου πρόσκλησης-προσφοράς του Α. Σώρρα προς το ΤΧΣ το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε με την μορφή αρχείου pdf εδώ:

ΕΞΩΔΙΚΟ ΣΩΡΡΑ ΣΤΟ ΤΧΣ 16-6-2014 .1ΕΞΩΔΙΚΟ ΣΩΡΡΑ ΣΤΟ ΤΧΣ 16-6-2014 .2ΕΞΩΔΙΚΟ ΣΩΡΡΑ ΣΤΟ ΤΧΣ 16-6-2014 .3ΕΞΩΔΙΚΟ ΣΩΡΡΑ ΣΤΟ ΤΧΣ 16-6-2014 .4ΕΞΩΔΙΚΟ ΣΩΡΡΑ ΣΤΟ ΤΧΣ 16-6-2014 .5

Επίσημη εξώδικη κοινοποίηση της πρότασης του για την αγορά των τραπεζικών μετοχών στην διπλάσια τιμή από αυτήν που ζητούσε το ταμείο αρχικά, γίνεται στους:

1. ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ (ΤΧΣ)
2. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Α. ΣΑΜΑΡΑ
3. ΑΡΧΗΓΟ ΑΞ/ΚΗΣ ΑΝΤΙΠ/ΣΗΣ ΑΛ. ΤΣΙΠΡΑ
4. ΑΠΑΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
5. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
6. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
7. ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
8. ΕΣΗΕΑ – ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΤΥΠΟΥ


Κοινοποίηση στον Τσίπρα -ΣΥΡΙΖΑ 19-6-2014
Κοινοποίηση στον Τσίπρα -ΣΥΡΙΖΑ 19-6-2014
Γνωστοποίηση στον ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ 19-6-2014
Κοινοποίηση στον ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ 19-6-2014
Γνωστοποίηση στον Α.Σαμαρά 19-6-2014
Κοινοποίηση στον Α.Σαμαρά 19-6-2014
Γνωστοποίηση στο ΥΠ. ΟΙΚ. 19-6-2014
Κοινοποίηση στο ΥΠ. ΟΙΚ. 19-6-2014
Γνωστοποίηση στο ΤΧΣ 19-6-2014
Επίδοση στο ΤΧΣ 19-6-2014
Κοινοποίηση στην ΤτΕ 19-6-2014
Κοινοποίηση στην ΤτΕ 19-6-2014
Γνωστοποίηση στην ΕΣΗΕΑ  19-6-2014
Κοινοποίηση στην ΕΣΗΕΑ 19-6-2014
Γνωστοποίηση στην επιτροπή κεφαλαιαγοράς 19-6-2014
Κοινοποίηση στην επιτροπή κεφαλαιαγοράς 19-6-2014
Γνωστοποίηση στην ΒΟΥΛΗ 19-6-2014
Κοινοποίηση στην ΒΟΥΛΗ 19-6-2014
Γνωστοποίηση στην Εισαγγελέα Αρείου Πάγου 19-6-2014
Κοινοποίηση στην Εισαγγελέα Αρείου Πάγου 19-6-2014
http://endpatras.wordpress.com


ΣΩΡΡΑΣ---ΤΧΣ-100-δισ

1 σχόλιο:

  1. Άρτεμη Σώρρα αφού έχεις τα δισεκατομμύρια γιατί δεν αγοράζεις το χρέος της Ελλάδος από την Τρόικα και να γίνεις Ιδιοκτήτης-Πρωθυπουργός-Πρόεδρος χωρίς να ρωτήσεις Σαμαρά-Βενιζέλο;

    ΑπάντησηΔιαγραφή